Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Eventoj n-ro 0001, 1/marto '92, retpoŝta versio

Elŝuti 215.88 Kb.

Eventoj n-ro 0001, 1/marto '92, retpoŝta versio
paĝo2/2
Dato14.03.2017
Grandeco215.88 Kb.

Elŝuti 215.88 Kb.
1   2

por esperantistaj muzikantoj, subtenante SENPAGAN profesinivelan registradon

de Esperantaj muzikaĵoj.

La studio troviĝas 12 minutojn de metroo, en kelo tri ĉambretoj. Estas planata

komfortigo de la ejo por tranoktado.

Iom pri la aparataro por fakuloj-interesuloj: 16 kanala angla miksilo CMC-24,

16 kanala magnetofono FOSTEX 4050, samplero AKAJ MIDI S 612, sonlimigiloj,

kompresoroj, komputilo, kaj aliaj akcesoraĵoj. Planatas aĉeti 24-kanalajn

miksilon kaj magnetofonon, sintezilon cerbomoduojn kaj pli kapacitan samplilon.

La studio atendas provregistraĵojn kasede: Esperantoforbundet, Vladimir Soroka,

Brunsgatan 21, S-111 38 Stockholm, Svedio.
*************************************************************************
MALLONGE

////////
Stipendio por infanoj en devigaj lernejoj


Instruistoj-membroj de ILEI povas ricevi stipendiojn al infanoj en la

deviga lernejo por partopreni en infankongreseto aŭ en simila aranĝo,

kie infanoj de diversaj landoj renkontiĝas kaj pe Eo amikiĝas. Se vi

deziras stipendion, bonvolu peti la regulojn de Olle Olsson, Sdra

Esplanaden 23, S-22352 Lund, Svedujo. Bonvolu aldoni respondkuponon!
***
Oazo-kreado en dezerto! s-ro J. Tilman Williams, eksurbestro de Ĝardena

Bosko (Garden Grove), Kalifornio, Usono kaj grupo da samideanoj fondis

senprofitan korporacion "Oazo de Esperanto" kies sola propraĵo estas 8-

hektara terpeco en la kalifornia alta dezerto, ĉ. 200 km-ojn

nordoriente de Losanĝeleso. Tiu ĉi terpeco estas bonkora donaco de s-ro

Williams. La ĝenerala celo de la oazo estas krei veran oazon en la

dezerto, oazon kiu ankaŭ estus internacia eduka kaj kultura centro.

Sed kiel krei el dezerta terpeco veran oazon?

Estas bonvenaj realigeblaj proponoj:

Brian Neil Burg, Oazo de Esperanto. P.O. Box 1538, Garden Grove, CA

92642, Usono.
***
23-26 aprilo, Expolingua, Havano, Kubo, Ekspozicio pri lingvoj kun tago

de esperanto. Sendu kontribuaĵojn al: Expolingua Habana, Organiza

Komitato, Nacia Kapitolio, Pf. 2014, 10200 La Habana, Klubo.
***
Eŭropa Kongreso en 1992
Laŭ iniciato de italaj esperantistoj kaj kun la subteno de Eŭropa

Esperanto-Unio okazos komuna (okcident) eŭropa kongreso inter la 05-10.

de junio 1992 en Verona, Italio.

La franca kaj itala landaj asocioj jam rezignis pri sia propra landa

kongreso en tiu jaro, kaj pluraj aliaj esprimis sian subtenon.

Por provizora programo kaj aliĝilo skribu al:

Eŭropa Esperanto-Kongreso, Vicolo Ghiacciaia 3, I-37100 Verona, Italio
***
Ne okazos ĉi jare aprile la kutima TEJO/PSEK seminario en Polio!

(laŭ Tejo Tutmonde 6/91)


***
Budapeŝta Universitato Eötvös (ELTE) daŭre ofertas siajn diplomigajn

kursojn pri esperantologio kun daŭro de tri jaroj. Kondiĉo: jama

unuversitata diplomo. Akcepta ekzameno en majo. Pliaj detaloj: ELTE

Intelingvistika Fako, d-rino Ilona Koutny, H-1364 Budapest, Pf. 107,

Hungario.
*************************************************************************
ESPERANTO DEFENDATA

///////////////////


Kiu el ni ne havas proksimulon, jen parencon jen kolegon kiu pridubas la

utilon de esperanto? Eble pro misinformiteco, aŭ eble ĉar li tute ne

konas ĝin. Sed eble ni havas trafan respondon, kiu indus rakonti al

aliaj samideanoj. Aŭ ni ne havas taŭgan respondon, kaj pro tio ni mem

ankaŭ komencas pridubi. Ni rakontu tion al unu la alia! Skribu al ni -

ke ni povu skribi tion al la aliaj. Sufiĉas ankaŭ nur kelkaj vortoj.


la redakcio
*************************************************************************
KONKURSO

////////
Belartaj Konkursoj de UEA en 1992 (limdato 31 de marto!)

========================================================
UEA denove invitas verkemajn esperantistojn partopreni en Belartaj

Konkursoj, kies kadro ĉi-foje estas aparte alloga; ja la rezultoj estos

anoncitaj en Vieno, unu el la mondaj ĉefurboj de kulturo kaj arto.
La konkurso konsistas el sep tradiciaj branĉoj kaj, eksperimente por la

dua fojo, el vidbenda branĉo. La premiaj monsumoj estas plialtigitaj.

La konkursanoj de ĉiuj branĉoj devas esti novaj kaj (escepte de la

infanlibroj) ne publikigitaj. Krome validas jenaj kondiĉoj:


Poezio: Maksimuma longo nefiksita. Tri premioj.
Prozo: Maksimuma longo 200 x 65 tajpospacoj. Tri premioj.
Teatraĵo: Maksimuma daŭro nefiksita. Tri premioj.
Eseo: Temo prefere ligita kun esperanto. Longo ĉirkaŭ 400 x 65

tajpospacoj. Premio Luigi Minnaja (unu).


