Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Esperanto Bible: Genesis

Elŝuti 7.5 Mb.

Esperanto Bible: Genesis
paĝo1/145
Dato24.03.2017
Grandeco7.5 Mb.

Elŝuti 7.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   145

Esperanto Bible: Genesis


1:1 En la komentso Dio kreis la tjielon kay la teron.

1:2 Kay la tero estis senforma kay dezerta, kay mallumo estis super la abismo; kay la spirito de Dio shvebis super la akvo.

1:3 Kay Dio diris: Estu lumo; kay faridjis lumo.

1:4 Kay Dio vidis la lumon, ke dji estas bona; kay Dio apartigis la lumon de la mallumo.

1:5 Kay Dio nomis la lumon Tago, kay la mallumon Li nomis Nokto. Kay estis vespero, kay estis mateno, unu tago.

1:6 Kay Dio diris: Estu firmadzjo inter la akvo, kay dji apartigu akvon de akvo.

1:7 Kay Dio kreis la firmadzjon, kay apartigis la akvon, kiu estas sub la firmadzjo, de la akvo, kiu estas super la firmadzjo; kay faridjis tiel.

1:8 Kay Dio nomis la firmadzjon Tjielo. Kay estis vespero, kay estis mateno, la dua tago.

1:9 Kay Dio diris: Kolektidju la akvo de sub la tjielo en unu lokon, kay aperu la sekadzjo; kay faridjis tiel.

1:10 Kay Dio nomis la sekadzjon Tero, kay la kolektidjoyn de la akvo Li nomis Maroy. Kay Dio vidis, ke dji estas bona.

1:11 Kay Dio diris: Kreskigu la tero verdadzjon, Herbon, kiu naskas semon, fruktarbon, kiu donas law sia spetso frukton, kies semo estas en dji mem, sur la tero; kay faridjis tiel.

1:12 Kay la tero elkreskigis verdadzjon, Herbon, kiu naskas semon law sia spetso, kay arbon, kiu donas frukton, kies semo estas en dji mem law sia spetso. Kay Dio vidis, ke dji estas bona.

1:13 Kay estis vespero, kay estis mateno, la tria tago.

1:14 Kay Dio diris: Estu lumadzjoy en la tjiela firmadzjo, por apartigi la tagon de la nokto, kay ili prezentu signoyn, tempoyn, tagoyn, kay yaroyn;

1:15 kay ili estu lumadzjoy en la tjiela firmadzjo, por lumi super la tero; kay faridjis tiel.

1:16 Kay Dio faris la du grandayn lumadzjoyn: la pli grandan lumadzjon, por regi la tagon, kay la malpli grandan lumadzjon, por regi la nokton, kay la steloyn.

1:17 Kay Dio starigis ilin sur la tjiela firmadzjo, por ke ili lumu sur la teron,

1:18 kay por ke ili regu la tagon kay la nokton kay faru diferentson inter la lumo kay la mallumo. Kay Dio vidis, ke dji estas bona.

1:19 Kay estis vespero, kay estis mateno, la kvara tago.

1:20 Kay Dio diris: La akvo aperigu movidjantadzjoyn, vivayn estadzjoyn, kay birdoy ekflugu super la tero, sub la tjiela firmadzjo.

1:21 Kay Dio kreis la grandayn balenoyn, kay tjiuyn vivayn estadzjoyn movidjantayn, kiuyn aperigis la akvo, law ilia spetso, kay tjiuyn flugilHavayn birdoyn law ilia spetso. Kay Dio vidis, ke dji estas bona.

1:22 Kay Dio ilin benis, dirante: Fruktu kay multidju, kay plenigu la akvon en la maroy, kay la birdoy multidju sur la tero.

1:23 Kay estis vespero, kay estis mateno, la kvina tago.

1:24 Kay Dio diris: La tero aperigu vivayn estadzjoyn, law ilia spetso, brutoyn kay rampadzjoyn kay surterayn bestoyn, law ilia spetso; kay faridjis tiel.

