Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Decidoj de la estraro dum la lastaj jaroj

Elŝuti 87.47 Kb.

Decidoj de la estraro dum la lastaj jaroj
Dato20.04.2017
Grandeco87.47 Kb.

Elŝuti 87.47 Kb.

DECIDOJ DE LA ESTRARO DUM LA LASTAJ JAROJ

* signifas ke la propono estis poste nuligita


La Estaro decidis, laý propono de Bill Harmon, ke okaze de ELNA-Kongreso la loka grupo ne rajtas fari iun ajn kontrakton en la nomo de ELNA sed devas sendi la kontraktojn al la Centra Oficejo por ties subskribo. (1989)
La Estraro de ELNA rajtigas la Centran Oficejon elspezi øis $500 dum la fiska jaro 1991 por eldoni kaj dissendi unupaøan informilon por disdonado æe paroladoj pri Esperanto, kondiæe, ke tiu informilo estu provizita al kluboj kaj unuopuloj laý la jenaj kondiæoj: (1) Neniu grupo aý unuopulo rajtas ricevi, senkoste, aron da informiloj pli ol unu fojon en la jaro; (2) Skribita peto devas veni al la Centra Oficejo kun la datoj de la okazo kaj sufiæe da detaloj por certigi, ke la celoj de la okazo ne kontraýas la celojn de ELNA laý ties Statuto; (3) La petinta grupo aý unuopulo devas pagi la sendokoston. (1991)
*ELNA aperigu specialan faldfolio-serion, konsistantan el ses titoloj, kiu estos: "Esperanto Literature", "The Artificial Language Movement", "History of the World Esperanto Movement", "World Language Problem Today", "Is There an Esperanto Culture?", kaj "Zamenhof: Creator of Esperanto."

Øis la fino de la unua plena kalendara jaro post apero de æiuj faldfolioj, ELNA vendu la serion al membroj kaj "Friends of Esperanto" kontraý $3.00 por la serio, kaj aliaj personaj kontraý $4.00; post tiu jarfino, ELNA senpage provizu la serion al tute novaj membroj kaj vendu øin kontraý $3.00 al aliaj personoj. (1991)


*La Prezidanto de ELNA, konsiliøante kun la AAIE (Amerika Asocio de Instruistoj de Esperanto), nomu komitaton, kiu rajtos elspezi øis $750 en la fiska jaro 1991 por eksperimenta aperigo de tri tasklibroj pri la temoj "Vocabulary Building", "Prepositions", kaj "Participles";

La rezultojn de la eksperimento la komitao raportu al la Estraro, kun proponoj por eventuala aperigo de aliaj tasklibroj en la serio. (1991)


ELNA þanøos sian fiskan jaron por ke øi komenciøu la 1-an de majo kaj finiøu la 30-an de aprilo. (1991)
Ekde la jaro 1992 la kotizoj por ELNA estos jenaj: Individua Membro, $30; Familia Membro, $45; Junula Membro, $15; Subtena Membro, $60; Dumviva Membro, $600; Membro kun Limigitaj Enspezoj, $15; "Friends of Esperanto," $10. (1991)
ELNA eldonos nur ses numerojn de Esperanto/usa kaj unu numeron de la Literatura Suplemento dum la fiska jaro 1992. (1991)
Oni faros la jenajn þanøojn en la fondusoj de ELNA:

Oni renomu kaj rekalkulu la fondusojn dividante la fondusojn de Gibson kaj Massey;

Oni æiujare kalkulu la proporcian interezon sur la kapitalfondintaj fondusoj (Gibson kaj Massey) kaj verþu øin en la øeneralan Kason, kune kun la interezo el la Dumviva Fonduso;

Æiujare, oni kalkulu la proporcian interezon el fondusoj Wood kaj Lewis, kaj verþu øin en la SFÞU-Fonduson, tio laý la deziroj de la donancintoj;

Æiujare, oni distribuu la restan interezon, proporcie, en la aliajn fondusojn (Vidbenda, Televida, Thompson, Sonbenda, SFÞU-a, Historia, Glenny, Eldonada);

Oni faru grandskalan donackampanjon, kun stipulo ke æiu ano kiu donacas $2,000 aý pli povus postuli apartan fonduson kaj ankaý povus postuli la interezuzon (ekz. en la SFÞU-an Fonduson, en la Øeneralan Kason, ktp). (1991)


