Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Enhavo Kiam, Kio?

Elŝuti 102.29 Kb.

Enhavo Kiam, Kio?
Dato18.03.2017
Grandeco102.29 Kb.

Elŝuti 102.29 Kb.

Enhavo

Kiam, Kio? ……………………………………………………….. 2


Seminaria Temo : KS, ĝisnuna kaj morgaıa……………….. 3

Miaj Opinioj pri la Morgaıa KS …………………………….. 3

Por morgaıa KS ……………………………………………… 4

KS ĝisnuna kaj morgaıa ……………………………………. 5

Dankon, KS! …………………………………………………… 8

Interesogrupoj …………………………………………………... 10

Ĝisnunaj KS-j ……………………………………………………. 14

Kiuj partoprenas ………………………………………………... 16

Ni Kantu! …………………………………………………………. 18

Koran Dankon! ………………………………………………….. 24


Kaj.… ………………………………………………………….. 24

10-12 aıgusto 2001

Trejnejo de agrikultura teknologio


Seulo Koreio


Seminaria Temo : KS, Ĝisnuna kaj Morgaıa


Organizas : Korea Esperanto-Junularo (KEJ)


Kiam, Kio?8/10 (Vendredo)

13 : Akcepto kaj renkontiĝo

14 18 : Ekskurso (Kyungbok palaco Nacia muzeo)

18 19 : Vespermanĝo

19 : Malfermo Interkona vespero
8/11(Sabato)

8 9 : Matenmanĝo

9 12 : Seminario

9 12 : Elementa kurso

12 13 : Tagmanĝo

13 18 : Interesogrupa kunveno • Komputilo

 • Muzika kafejo

 • Skota Danco

 • Seula Aventuro

 • Sporta Danco

18 19 : Vespermanĝo

19 : Gaja vespero
8/12 (Dimanĉo)

8 9 : Matenmanĝo

9 12 : Interesogrupa kunveno


 • Aikido

 • Nova Historia lernolibro de Japanio

 • Taekwando

12 13 : Tagmanĝo

13 14 : Memorfotiĝo, Memorskribo

14 : Fermo Adiaı


Seminaria Temo : KS, ĝisnuna kaj morgaıa


Miaj Opinioj pri la Morgaıa KS


SHI Xueqin (Neĝeta)

Laı mia aĝo mi jam ne apartenas al la junularo. Tamen mi amas partopreni en KS, semirario de junuloj. Ĉar mia koro restas ankoraı juna. En la jaro 1998 mi partoprenis en la 17a KS en Pekino, kie mi renkontis multajn koreajn samideanojn, kiuj donis al mi profundan inpreson je aktiveco, diligenteco kaj afableco. Mi ĝojas, ke mi refoje havas ŝancon ĉeesti al KS, precipe KS en Koreio.

Kiel simpla ĉina esperantistino mi donas du miajn proprajn opiniojn pri la morgaıa KS.
1. Klopodu praktiki Esperanton

Ni ne diskutu, ĉu Esperanto estas utila por la homa vivo. Ni nur fosu nian sulkon! Ni praktiku nin por kaj per Esperanto!

Multaj samideanoj donas atenton al praktikado de Esperanto. Por altigi nian Esperantan nivelon, por puŝi antaıen Esperantan movadon, partopreni en diversaj Esperantaj aranĝoj estas necese, sed ne sufiĉe. Ni devas ankaı persiste legi Esperantajn librojn kaj gazetojn, korespondi kun samideanoj, interparoli en Esperanto... Alie, se iu vojaĝas enlande aı eksterlande, vi kontaktiĝu kun lokaj esperantistoj. Tio helpas al loka Esperanta movado.

Se temas pri “per Esperanto”, kelkaj jam montras al ni bonan modelon.

Ekzemple, ĉina samideano s-ro Ĉielismo sukcese komercas per Esperanto. En nia urbo, s-ro Wang Ĉongfang tradukis la konfuceanisman biblion “Analektoj de Konfuceo” kaj la ĉinan klasikan filozofian verkon “Laozi”, per kio li kontribuis al la interŝanĝado de la Orienta kaj Okcidenta kulturo. Kaj iuj per Esperanto sukcesis en turisma aranĝo.

Mi estas instruistino en elementa lernejo. Dum kelkaj jaroj mi gvidis Esperantan grupon en mia lernejo. Kvankam la grupanoj ludante lernis nur simplajn ĉiutagajn vortojn, tamen ili montras grandan intereson pri Esperanto. Per Esperanto ili korespondis kun eksterlandaj amiketoj, interŝanĝis desegnaĵojn, pentraĵojn. La amiketoj tre ŝatas ĉinstilajn pentraĵojn de miaj lernantinoj. Ĉiufoje, la letero sendita de eksterlandaj amiketoj vekas grandan ĝojon de miaj gelernantoj. Rigardante la brilantajn vizaĝojn mi pensis, ke internaciismo jam enradikiĝis en ilia koro. Tian kontakton ni faras ne nur per Esperanto, sed ankaı por Esperanto, por la nobla idealo de Esperanto. Ĉu ne? Ĉi-sence, ĉu ni ne meritas kunlabori per Esperanto en nia profesio?

La lernejo, en kiu mi laboras, samtempe estas ankaı Arta Lernejo por Geknaboj. Mi deziras, ke mia lernejo fariĝu ĝemelo kun iu korea elementa lernejo por interŝanĝi kulturon, arton, ktp.

Karaj samideanoj, ni devas per nia internacia agado montri al la mondo, ke Esperanto estas plej bona komunikilo en ĉiu sfero de socia vivo. Do, ni klopodu praktiki Esperanton en diversaj kampoj por pli riĉigi KS-n morgaıan!


2. Vastigu la Morgaıan KS-n

KS jam pasigis siajn 19 jarojn. Komence ĝi okazis nur inter korea kaj japana junularo. En la jaro 1995 aliĝis ankaı ĉinaj gejunuloj. Mi rimarkis, ke en KS ne mankas plenaĝuloj. Nun oni pli kaj pli ŝatas la gajan kaj viglecan etoson de KS, ĉar KS kreskas jaron post jaro kaj jam fariĝis grava evento en Esperantujo. Do, ĉu ni kontentas pri la nuna KS? Ne! La morgaıa KS devas esti plivastigita.

