Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Enira antifono

Elŝuti 59.4 Kb.

Enira antifono
Dato20.10.2017
Grandeco59.4 Kb.

Elŝuti 59.4 Kb.

2.a de Advento – jaro A – N.L.A.

2.a DIMANĈO DE ADVENTO
La filoj de la Regno


ENIRA ANTIFONO (Ps 71 (72) 16,17a-c) (starante)

K. Kiel lebanona cedro leviĝos lia frukto.
La Sinjoro por ĉiam estos benata,
Lia nomo supreniros antaŭ la sunon;
en Li estos benataj ĉiuj teraj gentoj.


C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.
K. Amen.

C. La graco de nia Sinjoro Jesuo Kristo, la amo de Dio Patro
kaj la komuneco de la Sankta Spirito
estu kun vi ĉiuj.
K. Kaj kun via spirito.

KONFESO DE PEKOJ

C. Gefratoj, ni konfesu niajn pekojn por inde celebri la sanktajn misterojn.

(mallonga silento)

C. Vi, kiu venis en la mondon por savi nin, Kyrie, eleison.

K. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu vizitadas nin kun la graco de via Spirito, Kyrie, eleison.

K. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu venos iam por juĝi niajn agojn, Kyrie, eleison.

K. Kyrie, eleison.

C. Kompatu nin la Ĉiopova Dio kaj, pardoninte niajn pekojn,
gvidu nin al la eterna vivo.


K. Amen.
JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO

C. Ni preĝu. (silenta momento)

Inspiru al via familio, ho ĉiopova Dio, la sanktan proponon iri renkonten, ageme kaj kun justeco, al la Savanto, kiu venas por ke ĝi meritu posedi la regnon de la ĉieloj.
Per Jesuo Kristo, via Filo, nia Sinjoro kaj nia Dio, kiu vivas kaj regas kun vi en unueco kun la Sankta Spirito en jarcentoj da jarcentoj.


K. Amen.

LITURGIO DE LA PAROLO (sidante)

LEGAĴO (Bar 4,36 – 5, 9)

L. Benu min, ho Patro.
C. La profeta legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"Leviĝu Jerusalemo, vidu viajn filojn kuniĝintaj de okcidento ĝis oriento."

L. Legado de Profeto Baruĥ

Tiele diras la Sinjoro Dio:
«Rigardu orienten, Jerusalemo,
miru la ĝojon, kiu al vi venas de Dio.
Jen revenas viaj filoj, kiujn vi vidis foriri:
de oriento ĝis okcidento
ili denove kuniĝas,
laŭ la vorto de la Sanktulo,
jubilante pro la gloro de Dio.


Jerusalemo, demetu la vestaĵon de mizero kaj funebro,
vestu vin per la brila beleco
alvenanta de Dio por ĉiam.
Envolviĝu per la mantelo de la Dia justeco,
metu sur vian kapon la diademon de la gloro de la Eternulo,
ĉar Dio montros vian brilon,
al ĉiu kreitaĵo sub la ĉielo.
Por eterne Dio vin nomos:
“Paco-per-Justeco” kaj “Gloro-per-Pieco”.


Leviĝu, Jerusalemo, ekstaru sur la montosupro,
kaj rigardu orienten;
vidu vian filojn kuniĝintajn
de okcidento ĝis oriento,
laŭ la vorto de la Sanktulo,
ĝojaj, ĉar Dio denove memoras pri ili.
Piede ili foriris de vi,
pelite de la malamikoj;
sed nun honorplene Dio rekondukas ilin,
kvazaŭ portatajn sur reĝa seĝo.
Ĉar Dio ja ordonis ebenigi
ĉiujn montojn kaj montetojn,
kaj plenigi ĉiujn valojn,
por ke la tuta lando fariĝu ebena,
por ke Izraelo iradu sekure sub la gloro de Dio.
Ankaŭ la arbaroj kaj ĉiu bonodora arbo
donas ombron al Izraelo, laŭ la ordono de Dio.
Ĉar Dio mem ĝoje gvidos Izraelon
en la lumo de sia gloro;
kun lia kompatemo kaj justeco».


