Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


De sankta johano la antaŭvenanto enira antifono (Psa 17

Elŝuti 58.11 Kb.

De sankta johano la antaŭvenanto enira antifono (Psa 17
Dato27.12.2017
Grandeco58.11 Kb.

Elŝuti 58.11 Kb.

3.a post la Martirigo de S. Johano – jaro A – XXV p.a. – N.L.A.

3.a DIMANĈO POST LA MARTIRIGO
DE SANKTA JOHANO LA ANTAŬVENANTO


ENIRA ANTIFONO (Psa 17 (18),19b-20) (starante)

K. La Sinjoro liberigis min,
li min savis, ĉar li amas min.


C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.
K. Amen.

KONFESO DE PEKOJ.

C. Gefratoj, por inde celebri la sanktajn misterojn, ni agnosku niajn pekojn.

(mallonga silento)

C.K. Mi konfesas al Dio ĉiopova kaj al vi, gefratoj,
ke mi ege pekis per penso, parolo, faro kaj neglekto:
Tial mi petas la beatan Marian ĉiam virgan,
ĉiujn Anĝelojn, la Sanktulojn kaj vin, gefratoj,
preĝi por mi al nia Sinjoro Dio.


C. Dio Ĉiopova kompatu nin, li pardonu niajn pekojn kaj nin konduku al la eterna vivo.

K. Amen.

GLORO AL DIO

C. GLORO AL DIO EN LA ALTOJ
C.K. Kaj sur la tero paco al la homoj de lia bonvolo.
Ni laŭdas vin, ni benas vin, ni adoras vin, ni gloras vin,
ni dankas al vi pro via granda gloro, Sinjoro Dio,
ĉiela Reĝo, Dio Patro Ĉiopova.
Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo.
Sinjoro Dio, Ŝafido de Dio, Filo de l' Patro;
Kiu forigas la pekojn de l' mondo, kompatu nin,
Kiu forigas la pekojn de l' mondo, akceptu nian petegon,
Kiu sidas dekstre de la Patro, kompatu nin.
Ĉar vi sola estas sankta, vi sola Sinjoro,
li sola Plejaltulo,
Jesuo Kristo, kun la Sankta Spirito: en la gloro de Dio Patro.
Amen.


JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO

C. Ni preĝu. (silenta momento)

Malfermu, ho Dio, je la aŭskultado de via voĉo, la animojn de viaj filoj,
por ke pli kreskadu nia kredo kaj, por ke nia vivo restu pura je ĉia kulpo
.
Per Jesuo Kristo, via Filo, nia Sinjoro kaj nia Dio, kiu vivas kaj regas kun vi en unueco kun la Sankta Spirito, dum ĉiuj jarcentoj da jarcentoj.
K. Amen.

LITURGIO DE LA PAROLO (sidante)

LEGAĴO (Jes 11, 10 – 16)

L. Benu min, ho Patro.
C. La profeta legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"La radiko de Jiŝaj estos kiel standardo por la popoloj, al ĝi sopiros la nacioj."

L. Legado de la profeto Jesaja

En tiu tempo. Iesaja parolis dirante:
«En tiu tago okazos,
ke la radiko de Jiŝaj estos kiel standardo por la popoloj,
al ĝi sopiros la nacioj.
Lia loĝejo estos glora.
En tiu tago okazos,
ke la Sinjoro denove etendos sian manon,
por akiri la restaĵon de sia popolo,
kiu restis de Asirio kaj de Egiptujo,
de Patros, de Etiopujo kaj de Elam,
kaj de Ŝinar kaj de Ĥamat kaj de la insuloj de la maro.
Li levos standardon inter la nacioj
kaj kolektos la dispelitojn de Izrael;
la disĵetitojn de Jehuda li kolektos
de la kvar finoj de la tero.
Malaperos la envio kontraŭ Efraimon,
kaj la premantoj de Jehuda ekstermiĝos;
Efraim ne envios Jehudan,
kaj Jehuda ne premos Efraimon.
Ili flugos kune al la Filiŝtoj okcidenten,
prirabos la filojn de la oriento,
sur Edomon kaj Moabon ili metos sian manon;
kaj la Amonidoj ilin obeos.
La Sinjoro sekigos la golfon de la Egipta maro,
kaj etendos sian manon kontraŭ la Rivero.
Per forta vento de sia blovo
li dividos ĝin en sep riveretojn,
kiujn oni povos transiri en ŝuoj.
Estiĝos vojo por la restaĵo de lia popolo,
kiu restos de Asirio,
kiel estis al Izrael en la tempo,
kiam li eliris el la lando Egipta.»


