Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Dumonata komunikilo de ligo "humanitas"

Elŝuti 32.74 Kb.

Dumonata komunikilo de ligo "humanitas"
Dato19.03.2017
Grandeco32.74 Kb.

Elŝuti 32.74 Kb.

ERASMO

DUMONATA KOMUNIKILO DE LIGO "HUMANITAS"

www.geocities.com/ligohumanitasNumero 2

Marto - Aprilo 2004

LIGO "HUMANITAS" EN JARO 2004


Pasis jam tri monatoj de post la reformiĝo de Ligo "Humanitas", celanta eliron de la ligo el kelkmonata profunda krizo kaj kontinuon de (jura) ekzisto kaj (laŭeble) pli ambicia daura agado de la ligo. Analizo de la postreformiĝa stato en la ligo montras jenon:
- en postreformiĝa Ligo "Humanitas" membras multe malpli da membroj ol en la antaureformiĝa: el antaŭreformighaj 228 membroj (laŭ stato la 30-an de novembro 2003) al la reformiĝinta ligo - per postulataj paperpoŝtaj realiĝiloj - ĝis la 12-a de februaro 2004 - realiĝis nur 29 membroj;

- el re-aliĝintaj 29 membroj de la ligo 24 estas esperantistoj, la ceteraj estas kroatiaj membroj ne regantaj per esperanto;

- en la postreformiĝa Ligo "Humanitas", diference de la antaŭreformiĝa, estas plu neniu fikcia membro: ĉiuj re-aliĝintaj membroj havas realajn kontaktadresojn, laŭ kiuj ili ĉiuj estas reale kontakteblaj;

- ek de la 29-a de novembro 2003 ĝis mezo de februaro 2004 re-aliĝintaj membroj libervole disponigis al la aktuala kunordiganto de la ligo (plejparte paperpoŝte kaj unukaze laŭ persona konto de la aktuala kunordiganto en Universala Esperanto Asocio) 120 eŭrojn por helpi funkciadon kaj agadon de la ligo (monhelpon alsendis 12 membroj el entutaj 29);

- ĝis nun re-aliĝintaj membroj montris preskaŭ neniun intereson diskuti pri aktualaj kaj aliaj temoj laŭ humanisma vidpunkto, eĉ ne pri la aktuala situacio en la ligo, kiucele estis lanĉita interreta Forumo Humanitas (en esperanto) kaj Forum Humanitas (en la kroata lingvo);

- el ĝis nun re-aliĝintaj membroj nur kelkaj membroj sendis tekstajn materialojn uzeblajn por la komunikilo de la ligo;

- iuj re-aliĝintaj membroj havis malfacilaĵojn por malfermi elektronikpoŝtan version de la komunikilo de la ligo, de la interna adresaro kaj de la financa raporto por jaro 2003 en formato "pdf", preferante ricevadi la materialojn en formatoj de vaste uzata Microsoft Office 97;

- ĝis nun re-aliĝintaj membroj montris preskaŭ neniun intereson pri la proponita de la aktuala kunordiganto organizado de lokaj humanistaj renkontiĝoj kaj iniciato de lokaj nacilingvaj humanistaj grupoj kiuj ĉiuj inter si estus ligitaj per esperanto (kiamaniere estus iom post iom starigata esperantlingva internacia humanista reto, alternativa kompare kun la egzistanta anglalingva internacia humanista reto);

- ĝis nun re-aliĝintaj membroj montris preskaŭ neniun intereson pri la 3-a jarkunveno de la ligo en jaro 2004).
Resume oni povas konkludi:
- ke Ligo "Humanitas" ja estas iugrade reformiĝinta, sed ne ankaŭ esence renoviĝinta;

- ke (almenaŭ sen specialaj membriĝkampanjoj) la re-novigita ligo povas kalkuli kun maksimume kelkdek da membroj-esperantistoj, kaj ankoraŭ malpli da kroatiaj membroj-neesperantistoj;