Oni diras, ke la estonteco estos en la manoj de Junularo. Do, la progreso de Esperanta movado ankaı dependas de junaj esperantistoj, precipe junaj aziaj esperantistoj. Ĉar por ni azianoj lerni Esperanton estas pli malfacile ol por Eıropanoj pro tio, ke ekzistas granda diferenco inter Esperanto kaj niaj gepatraj lingvoj en gramatiko, esprimkutimo kaj skribmaniero. Tial KS ludas grandan rolon de monda Esperanta movado.

Antaı du jaroj mi ĉeestis la 2an Azian Kongreson en Vjetnamio. En la kongreso aktivis amaso da junaj vjtnamaj esperantistoj, kiuj bone posedas nian lingvon. Kial ni ne aligi ilin al KS? Ĉiu-jare okazas UK kaj IJK, kaj okazas ankaı Azia Kongreso. Kial ni ne okazigu azian KS-n? Ĉina proverbo diras “pli da homoj, pli da forto.” Ni unuiĝu kun ĉiuj samideanoj, antıenmarŝigi la morgaıan KS-n!

Grizaj haroj kaj sulkoj aperintaj sur la vizaĝo montras, ke mi maljuniĝas iom post iom, tamen mi ne forlasos KS-n. Ĉar KS junigas min.

Por morgaıa KS


CHEN Ji (Ĉina Junulara E-Asocio)

Kiel kunorganizanto de KS ni, Ĉina Junulara E-Asocio gratulas la inaıguron de la 20-a KS en Seulo. Ni jam ĝoje vidis la hejmpaĝon de ĉijara KS sur interreto. Kvankam pro kelkaj kialoj ni ne povas sendi reprezentantojn por partopreni la renkontiĝon, tamen ni atentos ĝian proceson surinterrete. Ni diziras grandan sukceson al ĉijara KS -- ankaı la unua KS en la nova jarcento.De la jaro 1982 ĝis nun, KS jam pasigis sian 20 jarojn. En tiuj 20 jaroj KS iom post iom grandiĝis kaj maturiĝis: ne nur en nombro de partoprenantoj sed ankaı en landoj kaj temoj. La grandaj profitantoj de KS estas junaj esperantistoj de la tri landoj --Koreio, Japanio kaj Ĉinio. De la jaro 1995, la juna Ĉina Junulara E-Asocio (ĈJEA, fondinta en la jaro 1993) aliĝis la KS. De tiam ĝis nun jam trifoje ĈJEA gastigis KS en Tianjin, Pekino kaj Hongkong. Inter la 11-a kaj 14-a de aıgusto 1995, la 14-a komuna Seminario okazis en Tianjin. Ĉirkaı cent junaj esperantistoj el Koreio, Japanio kaj Ĉinio partoprenis la KS. Ĝi ankaı estis la unua KS de la tri landaj junuloj. Ili diskutis kaj interŝanĝis sian opinion pri la temo -- Junularo kaj Tradicia Kulturo. La 24-27 de julio 1998, la 17-a KS okazis en Pekino, kompare kun la 14-a KS en Tianjin, ĉi-foje la nombro de la partoprenantoj estas same preskaı 100, kiuj venis el ne nur la tri landoj, sed ankaı el Australio, Argentino, Pollando∼ La 17-a KS estas fruktodona --naskiĝo de la Prepara Komisiono de Junulara Azia Movado (JAM) kaj ĝiaj celoj estas: a. Plivigligi la E-junularon en Azio, b. Fluigi komunikadon inter aziaj junularaj asocioj, c. Antaıenpuŝi la junularan E-movadon en pli da aziaj landoj, kaj d. Intimigi TEJO-n kaj aziajn junularajn asociojn.
Ĉijare ni ĝoje atendas la unuan KS de la nova jarcento. Ni pensas, ke ĝi estos interesa, vigla kaj sukcesa. Ĉar la seminaria temo KS kaj ĝisnuna kaj morgaıa , turnas nin al la neforgesebla memoro kaj malfermas por ni tute novan kampon de la estonta KS. Retrorigardante la pasintajn 20 jarojn, ni trovas, ke KS amikigas multajn e-istojn kaj junajn kaj nejunajn, kaj samlandajn kaj fremdajn. En KS la partoprenantoj ne nur aplikas nian lingvon Esperanton, sed ankaı rikoltas amikecon. Tio ankaı estas la celo de KS. Sed por ke pli multaj e-istoj povu ĝui nian KS, ni esperas, ke morgaıa KS inkluzivos ne nur junajn esperantistojn el Koreio, Japanio kaj Ĉinio, sed e-istojn ankaı de aliaj aziaj landoj, eĉ landoj de Europo, Ameriko, Oceanio kaj Afriko. Ĉar vigligi E-movadon kaj multigi interkomunikadon de e-istoj estas nia devo. Krome multiĝo de membrolandoj pli riĉigos la enhavon de KS kaj prezentos pli da ŝanco por interkomunikado inter e-istoj. Tio estas ankaı la celo de nia lingvo Esperanto. Kvankam KS estas organizita de junulara asocio de diversaj landoj, tamen ĝi ŝajne estos ne nur por junaj e-istoj, sed ankaı por plenkreskaj e-istoj. Fakte, al multaj KS venis e-istoj en diversaj aĝoj. Por multaj, KS estas renkontiĝo, en kiu oni ĝuas viglecon de junuloj, partoprenas programon specialan kaj spertas etoson, kiun en aliaj kongresoj oni ne povas trovi.
Ni esperas, ke KS kreskos kune kun junuloj, ĉiam pli grandiĝos kaj maturiĝos.


KS ĝisnuna kaj morgaıa


Bang Myung Hyun (Knabo)
Tiu ĉi Komuna Semninario inter Ĉinio, Japanio kaj Koreio estas jam 20a. Estas vere memorinde. Komuna Seminario estas unu sola evento, kiu daıre okazas ekster Eıropo pere de kaj por junaj esperantistoj.

KS jam aĝas je plenkreskulo. Danke al KS komunikado inter orientaziaj junuloj plimultiĝis. Dum 20 jaro estis kompreneble multaj ŝangoj: organizantoj, partoprenantoj, programeroj. tamen de iama tempo KS ne plu evoluas sed stagnas.

Do nun estas tempo taksi historion kaj diveni estontecon.
1. Komenco

En la jaro 1982 estis 1a Komuna Seminario inter japanio kaj koreio por komunikado kaj interkompreniĝo. Korea organizanto estis KEJ nature, tamen por japana flanko estis diversa. Ĉar tiam en japanio ne estis reprezenta sola grupo ne ekzistis.