1:25 Kay Dio kreis la bestoyn de la tero, law ilia spetso, kay la brutoyn, law ilia spetso, kay tjiuyn rampadzjoyn de la tero, law ilia spetso. Kay Dio vidis, ke dji estas bona.

1:26 Kay Dio diris: Ni kreu Homon law Nia bildo, similan al Ni; kay ili regu super la fishoy de la maro kay super la birdoy de la tjielo kay super la brutoy, kay super tjiuy rampadzjoy, kiuy rampas sur la tero.

1:27 Kay Dio kreis la Homon law Sia bildo, law la bildo de Dio Li kreis lin; en formo de viro kay virino Li kreis ilin.

1:28 Kay Dio benis ilin, kay Dio diris al ili: Fruktu kay multidju, kay plenigu la teron kay submetu djin al vi, kay regu super la fishoy de la maro kay super la birdoy de la tjielo, kay super tjiuy bestoy, kiuy movidjas sur la tero.

1:29 Kay Dio diris: Jen Mi donis al vi tjiuyn Herboyn, kiuy semas semon, kiuy trovidjas sur la tuta tero, kay tjiuyn arboyn, kiuy Havas en si arban frukton, kiu semas semon; tio estu por vi mandjadzjo.

1:30 Kay al tjiuy bestoy de la tero kay al tjiuy birdoy de la tjielo kay al tjiuy rampadzjoy sur la tero, kiuy Havas en si vivan animon, la tutan verdan Herbadzjon kiel mandjadzjon. Kay faridjis tiel.

1:31 Kay Dio rigardis tjion, kion Li kreis, kay vidis, ke dji estas tre bona. Kay estis vespero, kay estis mateno, la sesa tago.

2:1 Kay estis finitay la tjielo kay la tero kay tjiuy iliay apartenadzjoy.

2:2 Kay Dio finis en la sepa tago Sian laboron, kiun Li faris, kay Li ripozis en la sepa tago de la tuta laboro, kiun Li faris.

2:3 Kay Dio benis la sepan tagon kay sanktigis djin, tjar en dji Li ripozis de Sia tuta laboro, kiun Li faris kreante.

2:4 Tia estas la naskidjo de la tjielo kay la tero, kiam ili estis kreitay, kiam Dio la Eternulo faris la teron kay la tjielon.

2:5 Kay nenia kampa arbetadzjo ankoraw estis sur la tero, kay nenia kampa Herbo ankoraw kreskis, tjar Dio la Eternulo ne pluvigis sur la teron, kay ne ekzistis Homo, por prilabori la teron.

2:6 Sed nebulo levidjadis de la tero kay donadis malseketson al la tuta supradzjo de la tero.

2:7 Kay Dio la Eternulo kreis la Homon el polvo de la tero, kay Li enblovis en lian nazon spiron de vivo, kay la Homo faridjis viva animo.

2:8 Kay Dio la Eternulo plantis djardenon en Eden en la Oriento, kay Li metis tien la Homon, kiun Li kreis.

2:9 Kay Dio la Eternulo elkreskigis el la tero tjiun arbon tjarman por la vido kay bonan por la mandjo, kay la arbon de vivo en la mezo de la djardeno, kay la arbon de stsiado pri bono kay malbono.

2:10 Kay rivero eliras el Eden, por akvoprovizi la djardenon, kay de tie dji divididjas kay faridjas kvar tjefpartoy.

2:11 La nomo de unu estas Pishon; dji estas tiu, kiu tjirkawas la tutan landon KHavila, kie estas la oro.

2:12 Kay la oro de tiu lando estas bona; tie trovidjas bedelio kay la shtono onikso.

2:13 Kay la nomo de la dua rivero estas GiKhon; dji estas tiu, kiu tjirkawas la tutan landon Etiopuyo.

