Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Clinton’s Incentives for Profit-Sharing Put a Twist on a Business-Friendly Approach Clintonaj Instigiloj por Profit-Dividado Metas Tordon sur Komerc-Amika Aliro

Elŝuti 14.9 Kb.

Clinton’s Incentives for Profit-Sharing Put a Twist on a Business-Friendly Approach Clintonaj Instigiloj por Profit-Dividado Metas Tordon sur Komerc-Amika Aliro
Dato24.11.2017
Grandeco14.9 Kb.

Elŝuti 14.9 Kb.

Clinton’s Incentives for Profit-Sharing Put a Twist on a Business-Friendly Approach

Clintonaj Instigiloj por Profit-Dividado Metas Tordon sur Komerc-Amika Aliro

Granting tax incentives to persuade corporations to share more of their profits with employees is one of the key ideas to emerge from Hillary Rodham Clinton’s recently announced economic agenda, which relies mostly on standard Democratic proposals to address stagnant middle-class wages and the overwhelming concentration of wealth among the richest Americans.Impost-instigiloj por persvadi korporaciojn dividi pli da iliaj profitoj kun dungatoj estas unu el la ŝlosilaj ideoj ekiĝantaj el la ekonomia farendaro antaŭnelonge anoncita de Hilary Rodham Clinton. La farendaro dependas plejparte je kutimaj Demokrataj proponoj por alfronti nepliiĝantajn salajrojn de la meza klaso kaj la troegan koncentriĝon de riĉeco inter la plej riĉaj Usonanoj.

Mrs. Clinton made profit-sharing a centerpiece of the economic platform she unveiled in New York on Monday. On Thursday, she pitched the idea to potential voters in Dover, N.H., at the first town-hall-style event of her campaign. “It makes good business sense,” she told the crowd, citing a local company that shared profits with workers. “This increases productivity, it increases loyalty to employees, it gives you a bond with employees.”S-ino Clinton faris profit-dividadon centro-peco de la ekonomia programo, kiun ŝi malvualigis en Nov-Jorko je lundo. Je jaŭdo, ŝi ĵetumis la ideon al eblaj voĉdonantoj en Dover, Nov-Hampŝiro ĉe la unua urbet-doma evento de sia kampanjo. “Ĝi estas komerce bonsenca,” ŝi diris al la aŭskultantaro, citanta lokan firmaon kiu dividas profitojn kun la laboristoj. “Tio ĉi pliigas produktivecon, ĝi pliigas lojalecon al dungatoj, ĝi donas al vi ligon kun dungatoj.”

The “rising incomes, sharing profits” tax credit Mrs. Clinton is proposing would give companies a two-year tax credit equivalent to 15 percent of profits distributed to employees, to be capped at 10 percent of wages. The credits would cost an estimated $10 billion to $20 billion over 10 years and would be paid for by closing corporate tax loopholes. If a company provided an employee earning $50,000 annually with a $5,000 profit-sharing payment, for example, that company would receive a $750 tax credit in return.La impost-kreditoj proponataj de-S-ino Clinton por altigi enspezojn per profit-dividado donus al firmaoj du-jaran impost-krediton egalan al 15 procento de la profitoj distribuitaj al dungatoj, ĉapumenda je 10 procento da salajroj. La kreditoj kostus supozite $10 miliardojn ĝis $20 miliardojn trans 10 jaroj kaj estus pagitaj per la fermo de korporaciaj impost-eskapoj. Se, ekzemple, firmao provizis profit-dividadan pagon de $5000 al dungato kiu enspezis $50,000 jare, tiu firmao ricevus returne impost-krediton de $750.

“We need to get businesses back looking after their employees and their customers and their country, not just their executives and their shareholders,” Mrs. Clinton said. . . .

Ni bezonas, ke firmaoj revenu al prizorgado de siaj dungatoj kaj siaj klientoj kaj sia lando, ne nur de siaj ĉefuloj kaj akciuloj [akcitenantoj],” S-ino Clinton diris. . . .

Her profit-sharing plan echoes the kind of business-friendly economic approach of turning to public and private investment that Mrs. Clinton and her husband, former President Bill Clinton, are known for. But it also highlights how Mrs. Clinton is different, and vastly more centrist, than Senator Bernie Sanders, the independent from Vermont who is also seeking the Democratic presidential nomination and whose liberal agenda of breaking up the big banks and imposing a tax on financial trades has helped to attract big crowds to his rallies and to fuel his surge in recent polls.Ŝia profit-divida plano eĥas la tipojn de komerc-amika ekonomia aliro de turnado al publika kaj privata investado, por kiuj S-ino Clinton kaj sia edzo, antaŭa prezidento Bill Clinton, estas konataj. Sed ĝi ankaŭ emfazas kiel S-ino Clinton estas diferenca, kaj vaste pli centrista, ol Senatano Bernie Sanders, la sendependulo el Vermont kiu ankaŭ kandidatas por la Demokrata prezidenta nomumo kaj kies liberala farendaro de disigado de la grandaj bankoj kaj impostado de financaj komercoj helpis allogi grandajn aŭskultantarojn al siaj eventoj kaj fuelas sian ondumon en antaŭnelongaj opinisondoj.