Tiama KS estis seminarieca kaj vigla por diskuto. (aldonenda)
2. Evoluo

Jaron post jaro KS pligrandiĝis. fakaj kunsidoj kaj aliaj programeroj abundiĝis, Eĉ de 9a KS troviĝis programero por komencantoj. KS fariĝis ne nur serioza sed ankaı amuza kaj gaja. En KS graveco de diskuto pri ĉefa temo malgrandiĝis relative. KS ŝajnis al kongreso por junuloj.


2.1. 1a ŝanĝo

En 13a KS okazis kiel faka kunsido de 50a Internacia Junulara Kongreso, kiu okaziĝis en Chonan. en tiu KS partoprenis multaj junuloj krom japanoj kaj koreoj. Estis diskuto ŝanĝi formon de KS Jen estas granda decido

1) partopreni Ĉina Junulara Esperanto-Asocio kiel kunorganizanto.

2) konservi nomon 'komuna seminario' kaj serian numeron.

De 14 KS(de la jaro 1995)ĈJEA oficiale partoprenis. (KS jam okajzis trifoje en ĉinio.)

Japana Esperanto-Junularo fondiĝis en la jaro 1992. De 15 KS JEJ konstante okazigas KS-n.

Laıvice 19a(lastjara) KS okazus en koreio, tamen pro la IJK en Hongkongo organizvico ŝanĝiĝis.
2.2. Kial sperto ne transdoniĝas al posteuloj

Preparante tiun ĉi Seminarion ni trovis, ke historiaj materialoj estas ege malmultaj. Kvankam KEJ havas longan historion, ĝi perdis multajn materialojn dum translokiĝo de oficejo KEA. komencante tiun ĉi artikolon mi nur trovis solan memorindan materialon, kiu estas seminaria libro de 16a KS Feliĉe en tiu libro estis informo de antaıa KS: organizanto, loko, dato, nombro, kaj temo. Tamen aliaj materialoj estas ne trovebla: ekz artikolo de ĉefaj temoj, kaj rezoulcio. En la KS-j diskutoj estis pri gravaj temoj, tamen mi ne scias la rezulton. Post iom da tempo danke al iu konservema antaıulo mi povis havi relative antikvajn karajn materialojn.

Cetere dum kelkaj KS-j ni decidis grandajn kaj malgrandaj aferojn por kunlabori. Tamen decido estis nur vorto sed malmutis efika ago.

ekz. dum la 17a KS ni decidis kunlaboron por Junlara Azia Movado(JAM) kaj en la lasta(20a) ni decidis eldoni retgazeton. Tamen reala rezulto estas preakaı nenio.3. Morgaıa KS

Ĉu estas tempo por ŝanĝi la decidojn de antaıa KS? Tio dependas de la evoluo de organizo kaj interrilato de junaj grupoj de tri landoj kaj aliaj landoj. Laı mia opinio estas iom frue decidi ion. Por korea flanko, KEJ havas malfacilecon havi novuloj por venonta gvidgrupo. Malgraı tio, mi volas mencii pri morgaıa KS


3.1. Disvastigi organizantojn.

Unue devas taKS, ĉu post partopreno de ĉina flanko KS pliriciĝis kaj evoluĝis. Aı, ĉu ne estas problemo?

Mi povas diri post 14a KS ĝi refreŝiĝis kaj havis novan energion. Fakte estas iom bedaırinde, ke ĉinoj ne facilis partopreni aliajn KS-jn, kiu okazas ekster ĉinio. Tiu fenomeno baldaı malaperos laı la evoluo de ĉina ekonomio, kiu nuntempe rapide antaıeniras. La avantaĝo de ĉina partopreno superas ol malavantaĝo de tio.

Kaj de japana flanko venis iom da plendo(?) rilate al Azia Kongreso. kiu okazas ĉiu 3a jaro. Kiam JEJ okazos KS-n, ĉiam estos ebleco, ke KS konfrontos kontraı Azia Kongreso.

Laı la rezultato, ĉu ni plivastigu organizantojn? Tio ne dependas de nia deziro, sed bonvolo de alia lando. Estas imageblaj kelkaj kandidatoj. Unue serĉu la konvenan kandidatojn. Tiu agado estos efika rilate al JAM. Tamen devas esti limo pro la regiono. La limo estus orientazio.

Orienta Azio estas parto de Azio, ĉe la bordoj de Pacifiko, en modera, subtropika kaj tropika zonoj inter 20–60° (norda latitudo). Karakterizatas per montara reliefo kun vastegaj ebenaĵoj. Klimato - musona.

Mi rekomendas, ke KS okazu 3 foje en 4 jaroj, unu foje en alia lando: se eblas. Tio signifas, ke organizantoj


3.2 Por konservi histroiaĵo.

Ĉiam junulara organizo havas problemon, kiel heredigu organizon. ne nur figuron sed ankaı sperton. Kiam aktivulo spertiĝas, tiu atingas al la aĝo forlasi junularan organizon. Por KS ni vidas preskaı saman tendencon, tion ni ne povas konkeri. Tamen per de interreto ni povas bone komunikadi unu la aliajn sed ankaı konservi materialojn.

Laı la decido de lastjara KS, aranĝu retgazeto aı daure tenu konstantan hejmpaĝon kaj tie metu ĉiun materialon diĝitalan(?) aı diĝitaligeblan.
4. Finante

Kvankam 20 jaroj pasis post 1a KS okazis, komunikado kaj kunlaboro de junulara grupo inter 3 lando estas malmultas. Iu povas havis opinion, ke KS estas ne tiel helpis junularan movadon. Tamen se KS ne estus, malgranda klopodo ne okazus.

Por okazigi fruktodonan KS-n, ni devas plimulte havi komunan antaıan preparon. Kaj interamikiĝo kaj Homfratiĝo aperas ne nur en la KS sed ankaı antaı kaj post KS.

Ankaı ni ne klopodu okaĝigon de KS mem. ni klopodu fari ion pere de la KS.Dankon, KS!

Nakamura Daishin

Mia parolo tute ne reprezentas JEJ-on, sed nur mia persona.
1. Niaj antaıuloj kaj KS

KS havas 20-jaran historion. Veteranaj (mez-aĝaj) e-istoj diras ke ili partoprenis en la unua KS en SeoRakSan서락산 en Koreio. Kaj niaj relative-junaj antaıuloj organizis KS12 en 1993, kaj partoprenis en antaıaj kelkaj KS-j. Ili diras ke KS estas tre inda aranĝo, kaj ni nepre daırigu.