2:14 Kay la nomo de la tria rivero estas KHidekel; dji estas tiu, kiu fluas antaw Asirio. Kay la kvara rivero estas Ewfrato.

2:15 Kay Dio la Eternulo prenis la Homon kay enlodjigis lin en la djardeno Edena, por ke li prilaboradu djin kay gardu djin.

2:16 Kay Dio la Eternulo ordonis al la Homo, dirante: De tjiu arbo de la djardeno vi mandju;

2:17 sed de la arbo de stsiado pri bono kay malbono vi ne mandju, tjar en la tago, en kiu vi mandjos de dji, vi mortos.

2:18 Kay Dio la Eternulo diris: Ne estas bone, ke la Homo estu sola; Mi kreos al li Helpanton similan al li.

2:19 Kay Dio la Eternulo kreis el la tero tjiuyn bestoyn de la kampo kay tjiuyn birdoyn de la tjielo, kay venigis ilin al la Homo, por vidi, kiel li nomos ilin; kay kiel la Homo nomis tjiun vivan estadzjon, tiel restis djia nomo.

2:20 Kay la Homo donis nomoyn al tjiuy brutoy kay al la birdoy de la tjielo kay al tjiuy bestoy de la kampo; sed por la Homo ne trovidjis Helpanto simila al li.

2:21 Kay Dio la Eternulo faligis profundan dormon sur la Homon, kay tji tiu endormidjis; kay Li prenis unu el liay ripoy kay fermis la lokon per karno.

2:22 Kay Dio la Eternulo konstruis el la ripo, kiun Li prenis de la Homo, virinon, kay Li venigis shin al la Homo.

2:23 Kay la Homo diris: Jen nun shi estas osto el miay ostoy kay karno el mia karno; shi estu nomata Virino, tjar el Viro shi estas prenita.

2:24 Tial viro forlasos sian patron kay sian patrinon, kay alidjos al sia edzino, kay ili estos unu karno.

2:25 Kay ili ambaw estis nuday, la Homo kay lia edzino, kay ili ne Hontis.

3:1 Kay la serpento estis pli ruza, ol tjiuy kampay bestoy, kiuyn kreis Dio la Eternulo. Kay dji diris al la virino: Tju Dio diris, ke vi ne mandju de tjiuy arboy de la djardeno?

3:2 Kay la virino diris al la serpento: La fruktoyn de la arboy de la djardeno ni povas mandji;

3:3 sed pri la fruktoy de la arbo, kiu estas en la mezo de la djardeno, Dio diris: Ne mandju ion de ili kay ne tushu ilin, por ke vi ne mortu.

3:4 Kay la serpento diris al la virino: Ne, vi ne mortos;

3:5 sed Dio stsias, ke en la tago, en kiu vi mandjos ion de ili, malfermidjos viay okuloy kay vi estos kiel Dio, vi stsios bonon kay malbonon.

3:6 Kay la virino vidis, ke la arbo estas bona por mandji kay dji estas tjarma por la okuloy, kay la arbo estas dezirinda por sadjidji; kay shi prenis de djiay fruktoy, kay shi mandjis, kay shi donis kune ankaw al sia edzo, kay li mandjis.

3:7 Kay malfermidjis la okuloy de ili ambaw, kay ili stsiidjis, ke ili estas nuday; kay ili kunkudris folioyn de figarbo kay faris al si zonadzjoyn.

3:8 Kay ili awdis la votjon de Dio la Eternulo, kiu marshis en la djardeno dum la malvarmeto de la tago; kay Adam kay lia edzino kashidjis de Dio la Eternulo inter la arboy de la djardeno.

3:9 Kay Dio la Eternulo vokis Adamon, kay diris al li: Kie vi estas?

3:10 Kay tiu diris: Vian votjon mi awdis en la djardeno, kay mi ektimis, tjar mi estas nuda; kay mi kashis min.

