Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Eventoj n-ro 0015, 1/oktobro '92, retpoŝta versio

Elŝuti 261.96 Kb.

Eventoj n-ro 0015, 1/oktobro '92, retpoŝta versio
paĝo2/2
Dato15.03.2017
Grandeco261.96 Kb.

Elŝuti 261.96 Kb.
1   2
Foiro, Societo Y.
Foiro Foiro estas socia, ekonomia kaj kultura okazaĵo -establita, portempa aŭ vaganta, semajna aŭ jara- kiu efektiviĝas en preciza sidejo kaj kiu intencas ĉirkaŭi ĝenerale precizan temon aŭ komunan celon. Ĝi povas havi por esenca objektivo la promocion de la kulturo, iun pli precizan celon aŭ vivostilon, ĝenerale en amuza, distra kaj diversa formo.

Martinot - sub aŭspicio de Nordfranca Esperanto-Federacio.


Dum du tagoj oni babilegos, amuziĝos, promenos, aŭskultos,

ludos eĉ muzikumos!... Estos specialaj kursoj diversgradaj.

Rapide informiĝu pri detale ĉe:
S-ro Jean Dietrich,

104 rue Jean Jaurès, F-59192, Beuvrages, Francio.

Tel.: 33-27-33-79-31.
*************************************************************************
Minoritatoj en Nordio

=====================


Lingva Seminario

30/10 - 2/11 1992, Kungälv


Ĉu vi jam aliĝis?
Pliajn detalojn vidu en la numero aŭgusto-(1)-92.
*************************************************************************
MOVADO

//////
Kion fari por eniri fakmedion?

==============================
ĉu preĝi? ĉu teoriumi? ĉu agadi? ĉu...?
Konstato

--------
1. Sen aplikado ankaŭ por fakceloj, E-o neniam amase allogos,

ĉar ne estos forta motivigo por lerni ĝin;
2. La plimulto el niaj fakaj "asocioj" estas nur surpaperaĵoj,

kies agado estas tro ofte sensignifa;


3. Grava eraro estus daŭre agadi nur en la internaj rondoj sen

iu ajn kontakto al ne-esperantistaj samfakuloj.

Kion do ni devas fari?

----------------------


1. Daŭrigi la ĝisnunan agadon, sed laŭeble plivigligi ĝin.
2. Starigi kontaktojn kun samfakuloj per
- tradukado de fakaj artikoloj el E-o por proponi al ne-esp-

istaj fakbultenoj, revuoj;


- tradukado de fakartikoloj el nacilingvoj por proponi al e-

fakbultenoj, revuoj;


- prizorgado de diverscela korespondado inter e-istaj kaj ne-

esp-istaj fakuloj;


- informado al ne-esp-istaj fakuloj pri fakaj seminarioj,

konferencoj, kongresoj, kies laborlingvo estos (ankaŭ) E-o.


"Rim.: NENIAM nia celo estu esperantigado de la kontaktitaj

homoj, kiuj mem interesiĝos pri E-o, se nia kunlaborado

estos fruktodona."
3. Instigi e-fakulojn al ĉeesto en internaciaj fak-konferencoj,
- seminarioj, -kongresoj, eĉ se inter la laborlingvoj ne

troviĝas e-o, kaj


- aktive partopreni en la laboroj, debatoj por pruvi sian

fak- kompetentecon;


- neniel propagandi por E-o, sed nur uzi ĝin kun alilingvaj

E-istoj dum paŭzoj, en la koridoroj, dum manĝoj, k.s.;

ĝenerale tio sufiĉas por veki intereson, al kiu ni

respondu, sed NE per fanatika propagando, sed per racia,

objektiva kaj mallonga (!) informado.
- organizi apartan kunvenon por la e-parolantoj (vespere,

antaŭ kaj/aŭ post la konferenco) por pritrakti i.a. la

uzotan strategion, fari bilancon, pretigi laborplanon, ktp.
"Rim.: kunordigu tian agadon estrarano aŭ (loka) komisiito

de la koncerna e-fakasocio, se ĝi ekzistas.