Kanto: Teksto kaj melodio povas esti de malsamaj aŭtoroj. Premio An-okin

(unu).
Fotografio: Temo ligita kun esperanto aŭ kun tiu de la UK en Vieno. Tri

premioj.
Vidbendo: Temo prefere ligita kun esperanto. Maksimuma daŭro 30 minutoj.

Sistemo VHS/PAL. Tri premioj.


Infanlibro de la Jaro: Originala aŭ tradukita libro aperinta en 1991.

Unu premio.


Alsendo de la konkursaĵoj: Konkursaĵoj por poezio, prozo, teatraĵo,

eseo kaj kanto estu senditaj en kvar ekzempleroj al:

Belartaj Konkursoj de UEA, Nieuwe Binnenwg 176, NL-3015 BJ Rotterdam,

Nederlando.


*************************************************************************
ARANĜOJ

////////
Partoprenu renkontiĝojn

========================
Ĉar ne ekzistas Esperanto-lando, (aŭ alivorte ĝi ekzistas ĉie kie la

parolantoj de esperanto kunvenas), estas tre grave viziti tiajn

renkontojn por renkonti la vivantan, parolatan lingvon. Ankaŭ povas esti

utilaj la vizitoj en lokaj kluboj de la propra urbo, sed tiu kontentigas

nur tre malmultajn, kiel montras la apenaŭ vegetado de multaj famaj

esperanto-kluboj. Paroli kun samlandanoj (eĉ samurbanoj), ofte

nacilingve pri temoj, kaj stilo farata de la hazarde esperanton

parolantoj (aŭ nur simpatizantoj) ne hazarde maltentas entuziasman

lingvopraktikanton, kiu ja lernis esperanton ĝuste por "malfermi al si

la mondon". Bonŝancaj estas, kiuj krom praktikado de la lingvo mem havas

ion komunan intereso-kampon, simpatias kun la samurbaj esperantistoj, kaj

pli raras, ke en tiuj kazoj oni ne parolas nacilingve pro "praktikaj

kialoj".
Tamen ia (foje nur letera) kontakto kun samurbanoj, samregionanoj

ĉiukaze estas utila por almenaŭ esti informita pri la lokaj porokazaj

utiligebloj de esperanto, ekzemple vizito de eksterlandanoj, aŭ iu loka

movada aktiveco kiel manifestacio, kurso-organizado, libro kaj revuoabono

por skribe ekzerci, uzi la lingvon.
Por multaj, kiel parolebleco restas la loka klubo, se tia ekzistas. Sed

kiuj povas permesi al si (finance, tempohavante, sane) partopreni

esperanto-renkontojn, nepre faru tion! Kutime oni povas informiĝi pri

ili tra la esperanto-gazetaro, kiun rolon ŝatus fari ankaŭ Eventoj.

Estas tre grave kiel orientiĝi inter multaj, similnomaj, sed en ĉiu

vidpunkto tre diversaj renkontoj.


*************************************************************************
Invito al Montrealo

===================


La plej prestiĝa junulara renkontiĝo, IJK aŭspicias de TEJO ĉijare

okazos en Montrealo, Kanado, inter la 02-09 de aŭgusto 1992.


Tie kutime okazas la oficiala kunveno de la Komitato, la parlamento de

TEJO. Tial ĝi estas kongreso. Dum la komitatkunsidoj okazas elekto de la

estraro, akcepto de raportoj kaj diskuto pri estonta agado sub la nomo

TEJO.
Por nekomitatanoj IJK estas interesa festivalo kutime kun kulturaj kaj

fakaj eventoj, prelegoj, surpodiaj spektakloj, ekskursoj. Eblas renkonti

estraranojn, influhavantojn por la movada nuntempo, eblas informiĝi pri

planataj aktivecoj, membriĝi en komisionoj de TEJO laborantaj dum la

jaro pri specifaj terenoj. Kaj nelastvice eblas konatiĝi kun la

gastiganta lando, ties esperantistoj, problemoj, ĝojoj, esperoj,

turismaj vidindaĵoj. Tial ĝi povas esti interesa ankaŭ por via

(ankoraŭ) neesperantista amik(ino), por konvinki, ke ankaŭ ŝi/li venu

anstataŭ forlogi vin alien. Sed tiaj amik(in)oj ne venu solaj, t.e. sen

vi kiu enkondukos ilin lingve-movade, ĉar alie estus amaso da

krokodiloj, tute ne ĝuantaj la programojn. Do, unuavice IJK (kiel UK)

estas por la jam parolantoj.
Al IJK-j kutime kunvenas 100 - 1000 partoprenantoj, tre varie laŭ

kongreslando, atingebleco por aliuloj. Tion ĉefe kaŭzas la

eŭrocentrisma trajto de la esperanto-movado.
Temo: libertempo. Eble troveblus pli da gravaj temoj nuntempaj, sed

vidante la ne ĉiaman entuziasmon de partoprenantoj pri mondskuaj

problemoj en tamen feriaj tempoj, la organizantoj eble proponis ĝuste

tion. Ne nur praktiki, sed ankaŭ paroli pri tio.


Tuthazarde (?) okazos multaj urbaj festoj dum la kongreso pro la 350-

jariĝo de Montrealo, ekskurso al indiana vilaĝo, gustumo de tradicia

manĝo (kun vera neĝo konservita de vintro!)
Kongresejo: Cegep Maisonneuve, kelkmil-persona studenta kolegio,

inkluzive sportejojn, apud metroostacio.

Por malaltigi kongreskotizon la kongresanoj dormos surplanke en

klasĉambroj sur matracoj, duŝejo apude. Kunportu dormsakon! Provu foje,

kiu ankoraŭ ne faris! Eble malpli konforta, sed multe pli familiare

estas la kunronkado de (eble eĉ) 100 homoj samĉambrege. Se oni

alkutimiĝas al kelkaj kunvivaj reguloj (lumo, bruo), estas facile

elteneble. La LKK reklamas ĝin tiel: "Cetere, kiu volas dormi dum IJK?"

