Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


En la festo de la bapto de la sinjoro enira antifono

Elŝuti 92.19 Kb.

En la festo de la bapto de la sinjoro enira antifono
Dato11.11.2017
Grandeco92.19 Kb.

Elŝuti 92.19 Kb.

Bapto-Sinjoro C - 1997/98EN LA FESTO DE LA BAPTO DE LA SINJORO


ENIRA ANTIFONO (Kp. Mt 3, 16-17) (starante)
A. Tuj post la bapto de Jesuo malfermigis la cielo kaj la Spirito de Dio kiel kolombo staris super li; kaj aùdigis la voco de la Patro, proklamanta: "Ci tiu estas mia Filo amata, en kiu mi havas plezuron."
(Cantemus Domino, 6;309)
C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.

A. Amen.
C. La graco de nia Sinjoro Jesuo Kristo, la amo de Dio Patro kaj la komuneco de la Sankta Spirito estu kun vi ciuj.

A. Kaj kun via spirito.

KONFESO DE PEKOJ.
C. Gefratoj, ni apudigu fidoplene al Dio, nia Patro; laù ties boneco, Li pardonu niajn kulpojn, por ke ni rajtu partopreni en la sanktaj misteroj surhavante la nuptan veston de Lia graco.
(mallonga silento)
C. Vi, Kiu descendis de la cielo por nia savo, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu mortis surkruce por al ni doni la vivon, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu resurektis kaj supreniris al la cielo por nin konduki al la Patro, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.
C. Kompatu nin la ciopova Dio kaj pardoninte niajn pekojn, Li gvidu nin al la eterna vivo.

A. Amen.

GLORO AL DIO EN LA ALTOJ:

C.A. Kaj sur la tero paco al la homoj de Lia bonvolo.

Ni laùdas Vin, ni benas Vin,

ni adoras Vin, ni gloras Vin,

ni dankas al Vi pro Via granda gloro,

Sinjoro Dio, ciela Rego,

Dio Patro Ciopova.

Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo.

Sinjoro Dio, Safido de Dio,

Filo de l' Patro;

Kiu forigas la pekojn de l' mondo, kompatu nin,

Kiu forigas la pekojn de l' mondo, akceptu nian petegon.

Kiu sidas dekstre de la Patro, kompatu nin.

Car Vi sola estas sankta,

Vi sola Sinjoro,

Vi sola Plejaltulo, Jesuo Kristo,

kun la Sankta Spirito:

en la gloro de Dio Patro. Amen.

JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO.
C. Ni pregu. (silenta momento)
Ho Patro, Kiu en la bapto ce rivero Jordano, pere de la aùtoritato de Via voco kaj la descendo de la Spirito, al ni solene prezentis la Sinjoron Jesuon kiel la Unugeneritan, kiun Vi amas, donu al tiuj, kiuj, renaskiginte per akvo kaj Spirito, igis Viaj Filoj, ke ili vivu sensancele laù Via plano de amo. Per Jesuo Kristo, Via Filo, nia Sinjoro kaj nia Dio, Kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito, en jarcentoj da jarcentoj. .

A. Amen.


LITURGIO DE LA PAROLO
L. Benu min, ho Patro.

C. La profeta legajo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.

UNUA LEGAJO
"Jen mia servanto, pri kiu gojas mia animo."
El la libro de profeto Jesaja 42, 1-4. 6-7
Tiel diras la Sinjoro:

Jen mia Servanto, kiun mi favoras;

mia Elektito, pri kiu gojas mia animo.

Mi metis mian Spiriton sur Lin; Li proklamos legojn al la nacioj.

Li ne krios, nek bruos, kaj ne aùdigos sur la stratoj sian vocon.

Kanon fendetitan Li ne rompos,

kaj mecon fajretantan Li ne estingos.

Kun firmeco Li jugos;

Li ne lacigos nek fleksigos, gis Li starigos sur la tero justecon.

Lian instruon deziras la insuloj.
Mi, la Sinjoro,

alvokis Vin al la vero kaj Mi prenis Vin je la mano;

Mi elektis kaj Mi faris Vin interligo por la popolo

kaj lumo por la nacioj,

por ke Vi malfermu okulojn de la blinduloj,

kaj liberigu la sklavigitajn,

kaj elkonduku tiujn, kiuj sidas en la karcero kaj en la mallumo.
- Jen la parolo de Dio.