Avantaĝoj

----------


1. Ne-esp-istaj fakuloj kontaktiĝos nature kun E-o, se

fanatikuloj ne fiaskigas la agadon!


2. Sufiĉas havi nur kunordiganton, kiu nur prizorgu rilatojn

inter la e-partoprenantoj; konferencejo, programo, loĝado,

subvenciado, ktp. estos zorgoj por la ne-e-organizantoj.
3. Laŭ la nombro, la seriozeco, la aktiva kunlaborado de la e-

ĉeestantoj, ni povos peti, iom post iom, ke


- ankaŭ E-o fariĝu laborlingvo, eĉ parte, dum estonta

kongreso;


- estu E-angulo en la bulteno/revuo de la asocio, ĉefe se

en ĝi ekzistas rubrikoj (ekz. enhavtabelo, resumoj ktp.)

en diversaj lingvoj.
"Rim.: ni estu tre singardaj en niaj petoj, des pli, ke

por multaj fakoj, la terminologio en Esperanto NE estas

kompleta aŭ ĝisdatigita."
Konkludo

--------
En fakmedioj, la fina celo estu, ke E-o fariĝu laborlingvo

samrajta kun alia(j) lingvo(j).
Germain Pirlot, Oostende, Belgio
Rim. Ni estas konvinkitaj, ke iu ajn rezulto estas atingebla nur

per profesinivela agado. Do estas esence grave, ke ni lernu

adaptiĝi al la metodoj de la "ekstera mondo". Tio aparte

validas pri la ekstera aspekto de eventualaj korespondaĵoj. Ne

forgesu, ke la ekstera aspekto de viaj leteroj donas la unuajn

impresojn al la ricevonto.


Vi komencu iun agon, nur se vi mem estas preta fari ĝin ĝis la

lasta punkto. Petu helpon de aliaj, sed konsciu, ke promesita

subteno - laŭ niaj ĉiutagaj spertoj - ankoraŭ ne signifas

konkretan agon... Komencita, sed ne finfarita ago formas tre

malbonan bildon pri ni.
Szilvási László
*************************************************************************
Realiĝu al Pasporta Servo!

===========================


Kara Gastiganto,

Kiel vi mem eble jam vidis en antaŭa versio de "Pasporta

Servo", oni uzis procento-simbolojn aŭ stelojn por indiki la

gastigantojn kiuj ne re-aliĝis al "Pasporta Servo" por la

koncerna jaro. Sed, ĉar TEJO (kaj mi) volas havi liston kun

"nur fidindaj adresoj", ni decidis malaperigi tiujn simbolojn.

Tio konkrete signifas, ke ni ne plu aperigos la adresojn, pri

kiuj ni ne ricevis konfirmon pri la daŭra preteco akcepti

gastojn laŭ la indikoj aperigitaj en "Pasporta Servo". Tial do

ni petas vin laŭeble amase re-aliĝi. Multaj fruaj aliĝoj

signifas, ke je la fino de la jaro ni ne devas tiom amase varbi

por denove plenigi la libreton de "Pasporta Servo". Krome mi

petas vin, ke uzu la enmetitan (re-)aliĝilon por tiu celo, ĉar

ĝi tre plifaciligas al mi la laboron (vidu la kolorajn paĝojn

en la libreto). Fakte tio signifas, ke vi povus jam tuj re-

aliĝi al "Pasporta Servo" por ke viaj nomo kaj adreso aperu en

la eldono 1993. Ni ne uzas la (iom kostan) manieron sendi al

ĉiu, kiu ankoraŭ ne re-aliĝis memorigan poŝtkarton, sed ni

komunikas tion pere de kelkaj gravaj Esperanto-revuoj.
"Tiuj kiuj ne re-aliĝos ĝis la limdato, efektive kaj tute

aŭtomate ne aperos en Pasporta Servo" 1993!!!