Por aliemuloj eblas kontakti ankaŭ hotelon.
Partoprenkotizo: de 225 ĝis 350 CAD depende de transpago-dato (por

netranspagi-povuloj de aliĝilo-alven-dato) kaj aĝo de la partoprenanto.

La limdatoj: 01.04.92, 15.06.92, kaj surloke.

Flugkaravano estas organizata de la LKK precipe por studentoj kun granda

rabato de Bruselo (Eŭropo). Pri la aktuala stato demandu LKK, aŭ legu

Eventoj.
Aliĝilon petu de multaj asocioj, el lokaj bultenoj, CO de UEA, aŭ rekte

de:

LKK de la 48-a IJK, 6358-A, rue de Bordeaux, Montreal, Quebec,Kanado, H2G 2R8
*************************************************************************
77-a Universala Kongreso de Esperanto, 25.07-01.08 1992, Vieno, Aŭstrio

========================================================================


Organizata de UEA (Universala Esperanto-Asocio), la kongreso okazas

ĉiujare alilande dum unu semajno.


Kongreso ĝi estas nur por la Komitato de UEA (kiel parlamento, la

decidorgano delegita de landaj asocioj kaj individuaj membroj), krome

kunsidas tie vico de fakaj asocioj kaj komisionoj de UEA.
Ĝi ankaŭ estas festivalo kun kulturaj programoj kaj manifestiĝo por la

ekstera mondo, kutime pritraktante temon ne rekte esperantan sed gravan

ankaŭ por eksteruloj.
La 77-a Universala Kongreso okazos en tempo de grandaj ŝanĝoj en tuta

Meza Eŭropo, kaj ĝi estos ankaŭ iusence komuna kongreso de la movadaj

en tiu regiono: krom la Loka Asista Komitato, kunlaboros internacia teamo

el la najbaraj landoj. En la lastaj jaroj, la aŭstra movado baraktis kun

niaj tradiciaj problemoj, kiel maljuniĝo de la aktivulo kaj malkresko de

la publika intereso. La kongreso espereble helpos ĝin fortiĝi kaj

kreski, baldaŭ regajnonte sian iaman renomon kaj influon.
Ni ne neglektu mencii, ke la kongresejo de la 77-a UK estos unu el la

plej modernaj kaj taŭge ekipitaj kiujn ni ĝuis ĝis nun. Speciale

alloga estas ĝia situo, meze de la domaro de Unuiĝintaj Nacioj en Vieno

kaj nur ok minutojn for de la urbocentro per rekta netroa ligo.


Aŭstrio

--------
... iama politika, nuna turisma grandpotenco. Ĝi foje regis, reĝis,

imperiestris, ĉefrolis en Eŭropo. Ĝi regas ankaŭ nun sur alia tereno:

la arto adaptiĝi kaj trovi sian lokon en la nova mondo. Landeto fakte,

kiu fariĝas landego ĉiusomere pro turistaj invadoj al la vienaj kaj

salcburgaj festivaloj, kaj ĉiuvintre pro insbrukaj skiejoj, aŭ tutjare

pro kialo i.a. ekzemple en 1991 pro la Jaro de Mozart. Landego ankaŭ

laŭ kulturo kaj intelekto: ĉi jarcente jam dudeko da nobelpremiitoj,

inter ili la esperantisto Alfred Hermann Fried (1864-1921 pacpremio,

1911).
La aŭstria esperanto-movado havas longan historion. Jam en 1902 aperis

la unua esperanto-revuo en la tiama Aŭstro-Hungara regno; en 1903 Fried

(jam menciita) eldonis faman lernolibron; la postan jaron okazis la unua

nacia kongreso de esperantistoj. Aŭstroj estis en Bulonjo (la unua

Universala Kongreso en 1905), ili partoprenis en la fondo de UEA, kaj

ankaŭ ili spertis la tragedian baton, kiun alportis la milito. Poste ili

evoluis ĝis unu el la plej signifaj movadoj de Eŭropo - aparte laŭ la

nivelo de siaj aktivuloj. El tiuj du iĝis eĉ mondaj figuroj. Eugen

Wuster (1898-1977), la fondinto de la internacia normigo-scienco, multe

kontribuis ankaŭ al la frua esperantologio, dum gvidanto de la aŭstria

laborista esperanto-movado Franz Jons (1899-1974), fariĝis en 1965 la

prezidento de Aŭstrio.
Laŭ Unua Bulteno de 77-a UK
*************************************************************************
IJS

===
... tuj post la UK, je 180 km-ojn de Vieno 03-09 de aŭgusto, Esztergom,

Hungario.
Partoprenantoj kutime el 15-20 landoj.

"Juna estas tiu, kiu sentas tia..."

Petu aliĝilon de LINGVO-Studio, H-1675 Budapest, Pk. 87.
*************************************************************************
Unua Ĉeĥa Studsesio de AIS daŭrigos la Comenius/ Konferencon '92

===================================================================


Karla Universitato Praha kaj Comenius Universitato Bratislava organizas

en kunlaboro kun UNESCO, kun Ĉeĥo-Slovaka Akademio de Sciencoj kaj parte

(por la sekcio 3) ankaŭ kun AIS Internacian Konferencon "La heredaĵo de

Comenius kaj la eduko de la homaro por la 21-a jarcento".


La konferencon aŭspicios la prezidanto de ĈSFR, Vaclav Havel;

konferencestro estos la rektoro de la Karla Universitato, prof. d-ro

Radim Palous. Dato: 23.03 - 27.03.1992.
*************************************************************************
AIS provsesio apud Prago

========================


Tuj post la internacia Comenius-konferenco (27.03 - 04.04.1992) okazigos

AIS sian provsesion cele starigon de la Ĉeĥa filio de AIS, al kiu Karla

Universitato intertempe jam havigis buroon kadre de la Klerigteknlogia

Katedro de la Pedagogia Fakultato. La fakultato disponigos idealajn

kongreslokojn en sia branĉo Brandys nad Labem / Stara Boleslav, dudek

kilometrojn nord-oriente de Prago.


