Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Informil o pri la 52-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj (bet – 52) Litova Esperanto-Asocio invitas vin partopreni vicajn ĉiujarajn internaciajn somerajn tradiciajn la 52-ajn Baltiajn Esperanto-Tagojn (bet-52). Dato

Elŝuti 25.28 Kb.

Informil o pri la 52-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj (bet – 52) Litova Esperanto-Asocio invitas vin partopreni vicajn ĉiujarajn internaciajn somerajn tradiciajn la 52-ajn Baltiajn Esperanto-Tagojn (bet-52). Dato
Dato26.08.2017
Grandeco25.28 Kb.

Elŝuti 25.28 Kb.


I N F O R M I L O

Pri la 52-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET – 52)Litova Esperanto-Asocio invitas vin partopreni vicajn ĉiujarajn internaciajn somerajn tradiciajn la 52-ajn Baltiajn Esperanto-Tagojn (BET-52).

DATO: La 2-10-an de Julio, 2016. Veni al la aranĝo eblas jam la 1-an de Julio.

CELOJ kaj TASKOJ: studi problemojn de Esperanto-movado, elstarigi nuntempajn ĉefajn taskojn de Esperanto-agado, interŝanĝi sperton pri esperantista laboro, perfektiĝi en Esperanto, enhavoriĉe pasigi la tempon. BET okazas ekde 1959 ĉiujare laŭvice en Latvio, Estonio, Litovio.

LOKO: BET-52 okazos en la malgranda urbeto BIRŠTONAS, kiu situas 40 kilometrojn for de Kaunas kaj 90 kilometrojn for de ĉefurbo de Litovio Vilnius apud la ĉefa rivero de Litovio Nemunas. En la urbeto loĝas 4300 loĝantoj, ĝi okupas 13 kvadratajn kilometrojn de areo. La urbeto estas en la suda parto de Litovio, ĝi situas en la centro de la regiona nacia naturparko, ĉirkaŭita de belegaj pinarbaroj. BIRŠTONAS estas antikva kaj fama balneologia kuracloko de Litovio, ĝi estas fondita en 1382. La ĉefa lokalo de BET-52 estos la moderne kaj bonege ekipita sanatorio Versmė (str. B. Sruogos 9), kie loĝos kaj laboros partoprenantoj de la aranĝo. La urbo kaj sanatorio estas ideala loko por laboro kaj ripozo. La loko estas libere kaj facile atingebla buse kaj aŭtomobile. Kontraŭ aparta pago eblos uzi multegajn (pli ol 50) diversajn kuracajn kaj sanigajn procedurojn kaj servojn de la sanatorio, naĝejon, saŭnon, sportan salonon k.a. Eblos rajdi per ĉevaloj, veturi per ĉaro, rivera ŝipo, lui biciklojn, boatojn k.s. Partoprenantoj de BET-52 libere povos uzi ĉiujn ejojn kaj servojn de la sanatorio (salonoj, aŭditorioj, la plej modernaj teknikaĵoj, muzikiloj, multaj komputiloj kun libera reta aliro, videoekipaĵoj por internaciaj forestaj konferencoj k.s.). BET-52 havos subtenon, kunlaboron kaj diversflankan helpon de la urba municipo. Programeroj de BET-52 okazos en ejoj de la sanatorio, urba kulturcentro kaj en la urba municipo mem. Kunsidejoj kaj loĝlokoj estas apude kaj estas atingeblaj perpiede. En BIRŠTONAS jam okazis BET-40 en 2004.

PARTOPRENO: ni invitas ĉiujn esperantistojn. Speciale ni dezirus vidi esperantistojn el la landoj ĉirkaŭ la Balta Maro, sed ankaŭ de ĉiuj aliaj najbaraj kaj pli foraj landoj. La kvanto da partoprenantoj ne estas limigita.

ANTAŬ KAJ POST BET-52 estas ebleco laŭ moderaj prezoj aktive ripozi, plibonigi sian sanon, uzi multegajn sanigajn kaj kuracajn procedurojn kaj servojn, kuraci sin en unu el tri tre altnivelaj kaj modernaj sanatorioj kaj kuracejoj de BIRŠTONAS Versmė, Tulpės kaj Eglė aŭ en urbaj hoteloj, gastejoj, turismejoj kaj ripozejoj. Interesiĝantoj pri tio bonvolu aparte petu informojn ĉe Organiza komitato.

ALIĜKOTIZO

Ĝis 31.12.2015:

 1. 25 eŭroj por esperantistoj el Estonio, Latvio, Litovio;

 2. 35 eŭroj por esperantistoj el ekssovetiaj landoj;

 3. 45 eŭroj por esperantistoj el ekssocialismaj Eŭropaj landoj;

 4. 55 eŭroj por okcidentanoj kaj egaluloj.