Krome...
Bonvolu atenti la adreson de la kompilanto. Bv. uzi ĝin por

ĉiuj demandoj rilate al "Pasporta Servo". Ankaŭ varbilojn vi

povas peti de mi. Nur (malgrandajn) mendojn direktu rekte al la

adreso en Rotterdam aŭ al via kutima libroservo.


Bonvolu ankaŭ kontroli, ĉu viaj nomo kaj adreso estas tute

ĝuste literumitaj en la libreto (mi petas vin speciale atenti

la supersignajn literojn).
Ni petas, ke niaj ĉinaj gastigantoj uzu kroman paperfolion por

skribi sur ĝin la ĉin-karakteran adreson, kiun ni volas

aperigi en la nova listo.
Via kompilanto,
Rob KEETLAER,

Postbus 2310, NL-1000 CH Amsterdam, Nederlando


*************************************************************************
Borso de Esperanto-manuskriptoj

===============================


invitas ĉiujn esperantistojn - posedantojn de iu ajn

manuskripto en Esperanto membriĝi al BEM kaj aboni al BEM-

Bultenon!
Baza abonkotizo (per kiu vi fariĝas membro kaj rajtas ricevi 4

numerojn de BEM-Bulteno) estas: 16 guld. (10.000 liroj, 100 A.

ŝil., 15 DM). Por ĉiu kompleta anonco pri unu manuskripto en

la Bulteno vi pagas 35 guld. (32 DM, 225 A. ŝil., 23.000

liroj). Tio rajtigas vin havi kompletan anoncon laŭ la indikoj,

kiujn vi donos en la anoncilo ĝis maksimume 100 vortoj en la

Bulteno de BEM, kiun ni sendos al ĉiuj abonantoj kaj Esperanto-

eldonistoj tra la mondo. Ĝi ankaŭ rajtigas vin je titolmencio

en anonco, kiun ni aperigos en Esperanto-Revuo de UEA.
Eldonejoj, bibliotekoj, atentu!

-------------------------------


Krome, ni invitos ĉiujn e-bibliotekojn kaj muzeojn havigi

kopiojn de tiuj manuskriptoj, kaj organizos ĉiu-jare 1-2 foje

Borsajn Renkontojn, en kiuj ni klopodos kontaktigi eldonistojn

kun posedantoj de manuskriptoj vive. Ni klopodos ankaŭ iniciati

diversajn projektojn, kie Esperanto helpas interligi diversajn

kulturojn kiel pera lingvo.


Kaŝitaj trezoroj eble ankaŭ ĉe vi...

---------------------------------------


Eble vi havas hejme kolekton de viaj artikoloj, tradukon de iu

novelo, leterojn de iu vivanta talenta amiko - kial pri tio

neniu scias?
Ni havu, fine, superrigardon super la kaŝitaj trezoroj

aperigindaj aŭ almenaŭ konservindaj en niaj publikaj

bibliotekoj kaj arkivoj.
"La sekva borso okazos la 12-l3-an de decembro 1992 en Maribor.
Aliĝilon kaj anoncilon petu de:

INTER-KULTURO, Zlatko Tiŝljar,

Koĉevarjeva 12, 62000 Maribor, Slovenio.

Tel: 38-62-221371.


*************************************************************************
LINGVO

//////
Meditoj pri la propraj nomoj

============================
Kiam dum interparolo oni devas komuniki ies personan nomon, oni

devas ĝin elparoli. Do, oni devas scii kiamaniere la nomo

sonas. Tial la nomo devas esti en lingvo de la cetera teksto,

kiun la leganto bone scias prononci. Do, se la libro estas en

Esperanto, ankaŭ la personajn nomojn oni devas legi en

Esperanto.


La nacilingva formo en krampoj ne estas nepra, simple ĉar ofte

oni ne scias kiel ĝi estas skribita kaj elparolata nacilingve.