Okazos: esperanto (aŭ ILo, t.e. Internacia Lingvo AIS-dialekte)

lingvokursoj por komencantoj kaj progresintoj, kunsidoj de la senato, de

la ekzamenoficejo, de la fakaroj de la Scienca Sektoro.
Speciala celo de la prov- SUS estas malfermi la registron de la

sciencistaj gradoj kaj titoloj agnoskitaj de la AIS kaj validaj tiel

ankaŭ en la Ĉeĥa Respubliko. Estas afable petataj speciale ankaŭ

ĉiuj profesoroj, docentoj, adjunktoj kaj liberaj membroj de la

Internacia Scienca Kolegio (ISK) de AIS helpi al la pliperfektigo kaj al

la reputacio de nia sistemo per adapta adoptigo de siaj ekster AIS

akiritaj sciencistaj gradoj.
La venonta limdato por SUS en San Marino: 03.04.1992.
Pliaj informoj: ĉe AIS, Kleinerberg Weg 16b, D-W-4790 Paderborn,

Germanio.


*************************************************************************
RECENZOJ

////////
Kiel diskonigi vian asocion

==========================
tradukis Germain Pirlot el la franca. Eld. UEA, 1991, p.24, prezo: 3NLG

ĉe libroservo de UEA


Unu el la fundamentaj zorgoj de ĉiu movado estas la transdono de

informoj kaj spertoj, t.e. la trejnado de siaj aktivuloj. Tio estas

aparta problemo por internaciaj movadoj, kies anoj nur malfacile

renkontiĝas kaj devas labori en tre diversaj kondiĉoj.


La konsilaroj traktas nazajn problemojn de libervola organizado kaj

kunagado.


Varbi por viaj aranĝoj - Rilati kun gazetaro, radio, televido - Informi

anaron - Realigi afiŝon, flugfolion, ekspozicion - Dtarigi jaran

agadplanon.
Kvankam unuopaj konsiloj povas havi nur limigitan aplikeblon (depende de

lokaj kondiĉoj), ĉiu aktivulo povas trovi en ĝi multajn utilajn sciojn

por sia propra agado. La konsilaroj estas nur bazo. Indas organizi

seminariojn pri apartaj temoj, kiujn ili tuŝas; indas ampleksigi kaj

detaligi ilin por difinita publiko.
Se vi jam scias ĉion pri la menciitaj temoj, tiam vi ne bezonas ĝin.

Alie nepre estas rekomendinda havi ĝin.


Ŝ.H.
*************************************************************************
ANONCOJ

/////////


AL VENKO

- muzika sonkasedo en esperanto

- lirika, kaj primovadaj kantoj (i.a. Zamenhof, Deij, Baghy, Schwartz)

- aparta tekstolibro kun muziknotoj

Prezo: 21 NLG 10% sendokostoj

Eldonis LINGVO-Studio, H-1675 Nudapest, Pf. 87, Hungario


***
Koresponda Servo Mondskala

Francois Xavier Cilbert

Vert Coteau, Longeville en Barrois

F-55000 Bar-Le-Duc, Francio


***
Pasporta Servo 91/92
Centra distribuanto:

Thorsten LEMKE, Wetterseestr.1

D.O. 1100 Berlin, Germanio

Konto: 2944204842 Berliner Sparkasse

Prezo: 12 DEM inkluzive sendokoston
***
Kiel aboni Eventoj-n?

=====================


1. Plenigu la abonilon sur paĝo 8. kaj sendu ĝin al la redakcio

(LINGVO-Studio, H-1675 Budapest, Pk. 87, Hungario).


2. Pagu la abonkotizon al vialanda peranto listigitaj apude en la

koncerna nacia valuto kaj sumo.


3. La revuon vi ricevos perpoŝte rekte el Hungario.

Kiel pagi


- Sendu la kotizon al vialanda kotizperanto (perpoŝte aŭ

poŝtĝirkonte) - en nacia valuto.

- Sendu la monon rekte al UEA, Niewe Binnenweg 176, kodo ELLS-S,

NL-3015 BJ Rotterdam.

- Sendu la monon rekte al la redakcio per simpla internacia

poŝtmandato, aŭ perbanke al Banko OTP, Budapest XVIII,

Konto 218-98189/542-030808-7

- En fina kazo - je via risko - sendu la monbiletojn (en konvertebla

valuto inkluzive forintojn) en fermita koverto al la redakcio.

Landaj kotizperantoj

--------------------
Aŭstrio: Leopold Patek, Martinstr 104/38, A-3400 Klosterneuburg (pĉk.

7.127.144).

Brazilio: Brazila Esperanto-Ligo, Carlos Maria, Ĉ. Postal 03625,

Brasilia-DF, 70084.

Britio: Paul Hewitt, 26 Higfield Rd, North Thoresby, Grimsby, S. Humbs,

DN36 5RT.

Ĉeĥo-Slovakio: Ĉeĥa Esperanto-Asocio, Vladimir Dvorzak, Jilska 10,

CS-110 00 Praha-1.

Danio: Eckhard Bick, Rugbjergvej 98, DK-8260 Viby-J.

Francio: UFE, Louise Marin, 4. bis, rue de la Cerisaie, F-75004 Paris

(pĉk, 855-35 D Paris).

Germanio: Alfred Schubert, Pf. 1539, D-W-8120 Weilheim, (konto: 365255-

806, postgiroamt Munchen, BLZ 700 100 80).

Hungario: LINGVO-Studio, H-1675 Budapest, Pf. 87. (konto OTP Budapest

XVIII. 218-98189/542-030808-7).

Hispanio: Juan Azcuenaga Vierna, General Davila 127, p.7, 2' izda,

E-39007 Santander (Cantabria) (Bankkonto ĉe Caja Postal n-ro

03548531 (O.P.)).

Israelo: Aviv Faklieru, P.k. 8383, IL-61083 Tel-Aviv, (konto 403679 Bank

Mizrahi, Faklieru Esperanto).

Italio: Itala Esperanto-Federacio, via Villoresi 38, I-20143 Milano

(pĉk. 37312204).