La Estraro agnoskas, ke okazis eraroj neintence en la pasintjara balotado; daýrigas la strebadon eviti tiajn erarojn en la estonteco; kaj akceptas la rezultojn de la balotado pasintjara. (1991)
ELNA starigos Komitaton por Edukado kaj kreos Edukan Fonduson por malkovri kaj peti monon de diversaj korporacioj, fondusoj, kaj individuoj por disvastigi la Internacian Lingvon. (1991)
ELNA sendos ekzempleron de la Richardson-libro kaj de ELNA Update al la bibliotekoj de la 14 plej taýgaj ¼urnaloj kaj la ok plej taýgaj revuoj en Usono por ke ili havu freþan informon pri Esperanto. (1991)
La salajro de la Vic-direktoro de la Centra Oficejo estos plialtigita je 10% (1991)
Oni decidis pri la metodo uzota por proporcie plialtigi la saldojn en la diversaj kontoj. (1991)
ELNA kreos abonon al Esperanto/usa por bibliotekoj aý institucioj je duono de la kutima individua membro-kotizo. Individuoj daýre ne rajtos aboni øin sed devos estiøi membroj por øin ricevi. (1991)
ELNA akceptos la rekomendon de Doroteo Holland-Kaupp de la Amerika Asocio de Instruistoj de Esperanto ke þi rezignu pri la tasklibroj pli frue aprobitaj de la Estraro kaj anstataýe rekomendu la eventuale aperontan libron de David K. Jordan. (1991)
ELNA nuligas la pli fruajn decidojn pri la eldono de faldfolioj, komprenante, ke eventuale jam verkita artikolo de d-ro Giorgio Silfer aperu en Esperanto/usa kaj aý Update se la aýtoro permesas. (1991)
*ELNA akceptas la proponon de Ellie Stein, Komisiito pri Virinaj Aferoj, ke pro verþajne manko de intereso tiu Komisiono estu nuligita. (1991)
La Estraro aprobis, ke jam pagita kotizo por ELNA-Kongreso estu redonita al la paginto, minus $10 por administraj kostoj, se la Centra Oficejo ricevos skribitan peton por repago antaý dato, kiun fiksos la Loka Kongresa Komitato, sub la kondiæo, ke tiu dato neniam estu malpli ol tri semajnoj (21 tagoj) antaý la komenco de la koncerna Kongreso. Tiu limdato devas esti klare indikita sur la aliøilo. (1992)
La Estraro aprobis, ke el la profitoj pro vendado de la propraj eldona¼oj de ELNA, 50% iru en la Eldonan Fonduson. (1992)
La Estraro decidis, ke la Estrara Komunikilo ne estas konfidenca krom eroj pri stabaj salajroj, dungoj aý maldungoj, eroj pri akuzoj aý eksigoj de membroj, kaj eroj pri juraj procesoj. Æiujn tiajn erojn la Prezidanto indiku kiel konfidencajn. (1992)
La Estraro decidis nomi komitaton kiu rekomendu æu la estonta investa politiko de ELNA permesu ankaý akcian investadon kaj, se jes, laý kiaj kondiæoj. (1992)
La Estraro aprobis regulojn por la stabo de la Centra Oficejo:

 1. Labortagoj: lundo øis vendredo

 2. Laborhoroj: 8:00 atm øis 5:00 ptm kun unu hora lunæo.(Stabanoj alternu lunæojn)

 3. Feriaj tagoj estu: Novjara Tago, Tago de Prezidentoj, Memoriga Tago, Tago de Sendependeco, Labora Tago, Dankfesta Tago, Kristnasko, kaj unu elektebla tago (8 entute)

 4. Feritempo: 0 - 1 jaro, je la fino, 10 tagoj

1 - 5 jaroj, 10 tagoj 5 plus, 15 tagoj

Akumulo permesita kaj en la administrado øi estu kalkulita monate

5. Por eksterlabortaga laboro, kompensa tempo laý permeso de la Prezidanto (1993)
Prezidanto A. Harlow nomis Ellen Eddy, Sherry Wells, Prenda Cook, kaj si mem al komitato por prizorgi la kreon de Estrara Manlibro. (1993)
La Estraro aprobis ke la venonta prezidanto nomu provizoran komitaton kiu atente tralegos niajn nunajn propagandilojn kaj sugestos þanøojn al ili kaj/aý novajn propogandilojn por modernigi nian varbadon. La komitato ankaý esploras pri eksteraj profesiuloj. La komitato prezentos siajn sugestojn al la Estraro antaý la 31 de januaro, 1994. (1993)
La Estraro decidis ke la adreso sur la unua leciono de la Senpaga Perpoþta Kurseto returnu al la originala plano. Anstataý ELNA, resendu la unuan lecionon al Free Esperanto Postal Course. Aldonu ke: For information and book orders, contact the National Esperanto Organization, ELNA. (1993)
La Estraro akceptis proponon ke ni pagu $100 por eksteraj kostoj de SFÞU por Cathy Schulze. (1993)

La Estraro akceptis proponon ke ni þanøu la asekurecon de la Centra Oficeja stabo al Kaiser. (1993)