Tamen se oni scias la nomon nacilingve, en krampoj ĝi devas

esti prezentita (se eble) en nacia lingvo nur foje - ĉe ĝia

unua trovo en la teksto.
Estas neserioze kaj tendence, ke oni ĉiam donas ekzemplojn de

eŭropaj lingvoj latinalfabetaj. Se la nomo estas araba, ĉina,

hebrea aŭ japana, ĉu oni devas scii ties alfabetojn (kaj

posedi koncernan skribmaŝinon) por skribi ĝin nacilingve?


Neseriozaj estas ankaŭ la meditoj pri erara traduko de personaj

nomoj en Esperanton. Tion faras nur komencanto en iu ajn lingvo,

sed neniu scianto de la lingvo.
Mi foliumis plurajn romanojn de germanaj, francaj kaj anglaj

aŭtoroj traduklitaj en la bulgaran kaj en la rusan lingvojn -

nenie (eĉ interkrampe) mi legis la nomojn de la personaro en

nacia lingvo. Kaj tio estas natura kaj ne embarasas la bulgaran

(rusan) leganton. Krome, la historio ĝis nun ne konis okazon

kiam aŭtoritata institucio aŭ apartaj personoj protestis, ke

ekzemple en bulgarlingva traduko de alinacia verko ĉiuj

personaj personaj nomoj estis tradukitaj. Tial estas

nekompreneble kial iuj nepre postulas, ke en verko tradukita en

Esperanto la personaj nomoj estu skribitaj en la lingvo de la

originalo.
Estas nature kaj normale, ke esperantistoj bezonas kaj ŝatas

havi je dispono esperantlingvajn nomojn, kaj oni devas klopodi

iom post iom realigi tion kaj ne altrude bremsi la komunikadon

per nacilingvaĵoj, tute nekompreneblaj por la tuta

esperantistaro.
Neniu rajtas neglekti la fakton, ke Esperanto estas tutmonda kaj

ne eŭropa fenomeno, kvankam eĉ en Eŭropo ne ĉiuj devas scii

kaj fakte ne scias ĉiujn lingvojn prononci kaj skribi la

personajn nomojn nacilingve.


Petko Arnaudov (BG)

(laŭ Bulgara Esperantisto)


Mi (kiel ankaŭ cirile leganto, kvankam neslavo) devas konfesi,

ke min tre ĝenas legante en flua cirillitera teksto literaro

videble ne slavdevena, kies proksimuma prononco estas

latinlitera vorto. En multaj kazoj nur post iom da tempo mi

ekkomprenas la torditan, kelkfoje kripligitan vorton. Mi ne

protestas, ĉar ene de unu alfabeto skribita teksto, tajpilo,

ktp. mi ne postulus miksitajn alfabetojn uzi samtempe, kiu same

ĝenus la fluan legon. Mi ne protestas, sed mi ne dirus, ke min

tio tute ne ĝenas.
Preni ekzemplojn nur la rusan kaj la bulgaran, kiel modelon de

la internacia lingvomodelo estas same erare ol preni tiucele iun

alian. Ĉerpi ideojn bone, sed modele sekvi unu?
ŝH
*************************************************************************
ESPERANTO EN RADIO

//////////////////


Enketo de Radio Havano

======================


La E-redakcio de Radio Havano, Kubo aranĝas enketadon inter la

aŭskultantoj, por pli bone ekkoni ilian opinion pri la

elsendoj, kaj ilian deziron koncerne la enhavon.
Jen demandoj de la enketilo:
1. Je kioma horo (UTC) vi aŭskultas la E-elsendojn de Radio

Havano el Kubo? (UTC = universala tempo, antaŭe ĝi estis

konata kiel Grenviĉa Meza tempo)
2. Bonvolu indiki la aŭd-kvaliton (metu X en la koncernan

kvadraton)! bonega/bona/nebona/malbona/nula


3. El niaj programeroj elektu tri de vi preferataj
- informoj pri la e-movado

- kuba stampo

- komentario

- muziko


- raporto

- semajna radioĵurnalo

- intervjuo
4. Aliaj opinioj laŭ via bontrovo, eventuale sugestoj pri aliaj

programeroj.