3:11 Kay Dio diris: Kiu diris al vi, ke vi estas nuda? tju vi ne mandjis de la arbo, pri kiu Mi ordonis al vi, ke vi ne mandju de dji?

3:12 Kay Adam diris: La edzino, kiun Vi donis al mi kiel kunulinon, shi donis al mi de la arbo, kay mi mandjis.

3:13 Kay Dio la Eternulo diris al la virino: Kial vi tion faris? Kay la virino diris: La serpento tromplogis min, kay mi mandjis.

3:14 Kay Dio la Eternulo diris al la serpento: Tjar vi tion faris, tial estu malbenita inter tjiuy brutoy kay inter tjiuy bestoy de la kampo; sur via ventro vi irados kay teron vi mandjados dum via tuta vivo.

3:15 Kay Mi metos malamiketson inter vi kay la virino kay inter via idaro kay shia idaro; dji frapados vian kapon, kay vi pikados djian kalkanon.

3:16 Al la virino Li diris: Mi multigos viayn suferoyn dum via gravedetso; en doloro vi naskados infanoyn; kay al via viro vi vin tiros, kay li regos super vi.

3:17 Kay al Adam Li diris: Tjar vi obeis la votjon de via edzino, kay vi mandjis de la arbo, pri kiu Mi ordonis al vi, dirante, ke vi ne mandju de dji, tial malbenita estu la tero pro vi; kun suferoy vi mandjados de dji dum via tuta vivo.

3:18 Kay dornoyn kay pikadzjoyn dji kreskigos por vi, kay vi mandjados Herboyn de la kampo.

3:19 En la shvito de via vizadjo vi mandjados panon, djis vi revenos en la teron, el kiu vi estas prenita; tjar vi estas polvo kay refaridjos polvo.

3:20 Kay Adam donis al sia edzino la nomon Eva, tjar shi estis patrino de tjiuy vivantoy.

3:21 Kay Dio la Eternulo faris por Adam kay por lia edzino vestoyn el felo, kay Li vestis ilin.

3:22 Kay Dio la Eternulo diris: Jen Adam faridjis kiel unu el Ni, stsiante bonon kay malbonon; nun eble li etendos sian manon kay prenos ankaw de la arbo de vivo kay mandjos kay vivos eterne.

3:23 Kay Dio la Eternulo eligis lin el la Edena djardeno, por ke li prilaboradu la teron, el kiu li estis prenita.

3:24 Kay Li elpelis Adamon, kay lokis antaw la Edena djardeno la kerubon kay la turnidjantan flaman glavon, por gardi la voyon al la arbo de vivo.

4:1 Kay Adam ekkonis Evan, sian edzinon, kay shi gravedidjis, kay shi naskis Kainon; kay shi diris: Mi akiris Homon de la Eternulo.

4:2 Kay plue shi naskis lian fraton Habel. Kay Habel faridjis shafpashtisto, kay Kain faridjis terlaboristo.

4:3 Kay post ia tempo faridjis, ke Kain alportis el la fruktoy de la tero donatsoferon al la Eternulo.

4:4 Kay Habel ankaw alportis el la unuenaskitoy de siay shafoy kay el ilia graso. Kay la Eternulo atentis Habelon kay lian donatsoferon;

4:5 sed Kainon kay lian donatsoferon Li ne atentis. Kay Kain tre ekkoleris, kay lia vizadjo klinidjis.

4:6 Kay la Eternulo diris al Kain: Kial vi koleras? kay kial klinidjis via vizadjo?

4:7 Ja se vi agos bone, vi estos forta; sed se vi agos malbone, la peko kushos tje la pordo, kay vin dji aspiros, sed vi regu super dji.

4:8 Kay Kain parolis kun sia frato Habel; kay kiam ili estis sur la kampo, Kain levidjis kontraw sian fraton Habel kay mortigis lin.