Jes, KS multe kreskigis ilin, mi supozas. Pere de Esperanto koreaj kaj japanaj junuloj kune havis seminarion, tage seriozaj temoj, kaj nokte babilado, drinkado, ktp. Tiam ankaı estis "Post-KS", nome vojaĝi/gvidi turismon post KS, kiun ne zorgas la zorgantaro, sed persone inter partoprenantoj.
2. Partoprenis en KS15,16,17

Mia unua sperto estis KS15 en Japanio en 1996. Mi eklernis Esperanton en 1994, sed ne kuraĝis partopreni en KS en Koreio nek Ĉinio. Sed KS15 okazis en Japanio, tial mi unue partoprenis.

Mi estis tute komencanto, kaj mi ne povis kompreni/paroli multe. Sed por mi tre inda estis ke mi unue renkontis kaj parolis kun koreaj junuloj. Ĝis tiam mi tute ne interesiĝis Koreion. Sed feliĉe kun iu koreo mi ĝis profunda nokto interparolis, ... japanlingve. Nun li loĝas en Japanio, kaj fondis etan kompanion por vendi komputilon.

En 1997 KS16 okazis en KangNam Univ, Koreio. Tio estis mia unua eksterlanda vojaĝo, kaj tio estis mia plej impresa KS. Mi ĝuis la etoson de KS, kaj etoson de Koreio. Dormoĉambro estis por 4 personoj, mikse de koreoj kaj japanioj. Por Gaja Vespero samĉambranoj kune desegnis etan rakonton sur granda papero. Okazis ankaı kamp-fajro en la lasta nokto. Superviro gvidis la kamp-fajron, kaj mi kantis "당신은 모르시고야".

En 1998 okazis KS17 en Beijing, Ĉinio. Tio estis perfekte aranĝita de ĈJEA, kaj okazis en hotelo. Partoprenis eble 100 el Ĉinio, kaj ankaı ĉirkaı 20 el Koreio. Okazis bone aranĝitaj fakkunsidoj pri ekzemple tiama ekonomia krizo en Azio. En la lasta nokto ni diskutis fondi JAM, Junulara Azia Movado. Ankaı estis turismo post KS, per rezervita buso, al vere diversaj lokoj.
3. Organizis KS18 en 1999

En 1999 ni mem organizis KS18 en aĉa Junulara Gastejo apud la lago Biwa. Perskaı neniu antaıuloj helpis, do, ni mem devis organizi la tuton. La ĉefaj zorgantoj estis Seko, mi, kaj Isozumi, kiu ne estas ĉi tie. Ni ofte kverelis preparante KS-n, sed nun tio ankaı estas bona memoro.

El Koreio venis 6, inkluzive Vigla kaj Superviro. El Ĉinio bedaırinde neniu povis veni pro vizo. Sed iu ĉino bonkore faris T-ĉemizon por KS. Pro manko de nia kapablo ni tute ne bone povis aranĝi programerojn. Sed Superviro gvidis TaeKwonDo-kurson (jes li estas vera heroo), kaj ankaı aliaj partoprenantoj multe helpis.

En mitaroj kaj folkloroj, heroo estas roluloj alfrontantaj danĝerajn kaj malfavorajn cirkonstancojn kaj - eĉ se malfortaj - montrantaj kuraĝon (je fizika kaŭ morala defio) kaj deziron sinoferi (t.e. heroismo) por valoro pli grava ol si mem.

Finiĝinte KS, en nokto mi trinkis bieron kun Superviro kaj Jang Kisu. Tio estis la plej bongusta biero post laboro. Tion povos sperti ankaı Amato, Kristalo, Knabo kaj aliaj zorgantoj post tiu ĉi KS.

(Ni ne povas paroli pri IJK2000, kiun gvidis Bill Mak, pardonon, ĉar mi ne partoprenis.)
4. Morgaıa KS

Jen mi mencias pri 3 diskutindaj punktoj por morgaıa KS:


* Ĉu seminario?

KS fakte ne estas universitat-stila "seminario", malgraı la nomo estas Komuna Seminario. Mi mem esperas ke ni havu "seminarion" en KS. Tio ne signifas ke ni invitu iun gvidanton kaj aıskultu prelegon. Ne, tute ne. Ni, koreaj, ĉinaj kaj japanaj partoprenantoj mem preparu iom pri iu fiksita komuna temo antaı KS, kaj kune diskutu en fakkunsido. Mi certe volas havi tian "seminario"-n. Sed tio estas nur mia privata espero.


* 3-jara ciklo de KS kaj Azia Kongreso

KS okazas ĉiujare laıvice en Ĉinio, Koreio kaj Japanio. Kaj Azia Kongreso ankaı havas 3-jaran ciiklon. Venontajare en 2002 okazos Azia Kongreso en Koreio, kaj okazos KS en Japanio. Ĉiam Azia Kongreso kaj KS en Japanio okazas samjare. Azia Kongreso estas pli alloga ol KS en Japanio, ĉu ne?


* Kun-agado inter ĈJEA, KEJ kaj JEJ

Dum lastaj kelkaj jaroj, ĈJEA, KEJ kaj JEJ komunikis nur tuj antaı KS. Sed ni havu kun-agadon ne nur tuj antaı KS, sed konstante, ekzemple redaktu komunan gazeton. Tio multe vigligos nian junularan esperantujon, ĉar Esperanto estas internacia lingvo, do, ne tiom indas uzi nur inter samlandanoj. Ni havu internacian etoson, ne nur dum KS, sed konstante, mi esperas.

Laste mi volas akcenti ke KS havas tre bonan etoson, kion mi parolis nun. Unuvorte --- malgranda, intima renkontiĝo, inter junuloj en plej-najbaraj landoj, kaj kiun ni junuloj mem organizas. Mi pensas ke tiu ĉi etoso estas la animo de KS, kiun ne havas aliaj esperantaj aranĝoj. --- KS estu eterne!

InteresogrupojKomputilo (FAKA KUNSIDO DE PER-KOMPUTILAJ AFEROJ)

Nomota KIM Hiongun, batalanto kontraŭ lingva baro


1. Perkomputila Informado.
Nia lingvo ne povos daŭre vivteni, se ne naskiĝas novaj parolantoj junulaj. Ĉar lastatempe interreto formanĝas multegon da interesaj aferoj, homoj pli kaj pli *vivas* sur la reto, speciale junuloj longigas sian tempopasigon pli daŭre sur la komputila reto.

