Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Ĉiam malfrue

Elŝuti 40.44 Kb.

Ĉiam malfrue
Dato11.01.2018
Grandeco40.44 Kb.

Elŝuti 40.44 Kb.

LEKCIJA 7


ĈIAM MALFRUE

Uvijek kasno
  1. Marko dormis matene tre longe.

Marko je spavao ujutro veoma dugo.
2. Kiam li vidis la sunon, subite li eksaltis.

Kada je vidio (hrv. ljepše=ugledao) sunce, iznenada je poskočio.
3. Ĉiam li malfruas kiam li devas iri al la lernejo.

Uvijek (on) kasni kada (on) treba ići u školu.

(doslovce:" ići prema školi". Ali moglo se reći i "u školu", ovako: "iri en la lernejon".

Podsjećam da je "en" dvopadežni prijedlog, pa kad izražava smjer, treba akuzativ smjera.

Naprotiv "al" nije dvopadežni.)
4. Li scias ke la instruistino malŝatas tion.

On zna da učiteljica/nastavnica ne voli to. (tion= akuzativ od "tio")
5. Sed hodiaŭ li ne volas malfrui.

Ali danas on ne želi kasniti.

(Uočimo: "frue"=rano, "frua"=rani, "malfrua"=kasan, "malfrui"=kasniti)
6. Li rapide metis la vestaĵojn. Rapidege li trinkis la kafon.

On je brzo stavio odjeću. Veoma brzo je pio kavu.

("stavio", tj. "metis" je malo neprecizno. Ima nekoliko načina da se jasnije kaže kako se on

obukao, ali na ovom stupnju to nije važno. )
7. Poste kun la libroj en la mano li kuris kaj saltis laŭ la strato.

Poslije je s knjigama u ruci (on) trčao i skakao niz ulicu (ili: skakao ulicom).
8. La homoj rigardis lin kaj diris: "Kia malsaĝa knabo!"

Ljudisu ga gledali i rekli: "Kakav glupi dječak!"
9. Baldaŭ li estis antaŭ la lernejo.

Uskoro je bio pred školom.
10. Li volis eniri en la lernejon, sed li ne povis. Ĝi estis fermita.

Htio je ući u školu, ali nije mogao. Ona je bila zatvorena.

("Ĝi " ovdje prevodimo sa "ona" jer je u hrvatskom "škola" ženskog roda.)

("fermi"=zatvoriti; "-it-" je participni nastavak koji kaže da je na subjektu učinjena neka radnja:

fermita=zatvoren, atendita=očekivan, forgesita=zaboravljen, sendita=poslan...

Ovo je zapravo dio kasnijeg dijela gramatike!)
11. Li vidis nek instruiston nek gelernantojn.

On nije vidio niti učitelja (nastavnika) niti učenike.

(Doslovce: On JE vidio niti učitelje niti učenike! Naime, negacije u rečenici se ne mogu

gomilati, kao u hrvatskom. Trebala biti samo jedna!)


12. Li eksidis antaŭ la lernejo kaj pensis: kio okazis?On je sjeo pred školom i mislio (razmišljao): "Što se dogodilo?"

("ek-" je prefiks za početak neke radnje. "Sidi"="sjediti"; "eksidi"="sjesti")
13. "Diable, nun mi rememoras! Hodiaŭ estas dimanĉo!"

"Do đavola! (K vragu!), sada se sjećam! Danas je nedjelja!"

Nove riječi / Novaj vortoj:
akvo - voda ("trinkebla akvo" = pitka voda; suprotno: "netrinkebla")

atendi - čekati ("atendejo"=čekaonica)

baldaŭ - uskoro (pridjev: "baldaŭa" = skorašnji)

diablo - vrag

dimanĉo - nedjelja

dormi - spavati ("maldormi"=bdjeti; "dormoĉambro" = spavaća soba)

eĉ - čak

fermita - zatvoren ("malfermita"=otvoren; "mi fermas la pordon"=ja zatvaram vrata;

"la pordo fermiĝas"=vrata se zatvaraju)

for - (označava

udaljavanje) ("iri"=ići; "foriri"=otići; "foresti"=izostajati;

(uzvik: "for!" znači "idi!", "bježi!", "dalje odvdje!")


frue - rano ("malfrue"=kasno)

ĝis - do ("ĝis revido!" = doviđenja!;

"mi amos vin ĝis morto!" = voljet ću te do smrti!)

