Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Dediĉo de la katedralo enira antifono

Elŝuti 56.48 Kb.

Dediĉo de la katedralo enira antifono
Dato07.01.2018
Grandeco56.48 Kb.

Elŝuti 56.48 Kb.

dediĉo de la Katedralo de Milano – jaro B – N.L.A.

DEDIĈO DE LA KATEDRALO

ENIRA ANTIFONO (Mt 21, 13; Lk 11, 10) (starante)

K. «Mia domo estas preĝodomo - diras la Sinjoro -
en ĝi, kiu petas ricevas,
kiu serĉas trovas kaj al tiu, kiu frapas, estos malfermite.


C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.
K. Amen.

KONFESO DE PEKOJ.

C. Gefratoj, por inde celebri la sanktajn misterojn, ni agnosku niajn pekojn.

C.K. Mi konfesas al Dio ĉiopova kaj al vi, gefratoj,
ke mi ege pekis per penso, parolo, faro kaj neglekto:


mia kulpo, mia kulpo, mia tre granda kulpo.

Tial mi petas la beatan Marian ĉiam virgan,
ĉiujn Anĝelojn, la Sanktulojn kaj vin, gefratoj,
preĝi por mi al nia Sinjoro Dio.


C. Dio Ĉiopova kompatu nin, li pardonu niajn pekojn kaj nin konduku al la eterna vivo.

K. Amen.

GLORO AL DIO

C. GLORO AL DIO EN LA ALTOJ
C.K. Kaj sur la tero paco al la homoj de lia bonvolo.
Ni laŭdas vin, ni benas vin, ni adoras vin, ni gloras vin,
ni dankas al vi pro via granda gloro, Sinjoro Dio,
ĉiela Reĝo, Dio Patro Ĉiopova.
Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo.
Sinjoro Dio, Ŝafido de Dio, Filo de l' Patro;
kiu forigas la pekojn de l' mondo, kompatu nin,
kiu forigas la pekojn de l' mondo, akceptu nian petegon,
kiu sidas dekstre de la Patro, kompatu nin.
Ĉar vi sola estas sankta, vi sola Sinjoro,
vi sola Plejaltulo,
Jesuo Kristo, kun la Sankta Spirito: en la gloro de Dio Patro.
Amen.


JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO

C. Ni preĝu. (silenta momento)

Per vivantaj kaj elektitaj ŝtonoj, vi starigas, ho Dio, eternan templon je via gloro; verŝu vian sanktecon al nia katedralo kaj igu, ke ĉiuj, kiuj vokos vian nomon spertu la bonon de via ŝirmado. Per Jesuo KrIsto, via Filo, nia Sinjoro kaj nia Dio, kiu vivas kaj regas kun vi en unueco kun la Sankta Spirito, dum jarcentoj da jarcentoj.
K. Amen.

LITURGIO DE LA PAROLO (sidante)

LEGAĴO (Apo 21, 9a, c-27)

L. Benu min, ho Patro.
C. La profeta legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"La sankta urbo fianĉino de la Ŝafido"

L. Legado de la libro de Apokalipso de sankta Johano apostolo

En la tago de la Sinjoro, venis unu el la sep anĝeloj, kaj li parolis al mi: «Venu ĉi tien, mi montros al vi la fianĉinon, la edzinon de la Ŝafido». La anĝelo portis min en spirito sur monton grandan kaj tre altan, kaj montris al mi Jerusalemon, la sanktan urbon, kiu malsupreniris el la ĉielo, de Dio. Ĝi havis la glorlumon de Dio, kaj brilis kiel altvalora ŝtono, kvazaŭ kristaleca gemo. Ĝiaj muroj estis fortaj kaj altaj, kun dek du pordoj. Sur la pordoj staris dek du anĝeloj kaj estis skribitaj la nomoj de la dek du triboj de Izraelo. Oriente estas tri pordoj, norde tri pordoj,sude tri pordoj kaj okcidente tri pordoj. La muroj de la urbo staris sur dek du stupoj, kaj sur ĉiu el ili estis nomo de unu el la dek du apostoloj de la Ŝafido.