Do se ni volas allogi junulojn, ni nepre devas prepari informadon per kaj sur komputila reto.

La informado devas esti,


 • junulara (la enhavo ju pli junas, des pli bonas)

 • vere ĉarma kaj interesa (inkluzive mult-mediaj enhavoj farita de plej lastatempa teknologio, kiel Flaŝ animeo aŭ MP3 kantoj, aŭ subteksta filmo/animeo populara.)

 • facile atingebla kaj en la etna lingvo aŭ en la angla (korea/ĉina/japana materialo kaj angla materialo pri la junulara agado esperantista devas instigi hazardajn vizitantojn por lerni la verdant lingvon. kaj do ĝi devas esti en vere facile atingebla formo.)En la komputila fako de la Komuna Seminario, ni povus pli detale diskuti kaj eltiri ĝeneralan kadron kaj gvidlinion por per-komputila informadantoj.


2. Perkomputila Lerno.
Kelkaj homoj (ekz, Henning kaj Rubeno) klopodas konstrui gigantan lerno-sistemon utile la interreton. Ni aŭdu kaj diskutu pri la ebleco de tiu ambicia projekto.
Ĉefa ideo estas, ke ni provizu interretan medion por lernantoj, kaj la lernantoj lernu la verdan lingvon pere de helpo de iu aŭtomata softvaro, kaj ankaŭ de la helpo de aliaj lernantoj en la sama nivelo. Kaj la tuta lerno okazu nur en Esperanto, ĉar la interretaj lernantoj povas veni de multaj landoj. Ili kune babilu nur en Esperanto, helpante, lernante kaj gvidante unu la alian.
Ĉia ideo bonvenas, dum la faka kunsido.
3. Per-komputila Komunumado.
Se iu volas disvolvigi interretan komunumon, oni devas scii kelke pri la principo de sur-retaj komunumoj. Ni povas diskuti pri strategiaĵojn por pli bone zorgi/gvidi retan komunumon.

La zorgo/gvido de ret-komunumo postulas utiligon de diversaj komputilaj servoj, inkluzive ret-poŝton, ret-babiladon, hejmpaĝon kaj ret-enketon, kaj zorgo pri la membrolisto. Do ni diskutu, kiel ni povos pli bone utiligu tiujn komputilajn aferojn por nia verda komunumo

-------------------
Ni povus interŝanĝi ideojn por tiuj aferoj.
Mi supozas la tri temoj estas iel-aŭ-tiel rilata de unu la alia, kaj pro tio, ni povas diskuti en la sama fak-grupo. Tamen ĉar ni havas vere mallongan tempon por diskuto, ni devas pli koncentriĝi en pli malgrandan fokuson. Kaj pro la tempomanko, la ĉeestontoj devos fari antaŭan preparon por la diskuto...

Opiniojn mi petas. Antaŭdankas al ĉiu respondonto!Nova Historia lernolibro de Japanio
Kion ni lernos el nova historia lernolibro de japanio? - kompare kun historia lernolibro de germanio.

Bang Myung Hyun (Knabo)

Nuntempe interrilato inter koreio kaj japanio estas en serioza tensio. Kompare kun antaŭ 3 jaro, kiam estis 'Komuna manifesto por nova partnereco en 21a jarcento inter koreio kaj japanio', estas tre malsimila cirkonstanco.

Tiu malfacila cirkonstanco venis el aprobo de historia lernolibro. Kun tio, fiŝkaptado ĉe marlimo inter rusio kaj japanio plimalbonigas interrilaton de du landoj.

En ĉi tiu printempo 8 eldonejo petis aprobon revizii historian lernolibron de elementa lernejo. Japana registaro donis aprobon korektante kelkajn enhavojn. Tamen alia lando esprimis domaĝon kaj postulis reaprobon.

Tiu ĉi foje ĉiu libro el 8 eldonejo estis certa regreso ol antaŭa eldono. Specife unu libro , kiun verkis 'kunsido por nova historia lernolibro', estas la plej serioza.

Koreio postulis korekton je 35 detaloj, ankaŭ ĉinio postulis kelkajn detalojn. Tamen japanio rezignis preskaŭ ĉiujn krom du klaraj eraroj, dirante, ke aliaj postulaĵo estas ne eraro sed diferenco de vidpunkto, priskribmaniero, unuflanka insisto. ktp. Pro tio priskribo de sekssklavoj, pogromo en Nanjing malaperis aŭ simpliĝis en la libroj.

Problemo de historia lernolibro estas ne unua fojo. En la jaro 1982 estis tia. Tiam japana ministerio de edukado ordonis al eldonejo uzi vorton 'antaueniri(進出)' anstatau 'ataki(侵略)'. Post tiu konflikto japana registaro aldonis 'principon por najbara lando' por aprobo. Ne nur tio, sed ankaŭ estis kelkaj pardonparolo de antaŭa malbonkonduta historio.


La fakto, ke germanio malsame ol japanio radikale refleksas sin kaj pardonpetas kaj rekompencas al najbaraj landoj kaj viktimoj, estas fame konataj.

En la jaro 1970 tiama okcidentgermana ĉefministro Billy Brandt surgenue pardonpetis antaŭ monumento de viktimoj en 2a mondmilito. Tamen nuntempe japana ĉefministro kaj ministro faris kaj faros adoron al adolejo(神社參拜).


Historia lernolibro de germanio instruas sian krimon senkaŝe. antaŭ ĉio multaj atestoj de viktimoj kaj difektitoj kaj materialoj de ties vidpunkto estas enhavita.

Ekzemple en iu lernolibro troviĝas atesto de hungaro, kiu savis sian vivo el perforta detenejo. Tiu libro priskribas, ke Auschuwitz estas la plej granda masakrejo en la histrio. En tiu libro Hitler atakis najbarajn landojn rompante sian antaŭan promeson, kaj pro la germania atako al pollando kauzas partoprenon de britio kaj francio kontraŭ ilia volo. En iu ĉapitro estis priskribita, ke germanaj soldatoj masakris virinojn kaj maljunulojn konfronte reziston.

En alia lernolibro enhavas 66 paĝojn por 'nazia diktatoreco kaj 2a mondmilito'. En tiu libro. En tiu libro estas klarigo de leĝo de Nuernberg, kiu malpermesis nupto inter germano kaj judo, komforta mortigo al mensaj kaj korpaj hadikapuloj. Masakro al judoj estas detale priskribta.

