Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Here's What Happens When You Compare Violence in the Quran to Violence in the Bible

Elŝuti 13.86 Kb.

Here's What Happens When You Compare Violence in the Quran to Violence in the Bible
Dato15.10.2017
Grandeco13.86 Kb.

Elŝuti 13.86 Kb.
Heres What Happens When You Compare Violence in the Quran to Violence in the Bible Jen Kio Okazas, Kiam Oni Komparas Perforton en la Korano kun Perforto en la Biblio Tom McKay,Mic 2016-02-09. To the well-informed this staggering statistic should come as no surprise: Fifty-eight percent of Americans have an unfavorable opinion of Islam. And with that comes a laundry list of misinformation about the faiths holy text, the Quran.   Al la bone-informitaj, tiu ĉi ŝokanta statistiko devus veni kiel neniu surprizo: Kvindek-ok procento da Usonanoj havas malfavoran opinion pri Islamo. Kaj kun tio venas longa listo de misinformo pri la sancta teksto de tiu kredo, la Sankta Korano. But a recent project by data analyst and research marketer Tom Anderson turns one common misconception on its head: that the Quran is more consumed by blood thirst than the Christian Bible. Using text-analysis tools developed by OdinText, Anderson determined what percentage of the Bible was devoted to discussion of violence and then compared those results to that of the Quran. Sed antaŭnelonga projekto far datum-analizisto kaj reserĉ-merkatisto Tom Anderson turnas unu oftan miskoncepton al sur ĝia kapo: ke la Korano estas pli konsumita per sango-avido ol la Kristana Biblio. Uzante tekst-analizilojn evoluitajn far Odin Text, Anderson determinis kioman procenton de la Biblio temas pri diskutoj de perforto kaj tiam komparis tiujn rezultojn al tiuj de la Korano. The point of the project, Anderson wrote, was to “uncover with as little bias as possible the extent to which any of these texts is qualitatively andor quantitatively distinct from the others using metrics associated with violence, love and so on.” La punkto de la projekto, Anderson skribis, estis “eltrovi, kun tiom malmulte da antaŭjuĝo kiom eble, kiomgrade iu el tiuj ĉi tekstoj estas kvalite aŭ kvante distinga el la aliaj uzante mezurojn ligitajn kun perforto, amo, ktp.” Of the three books, the project found, the Old Testament is the most violent, with approximately 5.3 of the text referring to destruction and killing — the Quran clocked in at just 2.1, with the New Testament slightly higher at 2.8. El la tri libroj, la projekto trovis, la Malnova Testamento estas la plej perfort-aludanta, kun proksimume 5.38 el la teksto aludanta al “detruado kaj mortigado.” La Korano mezuris je nur 2.1, kun la Nova Testamento iomete pli alta je 2.8. While the New Testament led in mentions of the concept of love, the Quran leads heavily in mentions of mercy — thanks partially to Allahs title, “the merciful.” Kvankam la Nova Testamento ĉefis en mencioj de la koncepto de amo, la Korano ĉefas peze en mencioj de kompatemo — dank’ parte al la titolo de Dio, “la Kompatema.” Perhaps the most notable difference, though, was between the frequency of positive emotions that surfaced in the Quran when compared to both books of the Bible, as depicted in the chart below. Eble la plej rimarkinda malsimileco, tamen, estis inter la frekvenco de pozitivaj emocioj, kiuj surfacas en a Korano, kiam komparata al ambaŭ libroj de la Biblio, kiel bildata en la suba grafiko. Source:  Tom AndersonOdinText Anderson is careful to point out the shortcomings of his findings more than once, noting the sensitivity of the issue his work tackled. By his own admission, his findings are “by no means intended to be conclusive.”  Anderson zorge pli ol unufoje videbligas la nesufiĉojn de siaj eltrovaĵoj, notante la delikatecon de la afero, kiun lia laboro pritraktis. Laŭ lia propra konfeso, liaj eltrovoj estas “neniu-maniere intencitaj esti konkludigaj.” “Ours is a 30,000-foot, cursory view of three texts: the Quran and the Old and New Testaments,” Anderson wrote. Nia estas malprofunda vido de 10,000 metroj pri tri tekstoj: la Korano kaj la Malnova kaj Nova Testamentoj,” Anderson skribis.
