Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Eventoj n-ro 0006, 2/majo '92, retpoŝta versio

Elŝuti 201 Kb.

Eventoj n-ro 0006, 2/majo '92, retpoŝta versio
paĝo1/2
Dato14.03.2017
Grandeco201 Kb.

Elŝuti 201 Kb.
  1   2

Eventoj n-ro 0006, 2/majo - '92, retpoŝta versio

**************************************************


ENHAVO

//////
Titolpaĝe: - SAT-Kongreso en Litovio

- Karaj legantoj,
Teorio: - Reago al la "Raŭma Manifesto"

- Urboj por vivi

- Feliĉan Paskon?
Nekrologo: - Gaston Waringhien (1901-1991)
Esperanto aplikata: - Esperantlingva QSL-karto por radioamatoroj

- Diina masaĝo

- Seula Esperanto-Kulturcentro
Komerca aplikado: - Komerca katalogo el Meuse

- Esperanto-Infofono refunkciis


Movado: - 20 jaroj de IKS

- 25-a PIF

- Aha...!

- Estrara deĵoro ĉe TEJO


Konkurso: - LITERATURA KONKURSO "IVO ROTKVIĈ"
Aranĝoj: - Karlskoga Popola Altlernejo

- La 28-a en Anápolis!

- Internacia Junulara Renkontiĝo en Rumanio

- 25-a Internacia Renkonto Naturamika (IREN)

- Komuna Kristana Kongreso

- Ĉu bicikli? Jes nature!

- Intensa Pedagogia-Metodika Kurso de ILEI
Lingvo: - Iom pri 'ANKAŬ'
Esperanto eb radio: - ***
Recenzoj: - Historio de la Mondlingvo

- Vina Seminario - ankaŭ ĉi jare


Mallonge: - ***

La leganto: - ***

- Godfried Bomans: PIETER BAS
Anoncetoj: - ***
Movada lernejo: - Celoj de SAT estas
Korespondi deziras: - ***
Lastminute: - Aperis la ĉi-jara Pasporta Servo!
*************************************************************************
TITOLPAĜE

//////////


SAT-Kongreso en Litovio

=======================


La 65-a Kongreso de SAT (Sennacieca Asocio Tutmonda) okazos inter

05.08.92.-15.O8.92. en Kaunas, Litovio. Iom pli detale pri SAT vi vidu la

rubrikon "Movada lernejo".
La kongreson povas partopreni ne nur la membroj de SAT, sed ankaŭ ĉiuj

gastoj estas bonvenaj. La kongreso okazos en studenta urbeto de Litovia

Agrikultura Akademio, kelkajn kilometrojn for de Kaunas. Alveno al la

kongreso la 4-an de aŭgusto, forveturo la 15-an. La nombro de

kongresanoj ne estas limigita. Partopreno nur portempa ne estas

dezirinda.


Loĝado en studentaj domoj, en unu- kaj kelklitaj ĉambroj. (Komunaj

kuirejoj, duŝejoj k.s.). Dezirantoj povas loĝi en hotelo en Kaunas laŭ

aparta peto kaj pago. La manĝado estas organizita por ĉiuj en studenta

manĝejo.
Aliĝo: Por aliĝi al la kongreso necesas plenigi apartan specialan

aliĝilon, kion vi povas ricevi de la Organiza Komitato, aŭ rekte de

SAT.


La kotizoj (kongreskotizo restadkostoj) estas aparte difinitaj por

pagipovaj okcidentaj landoj (landoj "A"), por aliaj landoj(landoj "B")

kaj por la eks-Sovetiaj landoj (landoj "C").
Kongresanoj el landoj "A" devas pagi la kotizojn (kongreskotizo inter

175-700 FRF, restadkostoj 1.500-2.500 FRF) al la poŝtkonto de SAT en

Parizo, esperantistoj el landoj "B" povas pagi la kotizojn en rubloj(!)

(kongreskotizo 35-120 RBL, restadkostoj 300-400 RBL) surloke post la

alveno. Por partoprenantoj el eksa Sovetio estas difinitaj aparte favoraj

prezoj. La restadkostoj kovras la kostojn de 10 diurnoj (tag-noktoj) en

studentaj domoj, trifojajn manĝojn dum 10 tagoj, ekskursojn, kaj panon

de la kultura programo. (informoj laŭ Ia suplemento de Sennaciulo nr-o

1038.)

Pliajn detalojn, kaj aliĝilon petu ĉe SAT, aŭ rekte ĉe la OrganizaKomitato:
Povilas Jegorovas

233000 Kaunas-C, pk 167. Litovio.

Tel.: (ofica) 7 0127 2018503 Fakso: 7-0127-204970 (aldonu "Esperanto")
*************************************************************************
Karaj legantoj,

===============


plej unue sincerajn dankojn al viaj multaj laŭdaj kaj kuraĝigaj

leteroj, kiuj - sincere dirite - tre ofte redonis niajn energiojn kaj

fidon por venki tiujn tasko-ondon kaj malfacilaĵojn, kiuj aperis ĉe la

startigo de EVENTOJ.


Nun, post 5 sukcesaj numeroj ni iom trankviliĝas. Abonantoj estas nun en

37 landoj, komenciĝis la ekfluo de materialoj, unu post la alia anoncas sin

novaj kotizperantoj kaj tago post tago venas novaj abonantoj.
Ni scias, ke ni havis plurajn erarojn. Ofte okazis lingvaj kaj

preseraroj, kelkfoje estis forlasita la titolo de la koncerna revuo el

kiu ni represis artikolon, foj-foje ni hazarde ripetis la samon

materialon en sinsekvaj numeroj, anstataŭ afiŝo aperis nur griza

makulo, de numero al numero ŝanĝiĝis la paper- kvalito, ktp, ktp. Mi

pardonpetas pro ili, kaj mi esperas, ke ankaŭ vi spertas (spertis jam)

ilian pliboniĝon.
Eble ne ĉiuj scias, ke esperantistoj en Britio, Ĉehxoslovakio, Francio

Germanio, Hungario kaj Polio ricevis nacilingvajn varbilojn, ja ni volis

(kaj volas) ligi al la movado ankaŭ la ne-perfekte-parolantojn, la

ĵusajn kursfinintojn, kaj ĉefe la movade nespertulojn. Ni ricevis

kelkajn protestleterojn pro la uzo de naciaj lingvoj, sed evidentiĝis ke

nia decido estas ĝusta kaj efika.