- ke plimulto (se ne ĉiuj) re-aliĝintaj membroj de la ligo, same kiel plimulto da membroj de la ligo antaŭ la reformiĝo, preferas en la ligo esti persone pasivaj;

- ke redaktanto de la komunikilo de la ligo ne povas kalkuli kun iom pli signifa kunlaboro flanke de membroj de la ligo kaj ke li tiusence devas apogi preskaŭ nur je si mem;

- ke elektronikaj materialoj de la ligo estas preferataj en formato de Microsoft Office 97;

- ke plimulto (se ne ĉiuj) re-aliĝintaj membroj de la ligo preferas Ligon "Humanitas" kiel virtualan komunumon (1) ĉeestantan en Interreto per retpaĝaro, (2) eldonantan periodan komunikilon kaj (3) eldonantan internan adresaron por ebligi rektajn kontaktojn inter membroj de la ligo;

- ke sidejo de la ligo povas kalkuli kun negrandaj, sed tamen sufiĉaj libervolaj monaj donacoj por elementara funkciado de la ligo;

- ke, se kaj kiam estus enkondukita deviga membrokotizo, la ligo povus kalkuli kun ne pli ol duono da membroj kiuj pretas membri en la ligo dum la membreco estas senkotiza.
Konsiderante ĉion supran, la aktuala kunordiganto de Ligo "Humanitas" ĝis la 3-a jarkunveno de la ligo daurigos kunordigadi la ligon kompromise, rezignite de ĉio plia ol: (1) daŭra prizorgado kaj persone laŭebla aldonkonstruado de esperantlingva TTT-ejo de la ligo en Interreto laŭ la adreso: www.geocities.com/ligohumanitas kaj daŭra prizorgado kaj persone laŭebla aldonkonstruado de la kroatlingva TTT-ejo de la ligo en Interreto laŭ la adreso: www.geocities.com/ligahumanitas, (2) daŭra dumonata eldonado de la kvarpaĝa komunikilo de la ligo (en esperanto sub nomo "Erasmo" kaj en la kroata lingvo sub nomo "Erazmo"), en la elektronikpoŝta versio dissendata en zip-komprimita formato "doc" de Microsoft Word kaj (3) regula aktualigado de la interna adresaro (detala membrolisto) de la ligo en esperanto kaj ĝia dissendado al la membraro de la ligo dufoje jare (same en zip-komprimita formato "doc").
Forumo Humanitas (en esperanto) kaj Forum Humanitas (en la kroata lingvo) ne estos fermitaj, sed ili estos lasitaj al sia sorto, kaj ilia vivo ne plu estos tenata per preskaŭ nur la retmesaĝoj de la kunordiganto (estonte kunordiganto en menciitaj forumoj pli-malpli nur reagos je forume rekte aŭ malrekte adresitaj al li retmesaghoj).


Estas lanĉita nova paĝo "Aktualaĵoj" en TTT-ejo de la ligo en kiu estos publikigataj artikoloj de membroj kaj amikoj de la ligo pri aktualaj temoj el la humanisma vidpunkto. Adreso: www.geocities.com\ligohumanitas\aktualajhoj.htm

La 3-a jarkunveno de Ligo "Humanitas" okazos sabate, la 1-an de majo 2004, en la turista apartamentaro Červar-Porat apud ĉarma nordadriatika urbo Poreĉ (Norda Adriatiko, Kroatio), kun la tutsemajnfina programo. Okaze de nemultnombraj partoprenantoj jarkunvenejo estos Apartamento Špekuljak, Agava 1/II. Por tri partoprenantoj eblos senpaga tranoktado en tri disponeblaj litoj en la Apartamento Špekuljak, la aliaj povos esti loĝigitaj laŭ ilia prefero (en privataj apartamentoj aŭ en apudaj hoteloj). Ne estas kunvenkotizo. Ĉiujn aliajn klarigojn eblas ricevi de sidejo de la ligo per la kutima aŭ elektronika poŝto (ligohumanitas@yahoo.com) kaj telefono (385 1 3635090).