4:9 Kay la Eternulo diris al Kain: Kie estas via frato Habel? Kay tiu diris: Mi ne stsias; tju mi estas gardisto de mia frato?

4:10 Kay Li diris: Kion vi faris? la votjo de la sango de via frato krias al Mi de la tero.

4:11 Kay nun estu malbenita de sur la tero, kiu malfermis sian bushon, por preni la sangon de via frato el via mano.

4:12 Kiam vi prilaboros la teron, dji ne plu donos al vi sian forton; vaganto kay forkuranto vi estos sur la tero.

4:13 Kay Kain diris al la Eternulo: Pli granda estas mia puno, ol kiom mi povos elporti.

4:14 Jen Vi forpelas min Hodiaw de sur la tero, kay mi devas min kashi de antaw Via vizadjo, kay mi estos vaganto kay forkuranto sur la tero, kay iu ayn, kiu min renkontos, mortigos min.

4:15 Kay la Eternulo diris al li: Stsiu, ke al iu, kiu mortigos Kainon, estos vendjite sepoble. Kay la Eternulo faris sur Kain signon, ke ne mortigu lin iu, kiu lin renkontos.

4:16 Kay Kain foriris de antaw la Eternulo, kay lodjidjis en la lando Nod, oriente de Eden.

4:17 Kay Kain ekkonis sian edzinon, kay shi gravedidjis, kay shi naskis KHanoKhon. Kay li konstruis urbon, kay li donis al la urbo nomon law la nomo de sia filo: KHanoKh.

4:18 Kay al KHanoKh naskidjis Irad, kay al Irad naskidjis MeKhuyael, kay al MeKhuyael naskidjis Metushael, kay al Metushael naskidjis LemeKh.

4:19 Kay LemeKh prenis al si du edzinoyn: unu Havis la nomon Ada, kay la dua Havis la nomon Cila.

4:20 Kay Ada naskis Jabalon; li estis la patro de tiuy, kiuy lodjas en tendoy kay pashtas brutoyn.

4:21 Kay la nomo de lia frato estis Jubal; li estis la patro de tjiuy, kiuy ludas Harpon kay fluton.

4:22 Cila ankaw naskis Tubal-Kainon, fordjanton de diversay maystradzjoy el kupro kay fero. Kay la fratino de Tubal-Kain estis Naama.

4:23 Kay LemeKh diris al siay edzinoy Ada kay Cila:

4:24 Awskultu mian votjon, edzinoy de LemeKh, Atentu mian parolon! Tjar viron mi mortigis por vundo al mi Kay yunulon por tubero al mi; Se sepoble estos vendjite por Kain, Por LemeKh estos sepdek-sepoble.

4:25 Kay denove Adam ekkonis sian edzinon, kay shi naskis filon, kay donis al li la nomon Set: Tjar Dio metis al mi alian semon anstataw Habel, kiun mortigis Kain.

4:26 Kay al Set ankaw naskidjis filo, kay li donis al li la nomon Enosh. Tiam oni komentsis alvokadi la nomon de la Eternulo.

5:1 Jen estas la libro de naskoy de Adam. Kiam Dio kreis la Homon, Li faris lin law la bildo de Dio;

5:2 kiel viron kay virinon Li kreis ilin, kay Li benis ilin kay donis al ili la nomon Homo en la tago de ilia naskidjo.

5:3 Kay Adam vivis tsent tridek yaroyn, kay al li naskidjis filo law lia bildo kay similetso, kay li donis al li la nomon Set.

5:4 Kay Adam vivis, post kiam naskidjis al li Set, oktsent yaroyn, kay naskidjis al li filoy kay filinoy.

5:5 Kay la tuta vivo, kiun travivis Adam, estis nawtsent tridek yaroy, kay li mortis.

5:6 Kay Set vivis tsent kvin yaroyn, kay naskidjis al li Enosh.

5:7 Kay Set vivis, post kiam naskidjis al li Enosh, oktsent sep yaroyn, kay naskidjis al li filoy kay filinoy.