Mia kunparolanto havis kiel mezurilon, oran vergon, por mezuri la urbon kaj ĝiajn pordegojn kaj ĝian muron. La urbo staras kvadrate, kaj ĝia longo estas tiom, kiom la larĝo; kaj li mezuris la urbon per la vergo: dek du mil stadiojn; ĝia longo kaj ĝia larĝo kaj ĝia alto estas egalaj. Kaj li mezuris ĝian muron, cent kvardek kvar ulnojn, laŭ mezuro de homo, uzata de la anĝelo. Kaj la strukturo de ĝia muro estis jaspiso; kaj la urbo estis pura oro, simila al pura kristalo. La fundamentoj de la muro de la urbo estis ornamitaj per altvaloraj ŝtonoj ĉiuspecaj. La unua fundamento estis jaspiso; la dua, safiro; la tria, kalcedonio; la kvara, smeraldo; la kvina, sardonikso; la sesa, sardio; la sepa, krizolito; la oka, berilo; la naŭa, topazo; la deka, krizopraso; la dek-unua, jacinto; la dek-dua, ametisto. Kaj la dek du pordegoj estis dek du perloj, ĉiu el la pordegoj estis el unu perlo; kaj la placo de la urbo estis pura oro, kvazaŭ travidebla kristalo.

Neniun templon en ĝi mi vidis: ĉar Dio, la ĉiopova Sinjoro, kaj la Ŝafido estas ĝia templo. La urbo ne bezonas sunon nek lunon: ĉar la gloro de Dio estas ĝia heleco kaj ĝia lumo estas la Ŝafido. La nacioj promenos per ĝia lumo; kaj la reĝoj de la tero alportas en ĝin sian gloron. Ne eniros en ĝin io malpura, nek faranto de abomenindaĵo kaj mensogo; sed nur la skribitaj en la libro de vivo de la Ŝafido.

- Jen la parolo de Dio.
K. Al Dio estu danko!

PSALMO (Ps. 67 (68))

L. Donu gloron al Dio en lia sanktejo.
K. Donu gloron al Dio en lia sanktejo.

L. Oni vidis vian iron, ho Dio, / la iron de mia Dio, mia Reĝo, en la sanktejo.
Antaŭe iris la kantistoj, poste la citron ludantoj,
kune kun knabinoj tamburludantaj.
«En viaj kunvenoj gloru Dion, la Sinjoron, / vi, devenantoj de Izrael».
K. Donu gloron al Dio en lia sanktejo.

L. Montru, ho Dio, vian forton, / fortikigu, ho Dio, tion, kion vi faris por ni.
Pro via templo en Jerusalem / la reĝoj alportos al vi donacojn.
Regnoj de la tero, kantu al Dio, / kantu himnojn al la Sinjoro.

K. Donu gloron al Dio en lia sanktejo.

L. Gloru la forton de Dio, / super Izrael estas lia majesto,
lia potenco estas super la nuboj.
Timinda vi estas, ho Dio, en via sanktejo /
Estas li, la Dio de Izrael,
kiu donas forton kaj potencon al sia popolo. / Glorata estu Dio.

K. Donu gloron al Dio en lia sanktejo.

EPISTOLO (1 Kor. 3, 9-17)

L. Benu min, ho Patro.
C. La apostola legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"Sankta estas la dia sanktejo, kiu vi estas""

L. Unua letero de la Sankta Apostolo Paŭlo al la Korintanoj

Gefratoj, ni estas kunlaborantoj kun Dio: vi estas fekunda tero de Dio kaj la dia sanktejo. Laŭ la dia graco donita al mi, kiel prudenta konstruanto, mi metis la fundamenton, sed iu alia konstruas la domon. Ĉiu tamen atentu, kiel li konstruas.La fundamenton neniu povas ŝanĝi, kaj tiu estas Jesuo Kristo.

Sed se iu konstruas sur la fundamento per oro, arĝento, multekostaj ŝtonoj, ligno, fojno, pajlon, ĉies laboraĵo evidentiĝos; ĉar tiu tago ĝin montros, pro tio, ke ĝi estas malkaŝita en fajro; kaj la fajro mem provos ĉies laboraĵon, kia ĝi estas. Se restos ies laboraĵo, kiun li surkonstruis, li ricevos rekompencon. Se ies laboraĵo forbrulos, li suferos perdon; sed li mem saviĝos; tamen kiel tra fajro. Ĉu vi ne scias, ke vi estas la dia sanktejo, kaj ke la Spirito de Dio loĝas en vi? Se iu detruos la dian sanktejon, tiun detruos Dio. La dia sanktejo estas sankta kaj vi ĝi estas.

- Jen la parolo de Dio.
K. Al Dio estu danko!