La Estraro aprobis ke la Estraro de la Libro-komitato de ELNA rajtos uzi øis 50 ekzempleroj el preskvanto de 1000 ekzempleroj; øis 75 ekzempleroj el preskvanto de 2000 ekzempleroj; aý øis 100 ekzempleroj el preskvanto de 3000 ekzempleroj, ekzemple, por la aýtoro, la provleganto, la recenzistoj, kaj la reklamadanto. (1993)
La Estraro aprobis ke la 800 numero daýru øis la Estraro decidos þanøi øin. (1993)
La Estraro decidis ke kun analizo de la CO sendota al la Estraro, ni entreprenu solvon per specifika politiko pri fondusoj. (1993)
La Estraro rajtigas la Direktoron de la Centra Oficejo proponi 25%-rabaton je la prezo de libroj en la Libroservo de ELNA al Honoraj Membroj de ELNA kaj al salajratoj de la Centra Oficejo de ELNA. Tiu rabato validos por la aæeto de po unu ekzemplero de æiu koncerna titolo. Tiu rabato povas anstataýi aliajn rabatojn, sed ne povas kombiniøi kun ili. La Direktoro de la Centra Oficejo havas la rajton decidi nuligi tiun rabaton por iu difinta titolo, por certigi ke ELNA ne spertu monperdon. (1993)
La kasisto, kiel eble plej baldaý post elekto, vizitu la centran oficejon, tie kontroli la kontojn kaj la laboron de la librotenistino; kaj reportu al la Estraro kun iuj rekomendoj pri eventuale formala revizio aý þanøoj en la sistemo. (1994)
La fiksitaj laborhoroj estu deciditaj de la Prezidanto interkonsiliøe kun la Direktoro. (1994)
La mono en konto 334 (TV Fonduso) estu transpagita al 343 (Vidbenda Fonduso) kaj la nomo de Konto 343 estu"Eduka Vidbendo Fonduso", kaj konto 334 estus nuligita. (1994)
Ni þanøu la titolon "By-Laws of the ELNA, Inc." en la propontita Manlibro por la Estraro ktp. al: "Regulations for the Board of Directors of ELNA, Inc.", kaj þanøos, kie ajn aperas la vortojn "By-Laws" al "Regulations", kaj "Constitiution" al "By-laws". (1994)
La Handbook for New Members of ELNA estu øisdatigita kaj korektita kaj re-eldonita frue en 1995; kaj anoncu la haveblon de øi al la membraro. Æiu nova membro ricevu ekzempleron. (1994)
La Estraro aprobu la inviton de la LKK de Detroit okazigi la ELNA kongreson tie proksimume la semajnfinon de la 13 a de julio, 1996. (1995)
La Estraro komisiu al la estro de la Vidbenda Komitato negoci kontrakton kun Studio Najera laý kiu ELNA pagos necesan sumon por kreo de provleciono de la kurso "La Mondo estas Nia Gasto" kun la kondiæo ke la Estraro de ELNA ratifu ian kontrakton por la cetero de la planita 15-leciona kurso depende de la sukceso de la provleciono.(1995)
ELNA uzu pli mallongan nomon eldonante siajn librojn. (1995)
Ke la rajtigon donita al la estro de la Vidbenda Komitato en julio, 1995 estu þanøita per anstataýo de la vortoj "kun Judy Montell & Associates" por la vortoj "Studio Najera", kaj post la nomo de la kurso, la vortoj "aý simila nomo" aperu. (1996)
La Estraro aprobu ke Frank Helmuth estu membro de la Investa Komitato. (1996)
Bill Harmon estu la nova estro de la Investa Komitato. (1996)
1. Amend Paragraph 6, "Medium and Long Term Fixed Income Securties" to read as follows: (added portion in <italic> type)

"This portion of the portfolio may be made up of securities enumerated in Section 3 hereof, but with maturiteis exceeding 3 years; or of fixed-dividend preferred stock in companies listed on the New York Stock Exchange or NASDAQ."


2. Amend Paragraph 7, "Equities", to read as follows: (added portion in <italic> type, deleted portion in strikeout type)

"Unless and until this Statement of Investment Policy and Objectives is revised, Except for fixed-dividend preferred stock referred to in Section 6 hereof, no portion of the Endowment Fund shall be invested in equity securities of any kind. (1996)
La politiko de ELNA estu ke nia membro listo ne estu donita aý vendita al iu ajn reklamisto ne Esperantista. (1996)
La Estraro akceptu la amenditan buøeton. (1996)
La Estraro subtenu la politikon de la video-benda projekto kaj donu sian moralan subtenon al la Komisiono Lusi Harmon en þia entrepreno. (1996)
The treasurer and the director are authorized to open a second checking account for handling endownment funds. (1996)
POLICY FOR T.V. COURSE PROJECT

The video committee will begin immediately to solicit and collect money for the first 4 or 5 lessons at $20,000 each. If by spring 1997 we have that money, we will begin filming summer 1997.