- Jen la parolo de Dio.
K. Al Dio estu danko!

PSALMO (Psa. 99 (100))

L. Ĉiuj popoloj, aklamu la Sinjoron.
K. Ĉiuj popoloj, aklamu la Sinjoron.

L. Ĝoje laŭdu la Sinjoron la tuta tero!
Servu al la Sinjoro kun ĝojo;
iru al Li kun kanto.

K. Ĉiuj popoloj, aklamu la Sinjoron.

L. Agnosku, ke la Sinjoro estas Dio:
Li nin kreis, kaj ni apartenas al Li;
ni, lia popolo kaj ŝafoj de lia paŝtado.

K. Ĉiuj popoloj, aklamu la Sinjoron.

L. Eniru tra liaj pordegoj kun dankado,
en liajn kortojn kun laŭdado.
gloru lin, benu lian nomon.

K. Ĉiuj popoloj, aklamu la Sinjoron.

L. Bona estas la Sinjoro,
eterna lia korfavoro;
ĉiam daŭra lia fideleco
.
K. Ĉiuj popoloj, aklamu la Sinjoron.

EPISTOLO (Rom 15,1-13)

L. Benu min, ho Patro.
C. La apostola legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"Kristo fariĝis servisto de la cirkumciditoj por plenumi la promesoj al la patroj;
sed la gentoj gloras Dion pro lia korfavoro."


L. Letero de la Sankta Apostolo Paŭlo al la Romanoj

Gefratoj, ni, kiuj estas fortaj,
devas porti la malfortaĵojn de la nefortaj, sen kontentigi nin mem.
Ĉiu el ni klopodu plaĉi al sia proksimulo per tia bono, kia taŭgas, por edifi.
Ankaŭ Kristo ne klopodis plaĉi al si mem,
sed, kiel estas skribite:
«La insultoj de viaj insultantoj falis sur min».
Ĉio, kio estis skribita antaŭe, estis skribita por nia instruado
kaj por vigligi nian esperon
per la konstanteco kaj la konsolo, kiuj venas al ni per la Skriboj.
Nu, Dio, kiu sola povas doni al vi forton kaj konsolon,
ebligu, ke estu ĉiam perfekta akordo inter vi
laŭ la volo de Kristo Jesuo.
Tiam harmonie kaj unuvoĉe vi gloros Dion,
la Patron de nia Sinjoro Jesuo Kristo.


Akceptu do unu la alian,
kiel ankaŭ Kristo akceptis vin por la gloro de Dio.
Mi proklamas,
ke Kristo fariĝis servanto al la cirkumciditaj
por plenumi la promesojn, kiujn Li faris al la patroj,
kaj ke la nacianoj pro lia kompato gloru Dion, kiel estas skribite:


«Tial mi gloros vin inter la popoloj, kaj pri via nomo mi kantos».
Kaj ankoraŭ:
«Ĝoju, ho gentoj, kun Lia popolo».
Kaj denove:
«Gloru la Eternulon ĉiuj popoloj;
laŭdu Lin ĉiuj gentoj».
Kaj siavice Jesaja diras:
«Ekaperos la ido de Jiŝaj,
tiu, kiu leviĝos por regi la naciojn:
en li esperos la nacioj».


La Dio de espero plenigu vin per ĉia ĝojo kaj paco en kredado,
por ke vi abunde havu esperon, laŭ la potenco de la Sankta Spirito.


- Jen la parolo de Dio.
K. Al Dio estu danko!

KANTO ĈE LA EVANGELIO (Luk 3,4b.6) (starante)

K. Haleluja, haleluja.
Pretigu la vojon de la Sinjoro, rektigu liajn irejojn!.
Ĉiu homo vidos la savon de Dio!
Haleluja

EVANGELIO (Luk 3,1-18)

"Ĉiu homo vidos la savon de Dio."