5:8 Kay la tuta vivo de Set estis nawtsent dek du yaroy, kay li mortis.

5:9 Kay Enosh vivis nawdek yaroyn, kay naskidjis al li Kenan.

5:10 Kay Enosh vivis, post kiam naskidjis al li Kenan, oktsent dek kvin yaroyn, kay naskidjis al li filoy kay filinoy.

5:11 Kay la tuta vivo de Enosh estis nawtsent kvin yaroy, kay li mortis.

5:12 Kay Kenan vivis sepdek yaroyn, kay naskidjis al li MaHalalel.

5:13 Kay Kenan vivis, post kiam naskidjis al li MaHalalel, oktsent kvardek yaroyn, kay naskidjis al li filoy kay filinoy.

5:14 Kay la tuta vivo de Kenan estis nawtsent dek yaroy, kay li mortis.

5:15 Kay MaHalalel vivis sesdek kvin yaroyn, kay naskidjis al li Jared.

5:16 Kay MaHalalel vivis, post kiam naskidjis al li Jared, oktsent tridek yaroyn, kay naskidjis al li filoy kay filinoy.

5:17 Kay la tuta vivo de MaHalalel estis oktsent nawdek kvin yaroy, kay li mortis.

5:18 Kay Jared vivis tsent sesdek du yaroyn, kay naskidjis al li KHanoKh.

5:19 Kay Jared vivis, post kiam naskidjis al li KHanoKh, oktsent yaroyn, kay naskidjis al li filoy kay filinoy.

5:20 Kay la tuta vivo de Jared estis nawtsent sesdek du yaroy, kay li mortis.

5:21 Kay KHanoKh vivis sesdek kvin yaroyn, kay naskidjis al li MetushelaKh.

5:22 Kay KHanoKh iradis kun Dio, post kiam naskidjis al li MetushelaKh, tritsent yaroyn, kay naskidjis al li filoy kay filinoy.

5:23 Kay la tuta vivo de KHanoKh estis tritsent sesdek kvin yaroy.

5:24 Kay KHanoKh iradis kun Dio; kay li malaperis, tjar Dio lin prenis.

5:25 Kay MetushelaKh vivis tsent okdek sep yaroyn, kay naskidjis al li LemeKh.

5:26 Kay MetushelaKh vivis, post kiam naskidjis al li LemeKh, septsent okdek du yaroyn, kay naskidjis al li filoy kay filinoy.

5:27 Kay la tuta vivo de MetushelaKh estis nawtsent sesdek naw yaroy, kay li mortis.

5:28 Kay LemeKh vivis tsent okdek du yaroyn, kay naskidjis al li filo.

5:29 Kay li donis al li la nomon Noa, dirante: Tji tiu konsolos nin en niay faroy kay en la laboroy de niay manoy sur la tero, kiun la Eternulo malbenis.

5:30 Kay LemeKh vivis, post kiam naskidjis al li Noa, kvintsent nawdek kvin yaroyn, kay naskidjis al li filoy kay filinoy.

5:31 Kay la tuta vivo de LemeKh estis septsent sepdek sep yaroy, kay li mortis.

5:32 Kay Noa Havis la adjon de kvintsent yaroy, kay al Noa naskidjis SHem, KHam, kay Jafet.

6:1 Kay kiam la Homoy komentsis multidji sur la tero kay al ili naskidjis filinoy,

6:2 tiam la filoy de Dio vidis la filinoyn de la Homoy, ke ili estas belay; kay ili prenis al si edzinoyn el tjiuy, kiuyn ili elektis.

6:3 Kay la Eternulo diris: Ne regos Mia spirito inter la Homoy eterne, pro iliay pekoy, tjar ili estas karno; ilia vivo estu tsent dudek yaroy.