Ĉirkaŭ 2/3-oj de leteroj esprimis malfidon al projekto lanĉi du-

semajnan gazeton. Mi esperas, ke la ĝisnunaj kaj postaj numeroj

konvinkis (-os) la dubulojn. Garantio por la daŭra apero estas inter

aliaj - ankaŭ la investita kapitalo, kio ebligus la eldonon de la gazeto

por pli ol unu jaro, eĉ se ni havus nek unu abonanton...
Tre multaj ne konscias, do mi emfazas, ke ni NE estas posteuloj nek de

Budapeŝta Informilo, nek de Hungara Informilo, nek de Hungara Vivo. Ni

havas nenian juran rilaton al Hungara Esperanto-Asocio, HEA. (Eble iam

ni rakontos pri la aferoj kaj rilatoj pli detale...)


Mi emfaze petas Vin, se vi volas sendi materialon al ni, NE sendu ĝin al

HEA, ĉar tiuj ne alvenas al ni!


- Multaj demandis pri aperigo de kompleta vojaĝkalendaro. En tiu ĉi

jaro almenaŭ por somero ni jam ne faros tion, por la sekva(j) jaro(j)

ni ankoraŭ ne havas tian planon. Estis pluraj petoj pri anonctarifoj.

Pro la multaj ceteraj taskoj ankoraŭ ni ne finpensis la aferon, - tio

signifas ke dume (ĝis alia informo) por movadaj aŭ esperanto-rilataj

anoncoj ni ne postulas pagon! (Sed kompreneble tenas la rajton

mallongigi aŭ ĝenerale ne akcepti ĝin). La komercajn reklamojn ni

traktas aparte. Eventualajn ŝanĝojn ni kompreneble publikigos, kaj vi

trovos ĝin en la koncerna rubriko.
- La fak-aplikaj, ekonomiaj, komercaj temoj ŝajne estas inter la plej

favore akceptataj. (Multaj menciis, ke abonas la gazeton ĝuste pro

tiuj artikoloj.) Ni tre ĝojas, se vi helpus al ni, kaj sendus

informojn, artikolojn pri tiu temo, kaj pri la nemovada uzo de

esperanto. - Oni (=ni) faras gazeton, por ke esperantistoj legu ĝin.

Se io ne plaĉas al vi, ni volonte akceptas viajn kritikojn. Se EVENTOJ

plaĉas al vi, ni tre ĝojus, se vi montrus la gazeton al viaj amikoj,

konatoj, kaj helpus al ili aboni la gazeton (novaj abonantoj ricevas

aŭtomate ankaŭ la ĝisnunajn numerojn ĝis ilia elĉerpiĝo.) Ni

estas konvinkitaj, ke konstanta ligilo kaj daŭra informricevo multe

helpos al individuoj resti esperantisto, eĉ se momente li/ŝi ne havas

tempon, monon, ktp. por vojaĝi al diversaj esperanto-aranĝoj.


Starante je via servo
László Szilvási
*************************************************************************
TEORIO

//////
Reago al la "Raŭma Manifesto"

==============================
El la demandoj starigitaj de Stefano MacGill mi ellevas nur unu, nome

"kiomgrade vi mem kredas, ke Esperanto devus iĝi la dua lingvo por

ĉiu?"
Tia slogano estus reala, se Esperanto havus miloble pli vastan

popularecon, uzatecon, kaj se ĝi estus jam plene ellaborita por ĉiuj

kampoj de la homa aktiveco. En komenca stadio, ĉar, bedaŭrinde, ni

ĉiam ankoraŭ troviĝas tie, ni ne povas profituzi tiun sloganon, kies

validecon mi, kompreneble, plenkredas, alie mi ja ne laborus por ĝi

plenenergie. Tamen momente, ĉe nia evolufazo, ŝajnas al mi, por klare

bildigi la situacion, kvazaŭ griza museto dezirus konkuri pri forto

kun kolosa elefanto. Estas komike, ĉu ne?


Kion do ni povas aŭ devas fari nuntempe por eviti ridindecon, kaj

malgraŭ ĉiuj obstakloj tamen antaŭenpuŝi la ĉaron do la Internacia

Lingvo? Mi trovas plej prudente postuli por ĝi ĉie, kie montriĝas

ebleco tiujn samajn rajtojn, kiujn posedas iu ajn fremda lingvo, t.e.

Esperanto estu konsiderata kiel unu el la ekzistantaj lingvoj. Se oni

rifuzas nin, ni povas protesti aludante pri la forfalinta jarcento kun

multaj lingvaj valoraĵoj kaj menciante, ke diskriminacio kaj demokratio

neniel harmonias. Unua paŝo por efektivigi la supran ĉefcelon povas

esti ĝenerala rekono de Esperanto kiel plenvalora lingvo. Tra ties

agnosko kondukas vojo al la fina celo.


Due, plej elokvente ni povas argumenti per praktikaj ekzemploj. Tio

signifas, ke ni devas ne paroli, sed uzi la lingvon por praktike valoraj

celoj. Tio ne estas ia nova malkovro! Miloj da bonaj esperantistoj penis

kaj penas prezenti la praktikan utilon de la Internacia Lingvo. Sed ni

nombras ankoraŭ tro malmulte kaj nia forto estas loke disigita, ni

simple ne havas do sufiĉan energion komenci totalan atakon. Al ĉiu nia

iniciato povas aliĝi nur kelkaj centoj da adeptoj, apogantoj, sed tio

evidente ne povas venigi okulfrapajn rezultojn. Jen tial mi rekomendis

jam antaŭ pluraj jaroj elekti la ĉefajn, determinajn terenojn kaj

koncentri nian forton al tiuj aktivecoj, ĉar mi estas profunde

konvinkita; ke trarompinte unu- aŭ duloke la muron de la silento ni

certe povos plue progresi. Post longa meditado mi trovis unuarangaj

agadkampoj:

instruadon (ĉefe fremdlingvan instruadon) kaj turismon. Ĉi-terene ni

havas jam konsiderindan forton kaj sperton, tamen ni devus paroli ne pri

niaj propraj zorgoj, problemoj, sed - kaj ĉefe - doni ion komune

redaktitan, kompilitan kaj valoran por la publiko ekstera. Ni devus ja

peri, ne krei informaĵojn.


Kiel vi opinias pri tio?
Kruco
*************************************************************************
Urboj por vivi

==============


Seminario pri urboplanado
18.07-24.07.1992. Berlino, Germanio
- ne pli ol 30 partoprenantoj

- internacia partoprenantaro

- senpera sperto de urboj en ŝanĝo

- ekskursoj al Berlino kaj Potsdamo

- seminaria programo en malnova kastelo

- prelegoj, laborgrupoj, diskutoj pri la temo

- ludoj, kradrostado, muziko en la parko
Kotizoj: baza kotizo 200 DEM. Krompago por pli ol 26-jaruloj, aŭ

germanoj ne ordinaraj membroj de GEJ: 50 DEM. Rabato (por

orienteŭropanoj, studentoj, lernantoj, senlaboruloj: - 50 DEM.
Berlina oficejo de Germana Esperanto-Junularo,

Unter der Linden 38, DO-1086 Berlin Germanio.