Korea Respubliko: Lee Jung-kee, C.P.O. Box 3047, Seoul.

Polio: P.W.H. NEPO, skrytka 105, Maciej Wnuk, ul. Broiewskiego 77,m. 137,

PL-01865 Warszawa.

Portugalio: Libroservo de Portugala de Portugala Esperanto Asocio,

Antonio Martinus, Rua rd. Joao Conto 6, R/C-A, P-1500 Lisboa.

Sud-Afriko: Colin Beckford, P.O.Box 1227 Cape Town, 8000.

Venezuelo: Prof.J.E. Bachrich, Apartado 70782, Caracas 1071 A.

Kotizoj de Eventoj laŭ landoj

------------------------------
surface aere
Austrio ATS 295 340

Brazilo USD 13 15

Britio GPB 15 17

Ĉeĥo-Slovakio KCS 280 -

Danio DKK 170 195

Francio FRF 150 170

Germanio DEM 45 52

Hungario HUF 780 -

Hispanio ESP 2900 3300

Israelo USD 15 17

Italio ITL 29000 33000

Korea Resp. USD 13 15

Polio PLZ 150000 170000

Portugalio PTE 3700 4300

Sud-Afriko ZAR 70 80

Venezuelo USD 13 15

ĉiuj aliaj landoj NLG 49 56
*************************************************************************
KORESPONDI DEZIRAS

//////////////////


Amemasso Ekpe. s/c Mensah Eddysse, B.P. 2172., Lome Togo-lando Kun esp-

istaj franclingvanoj, por progresi en la studado de la Int.Lingvo.


* * *
Ahiakpor Komlavi, s/c Amozou Efoe B.P. 2104., Lome Togo-lando kun 20.50

jaruloj.
* * *


Kovnator Naum, Kaiju 42-6., 229700 Liepaja Latvio. tm. pri dt, precipe

pri E-instruado, tradicioj, kuirarto, historio, politiko, ludoj kaj

infanedukado. Kolektas bk kaj esp-aĵojn.
* * *
Ngonda Ebwabwa Athanase, B.P. 975., Kin-Limete Zairo komencanto dez kor.

tm. pri div. temoj precipe pri kulturo, vojaĝoj kaj turismo.


* * *
Katharina Richter, str. der DSF 24., D-W-2820 Hagenow Germanio pri

lingvoj, literaturo, muziko, dancarto.


* * *
Jana Ŝvirgova, Vasjucenka C-4., CS-69151 Lanzhot, Ĉeĥ-Slovakio, pri

historio kaj muziko.


* * *
Jolanta Jakubczyk, str. Jagelly 7D/36., PL-14-100 Ostroda Polio;

botaniko, zoologio, geografio, arto-historio. Dez. interŝanĝi pm., bk.

turismajn prospektojn.
* * *
geedzoj C.&A.Jong, Roland Holsstraat 69B., NL-4819 HN Breda Nederlando,

Manouli Mohamed Ossefoua, BP. 388., Ouagadougou Voltaland Burkina Faso.


* * *
Judit Szabo, Tolbuchin u. 12., H-2131 God, Hungario. Ŝatas legi, kudri

kaj kajakadi. Kor.dez. kun 16-17 jaraj britaj aŭ francaj geknaboj.


* * *
Katalin Pordany, Eotvos u. 12., H-7013 Cece, Hungario, Kor. dez. kun

usona aŭ sveda knabo 17-20 j.


* * *
Jozsef Csoka, Petofi u.9., H-4164 Bakonszeg, Hungario interesiĝas pri

desegnado, korespondado, aforizmoj, anekdotoj kaj pri bk. Dez. kor. kun

Usonanoj, japanoj, germanoj aŭ kun ĉiuj.
* * *
E-grupo "Alfabeto" gvid. Boris Hanukajev, ul. Aziza Aseva pr. 4, d. 4.,

Mahackala-Respul 367015 Rusio, Dagestan 22 gimnazianoj, 14-17 jaraj

serĉas leterkontaktojn kun diversaj partoj de la mondo.
*************************************************************************
ANONCETOJ

/////////


Tria Internacia Koresponda GO-Turniro

EGLI (Esperantista Go-Ligo Internacia) alvokas ĉiujn Go/Vejĉi/Baduk-

ludantojn esperantistajn partopreni en tutmonda Go-turniro.

Mattias REIMANN, Platz der Freiheit 20, D-O-5503 Ellrick, Germanio


* * *
Esperanto-Centro en Poprad ofertas sian kongresejon por unuopuloj kaj

grupoj, ĉu lernejaj, ĉu laborejaj, movadaj. Tranokto 66KCS, 3-foje

manĝoj 90KCS/tago. Dispone al vizitantoj estas kuirejo, fajrejo, buso

kaj buseto, proksimaj belaj ekskursejoj. Pliajn detalojn petu de:

Slovakia E-Asocio, Soboske Nam. 6, CS-05801 Poprad, Ĉeĥo-Slovakio.
* * *
Adventistoj vivas pli longe ol aliaj personoj. Kial? Ekkonu la sekreton

pri ili pere de senpaga Biblia kurso ĉe Krystyna Poreda, S..P.70, PL-43-

100 Tychy, Pollando.
* * *
Kroatia Esperantista Unuiĝo ofertas pliajn gastigantojn de PASPORTA

SERVO, kies adresoj ne povis aperi en la aktuala adresaro pro malfruo,

pro milito. KEL, Marija Beloŝeviĉ, Trg burze 2, HRV-41000 Zagreb
*************************************************************************
POR VIA NOTLIBRO

////////////////


Jen adresoj de kelkaj antaŭnelonge fonditaj esperanto-asocioj. Konzaktu

ilin!
Nepala Esperanto-Asocio, Quest Language Institute, Kamalpokhari,

Kathmandu, nepalo
Singapura Esperanto-Asocio, c/o 372, East Coast Rd., 1542 Singapore
Tajvana Esperanto-Asocio, Wang Chung-Yi, No.13,2 Alley, 40 Lane, Chung