Many of Mrs. Clinton’s proposals, including profit-sharing, are in line with an economic philosophy called inclusive capitalism. The philosophy holds that corporations have a role in easing poverty and that they should put less focus on stock buybacks and short-term returns to shareholders and more on long-term investment in employees, communities and the environment.Multaj el la proponoj de S-ino Clinton, inkluzive de profit-dividado, estas akordaj kun ekonomia filozofio nomita “inluzivema kapitalismo.” La filozofio tenas, ke korporacioj havas rolon kontraŭstari malriĉecon kaj ke ili devus meti malpli da fokuso je akci-retroaĉetoj kaj et-tempaj reiroj al akcitenantoj kaj pli je ad-tempa investado en dungatoj, komunumoj, kaj la ĉirkaŭaĵo.

“When companies share profits, not only do workers benefit, but the companies themselves see higher productivity and a stronger contribution to our economy,” said Alan S. Blinder, a former White House economic adviser under Mr. Clinton who helped Mrs. Clinton draw up her proposal.

Kiam firmaoj dividas profitojn, profitas ne nur la laboristoj, sed la firmmaoj mem vidas plian produktivecon kaj pli fortan kontribuon al nia ekonomio,” diris Alan S. Blinder, antaŭa Blank-Doma ekonomia konsilisto sub S-ro Clinton kiu helpis al S-ino Clinton desegni ŝian proponon.

But other economists have expressed concerns about the idea, saying it lets corporations focus on profit-sharing rather than on increasing wages or benefits. “There’s nothing wrong with profit-sharing, but it just shouldn’t take the place of a healthy paycheck,” said Jared Bernstein, a senior fellow at the Center on Budget and Policy Priorities and a former economic adviser in the Obama administration.Sed aliaj ekonomiistoj esprimis maltrankvilojn pri la ideo, dirantaj ke ĝi permesas al korporacioj fokusi je profit-dividado anstataŭ ol je plialtigado de salajroj aŭ beneficoj. “Nenio malbonas kun profit-dividado, sed ĝi devus ne anstataŭigi sanan pagoĉekon,” diris Jared Bernstein, supera kunano ĉe la Centro je Buĝetal kaj Politikaj Prioritatoj kaj antaŭa konsilisto en la administracio de Obama.

Mrs. Clinton’s plan would make companies eligible for the tax credit only if the profit-sharing payments were above existing wages and benefits, a campaign spokesman said.La plano de S-ino Clinton farus firmaojn riceveblaj por la impost-kredito nur se la profit-dividaj pagoj estus super tiamaj salajroj kaj beneficoj, diris kampanja eldirulo.

Prenita el la Nov-Jorkaj Tempoj (New York Times), 17 julio 2015, p. A-17. Originale verkita de Amy Chozick. Tradukita de John T. Dale kun la helpo de aliaj membroj de Portlandaj Amikoj de la Nova Esperanto, en Portlando, Oregono, Usono.

KOMENTOJ DE J. T. Dale:

Profit-dividado estas morale kaj ekonomie bonega ideo en si mem. Kial, do, pagi monon al korporacioj por fari tion? (1) Tiu mono, finfine, simple venos el la poŝoj de ni, la Usonaj impost-pagantoj aŭ konsumantoj. (2) Korporacioj jam faras multege da profito, kaj pro impost-eskapoj multe da ili jam pagas preskaŭ neniom da impostoj. Kiujn eskapojn nuligus S-ino Clinton? Ĉu estus politike eble fari tion? (3) Kial ne simple promulgi leĝon kiu devigus al ĉiuj sufiĉe grandaj korporacioj, ke ili nun leĝe devas krei profit-dividajn planojn por la laboristoj?

Elŝuti 14.9 Kb.

  • Impost-instigiloj por persvadi korporaciojn dividi pli da iliaj profitoj kun dungatoj estas unu el la
  • La impost-kreditoj proponataj de-S-ino Clinton por altigi enspezojn per profit-dividado donus al firmaoj du-jaran impost-krediton egalan al
  • Ni bezonas, ke firmaoj revenu al prizorgado de siaj dungatoj kaj siaj klientoj kaj sia lando, ne nur de siaj ĉefuloj kaj akciuloj [akcitenantoj],” S-ino Clinton diris. . . .
  • La plano de S-ino Clinton farus firmaojn riceveblaj por la impost-kredito nur se la profit-dividaj pagoj estus super tiamaj salajroj kaj beneficoj, diris kampanja eldirulo.
  • KOMENTOJ DE J. T. Dale
  • Kial ne simple promulgi leĝon

  • Elŝuti 14.9 Kb.