*************************************************************************
Feliĉan Paskon?

================


Tiun ĉi bondeziron verŝajne vi neniam vidis kun demando-signo. Kial ni

ne vidis en Eventoj pripaskajn artikolojn? Ne, ĉar Pasko en si mem estus

malbona, sed ĉar ĝi ne estas esperantista festo, kaj kiel tio koncernu

primovadan revuon? Eble kelkaj ofendiĝas pro tio, ĉar en la individuo

mem kaj en certa komunumo tio, kiel multaj aliaj festoj kaj kutimoj,

estas nedisigebla.


Se festi tiun, kial ne ankaŭ tiujn de Ĉiuj eblaj aliaj mondkonceptoj,

religioj. Fakte, kial ne? Certe, tio eblus (almenaŭ oni povas klopodi

kontentigi ĉies interesojn), sed tio eble ne estas tasko de movada

gazeto. Movada gazeto devus flegi festojn, valorojn komunajn al ĉiu

movadano.
Sed ĉu la esperanto-movado havas sufiĉe da propraj kutimoj, propraj

festoj? Ĉu estus inda pli feste festi certajn datrevenojn de la

naskiĝtago de Zamenhof ĝis la unua kongreso kaj similaj mejloŝtonaj

okazaĵoj? Eble estus grave remalkovri forgesitajn signifajn okazaĵojn

kaj datrevene rememorante je ili oni eltirus saĝajn konkludojn por la

nuntempo kaj estonto? Eble estus bone, sed tio ĝis nun ne estas tre

farata. Kaj se jes, do averaĝa movadulo ne tiom entuziasme sekvas la

kultadon de tiuspeca kulturo.


Aŭ ĉu kulti universalajn valorojn, kiel ekzemple paco, toleremo? Kiuj

estas tiuj valoroj, ĉu iam de ĉiuj esperantistoj difinitaj? Tiuj kelkaj

deklaroj kaj manifestoj, kiujn oni povus esplori, ĉu ili ne estis nur la

opinioj de la subskribintoj? Sed kiel deklari ion en la nomo de ĉiuj

esperantistoj?
Eble ni ne tro insistu krei propran kvazaŭnacion, sed ni fieru esti ano

de niaj aliaj komunumoj (naciaj, religiaj, partiaj) kaj Esperanto estus

nur ilo, per kiu ni fremduloj unu al la alia nur komunikas? Ekzemple se

parto de la esperantistaro, grupo de kristanaj esperantistoj faras ion

okaze de kristana festo (ekzemple salutmesaĝas), tio estas jam aplikado

de la lingvo, altranga celo de la movado, do loko por ĝi en movada

revuo.
Sándor Hideg,

Hungario
* * *


Tio estas nur unu el la eblaj opinioj, pri kio certe multaj ne konsentas.

Al la temo ni ankoraŭ certe revenos, ekzemple kiam ni traktos la

trajtojn de nia komunumo... - L.S.
*************************************************************************
NEKROLOGO

/////////


Gaston Waringhien (1901-1991)

=============================


En la komenco de februaro 1992 atingis min la dolora novaĵo, ke

Profesoro Waringhien ne plu estas inter ni. Tiu ĉi granda bato al la

tutmonda esperantistaro estos dolore sentata eĉ tie ĉi, je la fino de

la mondo, en nia antipoda lando Nov-Zelando. Waringhien estis la plej

granda esperantisto vivanta ĝis la fino de 1991 en Parizo. Aŭtoro de la

Plena Ilustrita Vortaro kaj de la Plena Analiza Gramatiko, ambaŭ en

kunlaboro de D-ro Kolomano Kalocsay en Budapeŝto, li helpos nin eĉ post

la morto. Kun sia mirinda intuicio; Zamenhof donacis al la mondo la

Fundamenton de la Internacia Lingvo kies unuecon certigis du grandaj

disĉiploj: Waringhien kaj Kalocsay. Iliaj verkoj certigas la unuecon kaj

malhelpos la disdialektiĝon de nia bela lingvo. Sed tio ne estas tuto.

Ili estis ankaŭ talentaj verkistoj kaj inspiritaj poetoj kies verkoj

servos kiel aŭtoritataj modeloj dum multaj jaroj. Speciala merito de

Waringhien estas, ke li fondis nian esean literaturon per serio de

universitatnivelaj volumoj kun filozofia bazo, kies enhavo eĉ pli gravas

ol la formo.


Kun Zamenhof ni povas nur diri: En Elizeo por vi ĉiam daŭros nia amo.
Jozefo Major,

red. de Nov-Zelanda Esperantisto


*************************************************************************
ESPERANTO APLIKATA

//////////////////


Esperantligva QSL-karto por radioamatoroj

=========================================


La hungara filio de ILERA (Internacia Ligo de Esperantistaj

Radioamatoroj) presis belaspektan trikoloran esperantlingvan

konfirmkarton. (Ĝin sendas la radioamatoroj unu al la alia post sukcesaj

radiokontaktoj por konfirmi ĝin ankaŭ skriboforme.)


La QSL-kartoj estas preseblaj ankaŭ por aliaj dezirantoj kun ĉies

individuaj datumoj (voksigno, nomo, adreso, ktp). Minimuma mendebla

kvanto:

400 ekz., sume 23 NLG. La sumo malkreskas ĉe pli granda mendita kvanto.Pliaj informoj ĉe:
s-ro László MATUSINKA,

H-2730 Albertirsa, Győzelem u. 2. Hungario


*************************************************************************
Diina masaĝo

=============


Fine de januaro '92 kunlaborante kun Internacia Instituto por Preventa

Medicino el Tokio, IKoSo aranĝis sukcesan kurson de "Diina masaĝo" por

30 personoj. La instruisto estis s-ro Shigieru Hashimoto. Pluraj gazetoj

skribis pri la kurso, la radio kaj televido dediĉis al ĝi grandan

atenton.
IKS deziras ne nur daŭrigi la kunlaboron kun Internacia Instituto de

Preventa Medicino en Tokio, sed ankaŭ invitas aliajn fakulojn pri natura

medicino estonte kunlabori. Bonvenaj estas ankaŭ aliaj kunlabor-

proponoj.


Internacia Kultura Servo

Amruŝeva 5/1, HR-41000 Zagreb, Kroatio.


*************************************************************************
Seula Esperanto-Kulturcentro

============================


Antaŭnelonge estis fondita la Seula Esperanto-Kulturcentro, kies ĉefaj

agadterenoj estas organizado de esperanto-kursoj, perado de diversaj

revuoj, kaj vendado de Esperantaj libroj.
SEK eldonis 12 paĝan katalogon de siaj ofertoj (en la korea lingvo), kiu

listigas 279(!) E-librojn, krome diversajn glumarkojn kaj esperantaĵojn.