Yung Street, Shih Lin, Taipei, Taiwan


Anatolia Esperanto-Asocio, Bekir Karayel, Bogaz Sok, 22/3 Gaziosmapasa/

Ankara, Turkio, Telefakso: 90-4-1678184


Bangalora Esperanto-Centro, c/o s.s Pradhan 97, 24th cross, III Block

East, Jayanagar, Bangalore, 560011 Hindio


Malajzia Esperanto-Asocio, sekretariino f-ino Siva Devi, 42 Lorong

Kampong Pandan, 55100 Kuala Lumpur, Malajzio


Esperanto-Grupo de Porto Moresbio, c/o John Shadlow, Geography

Department, University of PNG, Box 320, N.C.D., Papua New Guinea


Esperanto-Grupo de Bangkok, c/o Pho Thamkhajadpaikun, 42, Areesamphan 5,

Rama 6 Rd., Phyathai, Bangkok 10400, Thailando


*************************************************************************
LINGVO

//////
Kompreneble ankaŭ aliaj rajtas kontribui, nur ĉi estu ne pli longa ol

ekzemple la ĉi suba.
Bernard GOLDEN
La slavismo "je la nomo de"

===========================


Slavicmoj estas vortoj kaj esprimoj uzataj en esperanto laŭ neinternacia

maniero pro lingvaj kutimoj de homoj, kies gepatra lingvo apartenas al

slava lingvofamilio. Slavismoj estis uzataj tre frue en la historio de la

Internacia Lingvo, eĉ de Zamenhof mem. Rimarko en Plena Ilustrita

Vortaro (PIV) klarigas, ke "la Zamenhofa uzo de mueli en la senco

'sensence babili' estas evitenda rusismo".


La sekvaj citaĵoj ilustras alian slavismon:
a. "Teatro je la nomo de Antoni Grabowski el Varsovio",

b. "... la centra regiona biblioteko je la nomo de Puŝkin ...",

c. "... Samarkanda Ŝtata Universitato je la nomo de Aliser Navoij...",

d. "Moskva publika biblioteko de la nomo de Lenin".


Tiu maniero indiki la nomon de institucio aŭ organizmo havanta en sia

titolo personan nomon estas tipe rusa kaj pola. En la rusa titolo

Biblioteka imieni Lenina kaj la pola Uniwersytet imienia Adam

Mickiewicza, la vortoj - imieni kaj imienia signifas "laŭ la nomo de".

Jena ekzemplo troviĝas en la rusa-esperanta vortaro de Bokarev: zavod

imieni Kirova - uzino (je la nomo de) Kirov". La enkrampigo de "je la

nomo de" indikas, ke ĝi ne estas bezonata. Uzino Kirov sufiĉas, same

kiel Biblioteko Lenin kaj Universitato Adam Mickiewicz. Apogo de tio

estas la nomformo en alilingva traduko. Jen la anglaj versioj: V.I. Lenin

Library kaj Adam Mickiewicz University. La sekvaj ekzemploj ĉe UEA

ilustras akcepteblajn formojn: Biblioteko "Hector Hodler", Fondaĵo

"Canuto", Societo "Zamenhof" ktp. La personaj nomoj apartenas al

iniciatinto, fondinto aŭ honorita persono. Se oni volas indiki, ke temas

pri ies privata loko aŭ organizmo, oni metu la prepozicion "de" antaŭ

la persona nomo: la biblioteko de Hector Hodler, la ĉambro de Stefano La

Colla, ks.


el Kooperativa Stelo, 1991
*************************************************************************
MOVADA LERNEJO

//////////////


kotizoj:
aliĝkotizo: kutime estas mono pagenda por rajti ĉeesti la renkontiĝon

(por la "etoso") kun kongresaj dokmentoj, nomŝildo, enirbiletoj. Ĝi ne

signifas antaŭpagon.
partoprenkotizo: inkluziva kaj la aliĝon (iujn ĝi supre menciitajn

servojn) kaj ĉiuj aliajn bazajn servojn dum la restado, kiel manĝoj,

tranoktado kaj povas inkluzivi foje transporton (dum la renkontiĝo mem,

inter programeroj), sed ekskursojn de la renkontiĝejo aliloken nur se

aparte menciitaj.
restadkostoj: plejparte signifas manĝo kaj tranoktokostojn, tiel, ke

aliĝkotizo restadkostoj = partoprenkotizo, sed ankaŭ okazas, ke

organizantoj ne aparte kalkulas programkostojn, sed tio jam inkluzivas en

restadkostoj, aŭ nur kotizo, kutime se la organizantoj ne volas oferti

partoprenon nur al la programo (vd. memzorgantoj).

antaŭpago: por pli certigi aliĝon, mendon de ajna servo, ĝi povas

koncerni ajna specon de kotizo, ajna procento de ĝi dependas de lokaj

kondiĉoj.


memzorganto: tiu, aliĝis kaj partoprenas la renkontiĝon sen pagi kaj

sen ricevi manĝojn kaj tranoktejon. Kelkloke tamen estas ofertata

amasloĝejo, kiel planko en gimnastikejo por krompago.
*************************************************************************
LASTMINUTE

//////////


Latvia Internacia Printempo

===========================


(LIP-92) 30.04 - 05.05.92, Latvio
Agrable alloga estas la partoprenkotizo (ŝajne por eksterlandanoj):

20 USD. (Laŭ Koncize nov-dec/91). Espereble ĝi inkluzivas ĉiujn

kostojn de la restado.
Okazos laŭplane: prelegoj kaj diskutoj pri kulturaj, sciencteknikaj,

ekonomiaj aferoj, komerco kaj turismo; ekskursoj al Riga, Jurmala kaj

Singulda, belarta konkurso.
Pliaj informoj: Latvia Esperanto-Asocio, P.k. 150, Riga 50, Latvio

Tel: 361-395

Telefakso: 555-983
*************************************************************************
Antaŭkongreso de UK en Prago

=============================


La antaŭkongreso de la ĉi-jara UK okazos en la 'najbara' ĉefurbo Prago

inter 19.07.91 kaj 25.07.91.