- Jen la parolo de Dio.
K. Al Dio estu danko!

PSALMO (Ps. 131 (132))

L. Grandaĵojn, faris la Sinjoro por ni.
K. Grandaĵojn, faris la Sinjoro por ni.

L. La Sinjoro ĵuris al David promeson ,
kiun li ne dekliniĝos de ĝi:
«Frukton de via ventro
mi sidigos sur via trono!
»
K. Grandaĵojn, faris la Sinjoro por ni.

L. La Sinjoro elektis Cionon,
ke ĝi estu loĝejo por li:
«Ĉi tio estas mia loĝejo por eterne;
ĉi tie mi loĝos, ĉar ĝin mi deziris.

K. Grandaĵojn, faris la Sinjoro por ni.

L. Tie mi elkreskigos povon al David,
mi aranĝos lumilon por mia sanktoleito.
Liajn malamikojn mi kovros per honto;
sed sur li brilos lia krono
».
K. Grandaĵojn, faris la Sinjoro por ni.

EPISTOLO (1 Tim 1, 12-17)

L. Benu min, ho Patro.
C. La apostola legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"Kristo Jesuo venis en la mondon por savi pekulojn."

L. Unua letero al Timoteo

Mia amata,
mi dankas Kriston Jesuon, nian Sinjoron:
li trovis min fidinda kaj donis al mi taskon
kaj forton por ĝin plenumi.


Tamen antaŭe mi parolis kontraŭ li, lin mi ofendis kaj persekutis.
Sed Dio kompatis min, ĉar tiam mi estis malproksime de la kredo
kaj mi ne sciis, kion mi faras.
Pro tio la graco de la Sinjoro abundis en mi:
li donis al mi kredon kaj amon,
kiuj venas de la kuneco kun Kristo Jesuo.


Kredinda estas ĉi tiu vorto, kaj ĉiuj devas ĝin akcepti:
,,Kristo Jesuo venis en la mondon por savi pekulojn.“
Kaj mi estas la ĉefa inter ili!


Tamen, ĝuste pro tio mi ricevis kompaton, por ke en mi, kiel la ĉefa,
Jesuo Kristo elmontru sian tutan indulgon,
por doni ekzemplon al ĉiuj,
kiuj poste kredos je li kaj ricevos la eternan vivon.


Nun al la Reĝo eterna, senmontra, nevidebla, al la sola Dio
estu honoro kaj gloro por ĉiam kaj eterne. Amen.


- Jen la parolo de Dio.
K. Al Dio estu danko!

KANTO ĈE LA EVANGELIO (kp. Joh 3, 16 - 17) (starante)

K. Haleluja, haleluja.
Dio tiel amis la mondon,
ke li fordonis sian unikan Filon,
por ke la mondo per li saviĝu.
Haleluja

EVANGELIO (Luk 9, 18-22)

(mallaŭte)
Purigu mian koron kaj miajn lipojn, ho ĉiopova Dio, por ke mi povu digne anonci vian evangelion.

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

"La Kristo de Dio"

C. Legado de la Evangelio laŭ Luko
K. Gloro estu al vi, Sinjoro.

C. En tiu tempo.
Dum Jesuo preĝis en soleco, la disĉiploj estis kun li.
Kaj li demandis ilin dirante:
«Kiu mi estas laŭ la opinio de la popolo?».
Ili responde diris: «Laŭ iuj Johano, la Baptisto;
laŭ aliaj: Elija;
kaj, laŭ aliaj, unu el la antikvaj profetoj, kiu releviĝis».


Kaj Jesuo aldonis: «Sed vi, kion vi diras? Kiu mi estas?».

Petro respondis: «Vi estas Kristo de Dio».
Tiam Jesuo ordonis al siaj disĉiploj, ke ili diru ĉi tion al neniu,
kaj aldonis:
«La Filo de la homo devas multe suferi:
pliaĝuloj, ĉefpastro kaj leĝdoktoroj forĵetos lin.
Li estos mortigita, sed la trian tagon li releviĝos».