La centro ĵus eldonis belan, multkoloran blokon de Esperantaj glumarkoj.
Kontaktadreso:
Seula Esperanto-Kulturcentro,

Lee Jung-kee, direktoro

100630 CPO Box 3047 Seulo, Koreio. Tel./Fakso: 82-2-7795936
*************************************************************************
KOMERCA APLIKADO

////////////////


Komerca katalogo el Meuse

=========================


La komerca kaj industria ĉambro de la urbo Meuse en Francio eldonis

inventaron de la lokaj industri-produktoj la unuan-fojon jam en 1986.


En 1992 tiu ŝtatofico denove uzas la internacian lingvon. En la ĉijara

katalogo pri turismo, ekonomio kaj industrio krom la kutima franca, angla

kaj germana lingvo apudas ankaŭ Esperantaj tekstoj. (Aparte atentu pri

la paĝoj 16-19!)


La aperon de Esperanto en la katalogo prizorgis F. X. Gilbert,

estrarano de IKEF (Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo),

direktoro de la komerca ĉambro de Meuse. Al li apartenas la

tasko pruvi al sia prezidanto, ke Esperanto taŭgas kaj utilas por

internaciaj komercaj interŝanĝoj. La katalogo estas havebla kontraŭ 10

internaciaj respondkuponoj, aŭ samvaloraĵoj ( = C. 40 Frankoj), kaj

estas bonvena ĉies helpo en ties diskonigo, kaj en skriba reago al la

eldoninto. La katalogon petu ĉe: Chambre de Commerce de la Meuse, Parc

Bradfer, F-55000, Bar Le Duc, Francio.
* * *
Rumano serĉas partneron kiu povas oferti maŝinetojn, semajn k.a. por

kulturi 1-50 hektarojn da tero. Popa Craciun, Str: mehedinti 54-56, bl.

D5/ap.312, RO-3400 Kolozsvár/Cluj.
* * *
Plantu persistajn plantidojn el mezfinnlanda plantidejo Akonen. Mendu

ilin de Pentti Törmälä, Domargard, SF-06100 Porvoo, Suomio-Finnlando.


* * *
Reprezentanto de „LIBROTUR" en Lublin serĉas kontaktojn kun

esperantistaj kaj turismaj agentejoj en Hispanio por priturismaj celoj.

Interesitaj bv. skribi al: Vicdirektorino de Biuro Turistycki

Esperanckiej LIBROTUR, ul. Krak.-Przedmiescie 59/7, PL-20-076 Lublin,

Polio.
* * *
Se vi deziras trovi negoc-partnerojn kaj establi komercan kunlaboron kun

firmaoj kaj entreprenoj en Respubliko Uzbekistano kaj Meza Azio en (plej

diversaj) sferoj kiel fondo de komunaj entreprenoj, internacia turismo,

importo, eksporto, ktp. turnu vin kun viaj ideoj kaj proponoj al: FIRMAO

"ORIENTO", Anatolo Ionesov, direktoro pk 76 703000 Samarkando, Respubliko

Uzbekistano


* * *
Kudrometiistoj kaj malgrandaj fabrikoj por kunmetado de jam taglitaj

eltondaĵoj estas serĉataj fare de produktistoj de vestoj kaj intimaj

subvestoj. Pliaj informoj ĉe: Esperanto Komerca-Agado EKA, kodo SP-001,

C.P. 485, I-34100 Trieste, Italio. (laŭ "la Eta Gazeto, Nr. 5/92.)


*************************************************************************
Esperanto-Infofono refunkciis

=============================


Karaj Geamikoj,

La Esperanto-Infofono startis kun granda sukceso. Badaŭrinde ĝi estis

interrompita dum kvar semajnoj, ĉar la firmao disponiginta al ni la

telefonlinion - sen doni iun ajn informon al ni de unu tago al la alia

fermis sian servon. Ni nun instalis la infofonon en nia propra ejo. Post

tiu deviga paŭzo ni rekomencos la infofonon kun nova energio. Ni ricevis

multajn pozitivajn kritikojn, sed ankaŭ kelkajn proponojn, kiel

plibonigi la revuon. Do, ekde 24-a de aprilo vi denove povas aŭdi

E-informojn en la telefonnumero 156-5434 (en Svisio)
Dietrich M. Weidmann, prez. De Amikaro Esperantista

Bad Störgel, CH-9063 Stein, AR.


(Rim: Voko al tiu numero kostas 1 frankon minute. La servo direktiĝas

ĉefe al Svislando, sed ankaŭ alilandanoj povas ĝin profiti. L.S.)


*************************************************************************
MOVADO

//////
20 jaroj de IKS

===============
Internacia Kultura Servo en Zagreb en la malfacila milita jaro festis 20

jarojn da laboro ekde la fondkunveno, okazinta dum la kunsido de

Jugoslavia Esperanta Junulara Asocio, en Beograd en 1971. Pli ol du

jardekoj da Pupteatra Internacia Festivalo, longa listo da Esperanto-

eldonaĵoj, ekspozicioj, kulturaj kaj klerigaj aranĝoj, lanĉo de

Zagreba Metodo de Esperanto-Instruado kaj dudeko da ties nacilingvaj

adaptoj... jen eta superrigardo de la laboro farita.
Post du jardekoj da laboro ĉe Internacia Kultura Servo, ĝia multjara

direktoro Zlatko Tiŝljar adiaŭis de la posteno de direktoro kaj de

laboro ĉe IKS.
Kun siaj dek enpostenigitaj oficistoj IKS daŭrigas la laboron pri

Kulturo kaj Esperanto kaj dankas al ĉiuj kunlaborantoj dise tra la

mondo pro la longjara subteno kaj kunlaboro.
Spomenka Ŝtimec
el Letero el Zagrebo, februaro/92.
* * *
Sincerajn gratulojn, kaj multajn pliajn sukcesojn al IKS. - L.S.
*************************************************************************
25-a PIF

========
Kvankam estas iomete nenature ke la gepatroj estu pli junaj ol la infano,

al IKS okazis ĝuste tio. En la jaro, kiam IKS 20-jaraĝas, ĝia plej

granda infano: Pupteatra Internacia Festivalo (PIF) - festas sian 25-an

datrevenon. Necesas klarigi ke dum kvar jaroj antaŭ ol fondi IKS-on,

IKS-anoj amatore, kadre de Studenta Esperanto-Klubo organizis PIF.


Post multaj teruraĵoj kiuj trafis nian landon, post diversaj organizaj

kaj krizaj momentoj kiujn havis IKS, post la provo priŝteli la nomon kaj

la renomon de PIF (ĉar oni deziris organizi eksterlande t.n. "PIF-2") la

problemoj iom post iom solviĝas. Granda apogo de urbo Zagreb kaj de

Respubliko Kroatio jam nun certigas, ke PIF ĉijare estos la unua granda

kaj grava internacia kultura evento en la nova, sendependa kaj internacie

rekonita ŝtato Kroatio. PIF okazos en Zagrebo de la 20-a ĝis la 25-a de

junio. Ni kore invitas vin festi la jubileon de PIF!