En via letero bv. indiki vian nomon, kompletan adreson, profesion,

aĝon, sekson kaj edukitecon.


Via letero estas atendata ĉe:
E-Redakcio de Radio Havano,

red. Maritza Gutierrez, pk.6240, Havano, Kubo.


*************************************************************************
Gajnu sonkasedon!

=================


Vi povas senpage ricevadi informilojn de la Pola Radio, se vi

tion petas en simpla letero!


Ĉiu nia alskribanto partoprenas en la lotumado de libro-premioj

kaj sonkasedoj en E-o, kion ni faras unufoje en ĉiu monato! Bv.

atenti, ke vi skribu vian adreson tre klare - per latinaj

literoj!
Pola Radio, Esperanto-redakcio

PL-00-950 Varsovio, pk. 46, Polio.
*************************************************************************
Radio Vatikano

==============


Radio Vatikano prezentis en sia lasta monatfina leterkesto, la

27-an de septembro la korespondaĵan statistikon:


"La ricevitaj leteroj en septembro estis 72 el 20 landoj:

Plejmulto (10 leteroj) venis el Italio, poste laŭvice

Nederlando, Germanio, Ĉeĥoslovakio, Francio, Vatikanurbo,

Britio, Hispanio, Niĝerio, Hungario, Latvio, Norvegio, Japanio,

Rusio, Aŭstrio kaj Svisio". Ĉu en aliaj landoj ne ekzistas

aŭskultantoj de Radio Vatikana?


Ekde la 1-a de oktobro rondiĝos la ĵaŭda programo je 06.10

UTC (=07.10 laŭ Mez-Eŭropa Tempo),en la kurtondaj frekvencoj

6185 kHz (49 m) kaj 7365 kHz (4lm).
Pliajn detalojn kaj program-priskribon vi povas ricevi senpage,

sendante eĉ simplan poŝtkarton al: Radio Vatikano, Esperanto-

Programo, Vatikanurbo.
Radioleo
*************************************************************************
Unika eksperimento

==================


Jam trian jaron ekzistas en ne granda urbo de Donecka regiono

SLAVJANSK la Internacia Instituto de Administrado (= manaĝado),

kie lernas estontaj entreprenistoj, negocistoj, ekonomiistoj...

Sed en ĝi estas multe farata por Esperanto. Estas eldonata tie

du periodaĵoj: E-Centro Informas, (dufoje en monato po dupaĝa

informilo kun freŝaj priesperantaj informoj), kaj la revuo

"Ukrainia Universitato pri Entreprenemo".
Jaron antaŭe estis organizita ekspres-kurso semajna, kiu

malgraŭ malmultnombreco (ĝin partoprenis nur 7 personoj) estis

sukcesa. Kaj jen, ĉijare (inter 24-30. de septembro) estis

organizita ripeto de la ekspres-kurso. Ĉi-foje post anonco de

deviga instruado de Esperanto en la instituto la kurson

partoprenis entute preskaŭ 200 studentoj, la plejmulto el kiuj

(160) sukcese finis ĝin. La instruadon efektivigis spertaj

esperantistoj kaj tiuj, kiuj komencis ĝin pasintjare. Ni

esperas, ke plejmulto el la finintoj daŭrigos sian konatiĝon

kun la lingvo, profundigos la lingvosciojn dum pli posta

vizitado de la kunsidoj en la E-centro.
Unu el la ĉefaj mankoj - foresto de speciala lernoliteraturo

por similaj ekspres-kursoj. En la Esperanto-Centro estas planata

ellabori unu-du tiajn lernilojn.
Dmitrij Cibulevskij,

pk. 9307, 310003 Harkov-3, Ukrainio


*************************************************************************
Festivalo en Venezuelo

======================


Inter la 12-a kaj 15-a de decembro la Venezuela Esperanto-

Unuiĝo organizos la Nacian Esperanto-Festivalon. La organizanto

petas la eksterlandajn esperantistojn, ke ili kunlaboru al la

Festivalo per E-revuoj, libroj, afiŝoj, fotoj, ktp.


