Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Enira antifono

Elŝuti 77.39 Kb.

Enira antifono
Dato20.10.2017
Grandeco77.39 Kb.

Elŝuti 77.39 Kb.

Jartempa 6 B - 1993/94


6.A JARTEMPA DIMANCO


ENIRA ANTIFONO (Jo. 2, 3; 4, 2) (starante)
A. El mia angoro mi vokis la Sinjoron, kaj Li aùskultis min. Mi kriis el la profundo de la abismo kaj Vi, ho Dio, aùdis mian vocon. Mi scias, ke Vi estas Dio pardonema, pacienca kaj kompatema, kaj, ke Vi pardonas niajn pekojn.
C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.

A. Amen.
C. La graco kaj la paco el Dio nia Patro kaj el nia Sinjoro Jesuo Kristo estu kun vi ciuj.

A. Kaj kun via spirito.

KONFESO DE PEKOJ.
C. Gefratoj, la fido en Jesuo, ununura fonto de paco, nin kunigis asemblee. Antaù cio, ni pardonpetu pro niaj pekoj, por ke la Filo de Dio faru nin indaj partopreni en Lia mistero de morto kaj resurekto.
(mallonga silento)
C. Vi, Kiu estas kompatema al tiuj, kiuj Vin petegas, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu amas la malriculojn kaj la humilulojn, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu kapablas kompati niajn malfortajojn, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.
C. Kompatu nin la Ciopova Dio kaj pardoninte niajn pekojn, Li gvidu nin al la eterna vivo.

A. Amen.

GLORO AL DIO EN LA ALTOJ:

C.A. Kaj sur la tero paco al la homoj de Lia bonvolo.

Ni laùdas Vin, ni benas Vin,

ni adoras Vin, ni gloras Vin,

ni dankas al Vi pro Via granda gloro,

Sinjoro Dio, ciela Rego,

Dio Patro Ciopova.

Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo.

Sinjoro Dio, Safido de Dio,

Filo de l' Patro;

Kiu forigas la pekojn de l' mondo, kompatu nin,

Kiu forigas la pekojn de l' mondo, akceptu nian petegon.

Kiu sidas dekstre de la Patro, kompatu nin.

Car Vi sola estas sankta,

Vi sola Sinjoro,

Vi sola Plejaltulo, Jesuo Kristo,

kun la Sankta Spirito:

en la gloro de Dio Patro. Amen.

JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO.
C. Ni pregu. (silenta momento)
Ho ciopova Dio, gvidu nian vivon en la obeo al volo Via, kaj faru, ke pliricigu sian ekzistadon pere de agoj de justeco tiuj, kiuj provas agi en la nomo de la Sinjoro Jesuo, la Filo sola de Vi amata, kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito, Dio en jarcentoj da jarcentoj.

A. Amen.


LITURGIO DE LA PAROLO
L. Benu min, ho Patro.

C. La profeta legajo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.

L. Amen.

UNUA LEGAJO
"La leprulo estu izolita, kaj lia logejo ekster la tendaro."
El la libro de la Levidoj 13, 1-2. 44-46
La Sinjoro diris al Moseo kaj Aarono:

"Homo sur kies haùto aperas svelajo, aù pustulo, aù blanka makulo,

tiel ke oni suspektas infektajon de lepro,

estu alkondukita al la pastro Aarono aù al unu el la pastroj, liaj filoj.
La leprulo devas havi dissiritajn vestojn,

sencapa devas esti lia kapo;

gis la lipoj li devas esti kovrita,

kaj li devas kriadi: Malpura, malpura!

Kaj li estos malpura dum la tuta tempo de la infektajo;

kaj, car malpura li estas, li estu izolita.

Ekster la tendaro estu lia logejo."
Jen la parolo de Dio.

A. Al Dio estu danko!


RESPONDA PSALMO (El Psalmo 31 (32))
L. Nia savo, Sinjoro, Vi estas: Vi plenigas nin per la gojo de Via pardono.