- Jen la parolo de la Sinjoro.
K. Al Kristo estu laŭdo!

C. Laŭdata estu Jesuo Kristo.
K. Ĉiam li estu laŭdata.

(sidante, oni aŭskultas la homilion)

POST LA EVANGELIO (Ps. 12, 6bc)

K. Jubilas mia koro pro via savo,
mi kantas al la Sinjoro, kiu al mi donas ĉian bonon
kaj mi himnadas al la Plejaltulo.


UNIVERSALA PREĜO

C. Gefratoj, en nia konkreta situacio de Eklezio, partoprenante en la plano de savo, kiun la Patro plenumas pere de sia Filo, ni preĝu, fidante, ke ni estos elaŭskultataj.

L. Ni preĝu kune kaj diru:
Sinjoro, instruu al ni ami kaj servadi.
K. Sinjoro, instruu al ni ami kaj servadi.

L. Por ke ĉiu fidelulo sin sentu parto de la popolo de Dio kaj alvenigita por kunlabori laŭ sia propra vokiĝo, en la misio de la Eklezio: ni preĝu.
K. Sinjoro, instruu al ni ami kaj servadi.

L. Por ke, la geedzoj kaj la familioj, vivante kiel gracon sian propran staton, estu atestantoj de la amo de Dio kaj favoru en la filoj la malkovron kaj la akcepton de iliaj vokiĝoj: ni preĝu.
K. Sinjoro, instruu al ni ami kaj servadi.

L. Por ke la sacerdotoj servadu fidele al Dio kaj al la kristana komunumo, kaj agu laŭ sia vokigo akompanante la fratojn dum la irado en la kredo: ni preĝu.
K. Sinjoro, instruu al ni ami kaj servadi.

L. Por ke la preĝo, kiun ni levas dum ĉi tiu asembleo akiru de la Sinjoro multenombrajn vokojn al sacerdotiĝo kaj al aparta konsekriĝo: ni preĝu.
K. Sinjoro, instruu al ni ami kaj servadi.

(aliaj intencoj)KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO

C. Via Eklezio ekĝoju, ho Patro, je la favoroj, kiujn al ĝi vi plenmane donacas: ĝi restu fidela al Kristo Sinjoro kaj meritu kunĝuadi la eternan ĝojon kun li, Kiu vivas kaj regas en jarcentoj da jarcentoj.
K. Amen.

EŬKARISTIA LITURGIO

RITO DE LA PACO

C. Laŭ la instigo de la Sinjoro, antaŭ prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni interŝanĝu pacosignon.

DONACOFERO (sidante)

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi panon por ke ĝi fariĝu la korpo de Kristo, Via Filo.
K. Amen.

(La diakono aŭ la celebranto, verŝas vinon en la kalikon kaj iom da akvo mallaŭte dirante:C. El la malfermita flanko de Kristo elvenis sango kaj akvo.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi vinon por ke ĝi fariĝu la sango de Kristo, Via Filo.
K. Amen

(La celebranto, kliniĝinte diras mallaŭte:)C. Kun humilo kaj pento ni petas, Sinjoro, ke vi akceptu nin,
kaj nia ofero tiel plenumiĝu antaŭ vi hodiaŭ,
ke ĝi plaĉu al vi, Sinjoro Dio.


KREDO-KONFESO (starante)

C. Gefratoj, por celebri fruktoporte la Eŭkaristion, sakramenton de la unueco de la Eklezio, ni kune konfesu la katolikan kredon:

C. MI KREDAS JE UNU DIO,
C.K. la Patro ĉiopova, Kreinto de la ĉielo kaj de la tero,
de ĉiuj aĵoj videblaj kaj nevideblaj.
Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo,
ununaskita Filo de Dio,
kaj el la Patro generita antaŭ ĉiuj jarcentoj.
Dio el Dio, Lumo el Lumo,
Dio vera el Dio vera,
generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro:
per Kiu ĉio estas farita.
Kiu por ni homoj kaj por nia savo
descendis de la ĉieloj.


