Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Germana s e k c I o de keli invitas Vin kore al la 62-a kongreso 29. – 2012, z ö blit z, Germanio

Elŝuti 11.05 Kb.

Germana s e k c I o de keli invitas Vin kore al la 62-a kongreso 29. – 2012, z ö blit z, Germanio
Dato24.03.2017
Grandeco11.05 Kb.

Elŝuti 11.05 Kb.

G e r m a n a s e k c i o de KELI

invitas Vin kore

al la 62-a KONGRESO29. 7. – 5. 8. 2012, Z Ö B L I T Z, Germanio

A L I Ĝ I L O


Familia nomo:..................................................Persona nomo:................................................

Adreso:....................................................................................................................................


Lando:.......................................................... Telefono:......................................................
Retadreso:...................................................
Mi mendas ĉambron: unu-litan du-litan 3-4 litan

Mi estas vegetarano: JES / NE Mi preferas loĝi kun:.......................................................


Dato:.......................................... .....................................................................

subskribo


Notoj de LKK:

-----------------------------------------fortranĉu----------------------------------------------------------


La aliĝilon sendu al: Pavel Polnický, Na Vinici 110/10, 290 01 Poděbrady, Ĉeĥio

Telefono : 420 325 615 651 E-mail: polnicky@quick.cz

La kongreson organizas KELI, sed partopreni povas ankaŭ IKUE-anoj kaj ĉiuj aliaj esperan-tistoj, kiuj volas ĝui kristanan medion en belega naturo.

Z ö b l i t z estas ĉarma montara urbeto 40 km de Chemnitz kaj estas atingebla trajne, buse kaj aŭtomobile (parkejo ĉe la kongresejo).

La kongresejo estos: Bibel und Freizeitheim Hüttstattmühle, 4 km de la urbeto. Je nia dispono estos 1 – 4 litaj ĉambroj, kelkaj kun necesejo kaj duŝo.


Sumoj estas La aliĝo validas nur post la pago de garantia sumo Restadkosto

en EURoj ĝis 31.12.2011 ĝis 31. 3. 2012 post 1. 4. 2012

Kategorio A : 20 30 40 150

Kategorio B : 40 50 60 240 (290)*

Kategorio A: ekssocialismaj landoj, Afriko, Sudameriko * unulita ĉambro

Kategorio B: ĉiuj aliaj landoj
  • Monsendoj de monbiletoj (EUR) per registrita letero al Pavel Polnický.

  • Se eblas, uzu UEA-postĝirkonton aŭ pagu prefere al UEA por konto kelk-p de KELI

Organizaj informoj:


Mi estas preta gvidi ĉiutagajn preĝojn - JES / NE
Mi povus prelegi pri : .....................................................................................
Mi postulus (specialajn dezirojn): ...................................................................
........................................................................................................................
Mi alveturos: trajne / buse / aŭtomobile
kiam (proksimume):..................................................................

El provizora programo:


Elŝuti 11.05 Kb.

  • Z ö b l i t z

  • Elŝuti 11.05 Kb.