"En la gasĉambron judoj estas altirita dividite virojn kaj virinojn. En la ĉambro pro demeti vestaĵojn, alia judo kiu estis laborinta en tiu loko diris mensogon, ke 'ili faros duŝon pro senigi pedikon, kaj aranĝu vestaĵon por postduŝa konveno.' Tamen el duŝkrano venis venena gaso."

Estas eĉ tro da ekzemplaro.
Tia germana historia lernolibro sekvas la socian interkonsenton. Germano ne ŝuldigas respondecon al tiamaj rolantoj, sed refleksas helpon aŭ kunlaboron de ordinaraj germanoj.

Germana registaro subtenas komunan studon por historia lernolibro por kompromisi kun najbaraj landoj. Estis rezultoj kun francio kaj pollando.

Post la surgenuiĝo de ĉefministro Brnadt al monument por sennomaj soldatoj en la jaro 1970, germanio kaj najbaraj landoj komencis kompromisi. Germanio kaj pollando klopodis eldoni komunan lernolibron, kaj konsistigis komisionon. En tiu komisiono estis severa debato, tamen la klopodo estas grava. Konsilante de 70aj jardekoj, nun edukistoj kaj instruistoj eldonas komunan gvidlibron.

Komuna studo kun francio estas taksata, ke ambaŭ landoj nun jam konkeris diferencon de reciproka vidpunkto, kaj havas konsentbazon. En la jaro 1951 germanio kaj francio akceptis kompromison pri disputpinto kaj malsamaj opinioj. Kaj ili daŭre kompromisas pri lernolibro.

P 60 scienculoj de du landoj eldonis libron 'renoviga indiko de historia lernolibro', kiun konsultas eldonantoj de lernolibro. laŭ tiu proceso nuntempo negativa priskribo al partinero preskaŭ malaperas.

Germanio estas kompromisanta kun ĉekio pri lernolibro.

Cetere nuntempe en eŭropo klopodas komunan lernolibron trans individuaj landoj al tuta kontiento. 1a eŭropa komuna lernolibro eldoniĝis ĉiulande en la jaro 1992 post 4jara klopodo. Kelkaj landoj - ekz. italio - akceptis kiel reala histria lernolibro.
Por japanio. Por fini konflikton kun najbaraj landoj rilate al japana historia lernolibro japanio devas havi aktivan sintenon, poste komune studu kaj esploru kun pacienco dum longa periodo. Kvankam tiu proceso estos malfacila, la klopodo estas necesa por al paco de regiono, orientazio.

Nedelonge eksa germana ĉefministro Helmut Kohl vizitante japanion severe kritikis tion, ke japanio ne refleksas tiel, ke japanio distordas historian lernolibron. En germanio deliraĵo nei nazian krimon , nome 'mensogo Auschuwitz' povas puniĝi kriminale. Ankoraŭ 'mia batalo' de Hitler estas ne permesata libro.

En germanio troviĝas multaj monumentoj kaj meroraĵoj, memorhaloj, por penti 2an mondmiliton kaj pardonpeti al viktimoj. reflekso de germanio ankoraŭ daŭras tiel, ke en la mezo de nova ĉefubro, Berlino, estas konstruata novan memorhalon por sopiri masakritajn judojn. Tio signifas, ke germanio ne forgesos la historion kvankam germanio fortiĝas post la reunuiĝo.

Malgraŭ tia ĉi sever reflekso kaj rekompenco de pasinteco, nova naziismo aperetas.

Mi zorgas, al kiu direkto japanio iros eĉ ne refleksante.

Japanio ŝajnas memori nur la damaĝon pro la atombomba difekto, kaj fogesi vundon kaj korŝiron de aliaj aziaj popoloj.


En koreio troviĝas sama fenomeno. Tio estas masakro en Vjetnamio. Iu povus diri, ke tio estas alia afero. Kompari kun germana, kaj japana pogromo estus stultaĵo. Tamen ĉiu nacioj devas esti honestaj por si mem. Miloj da loĝanto mortis pere de koreaj soldatoj dum vietnama milito.

En esperantujo historio estas multe traktita . Historio kelkfoje rolis kiel ĉefa temo eĉ en K.S. Rilathistorio de ambaŭ landoj jam tradukita en esperantujo, kvankam tio estas ne sufiĉa. La libro estis skribita en objekta vidpunkto.


Nuntempe multaj lernejo en japanio ne akceptas historian lernolibro de ekstremdekstruloj. Ilia provo, ke pli ol 10 procentoj da lernanto lernu pere de la nova(?) libro, ŝajnas malsukcesa.
Komuna studo kaj esploro de historio estas bezonata por havi interkomprenatan vidpunkton. Kaj neregistara interkomunikiĝo necesas daure vastiĝi. Mi esperas, ke japanaj gelernantoj ne lernu per tro naciisma historia libro sed per la neŭtrala.

Seula Aventuro


KIM Su Jung (Kristalo)

* Nur 10 partoprenantoj povas aliĝi. (bv. Rapidu!)


* Aliĝikosto estas 1000 wonojn.

 1. Okazas dum: 8/11. Sabato 1:00∼6:00 p.t.m.

 2. Celo: la partoprenonto sentu Seulon tut-korpe, tra aventura vojaĝo.

 3. Gvidas: Neniu gvidas. La partoprenontoj 2 ope fariĝos 1 teamo(1 Koreo 1ne-Koreo) kaj entute 5 teamoj.

 4. Plenumos taskojn travojaĝate lokojn en Seulo.

 • Solvi la demando(j)n.

 • Raporti pri la ejo, kiun vi vizitis aŭ rigardis, pri la homoj, kiujn vi renkontis aŭ preterpasis, kaj pri la impreso, kiun vi sentis.

 • Kolekti memoraĵon dum via aventuro kaj montri al aliaj partoprenantoj.

 • Reklami Esperanton al homoj, kiujn vi renkontas surstrate. (minimume 5 homoj)

 1. Koston dum aventuro partoprenantoj memzorgas : supozeblas ĉ.5000 wonojn po unu.

Muzika kafejo


Gvidanto : Kitada Yuko (Yuyu)
Aikido (Japana batalarto)

Gvidanto : SEKO Riutaro
Taekwando (Korea batalarto)

Gvidanto : KIM Jong Kwang (Superviro)

Skota Danco


Gvidanto : NEWSUM Rikardo
Sporta Danco

Gvidanto : LI Hyon Suk

Ĝisnunaj KS-j

1-a 1982. 8.8-8.9 Monto Sorak, Koreio

Por kio ekzistas Esperanto? - Kio estas la plej bona instrumetodo de Esperanto?