PROGRAMO DE LA 3-A JARKUNVENO DE LIGO "HUMANITAS"
30.04.2004 (vendredo)
17.00-20.00 Akcepto de partoprenontoj kaj ilia loĝigo
20.00-22.00 Komuna vespermanĝo en la loka fiŝgastejo kaj vespera apudmara promenado

01.05.2004 (sabato)
09.00-14.00 3-a jarkunveno de Ligo "Humanitas"

14.00-16.00 Tagmanĝo kaj posttagmanĝa ripozo

16.00-20.00 Konatiĝo kun ĉirkaŭaĵo de Ĉervar-Porat (piede kaj/aŭ bicikle)

20.00-22.00 Komuna vespermanĝo en la loka fiŝgastejo kaj vespera apudmara promenado
02.05.2004 (dimanĉo)
09.00-16.00 Ekskurso al Poreĉ kaj ĝia ĉirkaŭaĵo (aŭtobuse, piede, ŝipe)

16.00-20.00 Libera tempo

20.00-23.00 Komuna vespermanĝo kaj amuzvespero (amuzprogrameroj, ludado per gitaro, kantado)
03.05.2004 (lundo)
09.00-12.00 Disiĝo de partoprenintoj

HUMANISMAJ INICIATOJ

HOMEKOLOGIO – ETIKO KAJ LINGVO DE TUTMONDIĜO


En sia festoparolado dum pasintjara 76-a kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda en Svislando la aŭstralia eksiministro Kep Enderbg akcentis la neceson de ĝusta, universale akceptebla etiko por la progresiĝanta tutmondiĝo. Li tuŝis ankaŭ lingvan dimension de la afero, opiniante ke antaŭire al pli supera grado de civilizacio la ĝusta etika perspektivo postulas ke esperanto superu la anglan.

Tuthomare realigi tiun celon estiĝis klopodo de la novproponata mondkoncepto - homekologio, estanta sintezo de la universala etiko kaj universala lingvo. Homekologio volas krei bazan unuecon en tuthomaraj diversecoj etikaj kaj lingvaj, kiuj estus plue kulturotaj. La universala etiko de homekologio baziĝas sur la kerno de multaj religiaj kaj ankaŭ sekularaj moralaj instruoj, nome la ĝenerale konata "ora principo": "Rilatu al aliuloj tiel, kiel vi deziras ke aliuloj rilatu al vi". De tiu universla etika principo facile deduktiĝas pluaj reguloj, kapablaj ĝuste, senperforte kaj homdigne, reguli ĉiun vivsituacion.

La tutmonda aplikado de homekologio helpus efike ĝustigi la evoluon de la civilizacio al pli supera grado – la tutmondiĝon – por ke la civilizacio de estonteco fariĝu harmonia, senperforta kaj senmilita. La konsekvenco de mal-aramdo estus tutmonde ŝparitaj enormaj monsumoj (en jaro 2003 oni forĵetis en la tuta mondo 794 miliardoj da usonaj dolaroj por armadelspezoj). Tiu monsumo povus esti dediĉita por plibonigo kaj sekurigo de ĉiuspeca vivo kaj vivmedio sur nia planedo Tero, por mondskala sanigado kaj laŭebla preventado de naturkatastrofoj.

Por tion atingi la homekologio devus esti tutmonde instruata ek de elementaj lernejoj kaj tiamaniere fariĝi grava parto de la ĝenerala klereco de ĉiuj homoj. Eblas realigi tion sen plua ŝarĝo por lernantoj: nome, en lernejoj de la tuta mondo oni povus iom modifi la lernofakaron kaj forpreni kelkajn balastojn, kiujn la infanoj en ilia posta vivo praktike ne bezonos, por gajni almenaŭ ununuran instruhoron semajne por instruado de homekologio. Tiu ununura horo fariĝus ege fruktodona: ĝi nobligus ne nur la vivon de la lernantoj, sed – post certa tempo – ĝi kaŭzus pli-nobligon de la tuta homaro.

