Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Informoj pri la 64-a ifef-kongreso en Herzberg am Harz la Esperanto-urbo, Germanio

Elŝuti 9.68 Kb.

Informoj pri la 64-a ifef-kongreso en Herzberg am Harz la Esperanto-urbo, Germanio
Dato24.10.2017
Grandeco9.68 Kb.

Elŝuti 9.68 Kb.
Informoj pri la 64-a IFEF-Kongreso en Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo, Germanio Jam kelkfoje okazis IFEF-kongresoj en Germanio. Aparta ĝojo kaj honoro estis, ke la ĉijara 64-a IFEF kongreso okazis en la urbo, kie vivis kaj laboris la longjara kaj multtalenta IFEF-prezidanto, Joachim Giessner (1913-2003).
Joachim Gießner aŭ Joachim Giessner (23-a de decembro 1913 en Dresdeno - 25-a de novembro 2003 en Trippstadt, Rejnlando-Palatinato) estis germana fervojisto deĵorinta ĉe Germana Federacia Fervojo. Kiel esperantisto li konatiĝis mondoskale pro sia faka kaj kultura laborado.
Lia kelkjardeka, multfaceta agado por Esperanto evidente postlasis daŭrepovajn pozitivajn spurojn. La 11an de julio 2006 la urbokonsilantaro unuanime voĉdonis por nova oficiala kromnomo de la urbo, nome Herzberg am Harz, die Esperanto-Stadt, Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo. Nenie en la mondo ekzistas pli da ofertoj kaj servoj je favoro de Esperanto, Esperanto-parolantoj ol ĉi tie,en la urbo de la 64-a Internacia Fervojista Kongreso, kiu okazis en la tagoj 19-a ĝis 25-a de majo 2012. La kongreson partoprenis 160 aliĝintoj el 21 landoj (el kvar kontinentoj). Ekde la sabata antaŭtagmezo (la 19-a de majo) LKK-anoj en granda salono de la kongresejo Artemis akceptis la alvenantajn kongresanojn, disdonis al ili kongresajn materialojn kaj veturigis ilin por loĝigi, kiun agrablan iniciaton la alvenantaj kongresanoj certe ĝuis. Jam sabaton ekde la 16a horo komencis en hotelo Englischer Hof unua parto de Lingvo-seminario; ĝi komencis trakti eblecojn kaj problemojn de porfervojista E-kurso. Lingvo-seminarion en tri partoj (dua sesio sekvis dimanĉon kaj tria lundon) gvidis Stefan MacGill, la prezidanto de ILEI. Vespere ekde la 20-a horo en la salono de la kongresejo Artemis komencis Interkona vespero, en kiu renkontiĝis malnovaj geamikoj post malpli aŭ pli longa tempo, kaj ekestadis novaj amikecoj. Oni jam alkutimiĝis al la ĉinaj gekolegoj, sed al ĉi kongreso venis tiel ekzotikaj gastoj kiel s-ino Elza el Brazilo, familio Arthur Kobina Alfred el Ganao (kun ĉarma 2-jara knabineto Kendra) aŭ Martin Schäffer, reprezentanta Meksikon. Kendra ne estis sola plej juna partoprenanto de la kongreso, alia estis same dujara Samuel Hasala el Ĉeĥio, jam sperta kongresano (lia unua kongreso estis tiu pasintjara en Liberec en Ĉeĥio). Dimanĉon la 20an de majo je la deka horo komenciĝis solena inaŭguro de la kongreso en aŭlo de la lernejo ĉe Heidestrasse, sub gvidado de Walter Ullmann, per recitado de la poemo „La vojo“ fare de gimnazianinoj lernantaj Esperanton. La kongreson salutis la reprezentantino de BSW s-ino Margarete Zavoral kaj la urbestro s-ro Gerhard Walter, kiu sian germanan paroladon tuj mem tradukis esperantlingven. Stefan MacGill, reprezentanto de ILEI, substrekis la gravecon de la komenciĝanta kunlaboro ĉe instruado de Esperanto al fervojistoj. Salutadon de la dudeko da landaj reprezentantoj gvidis la ĉefdelegito Jindřich Tomíšek (Ĉeĥio). Ĝi estis konvene interrompita de muzikaĵoj de pianisto kaj ĉelisto kaj la kantoj de la fervojista virkoruso el Hannover. La IFEF-prezidantino Rodica Todor transdonis Honorajn Diplomojn pro elstaraj kaj sindonaj meritoj subtene al IFEF al LKK-prezidanto Achim Meinel, Zsófia Kóródy, Petro Zilvar (ĉiuj LKK), kaj al la urbestro Gerhard Walter. Poste la IFEF-prezidantino per