Bv. sendi la materialon al:

Venezuela E-Unuiĝo,

David G. Valecillos V, Calle 79 N-ro 3C-72.
*************************************************************************
Por plia jaro de kresko

=======================


8051 individuaj membroj en 113 landoj: tia estis la stato de UEA

fine de la pasinta jaro. En la lastaj sep jaroj, la Asocio

kreskis je pli ol 25%, atingante ankaŭ novajn landojn kaj

landajn asociojn. La kresko mem estis mondskala: Brazilo,

Finnlando, Francio, Koreio, Ruslando, kaj Usono estis inter la

pintaj landoj. Plivigliĝis ankaŭ la solidara donacado de

kotizoj: 500 homoj en 1991.
El Ligilo de Brazila Esperanto-Ligo,

jan/feb/mar. 1992.


*************************************************************************
ANONCETOJ

/////////


Okaze de la Zamenhofa festo de nia Esperantista Federacio de

Laboro, bv. sendi salutkartojn el via lando ĝis la 6-a de

decembro. Ni respondos al ĉiuj.
La Travailleur Esperantiste,

Gerard Requigny, Cité Franc-Moisin,

bat.3 - Esc.10, F-93200 Saint Denis, Francio.
* * *
ŜAKISTOJ-ESPERANTISTOJ! Aliĝu al EŜLI (Esperanta Ŝak-Ligo

Internacia)! Vi havu kontaktojn kun alilandaj E-kolegoj! Vi

povas partopreni en korespondaj ludoj kaj turneoj, kaj la

kvaronjara bulteno "Esperanta Ŝako" staros ankaŭ je via

dispono! Petu pliajn informojn, kaj aliĝu ĉe:
Saulius Milinuas, str. Partizanų 154-1,

LT-3041 Kaunas, Litovio.


* * *
Studentoj de la gimnazio de Harkov lernas la anglan kaj francan

lingvojn ekde ilia 6a jaraĝo. Eblas interŝanĝo de grupoj da

lernejanoj kun la landoj angle- kaj france-parolantaj, ankaŭ

pere de Esperanto. Interesiĝantoj turnu sin al:


Redakcio de Ukrainia Universitato,

pk.

Ukrainio Ukrainio aŭ Ukrainujo (ukraine Україна) estas ŝtato en Orienta Eŭropo. Sude ĝi estas lavata de la Nigra kaj Azova maroj. Oriente, nord-oriente kaj norde ĝi limas Rusion, norde - Belorusion, okcidente - Pollandon, Slovakion kaj Hungarion, sud-okcidente Ukrainio limas Rumanion kaj Moldavion.
c17, UKR-343206 Slavjansk, Ukrainio.


* * *
La kunvenoj de la Internacia Klubo "La Ondo de Esperanto" okazas

ĉiuvendrede je 20.15 en Machiavelli str.9, I-34132 Triesto.

Telefono: 39-40-364746). Gastoj ĉiam bonvenas!
* * *
PERBICIKLE TRA EŬROPO! Duopo el Ukrainio intencas somere 1993.

entrepreni longdistancan biciklan vojaĝon el Ukrainio tra

Hungario, Aŭstrio, Italio kaj Francio al la 78-a UK en

Valencio. Sen survoja helpo tiu vojaĝo povas esti malfacila.

Ĉiuj interesitoj dezirantaj kunbicikli kaj ĉiuj pretaj helpi

la vojaĝantojn (mapoj, tranoktoj, ktp) estas petataj skribi al:


Dmitrij Cibulevskij,

pk 9307, UKR-310003 Harkov-3, Ukrainio.


