Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


De Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj

Elŝuti 26 Kb.

De Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj
Dato19.11.2017
Grandeco26 Kb.

Elŝuti 26 Kb.

STATUTO

de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj


Aprobita dum la komitatkunsido de la 32a Konferenco, la 12an de awgusto 1998 en Montpellier, Francio.
Artikolo 1

IDENTECO


1.1 La nomo de la organizo estas "Internacia Ligo de Esperantistaj

Instruistoj"; mallonge "I.L.E.I.".

1.2 En la sekva teksto de tiu cxi Statuto gxi estas nomita "la Ligo".

Artikolo 2

DIFINOJ

2.1 La Ligo estis fondita en la jaro 1949 por nelimigita tempo.2.2 La Ligo estas faka organizo pri edukado kaj instruado.

2.3 La Ligo estas demokratia organizo, memstara en rilatoj kun aliaj organizoj

kaj institucioj.

2.4 La bazaj principoj por la Ligo estas tiuj de la Universala Deklaracio de la

Homaj Rajtoj kaj la Universala Deklaracio de la Rajtoj de la Infano.

2.5 La Ligo havas sian sidejon en Nederlando, jure rekonita de ........

2.6 La oficiala lingvo de la Ligo estas la internacia lingvo Esperanto.

Artikolo 3

CELOJ

La celoj de la Ligo estas:3.1 Edukado al estimo de la homo kaj al respekto al la vivo kaj al la naturo.

3.2 Progresigo de la interkomprenigxo inter la popoloj.

Artikolo 4

TASKOJ POR ATINGI LA CELOJN

4.1 Unuigi geinstruistojn kaj geinstruantojn esperantistajn en la mondo por sisteme labori por la enkonduko de Esperanto en cxiuspecajn lernejojn kaj por celtawga instruado de Esperanto.

4.2 Atenti, esplori kaj analizi pedagogiajn problemojn en la lingvo-instruado

kaj labori por solvi ilin.

4.3 Iniciati, organizi kaj subteni sciencajn esplorojn pri la instruado de lingvoj.

4.4 Organizi intersxangxojn de spertoj el la pedagogiaj scienco kaj praktikado

por plibonigo kaj modernigo de la instruado de lingvoj, speciale de

Esperanto.

4.5 Organizi diversspecajn internaciajn arangxojn cele al interkomprenigxo pere de

la internacia lingvo.

4.6 Organizi pedagogiajn konferencojn kaj laborkunvenojn.

4.7 Arangxi internaciajn ekzamenojn pri kapablo en apliko kaj instruado de

Esperanto.

4.8 Kontakti kun registaraj kaj edukaj instancoj kaj kun aliaj organizajxoj kies celoj

estas konformaj al tiuj de la Ligo.

4.9 Publikigi eldonajxojn kaj komunikajxojn.

4.10 Apliki aliajn legxe permesitajn rimedojn.

Artikolo 5

MEMBRECO


5.1 Cxiu persono kiu rekonas la Statuton, okupigxas aw interesigxas pri edukado kaj

instruado, rajtas membrigxi.

5.2 Membroj distingigxas en sekciaj membroj kaj individuaj membroj.

5.3 Fino de membreco okazas pro:

5.3.1 deziro de la membro;

5.3.2 kontrawstatuta ago de la membro;

5.3.3 forpaso de la membro.

5.4 La membroj havas la rajton:

5.4.1 cxeesti cxiujn kunsidojn de la Komitato;

5.4.2 ricevi la regulan eldonajxon de la Ligo;

5.4.3 starigi demandojn kaj doni konsilojn al la instancoj nomitaj en artikolo 7.

Artikolo 6

FINANCAJ RIMEDOJ

La financaj rimedoj de la Ligo estas:

6.1 membrokotizoj;

6.2 donacoj;

6.3 rentoj kaj heredajxoj;

6.4 aliaj enspezoj.

Artikolo 7

ORGANIZA STRUKTURO

La instancoj de la Ligo estas:

7.1 la Komitato;

7.2 la Estraro;

7.3 la sekcioj kaj la reprezentantoj.