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Legado de la Evangelio laŭ Luko
K. Gloro estu al Vi, Sinjoro.

C. Estis la dek-kvina jaro de la regado de Tiberio Cezaro,
kiam Pontio Pilato estis provincestro de Judeo,
kaj Herodo tetrarko de Galileo,
lia frato Filipo tetrarko de regionoj Iturea kaj Traĥonitis,
kaj Lisanio tetrarko de Abilene,
dum la ĉefpastreco de Hanas kaj Kajafas.


En tiu tempo Johano, filo de Zakario, vivis ankoraŭ en la dezerto.
Tie Dio vokis lin.
Kaj li trakuris la tutan regionon ĉirkaŭ Jordano,
predikante la bapton de konvertiĝo por la pardono de pekoj,
kiel estas skribite en la libro de la vortoj de la profeto Jesaja:
«Voĉo de krianto en la dezerto:
Pretigu la vojon al la Sinjoro,
ebenigu lian irejon!
Ĉiu valo leviĝu,
kaj ĉiu monto kaj monteto malaltiĝu;
la malebenaĵo kaj la malglataj vojoj glatiĝu;
tiam ĉiuj vidos, ke Dio estas la Savanto».


Al la homamasoj, kiuj eliris, por esti baptitaj de li, Johano diris:
«Ho vipuridoj! kiu vin avertis forkuri de la venonta kolero?
Donu do fruktojn taŭgajn por pento.
kaj ne komencu diri en vi:
“Ni havas Abrahamon kiel patron”.
Ĉar mi diras al vi, ke Dio povas el ĉi tiuj ŝtonoj starigi idojn al Abraham.
Eĉ jam la hakilo kuŝas ĉe la radiko de la arboj;
tial ĉiu arbo, kiu ne donas bonan frukton,
estas dehakata, kaj ĵetata en fajron».


Demandis lin homamasoj dirante:
«Kiel ni kondutu?»
Kaj Johano respondis:
«Kiu havas du tunikojn, donu unu el ili al nehavanto;
kaj kiu havas manĝaĵojn, faru la samon».


Ankaŭ kelkaj impostistoj venis al Johano por esti baptitaj.
Ili demandis lin: «Majstro, kion ni devas fari?»
Johano respondis:
«Ne postulu pli ol tion, kio estas ordonita».


Fine ankaŭ soldatoj demandis lin, dirante: «Kaj ni, kion ni faru?»
Johano respondis:
«De neniu forprenu monon nek perforte, nek per falsaj akuzoj;
kaj estu kontentaj pri via salajro».


La popolo streĉe atendis,
kaj ĉiuj demandis en sia koro pri Johano:
«Ĉu estas li la Mesio?»
Sed Johano diris al ĉiuj:
«Mi vin baptas per akvo,
sed venas iu, kiu estas pli potenca ol mi.
Mi eĉ ne estas inda malligi la rimenojn de liaj ŝuoj.
Li baptos vin per la Sankta Spirito kaj fajro.
Li havas ŝovelilon por apartigi la tritikon disde la pajlo.
La tritikon Li kolektos en sian grenejon;
sed la pajlon Li bruligos per fajro neestingebla».


Per ĉi tiuj kaj per multaj aliaj vortoj li admonis la popolon,
anoncante al ĝi la savon.


- Jen la parolo de la Sinjoro.
K. Al Kristo estu laŭdo!

(sidante, oni aŭskultas la homilion)

C. Laŭdata estu Jesuo Kristo.
K. Ĉiam li estu laŭdata.

POST LA EVANGELIO (Kp.: Jes. 14, 1a-c; 1 Kor. 4, 5c)

K. Estas venonta la tempo de la Savanto,
kaj liaj tagoj ne malfruos.
Jen: la Sinjoro estos kompatema,
Li disigos la tenebrojn per sia lumo.