A. Nia savo, Sinjoro, Vi estas: Vi plenigas nin per la gojo de Via pardono.
L. Beata estas tiu, kies kulpo estas pardonita,

kies peko estas forstrekita.

Beata tiu, kies kulpon la Sinjoro ne plu kalkulas,

kaj en kies spirito ne estas malvero.

A. Nia savo, Sinjoro, Vi estas: Vi plenigas nin per la gojo de Via pardono.

L. Mian pekon mi konfesis al Vi, mian kulpon mi ne kasis.

Mi promesis: Mi konfesos miajn krimojn antaù la Sinjoro!

Kaj mian kulpon Vi pardonis al mi.

A. Nia savo, Sinjoro, Vi estas: Vi plenigas nin per la gojo de Via pardono.

L. Favoro cirkaùas tiujn, kiuj fidas en la Sinjoro:

Goju pro la Sinjoro, kaj jubilu, justuloj;

jubilu ciuj, kiuj havas puran koron!

A. Nia savo, Sinjoro, Vi estas: Vi plenigas nin per la gojo de Via pardono.

DUA LEGAJO
L. Benu min, ho Patro.

C. La apostola legajo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.

L. Amen.
"Estu imitantoj de mi, kiel ankaù mi estas imitanto de Kristo."
L. El la unua letero de la Sankta Apostolo Paùlo al la Korintanoj

(10, 31 - 11, 1)

Gefratoj,

Kiam vi mangas aù trinkas, aù kion ajn vi faras,

faru cion por la gloro de Dio.

Tamen kondutu tiel, ke al neniu vi donu pek-okazon,

ne al Judoj, nek al paganoj, nek al la sekvantoj de Kristo.

Kondutu kiel mi, kiu en cio klopodas placi al ciuj.

Mi ne celas mian personan utilon, sed tiun de ciuj,

por ke ciuj savigu.

Estu imitantoj de mi, kiel ankaù mi estas imitanto de Kristo.
- Jen la parolo de Dio.

A. Al Dio estu danko!

AKLAMA KANTO (Mt 9, 12-13) (starante)
A. Haleluja, haleluja.

Ne la sanuloj kuraciston bezonas, diras la Sinjoro,

sed la malsanuloj,

mi venis por savi la pekintojn.

Haleluja.

EVANGELIO
"La lepro forigis de li, kaj li farigis pura."
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. El la evangelio laù Marko (1, 40-45)

A. Gloro estu al vi, Sinjoro.
C. En tiu tempo venis al Jesuo leprulo,

kiu genuigis antaù Li, petante helpon.

Li petegis: "Se Vi volas, Vi povas min purigi".

Tiam kortusite, Jesuo etendis la manon kaj tusis lin, dirante:

"Jes, Mi volas: resanigu!"

Tuj la lepro foriris de li, kaj li farigis sana.

Poste, severe avertinte lin, Jesuo tuj forsendis lin, dirante:

"Zorgu, ke pri tio, kio okazis al vi, vi nenion diru al iu;

sed iru, montru vin al la pastro,

kaj oferu tion, kion Moseo ordonis,

por atesto al ciuj de via purigo".

Li eliris, sed tuj komencis rakonti kaj disfamigi la okazintajon,

tiel ke Jesuo ne plu povis malkase eniri en urbon.

Pro tio Li restis ekstere en dezertaj lokoj;

sed el ciu regiono oni venadis al Li.
- Jen la parolo de l' Sinjoro!

A. Al Kristo estu laùdo!


KANTO POST LA EVANGELIO (Kp 2 Mak. 1, 24-25.27a)
A. Sinjoro Dio, Kreanto de ciuj ajoj, terura kaj forta, justa kaj kompatema, Vi, Kiu sola estas bona, Vi, Kiu donacas ciun ajon, kunigu nian disperdigintan popolon.
(sidante, oni aùskultas la homilion)
C. Laùdata estu Jesuo Kristo.