KANTO ĈE LA EVANGELIO (Kp 1 Kor 3, 17; 9) (starante)

K. Haleluja, haleluja.
L. Sankta estas la dia sanktejo, fekunda tero, kiun li kultivas
kaj konstruaĵo de li starigita.

K. Haleluja

EVANGELIO (Joh 10, 22-30)

"Okazis la festo de Inaŭguro kaj estis vintro"

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Legado de la Evangelio laŭ Johano
K. Gloro estu al vi, Sinjoro.

C. En tiu tempo okazis la festo de Inaŭguro en Jerusalemo kaj estis vintro; kaj Jesuo promenis en la templo, en la portiko de Salomono. La Judoj do ĉirkaŭis lin, kaj diris al li: «Ĝis kiam vi tenas en dubo nian animon? Se vi estas la Kristo, diru al ni malkaŝe.» Jesuo respondis al ili: «Mi diris al vi, kaj vi ne kredas; la faroj, kiujn mi faras en la nomo de mia Patro atestas pri mi. Sed vi ne kredas, ĉar vi ne estas el miaj ŝafoj. miaj ŝafoj aŭskultas mian voĉon; mi konas ilin kaj ili min sekvas, Al ili mi donas vivon eternan; kaj ili neniam pereos. Neniu forkaptos ilin el mia mano! Mia Patro, kiu donis ilin al mi, superas ĉiujn; pro tio neniu povas forkapti ilin el la mano de mia Patro. mi kaj la Patro estas unu.»
- Jen la parolo de la Sinjoro.
K. Al Kristo estu laŭdo!

C. Laŭdata estu Jesuo Kristo.
K. Ĉiam li estu laŭdata.

––– oOo –––(sidante, oni aŭskultas la homilion)

POST LA EVANGELIO

K. Ĉi tiu estas la templo de la Sinjoro,
starigita de la Plejalta Sacerdoto.
Envenu la popolo en la sanktejon kaj kantu novan kanton:
«Gloro al vi, Sinjoro, Ĉiopova Dio».

UNIVERSALA PREĜO

C. Gefratoj, kuniĝintaj en ĉi loko de preĝo, ni petu la Sinjoron, ke li ĉeestu inter Sia popolo kun la riĉaĵo de Siaj donacoj.

L. Ni preĝu kune kaj diru: «Elaŭdu, Sinjoro, la preĝon de via Eklezio!»
K. Elaŭdu, Sinjoro, la preĝon de via Eklezio!

L. Por nia Ĉefepiskopo kaj por liaj kunlaborantoj: cele, ke ili estu subtenataj de la Sankta Spirito en la gvidado de nia dioceza komunumo kaj cele, ke ili ĉiam estu veraj majstroj, sacerdotoj kaj paŝtistoj: ni preĝu.
K. Elaŭdu, Sinjoro, la preĝon de via Eklezio!

L. Por nia urbo: por ke la kredantoj aparte sin sentu respondecaj pri vivo honesta, laborema kaj paca, kaj por ke ili atestu pri la kredo al tiuj, kiuj ne kredas: ni preĝu.
K. Elaŭdu, Sinjoro, la preĝon de via Eklezio!

L. Por ni ĉiuj: cele, ke dum ĉiu renkontiĝo kun Kristo al ni estu donataj novaj okuloj por vidi la bezonojn de la aliaj kaj por vidi ĉiun realaĵon laŭ la vidpunkto de la kredo: ni preĝu.
K. Elaŭdu, Sinjoro, la preĝon de via Eklezio!

(aliaj intencoj)

KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO

C. Ho Dio forta kaj eterna, kiu vivas kaj agas en via tuta kreitaĵo, ŝirmu aparte bonvole nian katedralon, kiu estas laŭ via volo konstruita kaj al vi dediĉita; kontraŭ ĝi malvenku ĉia kontraŭa povo kaj la Sankta Spirito permesu, ke viaj filoj servu al vi pur-konscience, ĝoj-kore kaj laboreme. Per Kristo nia Sinjoro.
K. Amen.

EŬKARISTIA LITURGIO

RITO DE LA PACO

C. Laŭ la instigo de la Sinjoro, antaŭ ol prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni interŝanĝu pacosignon.