Do, en la 2-a klaso de elementaj lernejoj en la tuta mondo estu instruata fundamento de la lingva parto de homekologio (lingvo esperanto) kaj ek de la 3-a ĝis la lasta klaso – rekte en tiu-ĉi lingvo, komence en formo de pliperfektiga lingvokurso – ĝia parto etika. Gravan tiucelan paŝon pretus fari Centro Sivron el Jerualemo, kiu aprobe adoptis la ideojn enradikiĝitajn en homekologio kaj pretas ellabori la agadprogramon por ke la homekologio estu instruata en elementaj lernejoj de la tuta mondo.

Estas proponate al esperantistoj de la tuta mondo kiuj emus la projekton helpi – precipe per pritraktadoto de la afero kun ilialandaj kompetentaj edukaj institucioj – kontakti Centron Sivron, aŭ iniciatinton de la homekologio, por kune ellabori kiel eble pli taŭgan agadprogramon. Kontaktadresoj estas:

Centro Sivron, P.O.Box 231 80, IL-91 231 Jerusalem, Israel aŭ
Jaroslav Karhan, Internacia Homekologio-Iniciato, Erenburga 7, CZ-779 00, Olomouc, Ĉeĥio

En Jeruslalemo, kie Centro Sivron situas, ekzistas nun – komence de la 21-a jarcento – analoge tragikaj interhomaj rilatoj, kiel en la pola urbo Bialystok dum la tempo de Zamenhof. La tiamaj teruraj travivaĵoj instigis Zamnhofon dediĉi sian tutan vivon al agado por plibonigo de la aferoj tuthomaraj. Li tiucele kreis la lingvon esperanto kaj ankaŭ du, ĝis nun malpli konataj, etikajn instruojn: hilelismo kaj homaranismo. Kune ili ĉiuj montras vojon al la tuthomara harmonio.Jaroslav Karhan, Internacia Homekologio-Iniciato, Zamenhof-Tago, 15-an de decembro 2003
(fragmenta represo - kun akomodigaj ŝanĝoj - el Jerusalema Bulteno n-ro 30, Nova Jaro 2004)


El leteroj al Ligo "Humanitas"


Ivan (Kroatio)
Kio koncernas refromon de la ligo, persone mi ne estas tro kontenta pro tiom malpligrandigita nombro da membroj, sed se tio estas bazo por estonta pli kvalita agado de la ligo, tiukaze ĝi estas akceptebla. Bone ke membroj ne plu estos instigataj partopreni en la forumoj... Nemultaj homoj ŝatas partopreni iajn ajn interretajn forumojn, eĉ se temas pri la humanismaj... Nek mi persone preferas tiun formon komuniki...

Giuseppe (Italio)
Mi ĵus ricevis la dumonatan komunikilon de la renovigita Ligo "Humanitas" kaj mi tre ĝojas pro ĝia jura pluekzisto cele al universalhumanisma agado. Korajn bondezirojn al ĉiuj novaliĝintoj, serioze kaj sincere entuziasmiĝintaj pri humanismaj idealoj! Mi ŝatas legi kaj primediti la "eternajn eldirojn" de humanistoj kiujn mi taksas karaj kunuloj dum miaj longaj ĉe-hejmaj tagoj pro malbona sano.

Jaroslav (Ĉeĥio)
Mi ĵus ricevis komunikilon "Erasmo" n-ro 1, en kiu estas artikolo: "El la saĝo de J. A. Komenio - Rebonigo de la aferoj tuthomaraj", kaj samtempe "Jerusaleman bultenon" n-ro 30, en kiu estas artikolo "Etiko kaj lingvo de tutmondiĝo – Homekologio", montranta praktikan vojon al realigo de la saĝaj ideoj de Komenio. Tio pruvas ke Ligo "Humanitas" kaj Centro Sivron el Jerusalemo (P.O.Box 321 80, IL-91 231 Jerusalem, Israel) havas analogan mision. Ĉu eblus kunlaboro inter la renovigita Ligo "Humanitas" kaj Centro Sivron?