La semajna programo antaŭvidas interesajn ekskursojn en la milvizaĝa

urbo, al banlokoj, okazos internacia seminario pri Komenio, muzikaj

koncertoj, distraj kaj amuzaj eventoj, - do vere bona okazo por

interkonatiĝi antaŭ la vienaj tumultoj. La prezoj varias depende de la

loĝkategorio kaj aĝo.
Esperantistoj el la ekssocialismaj landoj, el Azio kaj el Afriko plus la

gejunuloj ĝis 26 jaroj el ĉiu lando havas specialajn rabategojn! La

orientigaj prezoj: restado en hoteloj kostos 1290 NLG (kun kompleta

priservo), la kotizo por 'nepagipovaj' landoj kaj por gejunuloj en

studenthejmo estas inter 105 kaj 170 NLG. (Pli detalaj informoj en la

postaj numeroj).


Petu pliajn informojn, kaj aliĝilojn ĉe: Ĉeĥa Esperanto Asocio,

str. Jilsta 10, Prago 1, CS-110-01, Ĉeĥo-Slovakio.


*************************************************************************
RICEVITE

////////
Elsendohoroj en UTC /Universala (Greviĉa) Tempo.


Mez eŭropa vintra tempo = UTC 1 horo
Pliajn informojn pri la programoj petu rekte ĉe la redakcioj. Viaj

komentoj pri la aŭdebleco kaj enhavo estas bonvenaj al la redakcioj kaj

helpas altiĝi ilian reputacion, foje eĉ pluvivon.

ĈIUTAGE


--------
11.00-11.30 Pekino, (por Japanio kaj Koreio) 43.13m (6955 kHz), 31.64m

(9480 kHz). Radio Pekino, Esperanto-fako, Beijing, Popola Respubliko

Ĉinio.
13.00-13.30 Pekino, (por Sudorienta Azio) 25.75m (11650 kHz), 19.78m

(15165 kHz).


14.30-14.55 Varsovio, 31.50m (9523 kHz), 41.18m (7285 kHz), 41.99 (7144

kHz), 48.90m (6135 kHz), 49.22m (6095 kHz), 200m (1503 kHz). Radio

Polonia, Esperanto-Redakcio, Poŝtkesto 46, PL-00950 Warszawa, Pollando.
20.00-20.30 Pekino, (por Eŭropo) 40.51m (7405 kHz), 40.16m (7470 kHz),

30.10m (9965 kHz).


21.30-21.55 Varsovio, 200m (1503 kHz), 49.22m (6095 kHz), 48.90m (6135

kHz), 41.99m (7144 kHz), 41.18m (7285 kHz).


22.30-23.00 Pekino, (por Centra kaj Suda Ameriko) 31.64m (9480 kHz),

31.50m (9525 kHz).

LUNDE

-----
13.30-13.40 Bern, 75.28m (3985 kHz), 48.66m (6165 kHz), 31.46m (9535kHz), Svisa Radio Internacia, Esperanto-fako, CH-3000 Bern 15, Svislando.
23.00-23.30 Vilnius, 25.45m (11790 kHz), 21.99m (13645 kHz), 19.76m

(15180 kHz), 19.41m (15455 kHz), 19.37m (15485 kHz). Nur kvar minutoj

(kutime la finaj) kadre de anglalingva elsendo. Litova Radio, Esperanto-

fako, LT-232674 Vilnius, Litovio.

MERKREDE

--------
07.45-07.55 Bern, (por Malproksima Oriento kaj Pacifiko) 31.38m (9560

kHz), 21.92m (13685 kHz), 16.98m (17670 kHz), 13.83m (21695 kHz).
10.45-10.55 Bern, 22.00m (13635 kHz), 19.27m (15570 kHz), 16.83m (17830

kHz), 13.78m (21770 kHz).


13.15-13.25 Bern, (por Proksima Oriento kaj Azio) 40.11m (7480 kHz),

25.65m (11695 kHz), 22.00m (13635 kHz), 19.27m (15570 kHz), 16.83m (17830

kHz), 13.83m (21695 kHz).
15.15-15.25 Bern, (por Proksima Oriento kaj Orienta Afriko) 21.92m (13685

kHz), 19.44m (15430 kHz), 16.83m (17830 kHz), 13.87m (21630 kHz).


17.15-17.25 Bern, (por la tuta Afriko) 30.35m (9885 kHz), 25.09m (11955

kHz), 19.32m (15525 kHz), 16.83m (17830 kHz), 13.78m (21770 kHz).


22.15-22.25 Bern, (por Suda Ameriko) 30.58m (9810 kHz), 30.35m (9885

kHz), 24.93m (12035 kHz), 19.27m (15570 kHz).

ĴAŬDE

-------
01.15-01.25 Bern, (por Centra kaj Suda Ameriko) 48.98m (6125 kHz), 48.90m(6135 kHz), 31.09m (9650 kHz), 30.35m (9885 kHz), 24.93m (12035 kHz),

16.92m (17730 kHz).


03.15- 03.25 Bern, (por Norda Ameriko) 48.90m (6135 kHz), 31.09m (9650

kHz), 30.35m (9885 kHz), 24.93m (12035 kHz).


05.40-05.55 Vatikano, 186m (1611 kHz), 48.50m (6185 kHz), 40.70m (7365

kHz), kaj FM 96.3 MHz. Radiovaticana, Esperanto-fako, Piazza Pia 3,

I-00193 Roma, Italio.
13.30-13.40 Bern, kiel lunde.

13.30-14.00 Budapest, en multaj frekvencoj (de la radioprogramo Kossuth)

en la t.n. orient-eŭropa FM-bendo (OIRT: 62-74 MHz). Regiona

aŭskulteblo.


21.20-21.30 Tallin, 290m (1035 kHz), 50.63m (5925 kHz). Estona Radio,

Esperanto-fako, EST-200100 Tallin, Estonio.