A. Ciam li estu laùdata.

UNIVERSALA PREGO
C. Gefratoj, ni alpregu la Sinjoron ciopovan cele, ke ni kapablu alveni al la nova vivo, kiun Jesuo Kristo por ni meritis pere de Liaj morto kaj resurekto.
L. Ni pregu kune kaj diru: "Dio ciopova, venu, helpu nin".

A. Dio ciopova, venu, helpu nin.

L. Por la Eklezio: cele, ke gi estu rica je faroj de karitato kaj venku cian egoismon sekvante la ekzemplon de Kristo, enmondiginta por sin mem oferi por cies elaceto: ni pregu.

A. Dio ciopova, venu, helpu nin.

L. Cele, ke ciuj kapablu kompreni, ke la bono de la mondo venas nur el Dio, kaj, sincere konvertigante al Li, ciuj farigu Liaj kunlaborantoj kun sindonema engagigo por la komuna bono: ni pregu.

A. Dio ciopova, venu, helpu nin.

L. Por la maljunuloj kaj la malsanuloj, cefe por la plej solaj: cele ke, dum ili spertas, ke la bonfarto de la korpo kaj de la vivo estas nuntempaj transirontaj bonajoj, ili turnu al Kristo sian esperon de plena kaj daùra savo: ni pregu.

A. Dio ciopova, venu, helpu nin.

L. Por ni, kiuj celebras la kredon en la Filo de Dio: cele, ke la semajna Eùkaristio nin helpu purigi nian spiriton kaj esprimi dum nia ciutaga vivo la amon per kiu Jesuo nin elacetis: ni pregu.

A. Dio ciopova, venu, helpu nin.
(aliaj intencoj)


KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO
C. Akceptu, ho Patro, en Via senfina boneco la dezirojn de Via preganta popolo: helpu nin konatigi kun la postuloj de Via lego de graco kaj metu en nin la forton por tion konkretigi dum nia vivo. Per Kristo, nia Sinjoro.

A. Amen.

EUKARISTIA LITURGIO - RITO DE LA PACO.
Laù la instigo de la Sinjoro, antaù prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni intersangu pacosignon.
DONACOFERO (sidante)
A. Benata la Sinjoro en jarcentoj.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ci panon por ke gi farigu korpo de Kristo, Via Filo.

A. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ci vinon por ke gi farigu sango de

Kristo, Via Filo.

A. Amen.

KREDO-KONFESO (starante)
C. Gefratoj, por celebri fruktorice la Eùkaristion, sakramenton de la unueco de la Eklezio, ni kune konfesu la katolikan kredon:
C. MI KREDAS JE UNU DIO:

C.A. la Patro Ciopova, Kreinto de la cielo kaj de la tero,

de ciuj ajoj videblaj kaj nevideblaj.

Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo,

ununaskita Filo de Dio,

kaj el la Patro generita antaù ciuj jarcentoj.

Dio el Dio, Lumo el Lumo,

Dio vera el Dio vera,

generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro:

per kiu cio estas farita.

Kiu por ni homoj kaj por nia savo

descendis de la cieloj.
(Oni klinas la kapon, gis: "farigis homo")
Kaj per la Sankta Spirito Li enkarnigis

el Maria, la Virgulino, kaj farigis homo.

Krucumita por ni sub Poncio Pilato,

Li mortis kaj estis entombigita.

La trian tagon Li resurektis laù la Skriboj,

ascendis al la cielo kaj sidas dekstre de la Patro.

Kaj Li revenos kun gloro,

jugi la vivantojn kaj la mortintojn,

kaj Lia regno estos senfina.

Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto,

kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.

Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata;

Kiu parolis per la profetoj.

Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.

Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.

Kaj mi atendas la revivigon de la mortintoj,

kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.
ORACIO PRI LA DONACOJ
C. Ni pregu:

Akceptu, ho Plejalta Dio, la oferojn, kiujn ni humile al Vi prezentas; donu al ni la gracon de sindedico plena kaj sincera kaj faru, ke ni gajnu la eternan vivon. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.
EUKARISTIA LITURGIO - PREFACO
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. Levigu viaj koroj!