Livija Kroflin
*************************************************************************
Kial do la UK ne okazas en Prago?
Aha...!

=======
En 1990 la Sekretario de la Prezidanto de la Respubliko CSFR respondis al la Ĉeha Esperanto-Asocio, ke la prezidanto ne povas akcepti

patronadon de "internacia konferenco" (t.e. UK en Prago '92).
En novembro 1991. ĈEA sciiĝis de raportisto de la ŝtata televido,

interparolinta kun la prezidanto Václav Havel, ke tiu peto ne atingis

lin, "likvidis" ĝin lia sekretariejo, ricevanta ĉiutage 300 leterojn.

La prezidanto sciis surprize multon pri Esperanto, kaj diris krome, ke li

ne opinias la anglan lingvon la fina solvo, ke li konscias pri

kontraŭstaro de germanoj, francoj kaj hispanoj, kaj ke foje iu

internacia lingvo venkos.(!) Kaj kial do klopodi elpensi novan

internacian lingvon, se unu jam funkcias...? Tiu eldiro de la klera plej

alta ŝtata reprezentanto - mi esperas - povas nin kuraĝigi.
Jaroslav MAŘIK, Praha, CSFR
*************************************************************************
Antaŭkongreso de UK en Prago!
Ĉu partoprenos ankaŭ Vi?
*************************************************************************
Estrara deĵoro ĉe TEJO

========================


En la Centra Oficejo de UEA laboras ne nur profesiaj esperantistoj, sed

ankaŭ pluraj volontuloj, helpantoj.


Ankaŭ la ĉiutagajn operativajn aferojn de TEJO, la junulara sekcio de

UEA, kutime plenumas volontulo. Pro la daŭra vigla agado en la junulara

sfero kaj lige al tio pro la multaj farendaĵoj, inter majo kaj julio

ankaŭ estrarano de TEJO, Andrej Ananjin (el Moskvo, Rusio) plenumas

trimonatan estraran deĵoron.
A. Ananjin estas unu el la plej konataj sovetiaj esperantistoj. Antaŭe li estis direktoro de JEC en Taŝtagol, eldonis la informilon "Eksciu,

ke...", poste li iĝis la vicprezidanto de Sovetrespublikara Esperanto

Unio, SEU (landa organizo en SU post la malfondo de ASE), kaj ekde la

Karlskoga IJK li partoprenas la laboron en la TEJO-estraro. Do, por solvi

eventualajn junularajn aferojn, vi skribu al TEJO:
Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando.

Telefono: ( 31-10) 4361044, telefakso: ( 31-10) 4361751


*************************************************************************
KONKURSO

////////
Zagreba Esperanto Ligo invitas vin partopreni


LITERATURA KONKURSO "IVO ROTKVIĈ"

==================================


Ĝi entenas kvar branĉojn
1. POEZIO

- Originala poemo aŭ kelkaj teme ligitaj poemoj

- Tradukita poemo. Necesas aldoni la originalan tekston

- Premioj: libroj


2. ETPROZO

- Rakonto, eseo, novelo, skizo, sceno originale verkita en maksimuma

longo de kvincent (500) vortoj

- Premioj: libroj


3. LIBRO-FORMA ELDONAĴO

- Por la plej bona libroforme eldonita verko en la jaro 1992, originala

aŭ tradukita.

- Premio: mono


4. VIDEO-BENDO

- Aldona branĉo, ĉar multaj literaturaj verkoj, sed same aliaj

esperantaĵoj trovas sian lokon sur video-rubandoj

- Temo libera, prefere ligita al Esperanto. Maksimuma daŭro 30 minutoj

- sistemo VHS.
Konkursi povas ĉiu esperantisto.
Kontribuaĵoj en unuopa branĉo povas esti maksimuma tri, ne antaŭe

publikigitaj en presa, radia aŭ televida formoj.


Necesas sendi tri kopiojn de la konkursa kontribuaĵo (branĉoj 1-3) al

adreso de la sekretario de Zagreba Esperanto-Ligo (Marija Beloŝeviĉ, Sveti duh 130, 41000 Zagreb, Kroatio) menciante "por Literatura konkurso Ivo Ratkviĉ 92", provizita per pseŭdonimo (ĉifro). En aparta koverto estu indiko pri la plena persona nomo kaj adreso. Videokasedojn sendu nur en

unu kopio.
Limdato: 15-a de novembro 1992. Por lastlastuloj validas la poŝta stampo

montranta tiun daton.


Ĉiuj konkursaĵoj restos en la posedo de ZEL. La premio-gajnantoj estos

proklamitaj en kadro de la Zamenhofa festotago en decembro.


Por la Komisiono de Literaturaj konkursoj de Zagreba Esperanto-Ligo.
Emilja Lapenna, ĵuriano
*************************************************************************
ARANĜOJ

////////
Karlskoga Popola Altlernejo

===========================
Venonta kurso: 06.07-11.07.1992
La nomo Karlskoga sonas konate ankaŭ en internaciaj medioj ne nur pro la

tutjaraj esperanto-kursoj, sed ankaŭ pro landa esperanto kongreso en

1990 kaj pro la IJK en 1991.
En la popolaltlernejo estas organizitaj oksemajnaj esperanto-kursoj, kvar

foje en unu jaro. "... La instruado estas tute en Esperanto laŭ bildoj,

strukturaj tekstoj, ktp. 20 lecionojn semajne plus 4 en lingvostudio (ne

en LINGVO-Studio) studas la lernantoj, kiuj estas diversaĝaj, sed ĉiuj

pli ol 18 j. Nun eĉ partoprenas gimnazianoj, kiuj liberigis sin dum unu

semestro por studi Esperanton, ni havis studentojn eĉ el Ĉinio aŭ

Japanio, ktp. ..."
La venontaj kursoj: Somera kurso: 06.07-11.07.1992, kurso en kvar niveloj,

ses horoj tage. Vizito de muzeo Nobel, en vesperoj lum-bildoj,

pupteatraĵo, komputilaj tradukprogramoj en Esperanto. Kotizo:1900 SEK

50 SEK por lerniloj.


Oksemajnaj kursoj: por komencantoj 24.08-23.10.1992 kaj 07.01-12.03.1993,

por progresantoj - 02.11-18.12.1992 kaj 15.03-19.05.1993. Kotizo: 4.700

SEK 150 SEK por lerniloj. Eksterlandanoj rajtas partopreni partatempe

(kaj pagi proporcie). Pliaj detaloj ĉe:


Lars Forsman,

Karlskoga Popola Altlernejo,

fako 192, S-69124 Karlskoga, Svedio.

*************************************************************************


La 28-a en Anápolis!