Organizis Korea Esperanto-Junularo(KEJ). Aliĝis 75 Koreoj(K) 28 Japanoj(J)


2-a 1983. 7.30-7.31 Junulara Domo en Ŝibukawa, Okayama, Japanio

Esperanto-movado en ambaı landoj

Ronda Harmonia 9K 38J


3-a 1984. 8.4-8.6 Dankook University en Chonan, Koreio

Junulo kaj Kulturo

KEJ 107K 39J


4-a 1985. 8.9-8.11 Popolgasetejo en Iruma, Saitama, Japanio

Kiel Koreoj kaj japanoj scias, duonscias, ne scias aı misscias unuj la aliajn?

Esperanto-Domo 26K 74J 3 alilandonoj(A)


5-a 1986. 8.22-8.25 Trejna Centro de Uonbulismo en Iri, Koreio

Mondpaco, junulo kaj Esperanto

KEJ 82K 21J 2A


6-a 1987. 8.14-8.16 Popolgasetejo en Imazu, Siga, Japanio

Do komunikado al komprenado - ĉu ni vere komprenas nin unu la alian?

Kansaja Ligo de Esperanto-Grupoj 17K 40J


7-a 1988. 8.6-8.8 Mara trejnejo de la Universitato Kyonguk en Pohang, Koreio

Hieraı, hodiaı kaj morgaı de Japanio kaj Koreio

KEJ 116K 40J


8-a 1989. 8.4-8.6 Junulara gastejo en Ĉigasaki, Kanagawa, Japanio

Koreoj kaj japanoj - kiel ni memkreskiĝas?

Yokohama Esperanto-Rondo 60K 58J 4A


9-a 1990. 8.1-8.12 Junulara trejnejo de Tobongsan, Seulo, Koreio

Kion ni faros por azia Esperanto-movado?

KEJ 126K 27J 9 A


10-a 1991. 8.2-8.4 Centro de Oomoto en Kameoka, Kyoto, Japanio

Perspektivo de KS

Esperanto-Propaganda Asocio 44K 66J


11-a 1992. 7.31-8.2 Junulara gastejo de Kyerim en Kyongju, Koreio

La moderna rilathistorio inter Japanio kaj Koreio

KEJ 169K 24J


12-a 1993. 7.30-8.1 Junulara Domo de WANIHAMA, Siga, Japanio

Ĉu Esperanto amikigas koreojn kaj japanojn?

Rondo Harmonia 13K 62J


13-a 1994. 8.2 (dum 50-a IJK) Dankook Universitato en Ĉhonan, Koreio

Historio de Japanio kaj Koreio

KEJ


14-a 1995. 8.11-8.14 Nankai Universitato en Tianjin, Ĉinio

Ĉina Junulara Esperanto-Asocio(ĈJEA) 35K 11J ĉ. 50 Ĉinoj(Ĉ)15-a 1996. 8.6-8.9 Junulara Domo en Ŝibukawa, Okayama, Japanio

Elhaıtiĝu, krokodiloj!

Japana Esperanto-Junularo(JEJ) 17K 21J 3Ĉ 5A


16-a 1997. 8.15-8.17 Kangnam Universitato en Yong-in, Koreio

Esperanto en la 21-a jarcento

KEJ


17-a 1998. 7.24-7.27 Pekino, Ĉinio

Esperanto kaj mi

ĈJEA


18-a 1999. 7.29-8.1 Junulara Domo en Ŝiga, Japanio

Interfluo de nuntempaj kulturoj inter 3 landoj

JEJ


19-a 2000. 8.8 (dum 56-a IJK) Hongkongo, Ĉinio

Tutmondiĝo en AziaAzia movado. La 19a Komuna Seminario (KS). Pro IJK en Honkongo, la 19a Komuna Seminario de junaj e-istoj de Ĉinio, Japanio kaj Koreio iĝis parto de la IJK-programo. Anstataı la planita gastiganto Korea Esperanto-Junularo (KEJ), Ĉina Junulara Esperanto-Asocio (ĈJEA) kune kun Honkong-a Junulara Esperanto-Asocio prezidis la 19-an KS. Kunsidis pli ol 60 samideanoj el diversaj partoj de ne nur Azio. Oni antaıvidas sukceson de la venontan KSen Koreio.

JAM-kunsido. Junulara Azia Movado (JAM) estas komisiono fondita en 1998 dum la 17-a KS en Pekino por akceli kunlaboron inter aziaj junaj aktivuloj. Venis junuloj el Ĉinio, Japanio, Koreio, Nepalo, Vjetnamio, Mongolio, kaj ankaı europaj landoj. Dum la laborkunsido, JAM decidis starti ĉiumonatan interretan gazeton sub la gvido de JAM-kunordiganto Bill Mak, kun la helpoj de KEJ prezidanto Bang kaj ret-specialisto Kim Hiongun.

ĈJEA


20-a 2001. 8.10-8.12 Trejnejo de agrikultura teknologio, Seulo, Koreio

KS, Ĝisnuna kaj morgaıa

KEJ
Kiuj partoprenas

s-ino SHI Xueqin (Negxeta) shi_xueqin@21cn.com 0511-5625758

212002 Baotalu Xiaoxue Zhenjiang Jiangsu Chinas-ino ZHENG Quan (Prunfloro) tigrowr@mail.sy.ln.cn 86-24-86525225

778, Shenyang, Ĉinio 110034s-ino ZHENG Jin (Metalo) 86-24-86525225

778, Shenyang, Ĉinio 110034s-ino CHEN Ying (Vento) 86-24-86525225

778, Shenyang, Ĉinio 110034s-ro ISHIKAWA Tatsuya the-ishikawa-ke@mx7.ttcn.ne.jp

6-239-3 Taiseicho Koshigaya-shi Saitama JAPANIO 343-0825s-ro MATSUBARA Hiroaki misick@misick.org 81-75-706-2737

Kyoto-shi Sakyo-ku Shimogamo-higashitsukamoto-cho 7-7 Kopo-Takagi 14 JAPANIO 606-0855s-ro SEKO Riutaro sekorin@hotmail.com 81-3-3870-5902

Tokyo, Adati-ku, Odai, 1-5-3-810,JAPANIO 120-0046s-ro Nakamura Daishin daishin@r.dendai.ac.jp

Saitama-ken Higasi-Matuyama-si Iwadono 741-2 Daiden-Haitu 105 JAPANIO 355-0065s-ino Kitada Yuko (Yuyu) waliasanpalaya@yahoo.com.tw

