Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Da előtt mindig valamely mennyiséget kifejező szó van pl kilogramo, litro, skatolo, sako, miliono, iom, multe, kelke

Elŝuti 37.29 Kb.

Da előtt mindig valamely mennyiséget kifejező szó van pl kilogramo, litro, skatolo, sako, miliono, iom, multe, kelke
Dato15.10.2017
Grandeco37.29 Kb.

Elŝuti 37.29 Kb.

-acx-, fi-, -er-, -uj-, -ing-, -um-, retro-, da, kontraux, malgraux, preter, trans, határozatlanság fokozása, -ita, estas –ita, preferas, plena, még egy kicsit a mennyiségekről
-acx-, fi-: becsmérlőképzők
fihomo – gazember

fiulo – erkölcstelen személy

fiulino

li havas fibusxon – csúnyán beszél

fiflatulo – talpnyaló

figazeto – szennylap


domacxo

petacxi – kunyerál

kantacxi – kornyikál
-er-: morzsaképző (nem összekeverni: -ar-)

pano – panero

ero –

sablero, negxero, akvero, monero – figyelem: a rivero nem –er- képzővel van képezve.


-uj-, -ing-: tartály- és hüvelyképző
glavo – glavingo

kandelo – kandelingo

floro – floringo
-uj-

ujo: tartály

akvo – akvujo

mono – monujo

cindro – cindrujo
hungara – Hungarujo – Hungario

pola – Polujo – Polio – Pollando

greka – Grekio – Grekujo – Greklando
pomo – pomujo – pomarbo
-um-: izéképző

akvumi – locsol, aerumi: szellőztet, butikumi – shoppingol, somerumi – nyaral, amindumi – udvarol


retro-

retroiri – visszafelé megy

retrospegulo – visszapillantó (tükör)

retroveturi


A da prepozíció használatáról annyit kell elöljáróban megjegyezni, hogy ez általában nem szokta megkönnyíteni az eszperantóul tanuló diákság életét, de igazából nem olyan veszélyes, mint amilyennek első látásra tűnik.
Nagyjából úgy összefoglalható a lényeg, hogy
1) a da előtt mindig valamely mennyiséget kifejező szó van (pl. kilogramo, litro, skatolo, sako, miliono, iom, multe, kelke stb.): Mi petas unu kilogramon da terpomoj. Kérek egy kiló krumplit. Donu al mi glason da akvo! Adj nekem egy pohár vizet! Ĉu vi deziras tason da teo? Kérsz egy csésze teát? Li havas multe da problemoj. Sok problémája van.

2) nagyon fontos, hogy a fentebb említett szavak közül da előtt mindenféleképpen állnia kell valamelyiknek, e nélkül a szerkezet tipikusan nem használható. Hibás lenne pl. azt mondani: Ni devas ankoraŭ aĉeti da sukero. Kell még vennünk cukrot is. Ehelyett azt mondhatjuk: Ni devas ankoraŭ aĉeti iom/unu kilogramon/kelke da sukero. Kell még vennünk egy kevés/egy kiló/némi cukrot. Természetesen az sem rossz, ha egész egyszerűen azt mondjuk: Ni devas ankoraŭ aĉeti sukeron. Kell még vennünk cukrot.

3) meg kell említeni, hogy a da előtti részben álló kifejezésnek muszáj mennyiséget kifejeznie, ellenkező esetben nem állhat a da prepozícióval. Pro manko de tempo mi ne povas iri. Időhiány miatt (tkp. az idő hiánya miatt) nem tudok menni. Pro perdo de memkonfido li ne kuraĝis veni. Önbizalomvesztés miatt nem mert eljönni. Ezekben a mondatokban manko/hiány és perdo/elvesztés nyilván nem mértéket fejeznek ki, ezért nem is a da prepozícióval állnak, hanem a de elöljárószóval képeznek egyfajta szerkezetet.

4) nagyon fontos, hogy a számnevek jó része közvetlenül, a da nélkül kapcsolódik a vele álló főnévhez: Tio kostis cent mil forintojn. Ez százezer forintba került. Mi konas dek Esperantistojn. Én tíz eszperantistát ismerek.