UNIVERSALA PREĜO

C. Gefratoj, ni levu niajn preĝojn al la Sinjoro, por ke li arigu ĉiujn popolojn
en la unueco kaj en la paco.


L. Ni preĝu kune kaj diru: “Venu, Sinjoro Jesuo!”
K. Venu, Sinjoro Jesuo!

L. Por la Eklezio, alvokata anonci al la mondo la savon, kiun vi portis, ni preĝu:
K. Venu, Sinjoro Jesuo!

L. Por la kristanaj Komunumoj, kiu atendas ankoraŭ preĝejon: ni preĝu.
K. Venu, Sinjoro Jesuo!

L. Por tiuj, kiuj ne havas la lumon de la fido kaj por la kristanoj, kiu troviĝas en dubo: ni preĝu.
K. Venu, Sinjoro Jesuo!

L. Por la gefratoj, kiuj vivas en malsano kaj soleco: ni preĝu.
K. Venu, Sinjoro Jesuo!

L. Por ni ĉiuj, renaskiĝintaj en nova vivo pere de la akvo de la Bapto: ni preĝu.
K. Venu, Sinjoro Jesuo!

(aliaj intencoj)KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO

C. Subtenu en ni, ho Dio, la esperon,
plikreskigu nian kredon kaj nian filan amon,
kaj plenigu nin per graco laŭ viaj promesoj. Per Kristo nia Sinjoro.
K. Amen.


EŬKARISTIA LITURGIO


RITO DE LA PACO

C. Laŭ la instigo de la Sinjoro, antaŭ prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni interŝanĝu pacosignon.

DONACOFERO (sidante)

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi panon por ke ĝi fariĝu la korpo de Kristo, via Filo.

K. Amen.

La diakono aŭ la celebranto, verŝas vinon en la kalikon kaj iom da akvo mallaŭte dirante:C. El la malfermita flanko de Kristo elvenis sango kaj akvo.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi vinon por ke ĝi fariĝu la sango de Kristo, Via Filo.

K. Amen

La celebranto kliniĝe diras mallaŭte:C. Kun humilo kaj pento ni petas, Sinjoro, ke vi akceptu nin,
kaj nia ofero tiel plenumiĝu antaŭ vi hodiaŭ,
ke ĝi plaĉu al vi, Sinjoro Dio.


KREDO-KONFESO (starante)

C. Gefratoj, por celebri riĉrezulte la Eŭkaristion, sakramenton de unueco de la Eklezio, ni kune proklamu la katolikan kredon.

C. MI KREDAS JE UNU DIO,
C.K. la Patro ĉiopova, Kreinto de la ĉielo kaj de la tero,
de ĉiuj aĵoj videblaj kaj nevideblaj.
Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo,
ununaskita Filo de Dio,
kaj el la Patro generita antaŭ ĉiuj jarcentoj.
Dio el Dio, Lumo el Lumo,
Dio vera el Dio vera,
generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro:
per Kiu ĉio estas farita.
Kiu por ni homoj kaj por nia savo
descendis de la ĉieloj.

(Oni klinas la kapon, ĝis: "fariĝis homo")Kaj per la Sankta Spirito Li enkarniĝis
el Maria, la Virgulino, kaj fariĝis homo.
Krucumita por ni sub Poncio Pilato,
Li mortis kaj estis entombigita.
La trian tagon Li resurektis laŭ la Skriboj,
ascendis al la ĉielo kaj sidas dekstre de la Patro.
Kaj Li revenos kun gloro,
juĝi la vivantojn kaj la mortintojn,
kaj Lia regno estos senfina.
Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto,
kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.
Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata;
Kiu parolis per la profetoj.
Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.
Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.
Kaj mi atendas la reviviĝon de la mortintoj,
kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.


ORACIO PRI LA DONACOJ

C. Donu al ni, ho Dio Ĉiopova, pere de la Dia forto de ĉi tiu mistero,
la eternan vivon de Kristo, via Filo, kiu partoprenis en nia mortemula naturo,
kaj kiu vivas kaj regas en jarcentoj da jarcentoj.
K. Amen.