On completion, those who sent advanced payments will receive the two cassettes (of 4 lessons).
We will use only $75.00 of each advance of $250 for the first 4, getting the balance from other contributions.
Individual dedication of a lesson will be made for those persons or entities who contribute $20,000 or more. It is hoped and urged that $40,000 will come from ELNA or other U.S. sources.
Details and decisions on details within this policy shall be left to the discretion of the commissioner. The commissioner does not have the authority to bind ELNA financially in the unanticipated event of any shortfall or failure of the project. (1996)
The Regulations of the Board were changed to allow Board members to vote by e-mail. (1996)
ELNA transdonu $200 el la Thompson Fonduso al USEJ por subteni la klopodojn de Jozef Truong. Æi tiu estos kondiæe ke li æeestos la Mondan Junularan Kongreson.

(1996-4)
ELNA akceptu la inviton de San Francisco por la 1997a Landa Kongreso. Kvankam aferoj okazos almenaý 11a julio (vendrede) tra 14a julio (lunde), la oficialaj datoj de la LK estos 12a julio (sabate) tra 14a, laý antaýaj decidoj de la Estraro. (1996-5)


La estraro instruu la dirktoron de the centra oficejo mendi 2000 ekzemplerojn de bufstrioj kontraý maksimume $850, kun la nova 800 telefonnumero kaj alia teksto decidota, kaj ke ili estu disdonitaj al la membraro po unu, kaj ke la certer vendiøu pere de la libroservo. (1997-1)
ELNA pagu el sia øenerala kaso al la Fonda¼o Ameriko æe UEA cent kvindek dolarojn, cele al vojaøigi junulon al la UK/IJK en 1998. (1997-2)
ELNA aldonu al siaj membrokategorioj novan, nomotan “PATRONA”, laý multoblo de la ordinara jara kotizo.
Se æi-tiu propono aprobiøas, la jara kotizo estu (trioblo/kvaroblo) la ordinara kotizo.
Æi-tiu propono efektiviøu nur post voædono de la Kongreso, kaj nur post kiam la CO havos la necesajn rimedojn (eventuale inkluzive novan softvaron) por trakti la þanøojn. (1997-3a Patrona: 3x:6 4x:3)
ELNA ofertu al novaj membroj, kiuj membriøas post la 30a de aprilo, la elekton aý (a) pagi la kutiman jaran kotizon por esti membro ekde la komenco de la aktuala jaro kaj ricevi la tiu-jarajn bultenojn, aý (b) pagi 1.5-oble la jaran kotizon por membriøi kaj en la cetero de la aktuala jaro kaj en la sekva jaro.
Æi-tiu propono efektiviøu nur post voædono de la Kongreso, kaj nure post kiam la CO havos la necesajn rimedojn (eventuale inkluzive novan softvaron) por trakti la þanøojn. (1997-3b Partjara Membreco)
ELNA permesu al æiu membro antaýpagi kotizojn por kiom ajn da estontaj jaroj laý la aktuala kotiztable.
Æi-tiu propono efektiviøu nur post voædono de la Kongreso, kaj nure post kiam la CO havos la necesajn rimedojn (eventuale inkluzive novan softvaron) por trakti la þanøojn. (1997-3c Multjara Membreco)
The board instructs the Director of the Central Office to address the occasional exceptional situations that may arise in relation to kotizoj and partial membership periods with respect to individual members. These decisions will be made in a manner consistent with our goals of maximizing ELNA’s membership and fairness to each individual member. The director should inform the Board of such decisions and should seek the board’s consent to any decision s/he deems likely to constitute a precedent. (1997-4)
Ke ELNA plenumu la formularon por krei Cash Management Account. (1997)

La jenaj reguloj por la Schulze-a fonduso estis abrobita:

REGULOJ PRI LA FONDUSO

“CATHERINE L. & WILLIAM H. SCHULZE EDUCATION”

DIFINOJ:

“Fonduso” signifas la “Catherine L. & William H. Schulze Education Fonduso” de la Esperanto League for North America, Inc.

“Komitato” signifas “La komitato starigita de la Estraro por pritraktado de la Fonduso”. Øi nomiøu la “Schulze-fondusa Komitato”.

“Mono” signifas “mono havebla el la intereza enspezo de la Fonduso”.

“Projekto” signifas “projekto aprobita de la Komitato kaj la Estraro de ELNA”.
 1. Nur la interezo akirita de la kapitalo estu disdonata. Disdono de la kapitalo de la Fonduso okazu nur per aprobo de du trionoj de la Estraro de ELNA, aý okaze de la dissolviøo de ELNA.