knabo - dječak ("knabino"=djevojčica)

krii - vikati ("ekkrii"=povikati (početi vikati); "kriegi"=jako vikati; "krio"=krik)

kuri - trčati

lasi - ostaviti, pustiti ("lasu min!" = pusti me! "forlasi"=napusiti "forlasita"=napušten)

laŭ - po, niz, u skladu sa ("laŭ mia opinio"=po mom mišljenju, "laŭ la leĝo"=u skladu

sa zakonom; "laŭ la strato"=niz ulicu ("u skladu s ulicom")
nek ... nek - niti ... niti

memori - pamtiti ("rememori"=sjetiti se; "memoro"=uspomena; "memoraĵo"=suvenir)

nokto - noć

poŝto - poŝta ("poŝtisto"=poštar)

ridi - smijati se ("rido"=smijeh; "rideto"=osmijeh)

saĝa - pametan ("saĝulo"=mudrac; "malsaĝulo"=glupan)

salti - skočiti ("salto"=skok)

subite - iznenada

suno - sunce ("suna tago"=sunčan dan)

Gramatika / Gramatiko:

NEGACIJA


Naše dvostruje negacije NI-NI ili NITI-NITI prevodi se na esperanto uz pomoć NEK-NEK.

Ni on ni ona ne znaju govoriti. = Nek li nek ŝi scias paroli.

Niti sjediš niti gledaš. = Vi nek sidas nek rigatrdas.
Pripazite! U hrvatskom se negacija može izražavati s više negativnih izraza u istoj rečenici, npr. "Nikada nikomu neću reći." U esperantu ne može biti više od jedne negacije: "Mi neniam diros al iu."

(Nipošto ne možete reći: mi neniam diros al neniu.)MEM


MEM znači: osobno, lično, sam. Ne treba miješati sa "sola" što znači "sam" u smislu "usamljen".

MEM znači "sam" u smislu: "sa svojim snagama", "osobno".

Mi mem faris tion = Ja sam to sam (osobno) napravio. (tj. bez pomoći i sudjelovanja drugih)

Mi sola faris tion = Ja sam to napravio sam (dok sam bio sam).DO VIĐENJA


Ovaj pozdrav ima dva oblika. Kad se pozdravljate s nekim tako da znate točno kad ćete se ponovno sresti (npr. dogovorili ste sastanak), onda se kaže "ĝis la revido". (Član "la" znači da je neka stvar jasno određena i poznata!) U svim drugim slučajevima (dakle kad se ne zna točno kad će biti ponovni susret) kaže se samo "ĝis revido".

PREFIKS "EK-"


Označava početak radnje:

ekparoli = ek + paroli = progovoriti (tj. "početi govoriti")

eksidi = ek + sidi = sjesti (početi sjediti; "sidi" znači trajnu radnju "sjediti")

ekridi = nasmijati se (početi se smijati)SUFIKS "-AĴ-"


označava konkretnost, nešto materijalno, neku stvar.

manĝaĵo = jelo ("ono što se jede", dakle: jelo)

trinkaĵo = piće

sendaĵo = pošiljka

belaĵo = lijepa stvar
NAJČEŠĆI IZRAZI ULJUDNOSTI:

bonan matenon - dobro jutro

bonan tagon - dobar dan

bonan vesperon - dobra večer

bonan nokton - laku ("dobru") noć

saluton - zdravo! bog! (pozdrav na dolasku)

ĝis revido - do viđenja (skraćeno i neformalno: "ĝis")

dankon - hvala

nedankinde - nema na čemu (doslovce: nevrijedno zahvaljivanja)

mi petas - ja molim

pardonu - oprosti(te)

bonvolu - izvoli(te)

bonan apetiton - dobar tek

bonan vojaĝon - sretan put

felian novan jaron! - sretnu Novu godinu!

ĉion bonan! - sve najbolje!ZADACI ZA VJEŽBU:
Prevedite / traduku !
A1. Da li će se uskoro otvoriti nova pošta u vašoj ulici, koju ste čekali više od dvije godine?

A2. Želiš li da ti pokažem moju najdražu fotografiju?

A3. Gdje ste kupili ovu odjeću?

A4. Kamo ćeš otići u nedjelju ako bude sunčan dan?

A5. Da li je tvoj brat tužan ili ljutit, cijeli dan se nije nit nasmijao niti zapjevao s nama?

A6. Gdje si ostavio vodu koju si ti osobno donio?

Dopunite rečenice / Kompletigu la frazojn!
B1. Li trinkis rapidege sian matenan trink_______ por frue ven____ al la lernejo.

B2. Mi ankoraŭ ne aŭdis nova______.

B3. En tiu momento Marko ____kriis.

B4. Knabo kiu ne amas aliajn geknabojn havas _____ amikojn ____ amikinojn.