A. Al Dio estu danko!

RESPONDA PSALMO (El Psalmo 28)
L. Gloro kaj laùdo al Via nomo, ho Sinjoro.

A. Gloro kaj laùdo al Via nomo, ho Sinjoro.
L. Donu al la Sinjoro, vi filoj de Dio,

donu al la Sinjoro honoron kaj majeston;

donu al la Sinjoro la gloron de lia nomo,

kaj klinigu antaù la Sinjoro en la sanktejo.

A. Gloro kaj laùdo al Via nomo, ho Sinjoro.

L. La voco de la Sinjoro tondras super la stormoj,

super la vastaj maroj.

La voco de la Sinjoro estas potenca,

la voco de la Sinjoro estas majesta.

A. Gloro kaj laùdo al Via nomo, ho Sinjoro.

L. La Dio de la gloro tondras,

en Lia templo ciuj celebras Lian gloron,

La Sinjoro tronas super la diluvo;

la Sinjoro regos eterne.

A. Gloro kaj laùdo al Via nomo, ho Sinjoro.


DUA LEGAJO
L. Benu min, ho Patro.

C. La apostola legajo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
"Dio sanktoleis Jesuon per la Sankta Spirito."
L. El la Agoj de la Apostoloj 10, 34-38
En tiuj tagoj Petro diris:

"Vere mi ekkomprenas, ke Dio ne privilegias personojn;

sed en ciu nacio,

ciu, kiu timas Lin kaj agas juste, estas amata de Dio.

Li sendis Sian mesagon al la izraela popolo,

anoncante al gi la savon per Jesuo Kristo, la Sinjoro de ciuj.

Vi konas tion, kio okazis unue en Galileo kaj poste en Judeo

post la bapto kiun predikis Johano.

Vi aùdis pri Jesuo, la Nazaretano,

kiun Dio sanktoleis per la Sankta Spirito kaj per sia potenco.

Li iris cien, bonfarante kaj sanigante ciujn premegatajn de la diablo,

car Dio estis kun Li."
- Jen la parolo de Dio!

A. Al Dio estu danko!

AKLAMA KANTO (Kp. Mk 9, 7) (starante)
A. Haleluja, haleluja.

Malfermigis la cielo kaj aùdigis la voco de la Patro:

"Ci tiu estas mia Filo, kiun Mi amas: aùskultu Lin."

Haleluja.

EVANGELIO

"Dum Jesuo estis baptata kaj pregadis, la cielo malfermigis."
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. El la evangelio laù Luko 3, 15-16. 22-22

A. Gloro estu al vi, Sinjoro.
En tiu tempo la popolo strece atendis,

kaj ciuj demandis en sia koro pri Johano:

"Cu estas li la Mesio?"
Sed Johano diris al ciuj:

"Mi vin baptas per akvo;

sed venas iu, kiu estas pli potenca ol mi.

Mi ec ne estas inda malligi la rimenojn de liaj suoj.

Li baptos vin per la Sankta Spirito kaj fajro."
Dume la tuta popolo estis baptata, ankaù Jesuo ricevis la bapton,

kaj dum Li pregadis, malfermigis la cielo.

La Sankta Spirito malsupreniris sur Lin videble kiel kolombo;

kaj venis voco el la cielo:

"Vi estas Mia amata Filo, kiu al Mi placas."
- Jen la parolo de la Sinjoro.

A. Al Kristo estu laùdo!


KANTO POST LA EVANGELIO (Kp. Joh. 1, 34)
A. Tiel Johano diris: "Mi vidis kaj mi atestis, ke ci tiu estas la Filo de Dio".
(Sidante, oni aùskultas la homilion)
C. Laùdata estu Jesuo Kristo.

A. Ciam li estu laùdata.


UNIVERSALA PREGO
C. Tre karaj gefratoj, okaze de la festo de la Bapto de Jesuo, kaj memorante pri nia bapto, ni levu al la Patro propetan pregon.
L. Ni pregu kune kaj diru: "Patro, elaùdu nin."