2351-2 Hanazono, Tokorozawa-Shi, Saitama-ken, JAPANIO 359-0047s-ro Suzuki Issei issei214@livedoor.com

Saitamaken Hannousi Namiyanagi 344-6-203 JAPANIO 357-0021s-ro Waki Masahiro 06-4253-0848

Osaka-si Miyakozima-ku Takakura 1-6-11-602 JAPANIO 534-0011s-ino NISITANI Humiko nf-natura@syd.odn.ne.jp
0742-72-1675 Nara-ken Nara-si Jinguu 1-6-11-306 JAPANIO 631-0804

s-ino ERI NAKANISHI mugimugi@mbox.kyoto-inet.or.jp

304 Sawai-House, 145-2 Miyoshi-cho, Kamigyo-ku, Kyoto, JAPANIO 602-0823s-ino KIM Yoo-Young (Amato)amato@unitel.co.kr 82-2-6356-6822

Misung apt. 6-1007, 248 Bulgwang-dong, Eunpyung-gu Seulo 122751 KOREIOs-ino KIM Su Jung (Kristalo)kristal5@unitel.co.kr 011-685-6686

483-34 AmSa 1-dong KangDong-ku, Seulo 134-051 KOREIOs-ro BANG Myung Hyun (Knabo) knabo@hanmail.net


s-ro KIM Jong Kwang (Superviro) superkim@kowaco.or.kr 042-629-3503/019-406-0999

KOWACO san 6-2 Yonchuk-dong Taeduck-ku Taejon-si KOREIO 306-711s-ro BAK Hong gui (Senşuo) sensxuo@hanmail.net http://i.am/redear 011-9873-9020

83-19 Seryu 3 dong Gweonseongu Suwon-si Gyeonggido KOREIOs-ro LEE Jung Kee(Ŝlosilo) esperant@unitel.co.kr


s-ro BANG Jong Hwan (Suno) suno78@lycos.co.kr 051-253-1814/019-9746-1814

Samdok Villa 202, 33-50 Bosu-1ga Chung-gu Busan 600-081s-ro JEON DongSu (Oscilo) oscilo@hitel.net/oscilo@hotmail.com 011-9005-1326/02-713-1326

Hyochang Apt. A-202, 3-197 Hyochang-dong Yongsan-gu Seulos-ino KWON Hye Young (Vigla) vigla2@weppy.com 016-748-8392


s-ino LI Hyon Suk porko59@unitel.co.kr 02-414-9112/016-242-9112

337-202 JhuGong-APT, 35 JhamSil 3-dong, SongPa-ku, Seoul 138-789s-ino HO Han Gyol hangyol@hanmail.net 02-414-9112

337-202 JhuGong-APT, 35 JhamSil 3-dong, SongPa-ku, Seoul (138-789)s-ro MA Yeong Tae (Leono) leono@esperanto-radio.net

Yongam-maul Atp. 106-1101 Ssangyoung-dong, Chonan-shi, 330-092s-ro SON Changbom (Prospero) sonkk@unitel.co.kr

A-301 SeoHjeon Bila 199-5 SeoHjeon-dong SeongNam-Si, GjeongGi-Dos-ro KIM Hiongun (Nomota) nomota@mobigen.com 016-238-6566


s-ino KIM U-Son kimuson@unitel.co.kr 02-987-4517

Chugong Apt. 406-203 Pon-2 dong 234 Kangbukku Seulo 142-062s-ro PARK Jong-Yong (Studema) ds3avg@hanmir.com 016-401-0282

Jukong-4 apt. 119-102 Daga-dong, Chonan-shi 330-110s-ro CHO Dong Shin (Novulo) chods80@hanmail.net 011-9987-8794

791-17 Yeoksam1-dong Kangnam-gu Seulo 135-081S-ino CHOE Ye-Ji (Unua) fly3548@dreamwiz.com 011-311-4485/031-425-4423

117-1608 DaeWoo Apt PyeonChon-dong, DongAn-Ku AnYang-Si, Gyung Gi-Dos-ro NEWSUM Rikardo


s-ro LEE Chong-Yeong lee@esperanto.net 82-53-765-0880

Shinsegae Town Apt. 5-1001 Soosung-dong Taegu 706-031 KOREIONajtingalo s-ino CHOI Young Suk najting@hanmail.net

Kumho 3-cha Apt. 302-1404, 571 Ono-dong Chunchons-ro CHO Sung Ho shcho@inha.ac.kr 032-860-7696

Dept. of Biology Inha Univ. Inchon 402-751s-ro CHONG Puramo puramo@chollian.net 02-686-7923

Kwangmyong-2 dong 50-5 Kwangmyong-shi Kyonggi-do 423-012s-ro LEE Nakkee espernak@unitel.co.kr 031-965-1532

536-502 Samsung Apt. Unbit-maul 870 Hwajong-dong Koyang-shi Kyonggi-do 412-271s-ro FUKUDA, Masanori nekokugi@hotmail.com 090-4626-3068

Fuchu-shi, Momijigaoka, 3-25-28-1B, Tokio, JAPANIO 183-0004

Ni Kantu!
A
rirang

Matenroso

Poez. K Muz. KIM MingiPer Am’Estas tru’ en SiteloSupersignojAmiko Nia, AdiaıKoran Dankon!


Ni speciale dankas al honoraj aliĝintoj kaj donacintoj por KS.


s-ro LEE Chong-Yeong

s-ino CHOI Young Suk (Najtingalo)

s-ro CHO Sung Ho

s-ro CHONG Puramo

s-ro LEE Nakkee

s-ro FUKUDA, Masanori

s-ro KIM Cholmin

Kaj …

K
Hmm…Eblus partopreni en KS ĉiujare.

Tamen… ĉu prepari KS-n ankoraıfoje?
S-a teamo
Elŝuti 102.29 Kb.

 • Interesogrupoj …………………………………………………... 10 Ĝisnunaj KS-j ……………………………………………………. 14 Kiuj partoprenas ………………………………………………... 16
 • 10-12 aıgusto 2001 Trejnejo de agrikultura teknologio
 • Miaj Opinioj pri la Morgaıa KS
 • Gvidanto : LI Hyon Suk Ĝisnunaj KS-j
 • Ni Kantu! A rirang Matenroso
 • Estas tru’ en Sitelo
 • Amiko Nia, Adiaı

 • Elŝuti 102.29 Kb.