====================


La 28-a Brazila Kongreso de Esperanto okazos inter la 12-a kaj 17-a de

julio, en la urbo Anápolis (ĉefurbo de la ŝtato GOIÁS), situanta je 150

km-oj de Brasilia, la ĉefurbo de la lando. La kongreson partoprenos ĉ.

450 esperantistoj de la granda lando, kaj eksterlandanoj estas aparte

bonvenaj. Pliaj informoj ĉe: Brazila Esperanto-Ligo, Carlos Maria Cx.

Postal 03625, Brasilia- DF, 70084, Brazilio


*************************************************************************
Internacia Junulara Renkontiĝo en Rumanio

==========================================


19.07-25.07.1992. Kluĵo (Kolozsvár), Rumanio

La ekonomia kaoso ne timigas la organizantojn alfronti grandan taskon

post multaj jaroj de agado en ombro. "Ni estas konvinkitaj, ke la

efekto de nia renkontiĝo estos tiel granda, kiel ĝi havos la forton restarigi la esperanto-movadon en Rumanio kaj montri al la loĝantaro: Esperanto estas viva kaj bela lingvo, ne nur ideo." - skribas la organizantoj.


La pritraktata temo estos: egalrajteco (politika, religia, generacia,

seksa) krome okazos urborigardo, distra kaj muzika vespero.


Partoprenkotizo: por transpagipovaj landoj: 120 DEM, por nepagipovaj

landoj 60 DEM pagenda ĉu en DEM. USD, aŭ RBL.


Limdato: 31-a de majo 1992. Organizas:
Asocio de Esperanto en Kluĵo

P.k 1111, R-3400 Cluj-Napoca-1, Rumanio.


*************************************************************************
25-a Internacia Renkonto Naturamika (IREN)

==========================================


15.07-24.07.1992 Abaliget, Hungario
Jam tradicia turista-feria renkonto, sub aŭspicio de s-ino Elizabeta

PALLÓS.
Partoprenkotizo: laŭ kvin kategorioj de 1-lita somerdometo kun duŝo

(7200 HUF = C.150 DEM) ĝis propra tendo (4200 HUF). Sen manĝoj je 2500

HUF malpli.


Limdato: 10-a de junio 1992. Organiza adreso:
H-7601 Pécs, pk 2. Hungario.
*************************************************************************
45-a de IKUE kaj 42-a de KELI
Komuna Kristana Kongreso

========================


18.07-25.07.1992. Velence, Hungario
Partoprenkotizo: Landoj A/B: 280 NLG/8000 HUF en hotelo, 230 NLG/7000 HUF

en studenthejmo (oklitaj ĉambroj), 140 NLG/4000 HUF por infanoj, por

studentoj.
Landoj B: eks-soc landoj (inkl. eks-GDR).

Landoj A: ĉiuj aliaj.


Limdato: fino de majo.

Kongresejo: (ripozdomo) ÉDOSZ üdülő, Ország u. 23.

H-2481 Velence, Hungario.

(Tel: 36-22-68224 (dum la kongreso!)

Koresponda adreso: s-ino Éva Farkas-Tatár, Dohány u. 36, H-1077

Budapest, Hungario, Tel: 36-1-142 20 82


Kongresa kasisto (aliĝu ĉe ŝi):
s-ino Elizabeta Kaszab

Karinthy út 5., H-1117 Budapest, Hungario.

Tel: 36-1-186 06 06
*************************************************************************
Ĉu bicikli? Jes nature!

========================


BEMI-Karavano '92: Sankt-Peterburgo Kaunas
"Ankaŭ ĉi-jare okazos bicikla karavano de BEMI (Biciklista Esperantista

Movado Internacia). En ĉi tiu jaro la BEMI-karavano biciklos de Sankt

Peterburgo (Ruslando) al Kaunas (Litovio). Ni komencos nian karavanon tuj

post la fama SEJT (Sovetia Esperanto-Junulara Tendaro) en St. Peterburgo

kaj biciklos al la SAT- kongreso (Sennacieca Asocio Tutmonda) en Kaunas.
En 24 tagoj ni biciklos 1.500 kilometrojn, do restos sufiĉe da tempo por

viziti urbojn kaj renkonti lokajn esperantistojn. En ĉiuj de la tri

ĉefurboj (Tallinn, Riga kaj Vilnius) ni restos unu tutan tagon por

viziti la urbon, libertempi, ripari la biciklojn, longe dormi, ripozi

k.t.p. La tagaj etapoj estos inter 60 kaj 100 kilometroj.
La karavano estas organizita laŭ la kutima sistemo: ni memzorgos kaj

komune pagos la komunajn elspezojn (manĝado k.t.p.). Loĝos ĉe

geesperantistoj aŭ tendumos ĉe kamparanoj, do la kotizoj estos ege

malmultaj. Ni biciklos preskaŭ nur sur asfaltitaj vojoj kaj preskaŭ

ĉiam evitos la plej grandajn vojojn. Eblas komenci la karavanon ne nur

en St.Peterburgo." Se vi deziras partopreni aŭ havas demandojn, bonvolu

kontakti:
Ivo Miesen, H. Cleyndertweg 41.

NL-1025 DG Amsterdam, Nederlando

Tel.: 31-20-6360429
*************************************************************************
Intensa Pedagogia-Metodika Kurso de ILEI

========================================


1992. aŭgusto 23-30.
Antaŭaj tri metodikaj kursoj de ILEI/UEA estis organizataj de KCE en La

Chaux-de-Fonds. Pasintjare ni ne sukcesis realigi tian kurson en la

naskiĝurbo de la unua instruisto de la Internacia Lingvo, sed ni nepre

deziras venigi la instruistojn kaj instruantojn de Esperanto al

Bjalistoko kaj Monki, por prepari ilin al gvidado de internaciaj

Esperanto-kursoj.

Programo: krom la metodika, faka programo, kiun ĉiutage gvidos ILEI

rajtigitoj, okazos:


Ekskurso al Tykocin, Bohoniki kaj Bjalistoko, ("Kultura diverseco de la

regiono"), teatra spektaklo en plenumo de Barbara Lukaszewska el

Bjalistoko, muzika koncerto.

Kotizoj: 140 DEM (ĝis 92.07.31.), 170 DEM

(poste kaj surloke).
Loko: Sport- kaj ripoz-centro en Monki (40 km de Bjalistoko) 2-3 litaj

Ĉambroj, duŝejoj kaj necesejoj etaĝkomunaj.

