Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Ano on jonkin jäsen/ano is a member of something. Estro

Elŝuti 94.41 Kb.

Ano on jonkin jäsen/ano is a member of something. Estro
Dato22.03.2017
Grandeco94.41 Kb.

Elŝuti 94.41 Kb.ANO on jonkin jäsen/ANO is a member of something.

ESTRO on jonkin johtaja/ESTRO is the leader.

urbano, urbestro klubanoj, klubestro
Leciono 6A

Vizito al la loka klubokamparano = maalainen/a countryman

ĉar = sillä/because

loĝi = asua/to live

hodiaŭ = tänään/today

viziti = käydä jsk/to visit

urbo = kaupunki/a town

tie = siellä/there

aĉeti = ostaa/to buy

poŝtelefono = kännykkä/a mobile phone

la urbocentro = keskusta/the city centre

post tio = sen jälkeen/after that

Esperantoklubo = esperantokerho/Esperanto club

oni povas = voi, voidaan/one can

vidi = nähdä/to see

legi = lukea/to read

prunti = lainata/to borrow

libro = kirja/a book

paroli = puhua/to talk

malnova = vanha/old

trovi = löytää/to find

nova = uusi/new

kion? = mitä..?/what..?

faros = tulee tekemään/be going to do

Universala Kongreso (UK) = esperanton maailmankongressi/the World Congress of Esperanto

ĉu = -ko, -kö/Do..?

vojaĝi = matkustaa/to travel

sola = yksinäinen, yksin/lonely, alone

scii [s-tsi-i] = tietää/to know

aliaj = muita/others

kiuj = jotka/who (plural)

voli = haluta/to want

kompreni = ymmärtää/to understand

→ kompreneble = tietysti/of course

multaj = monta/many

plani = suunnitella/to plan

tien = sinne/there to

ĉu estos = tuleeko olemaan?/will there be..?

komuna = yhteinen/common, shared

transporto = kuljetus/transport

esperi = toivoa/hope

ke = että/that

morgaŭ = huomenna/tomorrow

la estraro = (yhdistyksen) hallitus/the board

kunsido = kokous/a meeting

pri tio = siitä/about it

aŭskulti = kuunnella/to listen

se = jos/if

ho = oi/oh

rajti = olla oikeutettu/to have the right

kial ne = miksi ei/why not

kioma? = monesko?/which (in order; "how manieth?")

horo = tunti/an hour

→ je kioma horo? = mihin aikaan?/at what time?

→ je la sepa horo = seitsemältä/at sevenTeksto 6A
Aaro estas kamparano ĉar li loĝas en la kamparo. Hodiaŭ li vizitas la urbon. Tie loĝas urbanoj. Aaro aĉetas novan poŝtelefonon en la urbocentro. Post tio li iras al la Esperantoklubo de la urbo. En la klubo oni povas legi kaj prunti librojn, trinki kafon aŭ teon kaj paroli Esperanton. Oni povas vidi malnovajn amikojn kaj trovi novajn.
Klubano: Aaro, kion vi faros en la somero?

Aaro: Mi iros al la Universala Kongreso.

Klubano: Ĉu vi vojaĝos sola?

Aaro: Mi ne scias. Ĉu estas aliaj, kiuj volas iri al UK?

Klubano: Kompreneble. Multaj planas iri tien.

Aaro: Ĉu estos komuna transporto tien?

Klubano: Mi esperas, ke jes. Morgaŭ la estraro de la klubo havos kunsidon kaj ni parolos pri tio. Vi povas veni kaj aŭskulti, se vi volas.

Aaro: Ho, ĉu mi rajtas?

Klubano: Kial ne.

Aaro: Je kioma horo estas la kunsido?

Klubano: Je la sepa horo.


PAROLU/


SKRIBU


Vastaa tekstiin liittyviin kysymyksiin./Answer the questions.