PREFACO

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Leviĝu viaj koroj!
K. Ni havas ilin ĉe la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.
K. Estas inde kaj juste.

Vere estas inde kaj juste, nia devo kaj fonto de savo,
ke ni ĉiam kaj ĉie danku al vi, Sinjoro, Patro Sankta,
Kiu estas Dio de kompatemo
kaj anstataŭ puni preferas doneman pardonon.


En la homeco de via Filo, vi rekreis la homon,
por ke la morto ne aliformu en li vian vivantan bildon.
Estas la favoro de via kompato, kiu nin savas:
el la karno de Adamo, la peko al ni donis morton, el la karno de Kristo
via senfina amo nin restarigis al la vivo.
Per ĉi tiu via donaco,
kune kun la plenĝojo de viaj anĝelaj legiaroj,
ni kunkantas la himnon de via gloro, senfine dirante:


C.K. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj.
Plenas de Via gloro la ĉielo kaj la tero.
Hosana en la altoj!
Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro.
Hosana en la altoj!

(oni surgenuiĝu - (Kun etenditaj manoj, la celebranto diras:)C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ĉiu sankteco.

(La celebranto kunigas la manojn, kaj, etendante poste ilin super la pano kaj la kaliko, diras:)Ni petas do:
sanktigu ĉi tiujn donacojn per la roso de Via Spirito,

(Li kunigas la manojn kaj krucosignas la oferaĵojn, aldonante:)por ke ili fariĝu por ni la Korpo + kaj la Sango
de nia Sinjoro Jesuo Kristo.

(La celebranto kunigas la manojn.


En la sekvaj formuloj la vortoj de la Sinjoro estu prononcataj klarvoĉe, laŭ la postulo de ilia signifo.)

Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono,

(La celebranto prenas la panon, kaj tenante ĝin super la altaro, daŭrigas:)Li prenis la panon
kaj dankante rompis kaj donis ĝin al siaj disĉiploj,
dirante:

(li iomete kliniĝas)Prenu kaj manĝu el ĝi vi ĉiuj:
ĉar tio estas mia korpo,
kiu por vi estos oferdonata.

(La celebranto montras al la popolo la konsekritan hostion, remetas ĝin sur la patenon, kaj surgenue adoras. Poste li daŭrigas:)Simile post la vespermanĝo,

(li prenas la kalikon kaj, tenante ĝin iomete super la altaro, aldonas:)prenante ankaŭ la kalikon kaj denove dankante,
Li donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

(li iomete kliniĝas)Prenu kaj trinku el ĝi vi ĉiuj:
ĉar tio estas la kaliko de mia sango,
de la nova kaj eterna testamento,
kiu por vi kaj por multaj estos verŝata
por forigo de la pekoj.
Faru tion je mia rememoro.

(La celebranto montras la kalikon al la popolo, remetas ĝin sur la korporalon, kaj surgenue adoras.


Poste li diras:)

ANAMNEZO

C. Jen la mistero de la kredo!
K. Ni anoncas Vian morton, Sinjoro, kaj konfesas Vian resurekton, ĝis kiam Vi revenos en gloro.

(Etendante la manojn, la celebranto diras:)C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al Vi, Sinjoro,
la panon de vivo kaj la kalikon de la savo,
dankante, ke Vi konsideris nin indaj
stari antaŭ Vi kaj servi al Vi.
Kaj humile ni petegas
ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo,
ni unuiĝu per la Sankta Spirito.


Rememoru, Sinjoro,
Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo
kaj perfektigu ĝin en la karitato
kune kun nia Papo .................
nia Episkopo ................., kaj la tuta klerikaro.


Memoru ankaŭ niajn gefratojn,
kiuj endormiĝis en la espero pri la resurekto,
kaj ĉiujn, kiuj mortis en Via kompato;
kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizaĝo.