DONACOFERO (sidante)

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi panon, por ke ĝi fariĝu la korpo de Kristo, via Filo.
K. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi vinon, por ke ĝi fariĝu la sango de Kristo, via Filo.
K. Amen

KREDO-KONFESO (starante)

C. Gefratoj, kunigitaj de la Spirito mem de Kristo, ni konfesu kun koro sincera la simbolon de nia kredo:

C. MI KREDAS JE UNU DIO,
C.K. la Patro ĉiopova, Kreinto de la ĉielo kaj de la tero,
de ĉiuj aĵoj videblaj kaj nevideblaj. Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo,
ununaskita Filo de Dio, kaj el la Patro generita antaŭ ĉiuj jarcentoj.
Dio el Dio, Lumo el Lumo, Dio vera el Dio vera, generita, ne kreita,
samsubstanca kun la Patro: per kiu ĉio estas farita.
Kiu por ni homoj kaj por nia savo descendis de la ĉieloj.
Kaj per la Sankta Spirito li enkarniĝis el Maria, la Virgulino,
kaj fariĝis homo. Krucumita por ni sub Poncio Pilato, li mortis
kaj estis entombigita.La trian tagon li resurektis laŭ la Skriboj,
ascendis al la ĉielo kaj sidas dekstre de la Patro. Kaj li revenos kun gloro, juĝi la vivantojn kaj la mortintojn, kaj lia regno estos senfina.
Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto,
kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.
Kiu kun la Patro kaj la Filo
same estas adorata kaj glorata; kiu parolis per la profetoj.
Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.
Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.
Kaj mi atendas la reviviĝon de la mortintoj,
kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.


ORACIO PRI LA DONACOJ

C. De vi ni ricevas, ho Patro, la panon kaj la vinon, kiun ni nun al vi oferas: venu kaj vigligu pere de via sanktiga ĉeesto la templon, kiun vi lasis al ni konstrui por via gloro, kaj vi estu por ni subteno kaj defendilo en ĉiu momento de nia vivo. Per Kristo nia Sinjoro.
K. Amen.

PREFACO

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Leviĝu viaj koroj!
K. Ni havas ilin ĉe la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.
K. Estas inde kaj juste.

Vere estas inde kaj juste, ĝuste kaj save, ke ni ĉiam kaj ĉie danku vin, Patro Sankta, ĉiopova Eterna Dio. La Sinjoro Jesuo partoprenigis sian Eklezion je la suvereneco super la mondo, kiun vi al li donis, kaj ĝin suprenlevis je la digno de edzino kaj de reĝino.Kliniĝas antaŭ ĝia mistera grando la universo, ĉar ĉiu ĝia juĝo surtera konfirmiĝas en la ĉielo. La Eklezio estas la patrino de ĉiuj vivantaĵoj, pli kaj pli gloriĝanta pro la filoj al vi ĉiutage naskitaj, ho Patro, pro la interveno de la Sankta Spirito. Ĝi estas la fruktodona vito, kiu sur la tuta tero plilongigas siajn branĉojn kaj, sin alkroĉiĝante je la kruca ligno, ĝisatingas vian regnon. Ĝi estas la urbo staranta sur montosupro, mirinda je ĉies okuloj, en kiu por ĉiam vivas ĝia Fondinto. Miroplenaj pro tioma belo, nian voĉon ni unuiĝu kun la kanto, kiu reeĥas en la ĉiela Jerusalemo kaj kune kun la anĝeloj kaj kun la sanktuloj ni himnadu ĝoje:

C.K. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj.
Plenas de via gloro la ĉielo kaj la tero. Hosana en la altoj!
Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!


(oni surgenuiĝu)

C. Vere Sankta vi estas, Sinjoro, fonto de ĉiu sankteco. Ni petas do: sanktigu ĉi tiujn donacojn per la roso de via Spirito, por ke ili fariĝu por ni la Korpo + kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo. Kiam li estis fordononta sin memvole al la Pasiono, li prenis la panon kaj dankante rompis kaj donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj manĝu el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas mia korpo, kiu por vi estos oferdonata.

Simile post la vespermanĝo, prenante ankaŭ la kalikon kaj denove dankante, li donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj trinku el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas la kaliko de mia sango, de la nova kaj eterna testamento, kiu por vi kaj por ĉiuj estos verŝata por forigo de la pekoj. Faru tion je mia rememoro.ANAMNEZO

C. Jen la mistero de la kredo!
K. Ni anoncas vian morton, Sinjoro, kaj konfesas vian resurekton, ĝis kiam vi revenos en gloro.