5) az –o végződésű számnévi alakok (nulo, deko, cento, milo, miliono, miliardo, duono, triono ktp.) viszont a da prepozíció segítségével kapcsolódnak ahhoz a szóhoz, amire vonatkoznak. Ne feledjük, hogy két –o végű szó csak úgy nem állhat egymás mellett az eszperantóban. La miliardulo havas miliardojn da dolaroj, eŭroj, forintoj, denaroj, funtoj, la milionulo havas nur milionojn da dolaroj, eŭroj, forintoj, denaroj, funtoj, mi havas grandan nulon da dolaroj, eŭroj, forintoj, denaroj, funtoj. A milliárdosnak milliárdjai vannak dollárban, euróban, forintban, dinárban, fontban, a milliomosnak csak milliói vannak dollárban, euróban, forintban, dinárban, fontban, nekem meg egy nagy nullám van dollárban, euróban, forintban, dinárban, fontban. Donu al mi almenaŭ duonon da eŭroj. Legalább egy fél eurót adj. En Budapeŝto loĝas ĉirkaŭ dek milionoj da loĝantoj, en la urbo Szekszárd nur tridek ses mil loĝantoj. Budapestnek kb. kétmillió lakosa van, Szekszárdnak meg csak harminchatezer lakosa van. Laŭ la oficialaj datumoj nur dumil personoj protestis ĉe la Parlamento de la Esperanta Respubliko, laŭ la idista opozicio centmiloj da personoj. Hivatalos adatok szerint csak kétezren tiltakoztak az Eszperantó Köztársaság parlamentjénél, az idista ellenzék szerint százezrek (emberek százezrei).

6) az is nagyon fontos, hogy a da után (mint számos más prepozíció esetében) tilos a tárgyeset használata. Előtte lehet, ha a mondat úgy kívánja, de utána semmiképp. Nézzük az alábbi példákat, melyek segítségével remélhetőleg közelebb jutunk a probléma megértéséhez: A) Mi petas akvon. Vizet kérek. A mondat tárgy egyértelműen a víz, ahogy azt a tárgyeset okosan jelzi is a nyelvtanulóknak. B) Mi petas glason. Kérek egy poharat. Itt a mondat tárgya egy pohár. C) Mi petas glason da akvo. Kérek egy pohár vizet. Utóbbi esetben a magyarban a tárgyragot a víz szó viseli, ám ha kicsit leeszperantósítjuk a magyar szerkezetet, mondhatnánk azt is: Kérek egy pohárnyit a vízből. Ebben a verzióban már nagyon szépen látszik, hogy igazából én nem is vizet kérek csak úgy, általában, mint az A) mondatban, vagy nem csupán egy poharat kérek, mint a B) mondatban, hanem egy pohárnyit (glason) kérek a vízből (da akvo). Így talán már jobban látszik, hogy az eszperantó –n ragnak megfelelő magyar –t végződés a glaso/pohár szón van, míg a da magyar párja (-ból, -ből) az akvo/víz szó mellett található. További érdekesség: Mi volas multe da akvo = Mi volas multon da akvo. Sok vizet kérek.