6:4 Gigantoy estis sur la tero en tiu tempo, etj post kiam la filoy de Dio venis al la filinoy de la Homoy kay tji tiuy naskis al ili. Tio estis la fortuloy, tre famay de pley antikva tempo.

6:5 Kay la Eternulo vidis, ke granda estas la malbonetso de la Homoy sur la tero kay ke tjiuy pensoy kay intentsoy de iliay koroy estas nur malbono en tjiu tempo;

6:6 tiam la Eternulo pentis, ke Li kreis la Homon sur la tero, kay Li afliktidjis en Sia koro.

6:7 Kay la Eternulo diris: Mi ekstermos de sur la tero la Homon, kiun Mi kreis, de la Homo djis la brutoy, djis la rampadzjoy, kay djis la birdoy de la tjielo; tjar Mi pentas, ke Mi ilin kreis.

6:8 Sed Noa akiris platjon en la okuloy de la Eternulo.

6:9 Jen estas la Historio de Noa: Noa estis Homo virta kay senmakula en sia generatsio; kun Dio Noa iradis.

6:10 Kay naskidjis al Noa tri filoy: SHem, KHam, kay Jafet.

6:11 Kay la tero malvirtidjis antaw Dio, kay la tero plenidjis de malyustadzjoy.

6:12 Kay Dio vidis la teron, ke dji malvirtidjis, tjar tjiu karno malvirtigis sian voyon sur la tero.

6:13 Kay Dio diris al Noa: La fino de tjiu karno venis antaw Min, tjar la tero plenidjis de malyustadzjoy per ili, kay yen Mi pereigos ilin kun la tero.

6:14 Faru al vi arkeon el ligno gofera; apartadzjoyn faru en la arkeo, kay shmiru djin per petjo interne kay ekstere.

6:15 Kay faru djin tiamaniere: tritsent ulnoy estu la longo de la arkeo, kvindek ulnoy djia lardjo, kay tridek ulnoy djia alto.

6:16 Fenestron faru en la arkeo, supre, kun la alto de unu ulno, kay la pordon de la arkeo vi faros en la flanko; malsupran spatson, duan spatson, kay trian spatson faru en dji.

6:17 Kay yen Mi venigos akvan diluvon sur la teron, por ekstermi tjiun karnon, kiu Havas en si spiriton de vivo sub la tjielo; tjio, kio estas sur la tero, pereos.

6:18 Kay Mi starigos Mian interligon kun vi; kay vi eniros en la arkeon, vi kay viay filoy kay via edzino kay la edzinoy de viay filoy kune kun vi.

6:19 Kay el tjiuy vivadzjoy, el tjiu karno, enkonduku po unu paro el tjiuy en la arkeon, ke ili restu vivay kun vi; virbesto kay virinbesto ili estu.

6:20 El la birdoy law iliay spetsoy, kay el la brutoy law iliay spetsoy, el tjiuy rampadzjoy de la tero law iliay spetsoy, po paro el tjiuy eniru kun vi, por resti vivay.

6:21 Kay vi prenu al vi el tjiuy mandjadzjoy, kiuy estas mandjatay, kay kolektu al vi; kay dji estu por vi kay por ili por mandji.

6:22 Kay Noa tion faris; tjion, kiel Dio al li ordonis, tiel li faris.

7:1 Kay la Eternulo diris al Noa: Eniru vi kay via tuta familio en la arkeon, tjar vin Mi vidis, ke vi estas virtulo antaw Mi en tji tiu generatsio.

7:2 El tjiuy brutoy puray prenu al vi po sep paroy, virbestoyn kay iliayn inoyn; kay el la brutoy, kiuy ne estas puray, po du, virbeston kay djian inon.

7:3 Ankaw el la birdoy de la tjielo po sep paroy, virbestoyn kay virinbestoyn, por ke semo restu sur la tuta tero.

7:4 Tjar post sep tagoy Mi pluvigos sur la teron dum kvardek tagoy kay kvardek noktoy, kay Mi ekstermos de sur la tero tjiuyn ekzistadzjoyn, kiuyn Mi kreis.