Prevedite / traduku !
C1. ridegi C2. tranokti C3. foriri C4. forlasi

C5. ekde C6. formanĝi C7. forpreni C8. knabineto

C9. laŭdire C10. laŭeble C11. saĝulo C12. ekscii

C13. poŝtkarto C14. diableto C15. senutila C16. elkuri

C17. ekami C18. ĝisnuna


RJEŠENJA
A1. Ĉu baldaŭ malfermiĝos (ili: estos malfermita) nova poŝto en via strato,

kiun vi atendis pli ol du jarojn?(Obratite pažnju na akuzativ: "...vi atendis pli ol du jarojn".

Ovo nije objekt radnje, jer čakalo se na "poštu", a ne na "godine".

Ovaj akuzativ vremena ili količine ne spada u osnovni tečaj, ali je poželjno da ga

se usvoji makar i napamet i nesvjesno.

Za naprednije učenike evo objašnjenja:

Kad se u glagolskom dijelu rečenice izriče trajanje ili vrijeme nastupanja glagolske radnje,

i to se izriče sklopom riječi u kojemu je neka imenica, a NEMA nikakvog prijedloga, onda ta

imenica (i eventualni njeni pridjevi) bude u akuzativu.

Npr. "Mi laboris tutan tagon" Radio sam cijeli dan".

"Mi veturis 200 kilometrojn". Vozio sam se 200 kilometara.

Ali: "Mi laboris dum tuta tago" (a ne "dum tutan tagon"), jer je "dum" prijedlog.
A2. Ĉu vi deziras ke mi montru al vi mian plej karan foton?

(može i: "...ke mi al vi montru...")

(nije "mian la plej karan foton", jer ne smiju uz istu imenicu ići i član "la" i posvojna zamjenica

"mia", "via"... i druge.)
A3. Kie vi aĉetis ĉi tiun vestaĵon?

A4. Kien vi foriros dimanĉe se estos suna tago?(Kien = Akuzativ smjera od "Kie".)

(Da smo rekli "iros" umjesto "foriros", ne bi se bitno izmijenilo značenje rečenice, ali treba

usvojiti prefiks "for-".)

(Umjesto "dimanĉe" može reći i "en dimanĉo", pa čak i akuzativ vremena "dimanĉon" kojeg ipak

ne preporučujem. "Dum dimanĉo" je stilski dosta loše, ali će vas svi razumjeti.)
A5. Ĉu via frato estas malĝoja aŭ kolera, la tutan tagon li nek ekridis nek ekkantis kun ni?

(Varijanta: "dum la tuta tago". Loš je stil: "Ĉu estas via frato malĝoja...")
A6. Kie vi lasis la akvon kiun vi mem alportis?

-------------------------------------------------------------

Dopunite rečenice / Kompletigu la frazojn!

B1. aĵon i

B2. ĵon (ili: ĵojn)

B3. ek
B4. nek nek

-------------------------------------------------------------

Prevedite / traduku !

C1. jako se smijati, grohotati (ili neki od sličnih izraza)

C2. noćenje (npr. jedno noćenje u hotelu) (Ima i reciznijih izraza, npr. "tranoktado", sufiks "ad")

C3. otići C4. napustiti

C5. počevši od (u hravtskom ljepše zvuči kad se prevede samo sa "od")

C6. pojesti, izjesti ("for-" znači udaljavanje; smisao: pojesti nešto tako da toga više nema, to je

"udaljeno" jedenjem)

C7. oduzeti C8. djevojčica (i to malena)

C9. navodno (doslove: prema onom što je rečeno; "laŭ" + "diri" + "e")

C10. koliko je moguće; u skladu s mogućnostima

C11. mudrac, mudar čovjek C12. saznati C13. dopisnica

C14. vražić, đavolak C15. beskorisan C16. istrčati

C17. zavoljeti C18. dosadašnji

DOMAĆA ZADAĆA (rješenja e-mailom poslati nastavniku)

1. Prevedite:


1. ispred tvoje kuće

2. Moram učiti matematiku

3. Vrata su otvorena! Zatvori ih!

4. rani jutarnji vlak (vlak="trajno")

5. Čekaj do sutra!

6. Izvoli kavu! Hvala. Nema na čemu.

7. Vlak kasni, ali uskoro će doći.

8. Ono je kolač od moje majke, a ovo je kolač kojeg sam osobno napravio.

9. On je ostavio djevojku jer je više ne voli.

10. Voda je najzdravije piće.

11. U Hrvatskoj ima mnogo prirodnih ljepota. (priroda="naturo"; hrvatska: "Kroatio")

(oprez: "ima")

12. Vidi dječake koji se igraju na ulici!

(oprez: "na")

13. On ne voli ni mene ni tebe, nego samo sebe osobno.

14. Film traje jako dugo: čak tri sata! (trajati="daŭri")KRAJ 7 LEKCIJE


Elŝuti 40.44 Kb.

  • NEGACIJA
  • DO VIĐENJA
  • PREFIKS "EK-"

  • Elŝuti 40.44 Kb.