Ekde 01.01.2016 aliĝkotizo por ĉiuj aliĝkategorioj kreskas plus je 10 eŭroj (do, 35, 45, 55, 65 eŭroj).

Infanoj, lernantoj kaj studentoj aliĝkotizon ne pagas. Pageblas en ajna konvertebla valuto.

ALIĜO: por aliĝi necesas plenigi aliĝilon kaj sendi ĝin poŝte al Litova Esperanto-Asocio: p.k. 167, LT-44287 Kaunas, Litovio. Eblas aliĝi telefakse 370-37-228616 aŭ rete al litova.ea@mail.lt. Retan aliĝeblecon Vi povas trovi en retejo www.esperanto.lt . Samtempe pagu aliĝkotizon. Aliĝiloj riceveblas ĉe LEA kaj estas troveblaj rete.

PAGEBLECOJ:

 1. sendi poŝte/ĝire al konto de kasistino de BET-52 respondeca sekretariino de Litova Esperanto-Asocio Irena ALIJOŠIŪTĖ - LT687300010016104421 en SWEDBANK, SWIFT/BIC kodo HABALT22, kodo de la banko 73000. Koresponda banko por pagantoj en eŭroj estas Deutsche Bank AG, Frankfurt, SWIFT: DEUTDEFF BLZ 500 700 10;

 2. pagi per kontanta mono dum la esperantistaj aranĝoj al s-ino Irena ALIJOŠIŪTĖ kaj aliaj organizantoj de BET-52;

 3. interkonsenti kun la Organiza Komitato pri alia pagmaniero;

 4. esceptokaze konsente de OK pagi surloke ĉe veno al la aranĝo, se ne eblas anticipa pago.

Aliĝkotizo ne estas repagebla. Aliĝo sen pago de kotizo ne validas (krom speciale interkonsentitaj kazoj).

PREZOJ: Litovio nur ekde 2015 transiros al eŭro, tial indikitaj prezoj pro loĝado kaj manĝado estas nur orientigaj. Precizaj prezoj estos anoncotaj en Julio de 2015.

LOĜADO: ekzistas kelkaj loĝeblecoj:

 1. en 2-4-litaj ĉambroj de la gastejo de Litovia Sporta Universitato – str. Birutės 19. Entute estas 80 litoj. Prezo – 4-6 eŭroj pro unu tagnokto. Duŝejo kaj necesejo estas en koridoro;

 2. en 2-4-litaj ĉambroj de gastejo Birštono tulpė (str.Birutės 21, www.birstonotulpe.lt). Entute estas 74 litoj. Prezo – 15 eŭroj pro unu tagnokto. En ĉiu ĉambro estas duŝejo, WC, TV, sendrata retaliro;

 3. en 1-2-litaj ĉambroj de gastejo Birštono banginiukas (str. Birutės 29, www.birstonobanginiukas.lt). Entute estas 33 litoj. Prezo – 30-40 eŭroj pro unu tagnokto. En ĉiu ĉambro estas retaliro, satelita TV, duŝejo, WC;

 4. en 1-2-litaj ĉambroj de la sanatorio Versmė (str. B. Sruogos 9, www.versme.com). Estas multaj ĉambroj. Prezo – 20-30 eŭroj pro unu tagnokto. En ĉiu ĉambro estas retaliro, TV, duŝejo, WC;

 5. eblas mendi ĉambrojn en urbaj hoteloj. Prezoj varias. Rigardu retejojn de la hoteloj.

Estas ankaŭ aliaj nemultekostaj eblecoj por tranoktado. Ili estos uzataj laŭbezone.

Pagu same kiel aliĝkotizon, dezirinde laŭeble pli frue, esceptokaze eblas pagi ankaŭ surloke veninte dum registrado.MANĜADO: en la manĝejo de la sanatorio Versmė organizite. Tri manĝoj tage. Eblos organizi vegetaran manĝon. Unutaga bonkvalita trifoja manĝado kostos inter 10 kaj 15 eŭroj. Preciza prezo estos anoncota en Julio de 2015. Pagu same kiel aliĝkotizon, laŭeble pli frue, esceptokaze eblos pagi ankaŭ surloke veninte dum la registrado.

GRAVE! Esperantistoj, kiuj grave kontribuos al la programo de la aranĝo aŭ / kaj signife helpos organize, pro loĝado (krom hoteloj) aŭ manĝado laŭelekte ne pagos.