(Oni klinas la kapon, ĝis: "fariĝis homo")

Kaj per la Sankta Spirito li enkarniĝis
el Maria, la Virgulino, kaj fariĝis homo.
Krucumita por ni sub Poncio Pilato,
li mortis kaj estis entombigita.
La trian tagon li resurektis laŭ la Skriboj,
ascendis al la ĉielo kaj sidas dekstre de la Patro.
Kaj li revenos kun gloro,
juĝi la vivantojn kaj la mortintojn,
kaj lia regno estos senfina.
Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto,
kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.
Kiu kun la Patro kaj la Filo
same estas adorata kaj glorata;
Kiu parolis per la profetoj.
Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.
Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.
Kaj mi atendas la reviviĝon de la mortintoj,
kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.


PRI LA DONACOJ

C. Rigardu bonvole, ho Dio forta kaj eterna al ĉi ofera rito; akceptu la donacojn metitajn sur la sankta altaro kaj, kun koro fordonema benu viajn filojn.
Per Kristo nia Sinjoro.

K. Amen.

PREFACO

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Leviĝu viaj koroj!
K. Ni havas ilin ĉe la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.
K. Estas inde kaj juste.

Vere estas inde kaj juste al vi danki
kaj al vi levi la himnon de beno kaj laŭdo, Dio ĉiopova kaj eterna.
Vi kreis la mondon laŭ la vario de ĝiaj elementoj,
li antaŭvidis la viciĝon de la tempoj kaj de la sezonoj,
kaj al homo, farita al vi simile,
vi konfidis la mirindaĵojn de la universo,
tiel ke, fidela interpretanto de viaj planoj,
li regadu super ĉia kreitaĵo
kaj en viaj faroj li gloradu vin, Kreanton kaj Patron,
per Kristo nia Sinjoro.


En li la ĉieloj kaj la tero, la anĝeloj kaj la sanktuloj
kantas unuvoĉe vian gloron:


C.K. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj.
Plenas de via gloro la ĉielo kaj la tero.
Hosana en la altoj!
Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro.
Hosana en la altoj!

(oni surgenuiĝu)

(Kun etenditaj manoj, la celebranto diras:)

C. Vere Sankta vi estas, Sinjoro, fonto de ĉiu sankteco.

(La celebranto kunigas la manojn, kaj, etendante poste ilin super la pano kaj la kaliko, diras:)Ni petas do:
sanktigu ĉi tiujn donacojn per la roso de via Spirito,

(Li kunigas la manojn kaj krucosignas la oferaĵojn, aldonante:)por ke ili fariĝu por ni la Korpo + kaj la Sango
de nia Sinjoro Jesuo Kristo.

(La celebranto kunigas la manojn.


En la sekvaj formuloj la vortoj de la Sinjoro estu prononcataj klarvoĉe, laŭ la postulo de ilia signifo.)

Kiam li estis fordononta sin memvole al la Pasiono,

(La celebranto prenas la panon, kaj tenante ĝin super la altaro, daŭrigas:)li prenis la panon
kaj dankante rompis kaj donis ĝin al siaj disĉiploj,
dirante:

(li iomete kliniĝas)Prenu kaj manĝu el ĝi vi ĉiuj:
ĉar tio estas mia korpo,
kiu por vi estos oferdonata.

(La celebranto montras al la popolo la konsekritan hostion, remetas ĝin sur la patenon, kaj surgenue adoras. Poste li daŭrigas:)Simile post la vespermanĝo,

(li prenas la kalikon kaj, tenante ĝin iomete super la altaro, aldonas:)prenante ankaŭ la kalikon kaj denove dankante,
li donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

(li iomete kliniĝas)Prenu kaj trinku el ĝi vi ĉiuj:
ĉar tio estas la kaliko de mia sango,
de la nova kaj eterna testamento,
kiu por vi kaj por multaj estos verŝata
por forigo de la pekoj.
Faru tion je mia rememoro.

(La celebranto montras la kalikon al la popolo, remetas ĝin sur la korporalon, kaj surgenue adoras.


Poste li diras:)

ANAMNEZO

C. Jen la mistero de la kredo!
K. Ni anoncas vian morton, Sinjoro, kaj konfesas vian resurekton, ĝis kiam vi revenos en gloro.

(Etendante la manojn, la celebranto diras:)C. Memorante pri via morto kaj resurekto, ni oferas al vi, Sinjoro,
la panon de vivo kaj la kalikon de la savo,
dankante, ke vi konsideris nin indaj
stari antaŭ vi kaj servi al vi.
Kaj humile ni petegas
ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo,
ni unuiĝu per la Sankta Spirito.