 1. La Mono povas esti uzata aý por unu projekto aý por kelkaj, laý decido de la Komitato. La Komitato rajtas decidi æu neuzita Mono estiøu parto de la kapitalo.
 1. La Mono estu uzata nur por edukaj projektoj kiuj celas pli vastigi la uzadon de Esperanto en Norda Ameriko.
 1. La Mono ne estu uzata por salajroj aý stipendioj.
 1. Petantoj de Mono devas esti membroj de ELNA, prioritate tiuj loĝantaj en Norda Ameriko.
 1. Planoj prezentitaj por Projekto, inkluzivu la celon de la Projekto, la tempodaýron de la Projekto, buøeton, la nomojn de tiu(j), kiu(j) efektivigos la Projekton, kaj kiom da homoj profitos pro la Projekto. Planoj principe estu ricevitaj de la Komitato antaý 30a de aprilo de la jaro antaý tiu, en kiu komenciøus la Projekto. (vidu þanøon sube)
 1. La persono(j) respondeca(j) por la Projekto verku raporton pri la rezultoj de la Projekto je la fino de la Projekto. En la kazo de Projekto daýranta pli ol unu jaron, raporto estu verkita æiun jaron en junio. Raportoj estu senditaj al la Komitato por ties prikomento kaj plusendo al al Estraro de ELNA.
 1. La Komitato preparu, por aperigo dum aýtuno æiun jaron, artikolon pri la fonduso kaj ties projektoj, kun priskribo de progreso de la projektoj, kaj informo pri la reguloj por novaj projekto-planoj. La Centra Oficejo sendu ekzempleron de la Reguloj al æiu petanto.
 1. Æi tiun regularon rajtas modifi voædono de du trionoj de la Estraro de ELNA. (1997)

En parto 6, la Estraro voædonis la sekvan þanøon: “Planoj principe estu ricevitaj de la Komitato antaý 30a de aprilo kaj finiøu ene de 12 monatoj post aprobo.”


That ELNA undertake the publication of Being Colloquial in Esperanto by Dr. David Jordan in a printing of 1000 copies within the budgeted amount under account #512. (1997)
Ke la Estraro forte rekomendu al la Kongreso ke Eugene Thompson estu nomumita Honora Membro de ELNA. (1997)
That on the request of Commissioner Lucille Harmon, the Treasurer be instructed to transfer $30,000 from account 337 (Endowment Fund) to account 343 (Educational Video Fund) as a loan at 8% simple interest per annum to be repaid from future donations and sales of the first four lessons. Commissioner Lucille Harmon is authorized to proceed with completion of the first four lessons and accompanying workbooks, drawing upon funds in account 343. Expenditures related to lessons after lesson 4 are not to exceed $5,000 until the loan is repaid.
The differnce between the original value of the Account 344 when first established and its value as of April 30, 1997 be credited to account 344 and debited to account 337. (1997)
ELNA elspezu øis $2,800 por kontrakti kun Ionel Onet pri redaktado de Esperanto/usa dum la jaro post la komenco de la kontrakto, kiu inkluzivos ses numerojn de Esperanto/usa. (1997-5)
ELNA akceptu la novan kontnombradon sugestitan de la Kasisito en þia letero de 16 aprilo 1998 kaj laý bezono. (1998)
ELNA nomumu Bill Maxey kiel Usona reprezentanto al la Komitato de Landaj Reprezentantoj por Amerika Agado. (1998)

ELNA buøetu $150 æiujare al Fonduso Ameriko. (1998)


ELNA starigu Rimedoj-Komitaton kun la celoj:

* provizi modelojn, konsili, kunordigi kaj plibonigi monpetajn kampanjojn

* seræi, stimuli kaj kompili liston de novaj fontoj de rimedoj

* starigi kaj gvidi fojajn monpetajn kampanjojn ene de kaj ekstera de ELNA

* informi la estraron pri rimedoj-kampanjoj (1998)

La Estraro de la Esperanto-Ligo por Nord-Ameriko rekonas la elstarajn

kontribuojn de Honora Membro Catherine L. Schulze al nia landa Movado.

Specife ni rekonas la grandegan laboron de þi kaj Honora Membro


William H. Schulze pri ne unu sed du el la plej gravaj kaj longdaýraj

klopodoj por Esperanto:


* la plej grava kontribuo al Esperantaj edukado kaj kulturo en nia

lando, la mondfama SFÞU kursaro. Tiom el ni æeestis, lernis,

amikiøis, eæ aktiviøis pro la kurso, øiaj instruistoj, kaj øia

administrantino; kaj


* la plej grava klopodo Esperantigi personojn en nia lando, la fama

Senpaga Dek Leciona perpoþta kurso, per kiu tiom el ni komencis niajn

vojaøojn en Esperantujon.
La postenoj kaj aliaj laboroj de Cathy kaj Vilæjo, ekde 1946 øis la

nuno, eæ koncize plenigas tutan paøon. Specife je la okazo de la

transdono de la supraj du kolonoj de nia Movado al Ellen Eddy, la

Estraro de ELNA unuanime voædonas al nia kara Cathy:


* nian æiaman rekonon de þiaj laboroj kaj atingoj; kaj
* nian tutkoran estimon; kaj
* niajn plej profundajn dankojn. (1999-1)
ELNA dungu Ionel kiel redaktoron de "EsperantoUSA" kaj pagu al li

$2400 jare (po $400 post æiu el la 6 eldonoj, pagendaj ene de 30

tagoj post la finpretigo de la koncerna numero). Se numero ne estas

preta por presigo øis la 10a de la monato (temas pri paraj monatoj)

pro neglekto, fuøo aý alia evitebla kaýzo flanke de la redaktoro,

la pago por tiu numero estu $350. Aldone ELNA pagos øis $400 jare

por elspezoj rilataj al redaktado (telefonvokoj, kopi-permesoj, ktp).

ELNA pritraktos kopiadon kaj elsendadon, kaj pagos por la kostoj fari

kopiojn kaj por la kostoj de sendado. La kontrakto daýru dum unu

jaro, ekde (dato sube). La kontrakto estu subskribita de Ionel Onet

(redaktoro) kaj la Prezidanto de ELNA, kaj renoviøos jare se ambaý

partioj konsentas. La Prezidanto rajtas æesigi la kontrakton se du

(sinsekvaj) eldonoj ne estas pretaj akurate aý se la estraro

voædonos, ke la kvalito ne sufiæas pro la (mis)laboro de la

redaktoro. (1999-2)

ELNA kreu en sia kontaro fonduson nomatan "Children Around the World" (CATW) per specifaj enspeza kaj elspeza kontoj. ELNA akceptu la bonhavon de la ekzistanta organizo "Children Around The World" proponitan al ELNA de Charlotte Kohrs kaj metu en la novan CATW-fonduson. La Prezidanto nomu taýgan komisiiton por trakti la

CATW-aferon. (Propono 1999-3)

ELNA nomigas la jenajn personojn Honoraj Membroj: Charlotte Kohrs kaj Kent Jones. (1999)ELNA þanøu la aølimon por la junula membreca rebato al 21 jaroj. Membreco en USEJ validu por æiu ELNA membro øis 30-jaraøa. (1999)

Landa Kongreso 2000

ELNA akceptu la inviton de Atalanta por la Landa Kongreso 19-21 majo, 2000 laý la antaýe-dissendita diskuto. (Propono 1999-4)
CO Direktoro

(1) ELNA dungigu Joel Brozovsky kiel novan Direktoron de la CO kontraý

$28,600 jare, kun bona¼oj kiel en nia regularo (san-asekuro, feritempo ktp).
(2) ELNA pagu kaj Miko Sloper kaj Joel Brozovsky samtempe dum øis 4

semajnoj dum s-ro Brozovsky lernas la laboron. (Propono 2000-1)


Vic-Prezidanto: La Estraro elektu Grant Goodall kiel Vic-Prezidanto por plenumi la

oficperiodon de la eksiøita postenulo. (Propono 2000-2)Altigi kotizojn


ELNA kotizoj, se akceptotaj je la venonta LK, estos:

Individual membership $40.00

Family 60.00

Sustaining 80.00

Patron 120.00

Limited income 20.00

Youth 20.00

Life 800.00 (Propono 2000-3)


*Gazetoserva servopago


ELNA aldonu $5 servopagon al æiu gazetoserva mendaro. (Propono 2000-4 )

Propono 2000-4 (gazetoserva servopago) estas nuligita. (Propono 2000-10)


Transpaga servopago

ELNA aldonu 2.5% servopagon al æiu mona transsendo por niaj membroj

al UEA. (Propono 2000-5)

ELNA Update

ELNA ne plu eldonu la ELNA Update kiel aparta bulteno. (Propono 2000-6)Kvaronjarraportoj

ELNA aldonu al la Regularo:

Section V (new Section): Miscellaneous duties and offices

Part 1: Every Board Member shall submit a quarterly report of activities. Every Board Member shall participate in contacting new members. The President may exempt a Board Member from either or both of these responsibilities for sufficient reason. (Propono 2000-7)


CO Komisiito


ELNA aldonu al la Regularo:

Section V

Part 2: If the Board does not select a person to supervise the CO and its Director under section 807 of the By-Laws, the Vice-President shall have that responsibility. (Propono 2000-8)

ELNA starigu Publiko-Informadan Fonduson kondiæe laý la kunmetita

letero de David Wolff:

ELNA may use only the interest from this fund.

The purpose of this fund is to support mass media or other publicity projects in North America that will reach large numbers of non-Esperantists.

Projects supported by this fund must be targeted to a large audience. Some permitted uses of the income would be: expenses for press releases to newspapers, magazines, TV, or radio; direct-mail projects that ultimately reach at least 1,000 people (although test mailings may be smaller); paid advertisements in newspapers, magazines, TV, or radio.