7) ennél a pontnál kell megjegyezni, hogy míg a da előtti rész mennyiséget fejez ki, a da utáninak viszont mindenkor határozatlannak kell lennie (tehát, ha utóbbi mellett la, tiu, ĉiu, birtokos névmás van, esetleg tulajdonnévvel vagy személyes névmással van kifejezve, soha ne használjuk a da prepozíciót). Nézzük a következő néhány példát: Mi manĝis iom da pano. Ettem egy kis/kevés kenyeret. Nyilvánvaló, hogy itt akármilyen kenyér szóba jöhet, ehhez képest: Mi manĝis iom el/de tiu pano (kiu estis sur la tablo). Ettem valamennyit abból a kenyérből (amelyik az asztalon volt). – Itt mutató névmás (tiu/az a)van a pano/kenyér mellett. Mi manĝis iom el/de la pano (kiu estis sur la tablo). Ettem valamennyit a kenyérből (mely az asztalon volt). – Itt határozott névelő (la/a, az) van a pano/kenyér mellett. Mi manĝis iom el/de ĉiu pano (kiu estis sur la tablo). Minden egyes kenyérből ettem egy kicsit (mely az asztalon volt). – Itt a ĉiu/mindegyik szó a kizáró elem. Mi manĝis iom el/de via pano (kiu estis sur la tablo). Ettem valamennyit a kenyeredből (mely az asztalon volt.) – Itt a birtokos névmás teszi nagyon is határozottan egyedivé azt a kenyeret, melyből ettem. Mi manĝis iom el/de ĝi. Ettem valamennyit belőle. – Itt már ki sem mondjuk, hogy a kenyérről van szó: annyira tudjuk, hogy egy bizonyos kenyérről van szó, hogy pusztán személyes névmással utalunk rá vissza. Mi manĝis iom el/de Petro – diris la kanibala paĉjo al sia fileto. Ettem Péterből egy kicsit – mondta a kannibál apuka kisfiának. – Ezen extrém esetben a tulajdonnév teszi egyértelművé, hogy nem akármi képezte a reggeli/ebéd/vacsora alapját, hanem a nagyon is konkrét Petro/Péter. Fenti példákból az is kiviláglik, hogy ilyen esetekben az el vagy a de prepozíciókat kell és célszerű használni a da helyett.

8) további érdekesség, hogy a plena, riĉa, abunda szavak mellett sem da használatos, sokkal inkább je vagy de: Matene la tramo estas ĉiam plena de/je malbonodoraj homoj. Reggel a villamos mindig büdös emberekkel van tele. Plena estas la urbo de/je amo. Tele van a város szerelemmel. Siberio estas riĉa je/de arboj, abunda de/je petrolo. Szibéria gazdag fában, bővelkedik kőolajban.

9) nem utolsó szempont, hogy az –a végződésű szavak még akkor sem állnak a da prepozícióval, ha esetlegesen mennyiséget fejeznének is ki – ezek közvetlenül kapcsolódnak a velük járó szavakhoz (multa, multaj, kelka, kelkaj, pluraj ktp.): Mi havas multan tempon. Sok időm van. Nem mellékes információ, hogy ennek a mondatnak vannak más kifejezési lehetőségei is, azonban mindenkor nagyon kell vigyázni a mondat szerkezetére. Ugyanis: Mi havas multan tempon. = Mi havas multe da tempo. = Mi havas multon da tempo. Az első verzióban multa egyeztetendő a mondat tárgyként szereplő tempo szóval, mely tárgyesetben áll (tehát multan tempon, a havi ige miatt tárgyeset). A második változatban multe ragozhatatlan, viszont mennyiséget kifejező szóként a da prepozícióval kapcsolódik a tempo szóhoz, mely utóbbi, mivel a da mögött áll, nem kaphat tárgyragot, hiszen a mondat igazi tárgya itt a multe szó (sokat birtoklok én időbőlmi havas multe da tempo). A harmadik formációban a főnévi végződésű multo szó nyilván csak a da prepozícióval állhat az ugyancsak –o végű tempo mellett, ellenben multo a mondat tárgyaként ezúttal felveheti a –n végződést (hiszen továbbra is sokat birtoklok én időbőlmi havas multon da tempo). Elvben mindhárom verzió jó, hogy melyiket használjuk, rajtunk múlik, lényeg, hogy jól használjuk.

10) bizonyos esetekben attól függ, da vagy de prepozíció dukál-e, hogy voltaképpen mit akarunk mondani: nem árt tehát tudni, mit is szeretnénk közölni a külvilággal. Ĉu vi ankoraŭ havas puran glason de vino? Van még egy tiszta borospoharad? Ĉu vi volas ankoraŭ glason da vino? Kérsz még egy pohár bort? Ŝi ricevis bukedon da rozoj. Kapott egy csokornyi rózsát. Ŝi ricevis bukedon de rozoj (=rozbukedon). Kapott egy rózsacsokrot.

