Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Eventoj n-ro 0006, 2/majo '92, retpoŝta versio

Elŝuti 201 Kb.

Eventoj n-ro 0006, 2/majo '92, retpoŝta versio
paĝo2/2
Dato14.03.2017
Grandeco201 Kb.

Elŝuti 201 Kb.
1   2
bulgaraj E-poŝtmarkoj kaj kelkajn E-glumarkojn.
Bulgario Bulgario (aŭ Bulgarujo, bulgare България [balGArija]; oficiale Република България [rɛˈpublikɐ bɤ̞lˈɡarijɐ]) estas lando en la Balkana duoninsulo. En la nordo ĝia limo estas Danubo (norde de la rivero situas Rumanio), en la oriento - la Nigra maro, en la sudo - surtera limo kun Grekio kaj Turkio, en la okcidento - la eksaj jugoslaviaj respublikoj Serbio kaj Makedonio.
Mi

tre bone komprenas, ke tiu estus tre simbola kotizo kaj se vi abonos

fakte nin, ni restos devigataj al vi. Tio signifas, ke ni provos poste

ankaŭ kontribui al la revuo per ar- tikoloj. Honeste dirite, ĝis nun mi

skribis kelkajn eseojn nur por "Bulgara Esperantisto" kaj mia edzo

skribis artikolon por "Debrecena Bulteno". Tamen, se vi "suflorus" al ni

temon, kiu estos interesa por "EVENTOJ", ni provus skribi pri ĝi. Plena

nomo kaj adreso, Bulgario
-----------
Karaj legantoj,

ĉiutage ni ricevas plurajn similajn leterojn. Ni ĝojas, ke la gazeto

plaĉas al la homoj, sed malĝojas, ke al ĉiuj ni ne povas sendi ĝin

senpage. Se vi volas iom helpi la Esperantan informfluon kaj la movadon

en netranspagipovaj landoj, ni ĝoje akceptus viajn donac-abonojn. La

donacajn abonkotizojn vi povas sendi al vialanda kotizperanto. Multajn

dankojn al Vi ankaŭ en la nomo de subtenotoj. - László Szilvási, red.
* * *
Kara László kaj kunlaborantoj!
Mi vidas ke via laboro estas serioza kaj bona. Mi neniam abonis al

primovadaj revuoj, sed legante EVENTOJ-0001 ŝanĝiĝis mia opinio pri

ilia ĝisnuna kvalito kaj ilia utilo. Arnald Massanas i Daunis, Hispanio
* * *
"Kun plezuro ni legis la unuan numeron de EVENTOJ. Brilan sukceson!"

Jozefo Major,-Nov-Zelando


* * *
Estimata Redaktoro,
Nome de la Skolta Esperanto-Ligo mi deziras danki al vi pri la detaloj de

la skoltaj tendaroj sur la paĝoj 4 kaj 5 de EVENTOJ, aprilo (2),1992.

Samtempe mi devus komenti pri la redaktoraj notoj:
Dum la nuna malklara situacio el la orienteŭropaj landoj kun la

renovigado de la skoltaj asocioj, kaj ankaŭ ĉar la celoj de la skolta

movado estas krei amikecon inter la diversaj nacioj, la Skolta E-Ligo

bonvenigas ĉiuspecajn junularajn individuojn kaj grupojn. (Bonvolu

akcepti, ke SEL ne estas mem oficiala skolta asocio - ĝi estas

interesgrupo por geskoltoj.)

Sincere via
David H. Withey

ĝenerala sekretario de SEL


* * *
'... surprize mi ricevis vian novan publikaĵon EVENTOJ, kies lanĉo estas

miaopinie vera evento en la tutmonda E-movado. Al mi tre plaĉas la bela

grafika prezento, lerta redaktado, la promesata aperritmo, kaj la riĉa

(praktike uzebla!!!) enhavo. Gratulon al Vi!...' Anatolo Ionesov,

Uzbekistano
*************************************************************************
Ĵus aperis en Esperanto:
Godfried Bomans: PIETER BAS

===========================


Godfried Bomans (1913-1971) estas unu el la plej popularaj nederlandaj

aŭtoroj, kun tre speciala humura stilo. Pieter Bas estis lia literatura

debuto (1937), kaj subtile parodias la agadon de politikistoj. Originalaj

ilustraĵoj de Harry Prenen. 208 paĝoj, 21 NLG. Haveblas ĉe la

eldoninto (Libroservo de FLE, Marnixstraat 57, NL-2023 RB Haarlem,

Nederlando) kaj baldaŭ ankaŭ ĉe UEA.