A. Patro, elaùdu nin.

L. Por ciuj baptitoj: cele, ke ili kapablu konfesi kun gojo kaj atesti en la ciutaga vivo la gracon, kiun ili ricevis pere de la bapto: ni pregu.

A. Patro, elaùdu nin.

L. Por la kristanaj laikoj: cele, ke ili malkovru, ke la donaco de la bapto estas voko al respondeco en la konstruado de la familia komunumo, en tiu socia kaj en tiu de la Eklezio: ni pregu.

A. Patro, elaùdu nin.

L. Por la infanoj, kiuj ci jaron baptitaj estos en niaj komunumoj: cele, ke ili trovu en la gepatroj, en la baptopatroj kaj en ni ciuj verajn edukantojn al la kredo: ni pregu.

A. Patro, elaùdu nin.

L. Por ni, kiuj dum ci tiu celebrado renkontigas kun la Sinjoro, Kiu deprenas niajn pekojn: cele ke, en la fidoplena laùigo je la volo de la Patro, ni kreskadu en pli sankta vivo: ni pregu.

A. Patro, elaùdu nin.
(aliaj intencoj)

KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO

C. Via Patra beno de la cielo abunde descendu, ho Dio, al Via Eklezio: konfirmu en la fideleco al Vi, tiujn, kiuj estis purigitaj de la kulpoj kaj regeneritaj de la Spirito, kaj vigligu ciutage en ni la gracon baptan. Per Kristo, nia Sinjoro.

A. Amen.

EUKARISTIA LITURGIO - RITO DE LA PACO.
Laù la instigo de la Sinjoro, antaù prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni intersangu pacosignon.


DONACOFERO (sidante)
A. Benata la Sinjoro en jarcentoj.
C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ci panon por ke gi farigu korpo de Kristo, Via Filo.

A. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ci vinon por ke gi farigu sango de

Kristo, Via Filo.

A. Amen.


KREDO-KONFESO (starante)

C. Gefratoj, por celebri fruktoporte la Eùkaristion, sakramenton de la unueco de la Eklezio, ni kune konfesu la katolikan kredon:
C. MI KREDAS JE UNU DIO:

C.A. la Patro Ciopova, Kreinto de la cielo kaj de la tero,

de ciuj ajoj videblaj kaj nevideblaj.

Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo,

ununaskita Filo de Dio,

kaj el la Patro generita antaù ciuj jarcentoj.

Dio el Dio, Lumo el Lumo,

Dio vera el Dio vera,

generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro:

per kiu cio estas farita.

Kiu por ni homoj kaj por nia savo

descendis de la cieloj.
(Oni klinas la kapon, gis: "farigis homo")
Kaj per la Sankta Spirito Li enkarnigis

el Maria, la Virgulino, kaj farigis homo.

Krucumita por ni sub Poncio Pilato,

Li mortis kaj estis entombigita.

La trian tagon Li resurektis laù la Skriboj,

ascendis al la cielo kaj sidas dekstre de la Patro.

Kaj Li revenos kun gloro,

jugi la vivantojn kaj la mortintojn,

kaj Lia regno estos senfina.

Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto,

kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.

Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata;

Kiu parolis per la profetoj.

Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.

Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.

Kaj mi atendas la revivigon de la mortintoj,

kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.


ORACIO PRI LA DONACOJ
C. Ni pregu:

Akceptu, ho Dio, la donacojn, kiujn ni al Vi oferas memorigante tiamaniere la manifestigon de Jesuo, kiel Via Filo ununura kaj ilin aliformu por ni en la perfektan oferon, kiu purigis la mondon de cia kulpo. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.


EUKARISTIA LITURGIO - PREFACO
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. Levigu viaj koroj!