Kie Aaro estas hodiaŭ?

a) en la Universala Kongreso b) en la urbo c) hejme
Kion li vizitas?

a) esperantoklubon b) nenion c) poŝtelefonon


Kien li planas iri?

a) al UK b) al kafejo c) al la transporto


Ĉu estas aliaj, kiuj volas vojaĝi?

a) kompreneble ne b) jes, multaj c) jes, sed malmultaj


Ĉu Aaro rajtas veni al la kunsido?

a) ne b) kial ne c) se li havas monon


Je kioma horo estos la kunsido?

a) je la sesa b) je la sepa c) je la oka

SKRIBU


Ratkaise ristikko/Crossword puzzle

1. matkustaa/to travel

2. siellä/tie

3. tunti/an hour

4. asua/to live (somewhere)

5. muita/others

6. tietää/to know

7. kokous/a meeting

8. toivoa/to hope

9. puhun/I speak

10. uusi/new
La kunsido estas ____ ____ __________Löydät kaikki ki-kysymyssanat taulukosta s. X. Taulukkosanojen lisäksi on sana ĉu, jolla kysymys aloitetaan, mikäli mikään muu kysymyssana ei sovi siihen. Suomen ko/kö-pääte vastaa sanaa ĉu. Ĉu-kysymyksiin odotetaan vastausta jes tai ne./You will find all ki-words in a table on page X. In addition to them, there is the word ĉu which is often similar to the English auxiliary verb do.
Ĉu vi parolas Esperanton? (Puhutko esperantoa?/Do you speak Esperanto?)

– Jes, mi parolas Esperanton./Ne. Mi ne parolas Esperanton.


Tällainen kysymys muodostetaan lisäämällä toteamuksen eteen sana ĉu./You can make any statement into a question by placing ĉu before it.
Jarkko estas hejme. (Jarkko on kotona./Jarkko is at home.)

Ĉu Jarkko estas hejme? (Onko jarkko kotona?/Is Jarkko at home?)

iomete = pikkuisen/a little bit
PAROLU/


SKRIBUTee alla olevista toteamuksista kysymyslauseita ja vastaile vuorollasi esimerkkivastauksia käyttäen./Change the statements below to questions, as shown in the example, and take turns with your partner to answer them.


Ekzemplo:

"Finnlando estas malvarma lando."

→ Ĉu Finnlando estas malvarma lando? – Jes, iomete.


Respondoj:

• Jes, iomete

• Kial ne.

• Tute ne. (Ei lainkaan/not at all.)

• Kompreneble (Tietysti/Of course)

• Mi ne scias (En tiedä/I don't know)
1. Vi havas monon.

2. Patrino Teresa estas la prezidento de Usono.

3. Vi volas trinki kun mi.

4. Vi ŝatas popmuzikon.

5. Vi havas infanojn.

6. Helsinko estas belega.

7. Vi havas poŝtelefonon.

8. Elvis estas la plej bona kantisto.

9. Vi legis la ĵurnalon hodiaŭ.

10. Francio estas pli granda ol Hispanio.
(monon = rahaa/money)

ŝati = pitää jstk/to like s-g

kantisto = laulaja/a singer)

ESPLORUMuita tyypillisiä vastaustapoja:

• Ĉu vi havas aŭton? – Bedaŭrinde ne. (Onko sinulla auto? – Valitettavasti ei./Do you have a car? Unfortunately not.)

• Ĉu vi parolas la francan? – Jes. Sed malmulte. (Puhutko ranskaa. – Kyllä. Mutta en paljon./Do you speak French? – Yes. But not much.)

• Ĉu vi volas iri al Parizo? – Eble. (Haluatko lähteä Pariisiin? – Ehkä./Do you want to go to Paris? – Maybe.)


PAROLU/


SKRIBU


Tee edellisen tehtävän kohdat 1–5 uudelleen. Pystytkö vastaamaan käyttämällä vain edellistä kolmea vastaustapaa?/Try the items 1–5 in the previous exercise. This time see if you can answer all questions using only these three answers.


La horloĝo


Tasatunnit ilmaistaan esperantossa järjestyslukuina.
Kioma horo estas? (Mitä kello on?/What time is it?)

– Estas la dua horo. (Kello on kaksi/It's two o'clock.)
PAROLU/


SKRIBU

Kioma horo estas?


Sufiksoj: ano kaj estro


ANO on jonkin jäsen. ESTRO on jonkin johtaja./ANO is a member of something. ESTRO is the leader.


SKRIBU

Muodosta uusia sanoja jälkiliitteiden avulla.

/Make new words using suffixes.