De la sama aŭtoro aperis en Esperanto:

- Sango kaj amo

- Erik, aŭ la malgranda insektlibro.
*************************************************************************
ANONCETOJ

/////////


Se vi posedas aŭ ŝatas la katojn (kaj ordinarajn kaj rasajn), se vi

kolektas-prikatajn bildkartojn, librojn aŭ eĉ humuraĵojn, aŭ se vi

nur interesiĝas, kontaktu aliajn saminteresulojn!

Rondo Kato (registrita E-grupo), Pentti Törmälä Tyottoimyysrunot, Karkukengan 90.061 Tuomarinkartano, SF 06100 Porvoo Suomio-Finnlando.


***
"Mi kolektas poemojn pri senlaboreco por poema verko (precipe la finna,

sed taŭgas ankaŭ la tradukoj). Ĉu vi povas helpi al mi? Ĉi tie la

adreso por tio: Pentti Törmälä adreso supre
***
Ĉu vi volas renkonti kastel-spiritojn? Montkastela Renkontiĝo de

Aŭstria Esperanto-Junularo en la kastelo Stibickhofen, Trofaiack,

08.10.92.-11.10.92. Pliaj informoj: AEJ, Pk 804. A-8011 Graz, Aŭstrio
***
Se dum via restado en Britio ĉi-somere vi vizitos ankaŭ la grandan

festivalon "Ĝarden'Festival'-Kimrio", kontaktu la esperanto-deĵoranton

John Dickinson.
***
Esperanto-domo, 4 Casaba Terrace Llanfoist, Abergavenny, Gwent NP7 9NR,

Britio, Tel.: 44-873-2731


***
Se vi volas havi fotokopion de la lingva studo de d-ro Mihály Molnár pri

la demando "Ĉu mallongondo aŭ kurtondo?" - petu ĝin ĉe la Esperanto-

Fako de Radio Vieno. ORF; A-1136 Wien, Aŭstrio.
***
UK Vieno - Unuafoje internacia orkestro! Ni ŝatas ludi Mozart simfonion

dum la UK en Vieno kaj serĉas ankoraŭ orkestranojn: ĉefe violonojn,

aldojn, kaj violonĉelojn, krome traversflutojn, obojojn, klarinetojn,

fagotojn. Skribu al: Internacia orkestro ĉe Thomas Kleemann Bahnhofstr.

95. DW 6904 Eppelheim, Germanio.
***
La helpo pere de la Tempa Trako. Fama naturkuracmetodo, jam konata en

Esperantujo. La Tempa Trako estas simbolo de la spino. Gravas

malstreĉigi sian spinon por reguligi multe da korpaj kaj psikaj

problemoj. Doni la helpon pere de la Tempa Trako instruas: Margarete

Bettmann ENA estaranino-kasistino Pitzlergasse 6, D-W 5160 Dueren

Telefono: 0049-2421- 8511


***
Bv. ne heziti skribi por informo kaj ebla renkontiĝo dum iuj Esperantaj

eventoj, kiuj eĉ aranĝeblas per vi.


*************************************************************************
MOVADA LERNEJO

//////////////


SAT estas la mallongigo de Sennacieca Asocio Tutmonda. Ĝi estas

internacia Esperanto organizo, ne-ligita (=paralela) al UEA. SAT estas

ne-neŭtrala organizo, ĝi estas ligita al la laborista movado.
Celoj de SAT estas

==================


- utiligi praktike la internacian lingvon Esperanto por la klasaj celoj

de la laboristaro tutmonda;


- kiel eble plej bone kaj digne plifaciligi la interrilatojn de la

membroj, tiel kreskigante ĉe ili fortikan senton de homa solidaro;


- lernigadi, instruadi, klerigadi siajn membrojn tiele, ke ili fariĝu la

plej kapablaj kaj la plej perfektaj el tiel nomataj internaciistoj;


- servi kiel peranto ĉe interrilatoj de nesamlingvaj asocioj, kies celo

estas analoga al tiu de SAT;


- peri kaj ĉiel eble helpi al kreado de literaturo (tradukoj kaj

originaloj) spegulanta la idealon de SAT.


SAT, ne estante partipolitika, sed nur kleriga, eduka, kultura organizo,

celas, ke ĝiaj membroj estu komprenemaj kaj toleremaj rilate al la

politikaj kaj filozofiaj skoloj aŭ sistemoj, sur kiuj sin apogas la

diversaj klasbatalaj laboristaj partioj kaj sindikatmovadoj, per komparo

de faktoj kaj ideoj, per libera diskutado ĝi celas malebligi ĉe siaj

membroj la dogmiĝon de la instruistoj, kiujn ili ricevas en siaj apartaj

medioj.

Adreso de SAT:


67 ave. Gambetta, F 75020 Paris, Francio.