A. Ni havas ilin ce la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.

A. Tio estas inda kaj justa.
Vere estas inde kaj juste, guste kaj save, ke ni, ciam kaj cie danku vin, ho Dio de senfina pardonemo, Kiu ce la bordoj de Jordano montris la Savonton de la homaro kaj montris Vin patro de la lumo.
Vi malfermis la cielojn, Vi konsekris la akvojn, Vi supervenkis la fortojn de la malbono kaj Vi indikis Vian unugeneritan Filon, super Kiu, kolombo-forme aperis la Sankta Spirito. Hodiaù, la akvo de Vi benita forvisas la antikvan kondamnon, oferas al la kredantoj la pardonon de cia peko kaj generas filojn de Dio, destinitajn al la eterna vivo. Ili naskigis laù la karno, pro la kulpo ili marsadis al la morto; nun la dia vivo ilin alakceptas kaj ilin kondukas al la gloro de la cieloj. Kaj ni, de Via graco renovigitaj, kune kun la angeloj kaj la sanktuloj, goje proklamas la himnon de laùdo:

C.A. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj. Plenas de Via gloro la cielo kaj la tero. Hosana en la altoj! Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!

(Oni surgenuigu)(Kun etenditaj manoj, la celebranto diras:)

C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ciu sankteco.
(La celebranto kunigas la manojn, kaj, etendante poste ilin super la pano kaj la kaliko, diras:)
Ni petas do: sanktigu ci tiujn donacojn per la roso de Via Spirito,
(Li kunigas la manojn kaj krucosignas la oferajojn, aldonante:)
por ke ili farigu por ni la Korpo + kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo.
(La celebranto kunigas la manojn. En la sekvaj formuloj la vortoj de la Sinjoro estu prononcataj klarvoce, laù la postulo de ilia signifo.)
Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono,
(La celebranto prenas la panon, kaj tenante gin super la altaro, daùrigas:)
Li prenis la panon

kaj dankante rompis kaj donis gin al siaj disciploj,

dirante:
(li iomete klinigas)
Prenu kaj mangu el gi vi ciuj:

car tio estas mia korpo,

kiu por vi estos oferdonata.
(La celebranto montras al la popolo la konsekritan hostion, remetas gin sur la patenon, kaj surgenue adoras. Poste li daùrigas:)
Simile post la vespermango,
(li prenas la kalikon kaj, tenante gin iomete super la altaro, aldonas:)
prenante ankaù la kalikon kaj denove dankante,

Li donis gin al siaj disciploj, dirante:
(li iomete klinigas)
Prenu kaj trinku el gi vi ciuj:

car tio estas la kaliko de mia sango,

de la nova kaj eterna testamento,

kiu por vi kaj por multaj estos versata

por forigo de la pekoj.
Faru tion je mia rememoro.
(La celebranto montras la kalikon al la popolo, remetas gin sur la korporalon, kaj surgenue adoras. Poste li diras:)
C. Jen la mistero de la kredo!

A. Ni anoncas Vian morton, Sinjoro, kaj konfesas Vian resurekton, gis kiam Vi revenos en gloro.
(Etendante la manojn, la celebranto diras:)
C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al Vi, Sinjoro,

la panon de vivo kaj la kalikon de la savo,

dankante, ke Vi konsideris nin indaj

stari antaù Vi kaj servi al Vi.

Kaj humile ni petegas

ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo,

ni unuigu per la Sankta Spirito.
Rememoru, Sinjoro,

Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo

kaj perfektigu gin en la karitato

kune kun nia Papo ......................................

nia Episkopo ................................, kaj la tuta klerikaro.
----------
(En la meso por mortintoj oni povas aldoni:)
C. Memoru pri via servant(in)o ...............................

kiun Vi hodiaù vokis al Vi el ci tiu mondo.

Bonvolu, ke li (si),

kiu estis similigita al Via Filo en la morto,

ankaù similigu en lia resurekto.
Memoru ankaù niajn gefratojn,

kiuj endormigis en la espero pri la resurekto,

kaj ciujn, kiuj mortis en Via kompato;

kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizago.
Kompatu nin ciujn, ni petas,

ke kun la beata Dipatrino virga Maria,

kun la beataj apostoloj kaj kun ciuj sanktuloj,

kiuj surtere placis al Vi,

ni meritu partopreni la eternan vivon, laùdi kaj glori Vin.
(La celebranto kunigas la manojn)
Per Via Filo Jesuo Kristo.
(Tiam la celebranto prenas la patenon kun la hostio kaj la kalikon kaj, ambaù levante, diras:)
Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo,

al Vi, Dio Patro Ciopova,

en unueco kun la Sankta Spirito,

estu ciu honoro kaj gloro eterne.