PROGRAMO: tradicia, t.e. somera universitato, paroligaj kaj perfektigaj kursoj, literaturaj aranĝoj, muzikaj kaj artaj vesperoj, debatoj pri situacio kaj problemoj de Esperanto-movado en baltiaj landoj, tradukista kurso, pedagogia seminario, seminario de klubestroj kaj aktivuloj, movada lernejo, sciencteknikaj kaj fakaj aranĝoj, instruado de kantoj, junularaj aranĝoj, konkursoj, kvizoj, distraj programeroj, ekskursoj, ripozado en naturo, diskutoj, forumoj, libroservo, diservo, interkona vespero, baza konatiĝo kun litova lingvo kaj kulturo, ekspozicioj, filmoj kaj lumbildoj, gazetara konferenco, sportaj ludoj, oficiala malfermo kaj fermo, adiaŭa vespero.

La Organiza Komitato atendas proponojn, sugestojn, ofertojn por la programo, ankaŭ sinproponojn.KELKAJ GRAVAJ RETEJOJ:

Urba retejo de BIRŠTONAS (Jaunimo str. 2, www.birstonas.lt)Urba Turisma Informcentro (B. Sruogos str. 4, www.visitbirstonas.lt)

Sanatorio Versmė (str. B. Sruogos 9, www.versme.com)

Sanatorio Tulpės (B. Sruogos str. 4, www.tulpe.lt)

Sanatorio Eglė (Algirdo str. 14, www.medicalspa.lt, www.sanatorija.lt)

Hotelo-kuracejo Karališkoji rezidencija (Pakalnės str. 3, www.karaliskojirezidencija.lt)

Hotelo Nemuno slėnis (Verknės str. 8, www.nemunoslenis.lt)

Hotelo Sofijos rezidencija (Jaunimo str. 6, www.sofijosrezidencija.lt)

Hotelo Sonata (Algirdo str. 34, www.sonatahotel.lt)

Gastejo Audenis (Lelijų str. 3, www.audenis.lt )VIZOJ: al Litovio senvize rajtas veni civitanoj de ĉiuj landoj de Eŭropa Unio kaj de multaj aliaj landoj.
 Membroj Kandidatoj Aŭstrio Pollando Belgio Bulgario Kroatio Kipro Ĉeĥio Danio Estonio Finnlando Francio Germanio Grekio Hungario Irlando Italio Latvio Litovio Luks. Mak. Malto Ned. Portugalio Rumanio Slovakio Slo.
Aliaj vizojn havigu en Litoviaj ambasadejoj kaj konsulejoj en diversaj landoj. En problemaj kazoj turnu vin por helpo al Litova Esperanto-Asocio. Se necese, LEA povas sendi oficialan inviton.

ALIAJ GRAVAĴOJ: Komence de Junio, 2016 rete aperos Informilo N-ro 2 kun pli detalaj kaj aktualaj informoj pri BET-52. Ni antaŭvidas eldonon de ĉiutaga gazeto dum la tuta periodo de la aranĝo. Aktualajn informojn pri BET-52 Vi povas trovi en retejo de Litova Esperanto-Asocio www.esperanto.lt .

KONTAKTOJ DE LEA

Adreso: p.k. 167, LT-44287 Kaunas, Litovio, Litova Esperanto-Asocio.

Poŝtelefonoj: 370-687-12219 ; 370-686-69875.

Telefakso: 370-37-228616.

Retadresoj: litova.ea@mail.lt ; irenaa@takas.lt ; pjegorovas@takas.lt .

Retejo de BET-52: www.esperanto.lt .

BONVENON AL LITOVIO !

Bonvolu plusendu tiun-ĉi Informilon al la plej diversaj naciaj, internaciaj kaj fakaj dissendolistoj kaj al apartaj personoj, aperigi en la plej diversaj retejoj, gazetoj kaj revuoj.

Organiza Komitato

22.11.2014Just4fun, http://www.efoto.lt/Elŝuti 25.28 Kb.

 • Litova Esperanto-Asocio invitas vin partopreni vicajn ĉiujarajn internaciajn somerajn tradiciajn la 52-ajn Baltiajn Esperanto-Tagojn (BET-52). DATO
 • ALIĜKOTIZO Ĝis 31.12.2015
 • Ekde 01.01.2016 aliĝkotizo por ĉiuj aliĝkategorioj kreskas plus je 10 eŭroj (do, 35, 45, 55, 65 eŭroj).
 • PREZOJ
 • GRAVE! Esperantistoj, kiuj grave kontribuos al la programo de la aranĝo aŭ / kaj signife helpos organize, pro loĝado (krom hoteloj) aŭ manĝado laŭelekte ne pagos.
 • www.visitbirstonas.lt
 • www.nemunoslenis.lt
 • VIZOJ
 • KONTAKTOJ DE LEA Adreso
 • Bonvolu plusendu tiun-ĉi Informilon al la plej diversaj naciaj, internaciaj kaj fakaj dissendolistoj kaj al apartaj personoj, aperigi en la plej diversaj retejoj, gazetoj kaj revuoj.

 • Elŝuti 25.28 Kb.