Telefono: 47.97.87.05


(laŭ ĈEJ Cirkulero 5/1990.)
***************
- Paralele al SAT funkcias la organizo SAT-Amikaro (tute memstara, sed la

adreso estas la sama).


- SAT-Amikaro (kun SAT) funkciigas libroservon (Bernard Schneider, 38

ave. de la Republique, F-94320 Thiais, Francio), korespondan servon,

kaj funkciigas la servon de Amikeca Reto. Ĝi estas kajero kun ĉ. 300

adresoj el pli ol 30 landoj, kiu helpas al esperantistoj trovi pli

proksimajn rilatojn unu al la alia (sed ĝi ne estas senpaga

tranoktebleco).


*************************************************************************
KORESPONDI DEZIRAS

//////////////////


- Mi volus korespondi kun hungaraj esperantistoj, eĉ -inoj, aŭ kun

germanoj, aŭstroj, ĉinoj, francoj, italoj pri diversaj temoj,

Esperanto, historio. Mi kolektas pm, bk, div. diafilmojn, flagetojn. Mi

interesiĝas pri Esperanto, sporto, muziko, naturo, turismo, iomete pri

erotiko, nacia kulturo, ktp. Mi volas interŝanĝi donacetojn kaj

vizitojn. Dvoran Deák Ladislav, Str K. hajence nr 675/A CS-39102 Sezimovo

Usti II. Ĉehxoslovakio
- Pli ol 100 gejunuloj (kelkaj 11-jaraj kaj pluraj 15-18 jaraj) volas

korespondi individue aŭ kolektive kun ĉehxoj, slovakoj, poloj, estonoj,

finnoj kaj okcident-eŭropanoj. Adreso: Gimnazio Bányai Júlia, Esperanto-

grupo, Nyíri u. 11., H-6000 Kecskemét, Hungario.


- Mi deziras korespondi NUR pri varbado kaj propagando de Esperanto -

koni ĉiujn rimedojn. S-ro René Debernardi, 11 ave. Valdiletta, F-06100

Nice, Francio.
- 12 jara knabo, Tamás BRUNNER, Kandó K. u. 6., H-8500 Pápa, Hungario.
- 12 jara knabino, Annamária ÉDL, Liliom u. 2/5. H-8500 Pápa, Hungario.
- 14 jara knabino, Szilvia VASVÁRI, Anna tér 1. H-8500 Pápa, Hungario.
- 12 jara knabo, Zoltan PAP, Dozsa Gy. u. 38. H-8500 Papa, Hungario.
- 12 jara knabino, Brigitta KOVACS, Budai Nagy A u.18/a. H-8500 Papa,

Hungario.


* * *
Koresponda Servo por Aŭstralio kaj Nov-Zelando: Aŭstralia Esperanto-

Asocio, Betty Auselbrook, 51 Lakewiew Crescent, Forster, NSW-2428.


*************************************************************************
LASTMINUTE

//////////


Aperis la ĉi-jara Pasporta Servo!

==================================


Fine de aprilo aperis Ia ĉi jara eldono de Pasporta Servo (senpaga

gastiga reto de esperantistoj). La listo enhavas preskaŭ 900 adresojn

el 59 landoj (la antaŭaj necertaj adresoj ĉiuj estas forigitaj).
La listo estas mendebla ĉe UEA kontraŭ 18 guldenoj (kosto nur de 1

tranokto de okcidenta junular-gastejo) ekspedokosto.


Por havi la liston netranspagipovaj landoj havas specialajn rabatojn por

limigita kvanto. Detalaj informoj ĉe landaj organizantoj, kaj ĉe la

Landaj Sekcioj de TEJO.
*************************************************************************

*************************************************************************

EVENTOJ, eszperantó nyelvű információs lap.

Nyt. sz. B/TSZL/85/1991. ISSN 01215-959 X.

A kiadó és szerkesztőség címe:

H-1675 Budapest, pf. 87. Tel: 1228258

Megjelenik kéthetente. Kézbesíti a HELIR.

Készült az M & M nyomdában.

H-1161 Budapest, Bercsényi u. 10.

EVENTOJ, dusemajna gazeto pri la Esperanto-movado.

Eldonas Kultura Esperanto-Asocio kaj LINGVO-Studio, Budapest

Respondeca eldonanto kaj ĉefredaktoro László Szilvási

Teknike redaktas Sándor Hideg.

La redakcio ne nepre konsentas pri la enhavo de unuopaj artikoloj

kaj ne respondecas pri la anonc-enhavoj.

*************************************************************************

La kompiladon de reta versio prizorgis: Szilvási László kaj

Kristály Tibor


Hívás

SMS küldéseFelvétel a Skype-partnerlistára

Skype-egyenlegre van szükségA Skype használatával ingyenes
1   2


Elŝuti 201 Kb.


Elŝuti 201 Kb.