* * *
Ni serĉas eksterlandajn kunlaborantojn, precipe instruistojn en

mez- kaj elementaj lernejoj. Ni tradukos el la ĉina lingvo

diversnivelajn ekzamenajn demandojn pri matematiko, fiziko,

kemio, ktp, kaj la kunlaborantojn ni petas traduki ilin al sia

nacia lingvo.
S-ro Mu Bing, Chengdu Universitato,

CN-610081 Chengdu, Sichuan, Ĉinio.


* * *
Internacia Esperanto-Klubo Aŭtomobilista (IEKA) ekde aprilo

1992 havas en Ĉeĥoslovakio novan landan reprezentanton:


Miroslav Severa,

Lukostrelecká 2188, CS-47001 Ĉeská Lípa.


*************************************************************************
KORESPONDI DEZIRAS

//////////////////


En Oaxaca (Meksikio) tre aktivas la esperantista grupo, en kiu

nun lernas ĉ. 200 gejunuloj. La gvidantoj kaj la instruistino

de Esperanto an la liceo serĉas adresojn de korespondemuloj

junaj, kaj akcentas, ke la Oaxacaj gesamideanoj estas tre

gastigemaj. Kontaktu: Maria Godard de Castro (instruistino)

sucursal C Apdo 4, Oaxaca 68050, Oaxaca, Meksikio.


* * *
Nova esperantistino, 27-jara oficistino korespondus kun

diverslandanoj pri turismo k literaturo. Ŝi kolektas

bildkartojn. F-ino Barbara Knas, Jacków 137, PL-42-282 Kruszyna,

Pollando.


* * *
Ĉu vi estas junul(in)o inter la 12 kaj 17a aĝo? Ĉu vi serĉas

korespondajn partnerojn? Skribu al la geknaba sekcio de la

varsovia e-klubo, kie pluraj samaĝuloj atendas vian leteron.

Skribu al: E-klubo Varsovia Vento, Katarzyna Mioduszewska, ul.

Rembielinska 19/41, PL-03352 Warszawa, Polio.
* * *
34 jara finna fraŭlo kun vasta intereso-listo (muziko,

filatelo, pm, libroj, sporto ktp.) serĉas esperantistajn 15-18

jarajn knabinojn por korespondi. Estus interese perletere

konatiĝi! Tapari Lappalainen, Kyvalak otikyla, SF-37500

Lempäälä, Suomio-Finnlando.
* * *
26-jara civila inĝeniero, interesiĝas pri religio, literaturo,

muziko, ktp.: Abrahan Mrakpor, U.S.,c/o Stephen O. Mrakpor,

P.O.B.1764 Warri, Bendel Estate, Niĝerio.
* * *
27 jara esperantistino emas revivigi sian korespondadon: Edjoe

Eve Sassou, B.P.52, Vogan, Togolando.


* * *
Pri ĉiuj temoj korespondus 15-jara knabo: Sebastian Tuszynski,

PL-87-100 Torun, str. Kosynierów Kościuszkowskich 12.A,13, Pollando.


* * *
Pri ĉiuj temoj korespondus mezaĝa virino: S-ino Urszula

Adamska, Ciechocinek, str. Slonska 11, woj. Wloclawskie,

Pollando.
* * *
68-jara pensiulo, fraŭla, korespondus pri diversaj temoj

tutmonde. Li interŝanĝus bildkartojn: S-ro Ladislav Královec,

CS-34532 Česká Kubice 77, Ĉeĥoslovakio
* * *
35-jara ŝoforo korespondus pri ĉiuj temoj, kun ĉiuj landoj:

Celestin Tovo, B.P.31, Aplahone (Mono), Benino.


* * *
27-jara diplomito pri filozofio kaj literaturo: Matindi

Luntadila, B.P.7, Lukala (Bas-Zaire), Zairio.