A. Ni havas ilin ce la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.

A. Tio estas inda kaj justa.

Vere estas inde kaj juste, guste kaj save, ke ni ciam kaj cie danku Vin, Patro Sankta, ciopova eterna Dio. Estas juste ekzaltadi Vian gloron per ci tiu al Vi donata ofero, kiu el la tuta tero levigas de la disiginta gentaro kaj pro la vorto de Via spirito igas en ciu celebrorito unika sankta korpo de la Sinjoro. Kaj ankaù ni, kun la tuta mondo invititaj estas al la komunio de ci tiu Pano kaj de tiu ci Kaliko, kaj ni havas la sekurecon en Kristo igi vivantaj membroj kaj formi ununuran Eklezion. Per ci tiu mistero de graco, kune kun ciuj kreitajoj, kiuj Vin agnoskas Patro, unuvoce ni levu la himnon laùdan:
C.A. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj. Plenas de Via gloro la cielo kaj la tero. Hosana en la altoj! Benata, kiu venas en

la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!
(Oni surgenuigu)

(Kun etenditaj manoj, la celebranto diras:)


C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ciu sankteco.
(La celebranto kunigas la manojn, kaj, etendante poste ilin super la pano kaj la kaliko, diras:)
Ni petas do: sanktigu ci tiujn donacojn per la roso de Via Spirito,
(Li kunigas la manojn kaj krucosignas la oferajojn, aldonante:)
por ke ili farigu por ni la Korpo + kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo.
(La celebranto kunigas la manojn. En la sekvaj formuloj la vortoj de la Sinjoro estu prononcataj klarvoce, laù la postulo de ilia signifo.)
Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono,
(La celebranto prenas la panon, kaj tenante gin super la altaro, daùrigas:)
Li prenis la panon

kaj dankante rompis kaj donis gin al siaj disciploj,

dirante:
(li iomete klinigas)
Prenu kaj mangu el gi vi ciuj:

car tio estas mia korpo,

kiu por vi estos oferdonata.
(La celebranto montras al la popolo la konsekritan hostion, remetas gin sur la patenon, kaj surgenue adoras. Poste li daùrigas:)
Simile post la vespermango,
(li prenas la kalikon kaj, tenante gin iomete super la altaro, aldonas:)
prenante ankaù la kalikon kaj denove dankante,

Li donis gin al siaj disciploj, dirante:
(li iomete klinigas)
Prenu kaj trinku el gi vi ciuj:

car tio estas la kaliko de mia sango,

de la nova kaj eterna testamento,

kiu por vi kaj por multaj estos versata

por forigo de la pekoj.
Faru tion je mia rememoro.
(La celebranto montras la kalikon al la popolo, remetas gin sur la korporalon, kaj surgenue adoras. Poste li diras:)
C. Jen la mistero de la kredo!

A. Ni anoncas Vian morton, Sinjoro, kaj konfesas Vian resurekton, gis kiam Vi revenos en gloro.
(Etendante la manojn, la celebranto diras:)
C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al Vi, Sinjoro,

la panon de vivo kaj la kalikon de la savo,

dankante, ke Vi konsideris nin indaj

stari antaù Vi kaj servi al Vi.

Kaj humile ni petegas

ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo,

ni unuigu per la Sankta Spirito.
Rememoru, Sinjoro,

Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo

kaj perfektigu gin en la karitato

kune kun nia Papo ......................................

nia Episkopo ................................, kaj la tuta klerikaro.
----------

(En la meso por mortintoj oni povas aldoni:)


C. Memoru pri via servant(in)o ...............................

kiun Vi hodiaù vokis al Vi el ci tiu mondo.

Bonvolu, ke li (si),

kiu estis similigita al Via Filo en la morto,

ankaù similigu en lia resurekto.