Rememoru, Sinjoro,
lian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo
kaj perfektigu ĝin en la karitato
kune kun nia Papo .................
nia Episkopo ................., kaj la tuta klerikaro.


Memoru ankaŭ niajn gefratojn,
kiuj endormiĝis en la espero pri la resurekto,
kaj ĉiujn, kiuj mortis en via kompato;
kaj akceptu ilin en la lumon de via vizaĝo.


Kompatu nin ĉiujn, ni petas,
ke kun la beata Dipatrino virga Maria,
kun la beata Jozefo, ŝia fianĉo,
kun la beataj apostoloj kaj kun ĉiuj sanktuloj,
kiuj surtere plaĉis al vi,
ni meritu partopreni la eternan vivon, laŭdi kaj glori vin.

(La celebranto kunigas la manojn)Per via Filo Jesuo Kristo.

(Tiam la celebranto prenas la patenon kun la hostio kaj la kalikon kaj, ambaŭ levante, diras:)Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo,
al vi, Dio Patro ĉiopova,
en unueco kun la Sankta Spirito,
estu ĉiu honoro kaj gloro eterne.
K. Amen.

RITO DE KOMUNIO

JE LA DISPECIGO DE LA PANO (kp. Psa 7, 2)

K. Dio, mia Sinjoro, en vi mi rifuĝas:
savu min de tiuj, kiuj min persekutas kaj min liberigu.


C. Obeante la vorton de la Savinto kaj formitaj de lia Dia instruo, ni kuraĝas diri:

C.K. PATRO NIA, Kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu via nomo.
Venu via regno.
Fariĝu via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ
kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.


(Kun etenditaj manoj, la celebranto daŭrigas:)

C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ĉiuj malbonoj;
donu favore pacon en niaj tagoj,
por ke, helpitaj de via kompato,
ni estu ĉiam liberaj de la peko
kaj sekuraj kontraŭ ĉiu danĝero,
atendante la beatan esperon
kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.
K. Ĉar via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.

C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al viaj apostoloj:
"Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi",
ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de via Eklezio;
kaj degnu laŭ via volo pacigi kaj unuigi ĝin.
Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.


K. Amen.

C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ĉiam.
K. Kaj kun via Spirito.

C. (mallaŭte)

La akcepto de via Korpo kaj Sango, Sinjoro Jesuo Kristo,
ne fariĝu por mi juĝo kaj kondamno,
sed pro via kompato, ĝi utilu al mi
kiel gardilo kaj kuracilo por mia animo kaj korpo.


(La celebranto genufleksas, prenas la hostion kaj, tenante ĝin iom super la pateno, sin turnas al la popolo kaj diras klarvoĉe:)

C. Beataj la alvokitaj al la festeno de la Ŝafido.
Jen la Ŝafido de Dio,
jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.


(Kaj, kun la popolo, li aldonas unufoje:)

C.K. Sinjoro, mi ne estas inda, ke vi eniru sub mian tegmenton,
sed diru nur unu vorton kaj resaniĝos mia animo.


(mallaŭte:)
C. La korpo de Kristo gardu min por la eterna vivo.
C. La sango de Kristo gardu min por la eterna vivo.

(Tiam la celebranto prenas la patenon aŭ hostiujon, iras al komuniiĝontoj kaj montras al ĉiu el ili hostion iom levitan, dirante:)

C. La korpo de Kristo.
(La komuniiĝanto respondas:) Amen.

DUM LA KOMUNIO

K. La anĝeloj estas ĉirkaŭ la altaro
kaj Kristo oferas la Panon de la sanktuloj
kaj la Kalikon de vivo por la pardono de la pekoj.


POST LA KOMUNIO (starante)

C. Ni preĝu: (silenta momento)
Ho Dio, kiu nin vokis por celebri en akordo la vespermanĝon de via Filo, plenigu nin per via karitato, por ke ni nin konservadu ĉiuj kunigitaj pere de ligo de la amo al li, kiu igis nin fratoj, kaj vivas kaj regas dum jarcentoj da jarcentoj.
K. Amen.

KONKLUDAJ RITOJ

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via Spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

C. Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.
K. Amen.

C. Ni foriru en paco.
K. En la nomo de Kristo.Elŝuti 58.11 Kb.


Elŝuti 58.11 Kb.