Ekzemplo:

Klubo kerho/a club klubano kerhon jäsen/ a club member

klubestro kerhon johtaja/

the club leader


Familio ______________ ______________ ______________

Banko ______________ ______________ ______________

Lernejo ______________ ______________ ______________

Orkestro ______________ ______________ ______________

______________ ______________

Laboro ______________ ______________ ______________

Vilaĝo ______________ ______________ ______________

Kanado ______________ ______________ ______________
ESPLORUAnoa käytetään myös kansallisuuksissa, joilla ei ole omaa erillistä nimeä./use ano

for nationalities if the name of the country does not end with -io or -lando.


vrt./cf. finno, brito, italo ↔ brazilano, usonano, koreano.
Sitä käytetään myös maanosista: eŭropano, amerikano, aziano, afrikano./Use it

similarly with continent names.Sitä käytetään lisäksi uskontojen yhteydessä./You can also use it for devotion.
Kristano, Budhano, Islamano.
Poikkeuksena kuitenkin judo (juutalainen), joka viittaa toisaalta uskontoon, toisaalta kansallisuuteen./An exception to this is judo (a jew) which on one hand refers to religion, on the other hand to nationality.
• Jälkiliitteiden matematiikkaa/adding suffixes

koreano + ino = koreino (korealainen nainen/a korean woman.)

estro + ino = estrino (emäntä/a mistress)
ARO viittaa joukkoon./ARO refers to a group or number.

→ estro + aro = estraro (yhdistyksen hallitus/the board of an association.)

→ estraro + ano = estrarano (yhdistyksen hallituksen jäsen/a member of the board)
Regi tarkoittaa 'hallita'./Regi means 'to govern'.

Registo = hallitsija/a ruler

Registaro = hallitus/the government
Leciono 6B
Apuverbit/Auxiliary verbs
Apuverbeinä voi käyttää tarkoitukseen sopivia i-sanoja kuten voli, devi./You can use any verb as an auxiliary if it suits the purpose
Patro volas paroli kun vi. (Isä haluaa puhua kanssasi./Father wants to talk to you.)

Hundo devas obei sian estron. (Koiran pitää totella isäntäänsä./A dog must obey its master)


Kuten suomessa, ensimmäinen verbi (predikaatti) on aikamuodossa. Sitä seuraava verbi on perusmuodossa./As in English, the first verb (the predicate) is in a tempus form. All following verbs are in the infinitive form.
Vi povas bicikli. (Voit pyöräillä./You can bike)

Mi volis paroli. (Halusin puhua./I wanted to talk)

Ŝi devos flugi. (Hänen pitää lentää./She will have to fly)
Jostakin pitämisen voi esperantoksi ilmaista käyttämällä ŝati-sanaa apuverbinä./The verb ŝati is commonly used for liking something.
Mi ŝatas danci kun ŝi. (Minä pidän hänen kanssaan tanssimisesta./I like dancing with her.)

Sole aŭ sola?


Sol- sanavartalon merkitys on 'ainoa'. Siksi sole voidaan kääntää sanalla ainoastaan ja se on tällöin synonyymi sanalle nur (vain):/the word stem sol' means 'sole'. Therefore sole can be translated as 'solely' and is a synonym to nur (only).
Mi vojaĝos sole/nur al Stokhomo. (Matkustan ainoastaan/vain Tukholmaan./

I will only travel to Stockholm.)


Tämän vuoksi useimmat käyttävät yksin-sanan vastineena muotoa sola, mikäli se sopii lauseeseen./This is why sola is commonly used for 'alone' if it suits the sentence.
Mi vojaĝos sola al Stokholmo. (Matkustan Tukholmaan yksin.

/I will travel alone to Stockholm.)


PRI on sanojen en, al ja de ohella yksi tavallisimmista prepositioista. Sitä käytetään jostain puhuttaessa tai jotakin asiaa käsiteltäessä./The preposition pri is equivalent to 'about'.
Ni parolas pri muziko. (Puhumme musiikista./We talk about music.)

La programo temas pri la dua mondmilito. (Ohjelma käsittelee toista maailmansotaa./The program is on the Second World War)Pri kio vi parolas? (Mistä puhutte?/What are you talking about?)

Pri kio la libro temas? (Mistä kirja kertoo?/What's the book about?)


• JE-prepositiota käytetään kellonaikojen yhteydessä/The preposition JE is used with hours and minutes.
Je la tria kaj duono. (Puoli neljältä./Half past three.)
JE on myös "ylimääräinen prepositio", jota käytetään tapauksissa, joihin mikään muu prepositio ei sovi./JE is also an "extra" preposition for any case where other prepositions are problematic.

La instruisto suferas je alergio. (Opettaja kärsii allergiasta./The teacher suffers from allergy)

Mi kaptis la viron je la brako. (Sain miestä käsivarresta kiinni./I caught the man by the arm.)