Aliĝu ĉe: Esperanto-Centro Ludoviko Zamenhof S.P. 67,

PL-IS-950 Bialystok Fax: 48-85-20255


*************************************************************************
LINGVO

//////
Iom pri "ANKAŬ"

================
Ĉi tiu eta vorto kaŭzis jam tiom da konfuzoj, miskomprenoj, ke certe

estas interese rigardi ĝin iom pli proksime. Serĉi la fontojn de la

eraroj, kiujn oni ĉiupaŝe renkontas en Esperantujo.
Zamenhof, prave aŭ malprave, opiniis necesa, ke certaj adverboj havu

nevarian finaĵon, kiu ĉe la finaĵa pluformado povas esti konservata,

do ne elfali kiel la ordinaraj finaĵoj. Tion li ŝovis per la elpenso

de finaĵo AŬ, kion oni trovas ankaŭ en "ankaŭ". Zamenhof nomis ĝin

"neŭtrala sed difinita finiĝo".
"Ankaŭ" estas emfaza adverbo, signifanta, ke al jam donita ago aŭ

stato aldoniĝas alia, tute komparebla (Signifas: "ne nur ... sed

ankaŭ", "kiel ... tiel ankaŭ").
La regulo pri ĉi tiu adverbo en la Plena Analiza Gramatiko troviĝas en

la 273-a paragrafo sub titolo Ligita vortordo. Ĝi estas pritraktita kune

kun la vorteto "EĈ", jene: La adverbon ANKAŬ kaj EĈ oni metu antaŭ la

vorton, kiun ili senpere rilatas. De ilia ĝusta loko, nome, dependas la

preciza senco de la frazo.
Plena Ilustrita Vortaro prezentas la vorton "ankaŭ" kun stelo (signifas

fundamenta) jene: adverbo, signifanta 'plie', 'krome'; "tiel same":

Regule ĝi estas metata senpere antaŭ la vorto, kiun oni volas emfazi.
Ĉi tiuj enkondukaj vortoj estas sufiĉe klaraj, sed la ekzemplo- frazoj

kiuj sekvas ilin, malpli... PAG: ŝi dancis hieraŭ en la korto. Sekvas

interrompado de la frazo pere de ankaŭ jene: ankaŭ ŝi krom aliaj;

ankaŭ dancis krom kanti, ktp; ankaŭ hieraŭ krom hodiaŭ; ankaŭ en la

korto krom en la ĉambro.
PIV donas multajn frazojn, cititajn el la verkaro de Zamenhof. Estiminda

ideo kun dubinda rezulto. Oni forgesas mencii, ke ili plejparte apartenas

al la unua, eksperimenta periodo, kaj Zamenhof rajtis uzi "ankaŭ" laŭ

la poeta, verkista libereco laŭplaĉe. Kiam temas pri klara klarigo,

Zamenhof ĉiam precize konceptas la regulojn, kiujn li modeste nomas

proponoj.


La ĉefa problemo estas kion signifas "antaŭ la vorton". En la ekzemplo

de PAG estas klare videbla, ke ĝi la esprimon en la korto konsideras UNU

vorto. Sed forgesas mencii tion! La saman kulpon faris PIV. La

prepozicio, artikolo kaj adjektivo(j) tiel strikte apartenas al la

"koncerna" vorto, ke eĉ ANKAŬ ne povas dividi ilin. Ĉi tiun vorto-

grupon mi preferas nomi UNUO anstataŭ VORTO. Tuj estus multe pli klara

la afero.
Zamenhof permesas meti "ankaŭ" post personaj pronomoj, sed sole post

ili. Tamen mi proponas tion tute neglekti, por eviti escepton en

Esperanto, kaj ankaŭ eviti la miskomprenon de ŝi ankaŭ dancis. Ĉiuj

esperantistoj parolu klare! Ankaŭ je ANKAŬ!


Klara Harrison

el The Worker Esperantist, nov-dec. 91


*************************************************************************
ESPERANTO EN RADIO

//////////////////


Svisa Radio Internacia ĉesis disaŭdigi Esperanto-elsendojn ekde la

someratempo (1992-03-29) pro financaj kaŭzoj.


La Esperanto-elsendoj de Svisa Radio Internacia komencis vintre 1946/47.

En aprilo 1992 malaperis Esperanto sur la mallongondoj de Svisa Radio

Internacia. La rolo de SRI ŝanĝiĝas en ŝanĝiĝanta mondo. Aperas

novaj disaŭdigaj sistemoj. La kurtondon pli kaj pli anstataŭas la

ultrakurtondo; precipe la satelitoj, ekzemple la ASTRA-sistemo, pro tio

la respondeculoj de SRI estas devigitaj ŝanĝi la tutan koncepton. La

plej grava tasko de SRI estas estonte servi al la svisoj, vivantaj en

eksterlando, laŭ konstitucio ilia patrujo devas atingi ilin per radio-

ondoj. En preparo estas programoj sur kasedoj, detaloj ankoraŭ ne estas

konataj.
Eventualaj pliaj informoj ĉe: Svisa Radio Internacia, Esperanto-fako,

CH-3000 Bern 15, Svislando.
* * *
Radio Aŭstria Internacia ne ŝanĝis la elsendotempon (dimanĉe

04.05, 13.05 UTC). La programo konsistas el: Semajna komentario,

intervjuoj politikaj kaj ekonomiaj, aŭstriaj kulturraportoj, felietonoj,

leterkesto kaj Esperanto-kantoj. La nova prog-ramkajero (29.03. -

27.09.1992) estas senpage ricevebla de Radio Aŭstria Internacia,

Esperanto-Redakcio: A-1136 Vieno, Aŭstrio.


Pro manko de la Semajna komentario je la 5-a de aprilo 1992, Radio

Aŭstria Internacia disaŭdigis du felietonojn:


- 1a pri la Greka gastejeto en Vieno, verkita de d-ro Karl BECKMANN;

- 2a pri la Danuba Virineto de la Johann STRAUSS-jaro, verkita de d-ro

Karl BECKMANN. Kopioj de la manuskriptoj estas ankaŭ senpage haveblaj.
* * *
Pola Radio ŝanĝis ĉi jare la elsendotempojn de UTC vintra 14.30 kaj

21.30 al somera 13.30 kaj 20.30 UTC. Sur la nova prog-raminformilo de

Pola Radio estas ne la ĝusta somera elsendotempo! Do atentu, ke Pola

Radio elsendas laŭ somera mezeŭropa tempo je la 15.30 h kaj 22.30 h

ĉiutage. La frek-vencojn vi povas preni el la nova programinformilo

ricevebla senpage de Pola Radio, Esperanto-Redakcio, poŝtkesto 46,

PL-00-950 Varsovio/Warszawa, Pollando.
Bonan akcepton deziras al vi via
Radioleo el Aŭstrio
*************************************************************************
RECENZOJ

////////
Ernesto Drezen:


Historio de la Mondlingvo

=========================


Eldonis eldonejo Progreso la faman klasikan verkon de E. Drezen, kiu

aperis unuafoje en 1928-30 kaj siatempe furoris. Tamen neniam tiu teksto

ricevis redaktan poluron; malgraŭ sia fameco la libro enhavis

nekontrolitajn faktojn kaj erarojn ofte ripetitajn de postaj aŭtoroj.