C. Memorante pri lia morto kaj resurekto, ni oferas al vi, Sinjoro, la panon de vivo kaj la kalikon de la savo, dankante, ke vi konsideris nin indaj stari antaŭ vi kaj servi al vi. Kaj humile ni petegas ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo, ni unuiĝu per la Sankta Spirito. Rememoru, Sinjoro, vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo kaj perfektigu ĝin en la karitato kune kun nia Papo .............., nia Epi­skopo ..............., kaj la tuta klerikaro. Memoru ankaŭ niajn gefratojn, kiuj endormiĝis en la espero pri la resurekto, kaj ĉiujn, kiuj mortis en via kompato; kaj akceptu ilin en la lumon de via vizaĝo. Kompatu nin ĉiujn, ni petas, ke kun la beata Dipatrino virga Maria, kun la beata Jozefo, ŝia fianĉo, kun la beataj apostoloj kaj kun ĉiuj sanktuloj, kiuj surtere plaĉis al vi, ni meritu partopreni la eternan vivon, laŭdi kaj glori vin. Per via Filo Jesuo Kristo.

Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo, al vi, Dio Patro ĉiopova, en unueco kun la Sankta Spirito, estu ĉiu honoro kaj gloro eterne.
K. Amen.

RITO DE KOMUNIO

JE LA DISPECIGO DE LA PANO (Kp. Ezr 3, 1-3)

K. La tuta popolo, kiel ununura homo, kuniĝis en Jerusalemo:
la sacerdoto venis kun la levidoj kaj konsekris la altaron de la Sinjoro por tie doni holokaŭston al nia Dio.


C. Filoj de Dio ni fariĝis en Kristo Jesuo. Ni rajtas kun li alpreĝi Dion kun veramo kaj kun ĝojo dirante:

C.K. PATRO NIA, kiu estas en la ĉielo, sanktigata estu via nomo. Venu via regno. Fariĝu via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero. Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj. Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.

C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ĉiuj malbonoj; donu favore pacon en niaj tagoj, por ke, helpitaj de via kompato, ni estu ĉiam liberaj de la peko kaj sekuraj kontraŭ ĉiu danĝero, atendante la beatan esperon kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.
K. Ĉar via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.

C. Sinjoro Jesuo Kristo, kiu diris al viaj apostoloj: "Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi", ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de via Eklezio; kaj degnu laŭ via volo pacigi kaj unuigi ĝin. Vi, kiu vivas kaj regas eterne.
K. Amen.

C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ĉiam.
K. Kaj kun via Spirito.

C. Beataj la alvokitaj al la festeno de la Ŝafido. Jen la Ŝafido de Dio, jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.

C.K. Sinjoro, mi ne estas inda, ke vi eniru sub mian tegmenton,
sed diru nur unu vorton kaj resaniĝos mia animo.


DUM LA KOMUNIO (Kp. 1 Re 9, 3)

K. «Mi aŭskultis la preĝon, kiun vi levis al mi - diras la Sinjoro -,
mi konsekris ĉi domon, kiun vi al mi konstruis,
kaj al ĝi mi donos mian nomon por ĉiam».


POST LA KOMUNIO (starante)

C. Ni preĝu: (silenta momento)

La popolo al vi konsekrita, ho Dio viva kaj vera, ricevu la fruktojn kaj la ĝojon de via beno kaj, ĉar ĝi celebris ĉi riton festan, de tiu ĝi ricevu la Spiritajn donacojn. Per Kristo nia Sinjoro.
K. Amen.

KONKLUDAJ RITOJ

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via Spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

C. Kliniĝu por la beno.
K. Amen.

C. Dio, Sinjoro de la ĉielo kaj de la tero, kiu hodiaŭ nin kunigis por la jarreveno de la inaŭguro de lia domo, vin pleniĝu je beno.
K. Amen.

C. Dio, kiu en Kristo volis kunigi ĉiujn disigintajn filojn, igu, ke vi estu la templo kaj la domo de la Sankta Spirito.
K. Amen.

C. Dio venu kaj loĝu en viaj koroj, purigitaj je ĉia kulpo, kaj al vi donu la eternan heredaĵon kune kun ĉiuj sanktuloj.
K. Amen.

C. Kaj la beno de Dio ĉiopova, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito, sur vin descendu kaj kun vi ĉiam restu.
K. Amen.

C. Ni foriru en paco.
K. En la nomo de Kristo.

C. Ni foriru en paco.
K. En la nomo de Kristo.Elŝuti 56.48 Kb.


Elŝuti 56.48 Kb.