sia festa parolado anoncis la kongreson malfermita. Post komuna fotado antaŭ la lernejo okazis impona Internacia fervojista uniformparado kaj marŝado de la lernejo tra la urbo ĝis Artemis. Dum la suna vetero fervojaj uniformoj, portataj landaj flagoj fare de unuopaj delegacioj, muzika tamburado kaj urbestra parolado estis la spektaklo ankaŭ por la urbaj civitanoj. Je la 16a horo la urbestro s-ro Gerhard Walter inaŭguris antaŭ la fervoja stacidomo la Esperanto-placon kaj Joachim-Giessner-vojon. La inaŭguron vigligis la fervojista Blovorkestro el Sieber. Poste, malgraŭ la okazaĵplena tago en preskaŭ plenplena Sankta Jozefo Preĝejo okazis la ekumena diservo kun preĝoj, psalmoj kaj kantado el Adoru Kantante.
Psalmoj (helena psalmos - laŭda kanto) estas himnoj de la hebrea religia poezio kaj preĝoj (el la Malnova testamento). Ili konsistigas la deknaŭan libron de la Malnova testamento, la Psalmaron. Oni atribuas la aŭtorecon de la psalmoj al la reĝo Davido (ĉirkaŭ 1000 a.K.)
Malgraŭ laciĝo la kongresanoj je la 20-a horo vespere amasvenis al Artemis, kie la folklora grupo Harz-Klub Pöhilde per ĉarmaj kantoj aplaŭdigis ĉiujn spektantojn. Lundon matene kongresaj gravuloj kaj invititaj gastoj amasiĝis en la kastela korto por admiri la belegan kastelan konstruaĵon kaj ĉarme ornamitan turon. Poste ili ĝuis en la Kavalira Salono la bonvenigan akcepton, kie la vicurbestro, sinjoro Ullrich Schramke salutis ilin. La honora IFEF-prezidanto Romano Bolognesi en sia parolo substrekis dankemon de la kongresanaro al la urba subteno de Esperanto. Dum la regalo kelkaj el la partoprenintoj transdonis al sinjoro vicurbestro etajn memoraĵojn, el inter kiuj la IFEF-blazono trovos ian publikan aperig-lokon. Poste en la Kavalira Salono okazis Nepublika komitatkunveno, en kiu la IFEF-estraro kaj la landaj reprezentantoj pene laboris laŭ starigita programo. Por publiko okazis gvidado tra la kastela muzeo por ĝui la belecojn de la kastelaj ekspoiziciaĵoj inkluzive de la paneloj kun ekspozicio pri Esperanto kaj fervojoj. Posttagmeze je la 14-a horo okazis kunveno de Faka komisiono en bela salono de hotelo Englischer Hof. Ĉefa punkto de la programo estis elekto de komisionaj funkciuloj por venonta trijara funkcia periodo. Sub gvido de la ĉefkomitatano Jindřich Tomíšek estis unuanime reelektitaj kiel gvidanto de la komisiono Jan-Uldal Niemann el Danio, sekretario de Terminara sekcio D-ro Heinz Hoffmann el Germanio kaj sekretario de Fake-aplika sekcio inĝ. Ladislav Kovář el Ĉeĥio. Ls kunveno daŭris per raportoj pri agado de la ambaŭ sekcioj dum lasta periodo. Poste okazis labora parto de la kunveno, nome diskutado pri fakaj fervojaj terminoj, kiun gvidis D-ro Hoffmann. Post la detala pritrakto de la 16 fervojfakaj nocioj, ĝis tiam netaŭgaj terminoj, por ĉiuj nocioj estis deciditaj taŭgaj terminoj. Posttagmeze en la sama tempo okazis por aliaj partoprenantoj prelego kun fotoprezentado pri la Interkultura Centro (ICH) en Herzberg. Sinjoro Peter Zilvar referis pri la historio de Esperanto en Herzberg kaj de ICH, la agadoj de Joachim Giessner, kontaktoj kun ĝemela pola urbo Góra kaj aliaj instancoj, kaj helpo flanke de la urbo. Poste, ilustrita per lumbildoj, Zsófia Kóródy informis pri la Centro, ĝia funkcio kiel kulturcentro, biblioteko kaj arkivo. Detale ŝi klarigis la arkivon, en kiu oni trovas Esperanto-objektojn, gazetojn, diskojn, vidbendojn, filmojn, poŝtkartojn kaj prospektojn, kromajn agadojn, kiel lerneja kaj scienca vivoj, publikaj informoj en la tuta urbo kaj ĉirkaŭaĵo. Ŝi sciigis ankaŭ pri floroj kun Esperanto-nomoj. Entute informriĉa kaj interesa posttagmezo. (daŭrigo sekvos)


Elŝuti 9.68 Kb.


Elŝuti 9.68 Kb.