La vidkapablo aŭ vida percepto estas tiu el la kvin sensoj, kiu ebligas percepton, observon, kaj analizon de onia medio per la ricevo kaj interpretado de lumo. La sensa organo estas la okulo -kiu konsistas el la okula globo kaj la pluaj organoj- estas la organo, kie registriĝas impresoj de videbla lumo, sed la vidprocedo inkluvizas ankaŭ agadojn en specifaj regionoj de la cerbo (vida kortekso): Tie la kolektitaj informoj analiziĝas kaj kunordiĝas laŭ formo, koloro, materialo, reliefo, ktp., kaj kompariĝas kun antaŭe memorigitaj bildoj. La vidkapablo estas celata precipe por perceptado de kontrasto, kaj per tio ankaŭ konturoj. La vidkapablo tial permesas vidadon de la konturoj de objektoj, iliajn distancojn kaj signife ĝi partoprenas en orientado en spaco. Por homo, vidkapablo estas la plej grava senso, kiu perceptigas proksimume 80 % da ĉiuj informoj pri la medio. Iuj uzas okulvitrojn por plibonigi sian vidkapablon. Oni kiu ne povas vidi, aŭ kiu preskaŭ ne povas vidi estas blinda.
Then theres the inherent issue in using automated tools to generate statistics that do not take context into account. Aldone estas la neevitebla problemo pri uzado de aŭtomataj iloj, kiuj ne pritraktas kontekstojn, por generi statistikojn. According to Anderson, the findings challenge the popular notion among Westerners that Muslims subscribe to a particularly violent faith. Indeed, he concluded, “of the three texts, the content in the Old Testament appears to be the most violent.” Laŭ Anderson, la eltrovoj defias la oftan nocion inter Okcidentanoj ke Islamanoj subskribas al precipe perfortema kredo. Ja, li konkludis, “el la tri tekstoj, la enhavo de la Malnova Testamento ŝajnas esti la plej perfortema.” This sentiment was recently illustrated by Dutch filmmakers Sacha Harland and Alexander Spoor, who read passages to passersby from what they said was the Quran — but actually pulled from the Bible. Tiu ĉi sento estis antaŭnelonge ilustrata far Nederlanda filmfarantoj Sacha Harland kaj Alexander Spoor, kiuj legis citaĵojn al piedpasantoj el tio, kion ili diris estis la Korano — sed fakte estis tirataj el la Biblio. To me, this sounds like they want to oppress you and force you to believe what they believe, one woman told the two. “Al mi, tio ĉi sonas kvazaŭ ili deziras subpremi vin kaj devigi vin kredi tion, kion ili kredas,” unu virino diris al la du. However, Atlantic contributor Caner K. Dagli wrote that understanding the connection between religion and violence necessitates a deeper kind of analysis.  Tamen, Caner K. Dagli, kontribuanto al Atlantic, skribis, ke komprenado de la ligo inter religioj kaj perfortemo necesigas pli profundan tipon de analizado. Determining what texts plainly say is not as easy as spotting some words on a page, Dagli wrote. Islams interpretative tradition exists because the differences between plain and hidden, elliptical and direct, absolute and qualified, are not always obvious. “Determini tion, kion tekstoj ‘videble’ diras ne estas tiel facile kiel vidi vorton sur paĝo,” Dagli skribis. “La Islama interpreta tradicio ekzistas ĉar la malsameco inter evidenta kaj kaŝita, nerekta kaj rekta, absoluta kaj kvalifikata, estas ne ĉiam memklara. Taken from https:www.yahoo.comnewsheres-happens-compare-violence-quran-210900952.html on 2016-02-10. Translated by ESPERESSCCO, the Esperanto Education, Science, and Sustainable Culture Collaborative of Portland, Oregon.


Elŝuti 13.86 Kb.


Elŝuti 13.86 Kb.