ANONCO

Mi pretas adekvate rekompenci per eŭroj la samideanajn humanistojn, kiuj sendus laŭ mia hejma adreso fotokopiojn de partituroj por klasika gitaro de la plej elstaraj gitaristoj de iliaj landoj (laŭeble el epoko de Romantismo).

Giuseppe Quaranta (Via Trieste 14, IT-24057 Martinengo – BG, Italio)Realiĝintaj membroj:

Andras (Rumanio)
Antal
(Rumanio)
Axel
(Suda-Afriko)
Eugenia-Ecaterina (Rumanio)
Irena (Kroatio)
Irina (Rumanio)
Linda (Kroatio)
Michail (Rusio)

Donacantoj:

Alcino 20 €
Jaroslav 50 HRK
Giuseppe 10 €
Jozo 50 HRK
Vjaĉeslav 1 IRK

Vjaĉeslav (Estonio)
Mi estas tre kontenta ricevi la informojn pri la agado de Ligo "Humanitas" kaj scii, ke ĝi daŭrigas sian funkciadon, uzante Esperanton. Humanismo estis ĉiam unu el ĉefaj trajtoj de kristanismo kaj eŭropa identeco, kaj la homaro vivas antaŭen ankaŭ dank' al la ekzisto de tiu-ĉi trajto. Ni esperu ke la ciklo de evoluo denove turniĝu al vera humanismo.

Abono je reta versio de "Erasmo" estas senpaga. Presatan version de "Erasmo" oni povas aboni kontraŭ 10
por unu jaro. Abonpetojn, same kiel materialojn por publikigi, sendu al la redaktanto:
Mato Špe
kuljak, Oštarijska 8, HR-10000 Zagreb, Kroatio - Croatia


Elŝuti 32.74 Kb.

 • - el re-aliĝintaj 29 membroj de la ligo 24 estas esperantistoj, la ceteraj estas kroatiaj membroj ne regantaj per esperanto;
 • - el ĝis nun re-aliĝintaj membroj nur kelkaj membroj sendis tekstajn materialojn uzeblajn por la komunikilo de la ligo;
 • - ĝis nun re-aliĝintaj membroj montris preskaŭ neniun intereson pri la 3-a jarkunveno de la ligo en jaro 2004). Resume oni povas konkludi
 • - ke plimulto (se ne ĉiuj) re-aliĝintaj membroj de la ligo, same kiel plimulto da membroj de la ligo antaŭ la reformiĝo, preferas en la ligo esti persone pasivaj;
 • - ke elektronikaj materialoj de la ligo estas preferataj en formato de Microsoft Office 97;
 • - ke sidejo de la ligo povas kalkuli kun negrandaj, sed tamen sufiĉaj libervolaj monaj donacoj por elementara funkciado de la ligo;
 • PROGRAMO DE LA 3-A JARKUNVENO DE LIGO "HUMANITAS" 30.04.2004 (vendredo)
 • 16.00-20.00 Konatiĝo kun ĉirkaŭaĵo de Ĉervar-Porat (piede kaj/aŭ bicikle) 20.00-22.00 Komuna vespermanĝo en la loka fiŝgastejo kaj vespera apudmara promenado
 • 20.00-23.00 Komuna vespermanĝo kaj amuzvespero (amuzprogrameroj, ludado per gitaro, kantado) 03.05.2004 (lundo) 09.00-12.00 Disiĝo de partoprenintoj
 • Giuseppe Quaranta (Via Trieste 14, IT-24057 Martinengo – BG, Italio) Realiĝintaj membroj: Andras
 • Eugenia-Ecaterina

 • Elŝuti 32.74 Kb.