Some uses that are not permitted would be: expenses toward producing a book (audience is too small); projects that produce an item that must be purchased by the target audience.
The Publicity Committee will decide the uses for the income. If no Publicity Committee exists, a similar committee or commissioner will decide the uses; if none of these exist, the President of ELNA will decide the uses. In any case the uses must be within these restrictions. Unused interest will be returned to the fund. ELNA will accept further contributions to the fund from any source, without change to the restrictions.
These restrictions may be modified by written agreement between the President of ELNA and David Wolff or his estate. (Propono 2000-9)
ELNA akceptu la inviton de la Urbo de Sala Lago por la Landa Kongreso,

25-28 majo 2001, laý la antaýe-dissendita diskuto. (Propono 2000-11)


Propono pri “Pasporto al la tuta mondo.”

ELNA and ESF agree as follows:

1. ELNA grants ESF non-exclusive, full, unconditional, perpetual use of all "Pasporto" materials to which ELNA holds the copyright (hereafter the Materials). These rights shall include the right to excerpt, copy, reproduce, distribute, and/or sell the Material, in whole or in part, throughout the world in any format or medium now known or hereinafter invented.
2. Both ELNA and ESF shall have the right, on their own and in collaboration with other nonprofit and for-profit entities, to create derivative and supplementary materials based upon and derived from the Materials. Each party will keep the other informed of all derivative and supplementary materials created pursuant to this provision.
3. Both ELNA and ESF shall also have the right to grant permission to use the Materials to any nonprofit entity or any for-profit entity desiring to use the Materials for educational or nonprofit

purposes. In such cases the party granting such permission must inform the other in detail of the proposed use, at least six weeks prior to permission being granted. The purpose of this restriction is to allow and encourage mutual fact-finding and consultation, while preserving each of the parties' right to act independently.
 1. In consideration of the rights herein granted, ESF shall make a financial contribution of $83,000 to ELNA for the development of the Materials. (Propono 2001-1)

Þanøo de peranto


The Board of Directors of Esperanto League for North America, Inc., a

Corporation of Delaware, on this ___ day of ___, AD ___, do hereby

resolve and order that the location of the Registered Office of this

Corporation within this State be, and the same hereby is 1106 Janice

Drive, in the City of Newark, County of Wilmington Zip Code 19713.


The name of the Registered Agent therein and in charge thereof upon

whom process against this Corporation may be served, is Daniel

Chester. (Propono 2001-2)
Rekomendis ke la C.O. sendu du balotilojn al tiuj kiuj havas familian membrecon. (SLC-2001)
La Estraro akceptu the inviton de la Sakramento-grupo por kongresi en 2002 kondiæe ke ili trovi taýgan lokon, daton kaj buøeton interkonsentite kun la Estraro. (SLC-2001)
Pro manko de la precizaj ciferoj, la Estraro unuanime aprobis la buøeton kiel prilaborita inklude la aldonon de pli bona sanasekuro kaj 2% altiøo de salajro por la stabanoj. (SLC-2001)
ELNA nomumu Bill Harris al la posteno de Kasisto de ELNA, por de¼ori

øis la fino de la aktuala kasista de¼orperiodo en 2003. (Propono 2001-3)


Jam provizore aprobinte la esperojn de la LKK en Sakramento, ke la estraro

nun aprobu ankaý la oficialajn proponon kaj buøeton por la landa kongreso

(de la 21-a øis la 24-a de junio, 2002, æe la Hawthorne Suites Hotel kiu

lokiøas en Sakramento). ( Propono 2001-4)
Hereda¼o de Bernice Garrett

The Esperanto League for North America, Inc., having received notice from the Trustee of the Bernice Garrett Separate Property Trust dated November 8, 2000 that an unimproved lot in Lancaster, California described as 143rd Street East and Lancaster Blvd., Section 18, Township 7N, 9W Meridian, Los Angeles County has been bequeathed to the League, hereby disclaims any and all interest in the bequest and respectfully refuses to accept it. ( Propono 2001-5)Pritrakto de la domo de Thomas Oliver Brace

RESOLVED, that the Commissioner for Wills and Gifting, William R. Harmon, be authorized on ELNA's behalf to enter into a contract with A Clean Sweep Estate Liquidators to undertake liquidation of the contents of 5968 Joshua Trail, Camarillo, California at an appropriate time within the next 120 days. Under the terms of the contract, 65% of the gross proceeds realized will be paid to ELNA as Trustee of the H.E. Reed Trust to assist in maintaining Thomas Oliver Brace at the Casa Blanca Altzheimer's Home.