11) fontos, hogy a da prepozíció után is állnia kell valaminek. Lehetőleg ne álljon csak úgy, a levegőben. Helyes tehát az a mondat, hogy: Mi havas multe da vino en la kelo. Sok borom van a pincében. Az is helyes, hogy: Mi havas multe en la kelo. Sok van a pincében. De helytelen lenne a mondat: Mi havas multe da. Ugyanígy: Ĉu vi havas sufiĉe da mono, karulino? Van elég pénzed, drágám? Ĉu vi havas sufiĉe, karulino? Van elég, drágám? De az már nem lenne jó, hogy: Ĉu vi havas sufiĉe da, karulino? Ugyanígy: Mi aĉetis tri botelojn da biero. Vettem három üveg sört. Mi aĉetis tri botelojn. Vettem három üveggel. De az már kifejezetten rossz lenne, hogy: Mi aĉetis tri botelojn da. Utóbbi kifejezésben ugyanis hiányzik az, hogy miből is vettem én három üvegnyit, noha a da prepozíció lényege az, hogy valamiből valamennyit vesz, ad, kap, lát, birtokol az ember.

12) legutóbbi pont tézisei elmondhatók a kiom szó kapcsán is. Kiom da mono vi bezonas? Mennyi pénzre van szükséged? Kiom vi bezonas? Mennyire van szükséged? De már nem lenne helyes azt mondani: Kiom da vi bezonas? Érdekes megfigyelni, hogy alapesetben kiom da használatos mennyi értelemben, ha utána következik valami: Kiom da vironoj estas en la ĉambro? Hány nő van a szobában? Kiom da bongustaj frutoj oni povas vidi en la bazaro! Mennyi finom gyümölcsöt lehet látni a piacon! Kiom da gefratoj vi havas? Hány testvéred van? Kiom da jaroj vi havas? Hány éves vagy? Kiom da kuloj! Mennyi szúnyog! Ritkábban az is elképzelhető, hogy ilyen esetekben kiom közvetlenül áll valamely főnév mellett (Kiom kuloj! Mennyi szúnyog! Kiom jarojn vi havas? Hány éves vagy? Talán azt tanácsolhatjuk, használjuk a kiom da szerkezetet, mert akkor nincs gond a tárgyesettel – ld. az utolsó példát). Ha viszont kiom után nincs főnév, nem használatos a da prepozíció: Kiom mi devas atendi? Mennyit kell várnom? (= Kiom da tempo mi devas atendi? Mennyi ideig kell várnom?)

13) fenti szabályokat betartva mégis találkozhatunk néha furcsa szórendekkel, de ha kicsit átalakítjuk a mondatokat, máris megvan a dolgok miértje: Da politikistoj oni havas tro multe. Politikusból túlságosan sok van. (= Oni havas tro multe da politikistoj.) Da kuloj estas sufiĉe ĉijare. Idén van elég szúnyog. (=Estas sufiĉe da kuloj ĉijare.)
Kontraux
Ĝis la ŝanĝo de la politika sistemo, oni maksimume diris, ke „kiu ne estas kun ni, estas kontraŭ ni” kaj „kiu ne estas kontraŭ ni estas kun ni”, sed hodiaŭ jam oni povas paroli pri nova situacio: Kiu ne estas kontraŭ ili, estas kun ili. A politikai rendszerváltásig legfeljebb azt mondták, hogy „aki nem velünk van, ellenünk van” és „aki nem ellenünk van, az velünk van”, de ma már új helyzetről lehet beszélni: aki nem ellenük van, velük van.

Li ĵetis la pilkon kontraŭ min. Hozzám vágta a labdát.

Kontraŭe, li ne estas nia amiko, li estas nia malamiko. Ellenkezőleg, ő nem a barátunk, ő az ellenségünk.

En la nuna hungara socio ŝajnas, ke la tasko de la ĉiamaj opoziciaj partioj estas nur kontraŭi la proponojn de la registaro. Úgy tűnik, a mai magyar társadalomban a mindenkori ellenzéki pártok feladata csak az, hogy ellentmondjanak a kormányzatnak.

La kontraŭrevolucio preparis grandegan kontraŭatakon kontraŭ siaj kontraŭuloj. Az ellenforradalom hatalmas ellentámadást készített elő saját ellenzővel szemben.