22.30-23.00 Vilnius, 451m (666 kHz), 49.18m (6100 kHz). Kvar minutoj,

kiel lunde.

SABATE

------
12.30-12.40 Bern, kiel lunde.


20.00-20.20 Roma, 41.24m (7275 kHz), 30.90m (9710 kHz), 25.42m (11800

kHz). Radio Roma, Esperanto, C.P. 320, Centro Corrispondenza, I-00100

Roma, Italio.
Sesfoje Bern, kiel merkrede.

DIMANĈE


--------
01.15-01.25 Bern, (por Centra kaj Suda Ameriko) kiel ĵaŭde.
03.15-03.25 Bern, (por Norda Ameriko) kiel ĵaŭde.
04.05-04.30 Vieno, 48.74m (6155 kHz), 21.85m (13730 kHz), 19.60m (15410

kHz). O.R.F., Esperanto-fako, A-1136 Wien, Aŭstrio.


08.00-08.20 La Habana, (por Norda Ameriko kaj Pacifiko) 25.35m (11835

kHz). Radio Habana Cuba, Esperanto-sekcio, Apartado 70-26, la Habana,

Kubo.
09.20-09.30 Tallin, kiel ĵaŭde.
13.05-13.30 Vieno, 48.74m (6155 kHz), 25.47m (11780 kHz), 21.85m (13730

kHz), 19.42m (15450 kHz).


17.00-17.30 La Habana, (por Ameriko) 25.51m (11760 kHz), 25.26m (11835

kHz), 19.46m (15415 kHz), 16.90m (17750 kHz), 16.86m (17795 kHz).


18.30-19.00 La Habana, (por Eŭropo) 25.10m (11950 kHz), 19.45m (15425

kHz), 16.88m (17770 kHz).


20.20- 20.30 Vatikano, 570m (526 kHz), 196m (1530 kHz), 48.04m (6245

kHz), 41.38m (7250 kHz), 25.55m (11740 kHz), kaj FM 93.3 MHz, 105.0 MHz

(ankaŭ en festotagoj).
22.45-23.00 Zagrebo, 262m (1125 kHz, 1143kHz), 11508 MHz. Radio Zagreb,

Esperanto-fako, HRV-41000 Zagreb, Kroatio.


22.00-22.20 La Habana, (por Eŭropo) 19.45m (15425 kHz), 16.88m (17770

kHz).
22.30-23.00 La Habana, (por Ameriko) 31.19m (9620 kHz), 25.10m (11950

kHz), 19.50m (15385 kHz), 16.82m (17835 kHz).

DREKTITAJ ONDOJ

---------------
Vieno: 15410 kHz al Proksima Oriento; 11780 kaj 15450 kHz al Malproksima

Oriento.


ALIAJ STACIOJ

-------------


(regiona aŭdebleco; horoj la loka tempo)
Brasil: Sorocaba (ZYK669), 1080 kHz, sabate, 19.00-20.00h; Rio de Janeiro

(ZYJ462), 1400 kHz, dimanĉe, 08.00-08.15h (Brazila Spiritisma

Federacio), kaj merkrede 10.00-20.30.

Spiritismo Allan Kardec Spiritismo, aŭ spiritisma doktrino estas filozofia doktrino sistemigita de Allan Kardec, franca edukisto, kiu lasis sin konviki ĉeesti seancojn, kadre de kiuj okazis komuniko kun la t.n. spiritoj de mortintoj.

Radio Libera Ondo, Trieste, FM 89 MHz, merkrede kaj vendrede 15.00-16.00

(Via Machiavelli 9, I-34100 Trieste, Italio.)


Radio FMR, Esperanto Redakcio, 9 bis av, Frederic Estebe, F-31200

Toulouse, Francio, 89.1 MHz, merkrede 13.00-14.00, vendrede 16.00-17.00.


*************************************************************************
PROKSIMAJ LIMDATOJ

//////////////////


15.04-21.04, La Salle (Aosta), Italio, 15-a Internacia Junulara

Festivalo.


30.04-05.05.92, Latvio, Latvia Internacia Printempo (LIP-92), sur p.7.
31 de marto, limdato por Belartaj Konkursoj de UEA en 1992, sur p.4.
1-a de aprilo, aliĝo al la UK, Vieno, venonta kategorio nur surloke.
17-20 aprilo PASKO (?), Sandra van de Hoef, Spijkerpad 89, NL-7415 AT

Deventer, Nederlando, Tel: ( 31) 5700 30571.


18-a de marto, aliĝo al Berlina Arbara Renkontiĝo 24.04-03.05, por

eksterlandanoj rabato 20-10(!)% depende de lando, Michael Peters,

Steglitzer Damm 32, D-Berlin 41, Germanio, Tel: ( 49-30) 7969740.
17-20 aprilo, SAT-amikara kongreso, Simonne Bernard, 171, rue Raymond-

Poincare, F-33110 Le Bouscat, Frabcio.


23-27 marto, Internacia Konferenco de AIS en Karla unversitato en Prago,

sur p.6.
27.03-04.04 AIS provsesio, apud Prago, sur p.6.


*************************************************************************

*************************************************************************

EVENTOJ, eszperantó nyelvű információs lap.

Nyt. sz. B/TSZL/85/1991.

ISSN 01215-959 X.

A kiadó és szerkesztőség címe:

H-1675 Budapest, pf. 87. Tel: 1228258

Megjelenik kéthetente. Kézbesíti a HELIR.

Készült az M & M nyomdában.

H-1161 Budapest, Bercsényi u. 10.

EVENTOJ, dusemajna gazeto pri la esperanto-movado.

Eldonas Kultura Esperanto-Asocio

kaj LINGVO-Studio, Budapest

Respondeca eldonanto kaj ĉefredaktoro László Szilvási

La redakcio ne nepre konsentas pri la enhavo de unuopaj

arikoloj kaj ne respondecas pri anonc-enhavoj.

*************************************************************************

La kompiladon de reta versio prizorgis: Szilvási László kajKristály Tibor
1   2


Elŝuti 215.88 Kb.


Elŝuti 215.88 Kb.