RESOLVED, that the Commissioner for Wills and Gifting, William R. Harmon, be authorized to act on ELNA's behalf to enter into a contract with California Realty of Camarillo, California for the sale of the League's Trustee property at 5968 Joshua Trail, Camarillo. Net proceeds of the sale will be paid to ELNA as Trustee of the H.E. Reed Trust to assist in maintaining Thomas Oliver Brace at the Casa Blanca Altzheimer's Home. (2001-6)
La Centra Oficejo de ELNA ne plu pagu la impostojn por la terpecoj en Teksaso. (Sacramento 2002)
ELNA forigu la nomojn de Don Bushaw kaj Ionel Onet kiel rajtigantoj por subskribi æekojn por ELNA. (Sacramento 2002)
ELNA dungu Don Harlow kiel la novan vicdirektoron de ELNA. (Sacramento 2002)
Pro la fakto ke du membroj de la Estraro demisiis: Ralph Lewin kaj Elizabeth Raible kaj pro la fakto ke estas 5 nomoj sur la balotilo, la tri kiuj ricevos la plej multon iøos Estraranoj por la kutime tri-jara de¼orperiodo. La aliaj du plenumu la deĵorperiodojn de Ralph Lewin kaj Liz Raible. (Sacramento 2002)
It is the sense of the Congress that the addition of new levels of membership with higher fees, not altering the fees of existing membership categories, does not require specific approval of the Congress under Section 2 Article 203 of the ELNA By-Laws, and that such additional categories may be created by action of the Board. (Sacramento 2002)
Bill Harmon proponis akcepton de la Proponita Buøeto 2002-2003. (Sacramento 2002)
Joel Brozovsky proponis ke ELNA nomu Lou Harrison honoran membron de ELNA. (Sacramento 2002)
La Estraro elektis Don Harlow kiel redaktoron de Esperanto/USA la 6an de oktobro. (2002-1)

La Estraro de ELNA akceptas la oficialan inviton de La Societo por Esperanto æe MIT kaj la Esperanto-Societo de Nov-Anglujo de la ELNA-Kongreso en 2003 al Bostono (specife al Cambridge). (2002-2)


La dungo-periodo de Don Harlow en la posteno de Vic-direktoro estas pluigita øis la fino de majo 2003. (2003-1)
La dungiteco de Don Harlow kiel Vic-direktoro estas pluigita øis la fino de julio 2003. (2003-2)
La prezidanto æiujare rekonfirmu la komitatojn kaj komisiistojn de la organizado. (MIT 2003)

Alex volas krei komitaton por labori kun bibliotekoj kun Boris Kolker kiel estro. Li intencas prilabori la eblecon havi Bibliotekan Komitaton kun aliaj kandidatoj kiel Maya Kennedy kaj Pam Lieber, profesiaj bibliotekistoj. Tiu plano estis unuanime subtenita de la Estraro. (MIT 2003)

La Estraro de ELNA akceptas la oficialan inviton de Wally du Temple nome de la Kanada Esperanto-Asocio kunkongresi en Sidney BC la 6an øis tagmezo de 19 julio 2004. (MIT 2003)


ELNA dungu s-ron Don Harlow por unu tago semajne, kun salajro de $15.00 hore, por helpi en la Centra Oficejo.(2003-3)
ELNA aldonu 2,5 % servopagon al monaj transsendoj de niaj klientoj al UEA kun la escepto de transsendoj, por kiuj ELNA ricevas maklera¼on, alian adekvatan kompenson aý laý aparta decido de la Estraro efektivigas tian servon senpage kiel landa asocio de UEA. Tiu æi escepto, kiu ne validas por kreditkartaj pagoj, nuntempe inkluzivu transpagojn de kongresaj servoj
kaj donacoj al fonda¼oj de UEA (2003-4)

Elŝuti 87.47 Kb.

 • La jenaj reguloj por la Schulze-a fonduso estis abrobita: REGULOJ PRI LA FONDUSO “CATHERINE L. WILLIAM H. SCHULZE EDUCATION” DIFINOJ
 • “Komitato” signifas “La komitato starigita de la Estraro por pritraktado de la Fonduso”. Øi nomiøu la “Schulze-fondusa Komitato”.
 • Nur la interezo akirita de la kapitalo estu disdonata. Disdono de la kapitalo de la Fonduso okazu nur per aprobo de du trionoj de la Estraro de ELNA, aý okaze de la dissolviøo de ELNA.
 • La Mono estu uzata nur por edukaj projektoj kiuj celas pli vastigi la uzadon de Esperanto en Norda Ameriko.
 • Æi tiun regularon rajtas modifi voædono de du trionoj de la Estraro de ELNA. (1997)
 • Specife ni rekonas la grandegan laboron de þi kaj Honora Membro
 • ELNA þ an ø u la a ø limon por la junula membreca rebato
 • Hereda¼o de Bernice Garrett
 • Pritrakto de la domo de Thomas Oliver Brace

 • Elŝuti 87.47 Kb.