La nuna eldono estas la unua, zorge kontrolita kaj redaktita. La

redaktoro d-ro Sergeo Kuznecov verkis ampleksan antaŭparolon pri Drezen,

lia libro kaj lia epoko, kaj provizis la verkon per detalaj komentoj kaj

indeksoj. Kiel speciala aldono al la libro aperas la reprodukto de la

unua versio de la verko - tiu de 1911.
La libro, lukse eldonita, ilustrita, meritas la jubileon de la centjara

datreveno de Ernesto Dresen (1892-1937). Prizorgis, mendis ĝin ĉe la

eldonejo nova firmao Ruhtenia, kiu per tio prezentas sin al la Esperanta

mondo.
Ĝi estas universala komerca entrepreno kun speciala intereso pri Orient-

Okcidentaj interrilatoj.
Prezo (en 1992): 30 USD. Rabatoj: po 10 ekz. 33%, por ekssoclandanoj

po 4 ekz. 25%.


Kompanio Ruthenia

111524 Moskvo, a/ja. 15, Rusio.

Fakso: (7095) 292 6511, interling 7790, telekso: 411700 interling 7790
*************************************************************************
Vina Seminario - ankaŭ ĉi jare

================================


La seminario okazos inter la 1-a kaj 4-a de oktobro ĉe la urbeto Bzenec,

fama folklora centro de suda Moravio.


- Dum la seminario okazos prelegoj pri vinproduktado, pri diversaj

varioj, pri la ĝusta maniero de vingustumado, (kompreneble kun multaj

praktikaj ekzercoj...!) vizito de vinproduktejo kaj barokaj vinkeloj,

ktp.
- La aranĝo estas destinita por ĉiuj interesiĝantoj sendepende de la

aĝo, kondiĉo estas nur ŝati la vinon, kaj la emo por amuziĝi.
Pliaj informoj ĉe:
ĈEJ, Jana Burianova, Renneska 35, CS-639 00 Brno, CSFR
*************************************************************************
MALLONGE

////////
Sxanĝiĝis la telefonnumero de ILTIS-eldonejo (eldonanta la revuon

ILTIS-Forumo). Jen la nova telefon-kaj telefaksnumero: ( 49-681-) 816713.

(Adreso restis la sama: DW-6670 St. Ingbert, Pf.1530.)


* * *
Komunikaĵo 13 de Ontaria Esperanto-Asocio: Semajnfinaj renkontiĝoj

okazos inter 12-14 de junio en Porso, 28-30 de aŭgusto en Otavo. La

kvara Ontaria Esperanto Kongreso okazos ĉe Ŭaterlo Universitato, inter

15-18-a de majo. Pliaj informoj: OEA, Manuela Kampanjaa

Pk 80. Jilio B, Otavo On, K1P 6C3, Kanado.
* * *
La 36-a Internacia Seminario de GEJ okazos en Borgwedel (Nordgermanio),

inter 27.12.92. kaj 02.01.93. Aliĝilon (kun 1 IRK) petu ĉe: GEJ, IS-

administrejo, Unter den Linden 36-38. DO- 1086 Berlin, Germanio.
* * *
Andaluzia Esperanto-Unuiĝo organizas la "Duajn Esperanto Labortagojn"

inter la 4-a kaj 12-a de oktobro en u. Torrox (Málaga), en la feriejo

"Cristo Reg".
- Agadoj: 04-09.10.92. ekskursoj tra la "Costa del Sol", vizito de la

Foiroj (Torrox kaj Nerja), vizito de turismaj lokoj de la regioneto,

plaĝoj kaj amuzoj, 10-11-12 (ĝis la tagmezo) debatoj pri "La

esperantigo de la socio" kaj asembleoj. Pliaj informoj ĉe:


pk 864, E-29080 Málaga, Hispanio.
* * *
IpI reaperos

La "Informilo por Interlingvistoj" (IpI), eldonita de CED, reaperos sub redakto de d-ro Detlev Blanke.

Ryszard Rokicki - dankojn al li - redaktis 21 kajerojn (1983- 1990).

IpI celas peri informojn pri la plej gravaj interlingvistikaj aranĝoj, publicaĵoj, iniciatoj kaj planoj. Ĝi aperos laŭbezone kaj en

modestaspekta formo. Interesiĝantoj mendu ĝin ĉe UEA. Kontribuantoj skribu al redaktoro. (Otto-Nagel-Str. 110, Pk. 113-05, DO-1141 Berlin, Germanio.)
* * *
2-a Esperantista Rendevuo en Hispanio! La komuna renkontiĝo de 19 lokaj

societoj kaj asocioj okazos la 7-an de junio, en Vila-Rodona (Tarragona).

Okazos inaŭguro de "Esperanto-strato" fare de lokaj aŭtoritatoj, pluraj

prelegoj, informado pri la 78-a UK en Valencio, kaj multaj aliaj.


Petu pliajn informojn ĉe:
Barcelona Esperanto-Centro,

Caneras Candi 34-36, E-08028 Barcelono, Hispanio.


*************************************************************************
LA LEGANTO

//////////


Estimata s-ro László Szilvási,
Internacia esperantista familio de bulgarino kaj belaruso skribas al vi.

Mia edzo estas tradukisto en kaj el 7 lingvoj. Mi estas universitata

instruistino pri matematiko.
Nia amiko, la dramaturgo Ljubomir Trifonĉovski montris al ni tri

Numerojn de via revuo ?EVENTOJ". La revuo tre plaĉas al ni. Ni gratulas

vin kaj deziras al vi pluan sukceson.
Tre forta estas nia deziro regule ricevi vian revuon. Ni povus uzi ĝin

Ne nur por nia familio, sed ankaŭ en la laboro de nia E-societo "Mistera

lumo" kaj de la "Literatura Rondo" (kies membro mi estas).
Tamen! Tamen la abonkotizo estas tro alta por ni. Mi vivis dum 8 jaroj en

Budapeŝto (mi finis tie lernejon kaj poste studis en la Universitato

ELTE) kaj sufiĉe bone konas la situacion en Hungario. Mi scias, ke la

socialismo ne sukcesis tiel multe detrui la vivon en Hungario, kiel en

Bulgario kaj, ke hungaroj pli rapide paŝas laŭ la korekta direkto al la

estonteco. Ni ankoraŭ troviĝas inter la ruinoj kaj ĉiutage preĝas

"travivi ĝis morgaŭ", t.e. ne perdi sian laboron kaj sukcesi satigi la

familion apenaŭ ĝis morgaŭ.


Do, mi petas vin akcepti kiel abonkotizo por via revuo kolekton de ĉiuj

ĝis nun eldonitaj

  1   2


Elŝuti 201 Kb.


Elŝuti 201 Kb.