Kompatu nin ĉiujn, ni petas,
ke kun la beata Dipatrino virga Maria,
kun la beata Jozefo, ŝia fianĉo,
kun la beataj apostoloj kaj kun ĉiuj sanktuloj,
kiuj surtere plaĉis al vi,
ni meritu partopreni la eternan vivon, laŭdi kaj glori vin.

(La celebranto kunigas la manojn)Per Via Filo Jesuo Kristo.

(Tiam la celebranto prenas la patenon kun la hostio kaj la kalikon kaj, ambaŭ levante, diras:)Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo,
al Vi, Dio Patro ĉiopova,
en unueco kun la Sankta Spirito,
estu ĉiu honoro kaj gloro eterne.
K. Amen.
RITO DE KOMUNIO

JE LA DISPECIGO DE LA PANO (KP. Zeĥ. 14, 5.7)

K. Jen: la Sinjoro venas,
kaj ĉiuj liaj sanktuloj kun li;
kaj estos en tiu tago granda lumo.

C. Gvidataj de la Spirito de Jesuo kaj lumigataj de la saĝo evangelia,
ni kuraĝas diri:


C.K. PATRO NIA, Kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ
kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.


(Kun etenditaj manoj, la celebranto daŭrigas:)

C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ĉiuj malbonoj;
donu favore pacon en niaj tagoj,
por ke, helpitaj de Via kompato,
ni estu ĉiam liberaj de la peko
kaj sekuraj kontraŭ ĉiu danĝero,
atendante la beatan esperon
kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.


K. Ĉar Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.

C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apostoloj:
"Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi",
ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio;
kaj degnu laŭ Via volo pacigi kaj unuigi ĝin.
Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.


K. Amen.

C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ĉiam.
K. Kaj kun via Spirito.

C. (mallaŭte)
La akcepto de Via Korpo kaj Sango, Sinjoro Jesuo Kristo,
ne fariĝu por mi juĝo kaj kondamno,
sed pro Via kompato, ĝi utilu al mi
kiel gardilo kaj kuracilo por mia animo kaj korpo.


(La celebranto genufleksas, prenas la hostion kaj, tenante ĝin iom super la pateno, sin turnas al la popolo kaj diras klarvoĉe:)

C. Jen la Ŝafido de Dio,
jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.
Beataj la alvokitaj al la festeno de la Ŝafido.

(Kaj, kun la popolo, li aldonas unufoje:)C.K. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton,
sed diru nur unu vorton kaj resaniĝos mia animo.


C. La korpo de Kristo gardu min por la eterna vivo.

C. La sango de Kristo gardu min por la eterna vivo.

(Tiam la celebranto prenas la patenon aŭ hostiujon, iras al komuniiĝontoj kaj montras al ĉiu el ili hostion iom levitan, dirante:)

C. La korpo de Kristo.

(La komuniiĝanto respondas:) Amen.

C. Tion, kion ni prenis per la buŝo, Sinjoro, ni akceptu per pura menso;
kaj la portempa donaco fariĝu por ni la eterna savilo.


KOMUNIA ANTIFONO (Kp. Jes. 40, 1; 41, 14)

K. "Konsolu, konsolu mian popolon
- diras via Dio ­–
Ne timu, Mi estas via helpo, via Elaĉetinto."

ORACIO POST LA KOMUNIO (starante)

C. Ni preĝu: (silenta momento)
La forto, kiun ni ricevis en Viaj misteroj, ho Ĉiopova Dio, nin helpu regi nian egoismon kaj plifirmigu en ni la deziron je Via regno.
Per Kristo nia Sinjoro.


K. Amen.

KONKLUDAJ RITOJ

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via Spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

C. Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro † kaj la Filo † kaj la Sankta † Spirito.
K. Amen.

C. Ni foriru en paco.
K. En la nomo de Kristo.Elŝuti 59.4 Kb.


Elŝuti 59.4 Kb.