Je via sano! (Terveydeksi!/Cheers! - to your health)

• Etuliite EK ilmaisee tapahtuman alkua./The prefix EK means the beginning of an action
Ekpluvis. = Alkoi satamaan./It started raining.

Ni eklaboris. = Ryhdyimme töihin./We started to work.


• Sitä käytetään myös ilmaisemaan tapahtuman hetkittäisyyttä.
eksalti = hypähtää, säpsähtää/to spring, to cringe

ekrigardi = katsahtaa, vilkaista/to glance, to take a quick look


Kuten muitakin etu- ja jälkiliitteitä, sanaa käytetään myös sellaisenaan.Ek! = Hep! Mennään! Puskii!/Go! Let's go! Sic!
Kiam vi eklernis Esperanton? (Milloin aloit oppia esperantoa?/When did you get to learn Esperanto?)
• Tuttu vai tuntematon?
La-artikkelia käytetään, kun viitattava asia (o-sana) on tuttu, sen sijaan tuntemattomat o-sanat esitellään ilman artikkelia ja usein esti-verbin johdattelemana.
Estas hundo sur la strato. (Kadulla on koira)
Kun o-sana, hundo, on jo mainittu, siitä on tullu tuttu: la hundo.
La hundo mordas oston. (Koira puree luuta.)
Usein kiu-relatiivilause määrittelee o-sanan niin, että se on heti la. Tämä viittaa siihen, että kyseisiä tapauksia ei ole muita kuin tämä.
La knabo, kiu rompis nian fenestron, devos pagi. (Sen pojan, joka rikkoi ikkunamme, on maksettava.)
Monet yleisesti tunnetut sanat, myös järjestöt ja instituutiot, esiintyvät aina la-artikkelin kanssa. Tämä viittaa siihen, että niitä on vain yksi tai että vain tällä tapauksella on merkitystä.
La suno brilas. (Aurinko paistaa.)

La maro estis trankvila. (Meri on rauhallinen.)

Mi fermis la pordon. (Suljin oven.)


MITÄ TIEDÄT YSTÄVÄSTÄNI? - Kion vi scias pri mia amiko?
Jos kysymyksen aloittaa kysymyssanalla, vastausmahdollisuuksia on useita.
Jotta vastauksena voisi olla vain jes / ne, on kysymys aloitettava ĈU-sanalla.
Esimerkkikysymyksiä:


esti + adj./ulo

Ikä: Ĉu ŝ/li estas juna - maljuna? Mezaĝa?

Pituus: Ĉu ŝ/li estas alta - malalta?

Paksuus: Ĉu ŝ/li estas grasa - malgrasa?

Kansalaisuus: Ĉu ŝ/li estas italo/italino, franco/francino, finno, amerikano...?

Ihonväri: Ĉu ŝ/li estas blankulo, nigrulo, flavulo...?

Luonne: Ĉu ŝ/li estas energia, iomete freneza, tre inteligenta...

Ulkonäkö: Ĉu ŝ/li estas bela, bonaspekta…

Kuuluisuus: Ĉu ŝ/li estas famulo?

Varakkuus: Ĉu ŝ/li estas riĉulo - malriĉulo?

jne.


esti + subst.

Ammatti: Ĉu ŝ/li estas kantistino, profesorino, ĵurnalistino,

aktorino, skribistino, sportistino, dancistino, politikistino,

TV-persono, fraŭlino Finnlando, modelo, rojalulo (reĝino, princino); religiulo ktp.
tekeminen:

Ĉu ŝi ludas pianon, fotas, savas vivojn, loĝas en

Helsinko, aspektas kiel Mikel Ĵakson, pezas pli ol 100

kilojn...povi: osaaminen

Ĉu ŝ/li povas ludi gitaron, sorĉi, naĝi...


havi: omaaminen

Ĉu ŝ/li havas malhelan hararon, verdajn okulojn, longajn krurojn, okulvitrojn, multe da mono, multajn librojn, grandan domon, rapidan aŭton...

estis: mennyt aika

Ĉu ŝ/li (iam) estis en Finnlando, aktoris en filmo, estis politikisto...


Elŝuti 94.41 Kb.

  • – Bedaŭrinde ne
  • MITÄ TIEDÄT YSTÄVÄSTÄNI - Kion vi scias pri mia amiko

  • Elŝuti 94.41 Kb.