A. Amen.

KOMUNIAJ RITOJ - DISPECIGO DE LA PANO (Mt 12,18.21)
A. Jen Mia servisto, kiun Mi elektis, Mia amata en kiu Mi havas Mian plezuron. En lia nomo la gentoj esperos, Mian Spiriton Mi metos sur lin, kaj li anoncos Mian justecon.
C. Levante la manojn al la Patro, Kiu estas en la cieloj, kaj lasante nin gvidadi de la Sankta Spirito, kiu pregas en ni kaj por ni, ni kune diru la pregon, kiun Jesuo mem al ni instruis:
PATRO NIA, Kiu estas en la cielo,

sanktigata estu Via nomo.

Venu Via regno.

Farigu Via volo, kiel en la cielo, tiel ankaù sur la tero.

Nian panon ciutagan donu al ni hodiaù

kaj pardonu al ni niajn suldojn,

kiel ankaù ni pardonas al niaj suldantoj.

Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.
(Kun etenditaj manoj, la celebranto daùrigas:)
C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ciuj malbonoj;

donu favore pacon en niaj tagoj,

por ke, helpitaj de Via kompato,

ni estu ciam liberaj de la peko

kaj sekuraj kontraù ciu dangero,

atendante la beatan esperon

kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.

A. Car Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.
C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apostoloj:

"Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi",

ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio;

kaj degnu laù Via volo pacigi kaj unuigi gin.

Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.

A. Amen.
C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ciam.

A. Kaj kun via spirito.
C. (mallaùte)

La akcepto de Via Korpo kaj Sango, Sinjoro Jesuo Kristo,

ne farigu por mi jugo kaj kondamno,

sed pro Via kompato, gi utilu al mi

kiel gardilo kaj kuracilo por mia animo kaj korpo.
(La celebranto genufleksas, prenas la hostion kaj, tenante gin iom super la pateno, sin turnas al la popolo kaj diras klarvoce:)
C. Jen la Safido de Dio,

jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.

Beataj la alvokitaj al la festeno de la Safido.
(Kaj, kun la popolo, li aldonas unufoje:)
C.A. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton,

sed diru nur unu vorton kaj resanigos mia animo.
C. La korpo de Kristo gardu min por la eterna vivo.

C. La sango de Kristo gardu min por la eterna vivo.
(Tiam la celebranto prenas la patenon aù hostiujon, iras al komuniigontoj kaj montras al ciu el ili hostion iom levitan, dirante:)
C. La korpo de Kristo.
(La komuniiganto respondas:)
K. Amen.
C. Tion, kion ni prenis per la buso, Sinjoro, ni akceptu per pura menso;

kaj la portempa donaco farigu por ni la eterna savilo.


KOMUNIA ANTIFONO
A. La tuta mondo estas sanktigita en la bapto de Kristo kaj pardonitaj estas niaj pekoj. Ni ciuj nin purigu en la akvo kaj en la Spirito.
(Cantemus Domino, 194, 144)

ORACIO (starante)
C. NI pregu: (silenta momento)
Ho Dio, ege pardonema, Kiu nin nutradis ce Via bankedo, permesu, ke ni estu fidelaj disciploj de Via unugenerita Filo por ke ni povu nin proklami kaj vere esti Viaj filoj. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.


KONKLUDAJ RITOJ
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
C. Klinigu por la beno.

La Dio de cia konsolo viajn tagojn al vi pasigu enpace kaj al vi Li donu la donacon de Lia favoro.

A. Amen.
C. Li, en ciu okazo, liberigu vin de cia dangero kaj Viajn korojn Li firmigu en la amo.

A. Amen.
C. Li vin plenigu je kredo, espero kaj karitato tiel, ke via surtera vivo estu rica je bonaj faroj, kaj, ke vi sukcesu atingi la gojon de la eterna vivo.

A. Amen.
C. Kaj la beno de Dio ciopova, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito, descendu sur vin kaj kun vi ciam restu.
C. Ni foriru en paco.

A. En la nomo de Kristo.
Elŝuti 92.19 Kb.


Elŝuti 92.19 Kb.