Ili longe kontraŭstaris, sed vane. Hosszasan ellenálltak, de hiába.
malgraux.
Malgraŭ tio, ke ŝi ne volis enlitiĝi kun mi, kelkaj alkoholaĵoj mi sukcese povis konvinki ŝin, ke ŝi faru tiel. Dacára annak, hogy nem akart velem lefeküdni, néhány alkoholos ital után sikerült meggyőznöm, hogy mégis tegye meg.

(természetesen az álommanókról van szó)


Ehhez képest a trans elöljárószó alapjelentése alanyesettel: valamin túl. Tárgyesettel: valamin túlra. Igekötőként is gyakori.
Oni nomas la teritoriojn oriente de la rivero Jordano Transjordanio. Transzjordániának a Jordán folyótól keletre levő területeket nevezik.

La transsiberia trajno estas la plej longa fervojlinio de la tuta mondo. A transzszibériai vasút a világ leghosszabb vasútvonala.

Ĉu ekzistas vivo trans la tombo? Van élet a síron túl?

Vi devas iri trans la oceanon por eviti la punon. Az óceánon túlra kell menned, hogy elkerüld a büntetést.

El la transa mondo neniu hejmenvenis. A túlvilágról még senki nem jött haza.

La ofico transloĝiĝis al alia konstruaĵo. A hivatal más épületbe költözött át.

Ili transpasis ĉiujn limojn. Minden határon túlmentek.

Li transdonis ĉion al sia posteulo. Átadott mindent utódjának.
Apud – preter

Mi staras apud la domo.

Mi iris preter la domo. Mi preteriris la domon.

Iu ia


Venis viro. Venis ia viro. Venis iu viro.
Mi preferas la teon al la kafo

Mi preferas danci ol lerni.


Plena de/je

Ricxa de/je

Abunda de/je
Plenigi – plenigxi – plenumi (megtölt, megtelik, teljesít)
További házi: Baghy 78/3, 4, 79/5
Az eszperantó igenév-rendszerének egyszerű (áttekintő) táblázata


Cselekvő

Szenvedő
-ont-

-ot-

Jövő/Utóidejű

-ANT-

-at-

Jelen/Egyidejű

-int-

-IT-

Múlt/Előidejű

Li estas lernanto. Ő tanuló. (Azaz egy olyan ember, aki éppen tanul, a kijelntéssel egyidőben.)

Li estis lernanto. Li estos lernanto.

lernanto, lernanta, lernante

La lernanto estas lernanta knabo, la lernantino estas lernanta knabino. A tanuló az egy tanuló fiú, a tanulólány az egy tanuló lány.

lernante – tanulva, tanulván, miközben tanul, tanult, tanulni fog.

Lernante la lernanto lernis la lecionon/auxskultis la radion.

Lernante la lernanto lernas la lecionon/auxskultas la radion.

Lernante la lernanto lernos la lecionon/auxskultos la radion.
La perdita mono – la mono, kiun oni perdis kaj nun oni ne trovas gxin.
flegi – ápol

La flegito – estas homo, kiun oni jam antauxe flegis.

La flegita homo estas homo, kiun oni jam antauxe flegis.

Flegite, sinjoro Lupo hejmeniris. Miután leápolták, Farkas úr hazament.


La skribita letero, la perdita mono, la trovita sxlosilo

La skribitaj leteroj estas sur la tablo. La leteroj, kiujn oni jam skribis antauxe, estas sur la tablo.

Mi trovis la perditan monon. Megtaláltam az elveszett pénzt.

Mi konas la bonan lernanton. Ismerem a jó tanulót.


La pordo estas fermita. Az ajtó be van zárva. (Az ajtó van bezárt [állapotban]).

La pordoj estas fermitaj. La pordoj estas verdaj. La fermitaj, verdaj pordoj estas tie.


La pordo estis fermita.

La pordo estas fermita.

La pordo estos fermita.
1) Interese.

2) erari estas home.

3) estas interese, ke vi alvenis.
Estas malpermesite fumi. Fumi estas malpermesite. Dohányozni tilos. (tkp. meg van tiltva dohányozni)

La fumado estas malpermesita. A dohányzás tilos.(estas) malpermesite. Tilos.


Elŝuti 37.29 Kb.


Elŝuti 37.29 Kb.