*************************************************************************
ANONCOJ

///////
INTERNACIA KONKURSO POR LERNEJANOJ

==================================
En la numero aŭgusto (1)-92 de EVENTOJ aperis la alvoko kaj la

regularo de la konkurso. Bv. denove tralegi ĝin! Pri la

konkurso bv. averti viajn bazlernejajn kaj instruistajn

konatojn!


-------------------------------

1-a taskfolio por BAZLERNEJANOJ

-------------------------------
1. familio, hieraŭ, aŭtomato, fenestro, Eŭropo, margaŭa (3

poentoj) Substreku la akcentitajn silabojn!


2. Li manĝis du ... kaj trinkis tason da... (2 poentoj)

Kompletigu la frazon per la vortoj: banano, teo!


3. Faru almenaŭ ses vortojn el la vortradiko: amik- (3 poentoj)
4. Kvar plus du egalas ses Ŝanĝu la kursivajn vortojn per

samsencaj aliaj! (2 poentoj)


5. Kion oni deziras al la familianoj antaŭ enlitiĝo? (2

poentoj)
6. Diru ĉiun per unu vorto: komenci iri / fari ion verda / edzo

kaj edzino (3 poentoj)
7. Solvu la enigmojn: pm / 2(ka)o / nki nki nki (3 poentoj)
8. Kiam naskiĝis K. Kalocsay, la fama hungara esperantista

poeto? (2 poentoj)


Kun la solvo(j) sendu poŝtmarkojn (en Hungario) aŭ

respondkupono (en transpagipovaj landoj) por la resendo de la

korektita solvofolio kaj novaj taskfolioj, aŭ sendu nenion, se

vi vivas en iu ekssocialisma lando.


Limdato (poŝta stampo): 26a de oktobro.
La solvojn sendu al:

Gimnazio Bányai Júlia, Esperanto-grupo

Nyíri út 11. H-6000 Kecskemét, Hungario.
*************************************************************************
ROK-GAZETO aboneblas!

=====================


Por nepagipovaj landoj, la abono de Rok-Gazeto por 4 sinsekvaj

numeroj kostas nur 13 USD aŭ 18 IRK (internaciaj poŝtaj

responkuponoj).
Se vi volas aboni tiun unikan eldonaĵon, aŭ vi volas subteni

ĝin, turnu vin al via landa e-asocio, kiu pagos rekte al ni

pere de nia UEA-konto ROKK-B, aŭ al viaj korespondantoj en

transpagipovaj landoj. Se en via lando estas aĉetebla IRK (en

ĉefaj poŝtoficejoj), vi povas sendi ilin rekte al ni:
Eurokka, F-31450 Donneville, Francio.
*************************************************************************
********************************************************

* MONATO - internacia magazino pri ne-movadaj temoj, *

* EVENTOJ - Internacia gazeto pri la E-movadaj aferoj. *

********************************************************


*************************************************************************

EVENTOJ, eszperantó nyelvű információs lap.

Nyt. sz. B/TSZL/85/1991.

ISSN 01215-959 X.

A kiadó és szerkesztőség címe:

H-1675 Budapest, pf. 87. Tel: 1228258

Megjelenik kéthetente. Kézbesíti a HELIR.

Készült az M & M nyomdában.

H-1161 Budapest, Bercsényi u. 10.

EVENTOJ, dusemajna gazeto pri la Esperanto-movado.

Eldonas Kultura Esperanto-Asocio

kaj LINGVO-Studio, Budapest

Respondeca eldonanto kaj ĉefredaktoro László Szilvási

La redakcio ne nepre konsentas pri la enhavo de unuopaj

artikoloj kaj ne respondecas pri la anonc-enhavoj.

*************************************************************************La kompiladon de reta versio prizorgis: Szilvási László kaj

Kristály Tibor
1   2


Elŝuti 261.96 Kb.


Elŝuti 261.96 Kb.