LA KOMITATO:

7.1.1 estas la supera decida instanco de la Ligo;

7.1.2 konsistas el komitatanoj, kiuj estas skribe delegitaj membroj;

7.1.3 kunsidas minimume unufoje jare;

7.1.4 decidas pri akcepto kaj/aw sxangxo de la Statuto kaj de la Interna Regularo;

7.1.5 rajtas nomi kandidatojn por la Estraro;

7.1.6 elektas la membrojn de la Estraro, el kiuj la prezidanton, la sekretarion kaj la

estraranon pri financoj kiel funkciulojn;

7.1.7 elektas la membrojn de la Kontrola Komisiono pri Financoj;

7.1.8 starigas kaj nuligas laborkomisionojn;

7.1.9 pridiskutas kaj prijugxas la laboron faritan de la Estraro, de la sekcioj, de la

reprezentantoj kaj de la komisionoj;

7.1.10 povas sensxargxigi la Estraron;

7.1.11 decidas pri la sekvindaj gvidlinioj;

7.1.12 decidas pri akcepto aw eksigo de sekcioj;

7.1.13 povas senrajtigi komitatanon pro kontrawstatuta ago;

7.1.14 fiksas la membro-kotizon;

7.1.15 prijugxas la raportadon de la Kontrola Komisiono pri Financoj;

7.1.16 decidas pri oficoj plenumotaj de pagata oficisto;

7.1.17 decidas per simpla plimulto de validaj vocxoj (escepte en la kazo nomita en

7.1.18), se minimume triono de la vocxdonrajtaj komitatanoj cxeestas aw reprezentigxas en la kunsido;

7.1.18 decidas per minimume tri kvaronoj de la validaj vocxoj pri malfondo de la

Ligo. Tiuokaze cxiu havajxo de la Ligo estos donacita al Internacia Esperanto-

Instituto en Hago, Nederlando, aw al samcela instituto, decidota de la Komitato.

LA ESTRARO:

7.2.1 gvidas la Ligon;

7.2.2 konsistas el minimume kvin kaj maksimume naw membroj kun trijara

oficodawro inter kiuj prezidanto, sekretario, estrarano pri financoj,

vicprezidanto kaj vicsekretario;

7.2.3 okazigas la elekton de komitatanoj nome de la individuaj membroj;

7.2.4 faras proponojn al la Komitato;

7.2.5 raportas kaj respondecas pri siaj agoj al la Komitato;

7.2.6 rajtas proponi kandidatojn por estraraneco;

7.2.7 rajtas okazigi skribajn vocxdonojn de la komitatanoj;

7.2.8 rajtas nomi kaj anstatawigi pagatajn oficistojn por oficoj fiksitaj de la

Komitato law artikolo 7.1.16;

7.2.9 rajtas inviti gastojn al siaj kunsidoj kaj al tiuj de la Komitato.

SEKCIOJ KAJ REPREZENTANTOJ.

7.3.1 Sekcio agas en difinita teritorio.

7.3.2 Sekcio povas esti fondata de minimume kvin membroj en difinita teritorio.

7.3.3 Sekcio nomas sekcian estraron, el kiu unu kiel sekciestron.

7.3.4 Reprezentanto reprezentas la membrojn en teritorio sen sekcio.

7.3.5 Sekcioj kaj reprezentantoj nomas komitatanojn.

7.3.6 Sekcioj kaj reprezentantoj rajtas fari proponojn al la Komitato kaj rajtas nomi

kandidatojn por la Estraro de la Ligo.

7.3.7 Ili respondecas al la Komitato pri cxiuj siaj agoj koncerne la celojn de la Ligo.

Artikolo 8

LA ADMINISTRA JARO

8.1 La administra jaro egalas al la kalendara jaro.

Artikolo 9

REGULAROJ

9.1 Al tiu cxi Statuto apartenas Interna Regularo, Elektoregularo, KonferencaRegularo kaj eventualaj aliaj regularoj.Elŝuti 26 Kb.


Elŝuti 26 Kb.