Memoru ankaù niajn gefratojn,

kiuj endormigis en la espero pri la resurekto,

kaj ciujn, kiuj mortis en Via kompato;

kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizago.
Kompatu nin ciujn, ni petas,

ke kun la beata Dipatrino virga Maria,

kun la beataj apostoloj kaj kun ciuj sanktuloj,

kiuj surtere placis al Vi,

ni meritu partopreni la eternan vivon, laùdi kaj glori Vin.
(La celebranto kunigas la manojn)
Per Via Filo Jesuo Kristo.
(Tiam la celebranto prenas la patenon kun la hostio kaj la kalikon kaj, ambaù levante, diras:)
Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo,

al Vi, Dio Patro Ciopova,

en unueco kun la Sankta Spirito,

estu ciu honoro kaj gloro eterne.

A. Amen.

KOMUNIAJ RITOJ - DISPECIGO DE LA PANO (Ps. 74, 2)
A. Ni dankas Vin, ho Dio; alvokante Vian nomon, ni rakontas Viajn mirindajojn.

C. Dio Patro sendis en niajn korojn la Spiriton de Sia Filo, kiu krias: "Abà, Patro!" Tio estu nia sama krio dum ni kuragas turni al la Patro la pregon, kiun Jesuo mem al ni instruis:
PATRO NIA, Kiu estas en la cielo,

sanktigata estu Via nomo.

Venu Via regno.

Farigu Via volo, kiel en la cielo, tiel ankaù sur la tero.

Nian panon ciutagan donu al ni hodiaù

kaj pardonu al ni niajn suldojn,

kiel ankaù ni pardonas al niaj suldantoj.

Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.
(Kun etenditaj manoj, la celebranto daùrigas:)
C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ciuj malbonoj;

donu favore pacon en niaj tagoj,

por ke, helpitaj de Via kompato,

ni estu ciam liberaj de la peko

kaj sekuraj kontraù ciu dangero,

atendante la beatan esperon

kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.

A. Car Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.
C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apostoloj:

"Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi",

ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio;

kaj degnu laù Via volo pacigi kaj unuigi gin.

Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.

A. Amen.
C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ciam.

A. Kaj kun via spirito.

C. (mallaùte)

La akcepto de Via Korpo kaj Sango, Sinjoro Jesuo Kristo,

ne farigu por mi jugo kaj kondamno,

sed pro Via kompato, gi utilu al mi

kiel gardilo kaj kuracilo por mia animo kaj korpo.
(La celebranto genufleksas, prenas la hostion kaj, tenante gin iom super la pateno, sin turnas al la popolo kaj diras klarvoce:)
C. Jen la Safido de Dio,

jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.

Beataj la alvokitaj al la festeno de la Safido.
(Kaj, kun la popolo, li aldonas unufoje:)
C.A. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton,

sed diru nur unu vorton kaj resanigos mia animo.
C. La korpo de Kristo gardu min por la eterna vivo.

C. La sango de Kristo gardu min por la eterna vivo.
(Tiam la celebranto prenas la patenon aù hostiujon, iras al komuniigontoj kaj montras al ciu el ili hostion iom levitan, dirante:)
C. La korpo de Kristo.

(La komuniiganto respondas:)K. Amen.
C. Tion, kion ni prenis per la buso, Sinjoro, ni akceptu per pura menso;

kaj la portempa donaco farigu por ni la eterna savilo.
KOMUNIA ANTIFONO (Kp. Ps. 89, 3; Gal. 6, 10; Ap. 3, 5)
A. Konvertigu gis estas tempo, filoj de la homoj - diras la Sinjoro. Kaj mi enskribos viajn nomojn en la libro de mia Patro, kiu estas en la cielo.
ORACIO (starante)
C. NI pregu: (silenta momento)
Dank' al la ofero, kiun ni faris, purigu nin, ho Dio, de cia kora infektajo kaj donu al ni emojn justajn, por ke Vi ciam havu la eblecon elaùdi ilin. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.

KONKLUDAJ RITOJ
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
C. Benu vin la Ciopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

A. Amen.
C. Ni foriru en paco.

A. En la nomo de Kristo.Elŝuti 77.39 Kb.


Elŝuti 77.39 Kb.