7:5 Kay Noa faris tjion, kion la Eternulo al li ordonis.

7:6 Kay Noa Havis la adjon de sestsent yaroy, kiam la akva diluvo venis sur la teron.

7:7 Kay eniris Noa kay liay filoy kay lia edzino kay la edzinoy de liay filoy kune kun li en la arkeon, pro la akvo de la diluvo.

7:8 El la brutoy puray, kay el la brutoy, kiuy ne estas puray, kay el la birdoy, kay el tjiuy rampadzjoy sur la tero,

7:9 po unu paro venis al Noa en la arkeon, virbesto kay ino, kiel Dio ordonis al Noa.

7:10 Kay kiam pasis la sep tagoy, la diluva akvo venis sur la teron.

7:11 En la sestsenta yaro de la vivo de Noa, en la dua monato, en la dek-sepa tago de la monato, en tiu tago disfendidjis tjiuy fontoy de la granda abismo kay la aperturoy de la tjielo malfermidjis.

7:12 Kay estis pluvo sur la tero dum kvardek tagoy kay kvardek noktoy.

7:13 Djuste en tiu tago eniris en la arkeon Noa, kay SHem kay KHam kay Jafet, la filoy de Noa, kay la edzino de Noa, kay la tri edzinoy de liay filoy kune kun ili;

7:14 ili, kay tjiuy bestoy law siay spetsoy, kay tjiuy brutoy law siay spetsoy, kay tjiuy rampadzjoy, kiuy rampas sur la tero, law siay spetsoy, kay tjiuy flugadzjoy law siay spetsoy, tjiuy birdoy, tjiuy flugilHavantoy.

7:15 Kay eniris al Noa en la arkeon po du el tjiu karno, kiu Havas en si spiriton de vivo.

7:16 Kay la venintoy, virbesto kay ino el tjiu karno, eniris, kiel ordonis al ili Dio; kay la Eternulo fermis post ili.

7:17 Kay estis diluvo dum kvardek tagoy sur la tero; kay multidjis la akvo kay levis la arkeon, kay dji estis alte super la tero.

7:18 Kay la akvo fortidjis sur la tero, kay la arkeo nadjis sur la supradzjo de la akvo.

7:19 Kay la akvo treege fortidjis kay tre multidjis sur la tero; kay kovridjis tjiuy altay montoy, kiuy estas sub la tjielo.

7:20 Dek kvin ulnoyn pli alte levidjis la akvo kay kovris la montoyn.

7:21 Kay pereis tjiu karno, kiu movidjas sur la tero, la birdoy kay la brutoy kay la bestoy, kay tjiuy rampadzjoy, kiuy rampas sur la tero, kay tjiuy Homoy.

7:22 Tjio, kio Havis en si spiriton de vivo, el tjio, kio estis sur la seka tero, mortis.

7:23 Kay ekstermidjis tjiuy ekzistadzjoy, kiuy estis sur la tero, de Homo djis brutoy kay rampadzjoy kay birdoy de la tjielo; ili ekstermidjis de sur la tero; kay restis nur Noa kay kio estis kun li en la arkeo.

7:24 Kay la akvo okupis la teron dum tsent kvindek tagoy.

8:1 Kay Dio rememoris Noan, kay tjiuyn bestoyn kay tjiuyn brutoyn, kiuy estis kun li en la arkeo; kay Dio venigis venton sur la teron, kay la akvo kvietidjis.

8:2 Kay fermidjis la fontoy de la abismo kay la aperturoy de la tjielo, kay tjesidjis la pluvo el la tjielo.

8:3 Kay iom post iom reforidjis la akvo de sur la tero, kay la akvo komentsis malmultidji post la paso de tsent kvindek tagoy.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   145


Elŝuti 7.5 Mb.


Elŝuti 7.5 Mb.