Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Aliĝilo por trilanda konferenco (Břeclav 27. 30 2012)

Elŝuti 68.45 Kb.

Aliĝilo por trilanda konferenco (Břeclav 27. 30 2012)
Dato16.03.2017
Grandeco68.45 Kb.

Elŝuti 68.45 Kb.

Aliĝilo por TRILANDA KONFERENCO (Břeclav 27.-30.9.2012)
Nomo: ............................................................................. Titolo: .................................
Antaŭnomo: ...................................................... Numero de la legitimilo: ........................

(por membroj de ĈEA, SKEF, AEF)

Adreso (se vi ne havas, elpensu 5 ciferojn=variebla simbolo)

Strato: ..........................................................................................

Poŝtkodo + loĝloko ............................................................................................... ........

Retadreso: .......................................... Telefonnumero:...............................................

Vojaĝ/civitana legitimilo: .......................................... Vegetarano: JES / NE

(por manĝontoj)

Mi volas loĝi kun: ..........................................................

(ev. 3-a en la internulejo) ................................................Mi aliĝas al la komuna konferenco 2012 de ĈEA,SKEF kaj AEF en la urbo Břeclav,

mendas kaj pretas pagi por (indiku per kruceto):

(Rim.:Parenteze en ĉefaj kategorioj aperas orientigaj sumoj en € (rekalkulo estos farita ĉe la fino.)

Baza konferenca kotizo300 CZK (12 €)

Rabatita partoprenkotizo por ĈEA,SKEF kaj AEF- membroj aliĝintaj ĝis 30.6.2012200 CZK (8 €)

Rabatita partoprenkotizo por ĈEA,SKEF kaj AEF- membroj aliĝintaj post 30.6.2012250 CZK (10 €)

Honora aŭ blinda membro de ĈEA, SKEF, AEF0 CZK

Kiel studento ĝis 26 jaraĝa

mi postulas 50 %-an rabaton de la partoprenkotizo
Duontaga busekskurso al la kastelo Lednice

(vendrede posttagmeze - buso + enirpago)

250 CZK (10 €)

Kiel studento ĝis 26 jaraĝa aŭ pensiulo super 65 jara

mi postulas rabaton 50 CZK de la ekskursoprezo

http://www.zamek-lednice.com/

kaj samtempe mi mendas rabatitan kompletan pakaĵon de la servoj

(per kruceto indiku maksimume unu eblecon):En la hotelo IMOS (tranoktoj kun matenmanĝo + komunaj tag- kaj vespermanĝoj en la internulejo)
http://www.hotelimos.cz/

Por 3 tranoktoj kun manĝoj

(ekde ĵaŭda vespermanĝo ĝis dimanĉa tagmanĝo)

2.085 CZK (83.5 €)

Por 2 tranoktoj kun manĝoj

(ekde vendreda vespermanĝo ĝis dimanĉa tagmanĝo)

1.390 CZK (55.5 €)

Mi postulas 1-litan ĉambron

kontraŭ krompago po 125 CZK nokte

Ekzistas nur

limigita nombroMi povas akcepti geedzan liton en la ĉambro


En la internulejo (tranoktoj en 2-3-litaj ĉambroj

kun necesejoj kaj duŝejoj surkoridore + komunaj maten-, tag- kaj vespermanĝoj en la internulejo)
http://domov.spsbv.cz/

Por 3 tranoktoj kun manĝoj

(ekde ĵaŭda vespermanĝo ĝis dimanĉa tagmanĝo)

1.395 CZK (55.5 €)

Por 2 tranoktoj kun manĝoj

(ekde vendreda vespermanĝo ĝis dimanĉa tagmanĝo)

950 CZK (38 €)

Mi postulas pro gravaj sankialoj 1-litan ĉambron

kontraŭ krompago po 80 CZK nokte

Ekzistas nur

limigita nombroKiel geedzoj/partneroj ni postulas 2-litan ĉambronEkzistas 10 entute

Pli fruaj aliĝintoj ĝuos pli komfortan ĉambron en la hotelo (komercan kompare kun normala) kaj povos elekti ĉiujn variantojn inkl. 1-litan ĉambron en la hotelo kaj 2-litan en la internulejo! Se oni ne indikas 1-litan varianton por la hotelo, necesas nepre sciigi kunloĝanton! Se oni ne sciigos tion por la internulejo, ni grupigos aliĝintojn en ĉambrojn laŭ sekso kaj aĝo.Mi mendas nur unuopajn servojn por loĝi kaj manĝi (indiku per kruceto):

Rim: Ĉiuj, kiuj mendis jam pakaĵon bv. ne plenigi servojn la duan fojon!

Necesas mendi ĉiam minimume du tranoktojn

(ĵaŭde signifas tranokton de ĵaŭdo ĝis vendredo ktp.)Servo

Prezo

Ĵaŭdo

Vendredo

Sabato

Dimanĉo

Tranokto en la hotelo IMOS

inkl. matenmanĝon tie550 CZK/nokte


Mi postulas 1-litan ĉambron

kontraŭ krompago

po 125 CZK nokte
Mi povas akcepti geedzan liton en la ĉambroTranokto en la internulejo

en 2-3-litaj ĉambroj240 CZK/nokte


Kiel geedzoj/partneroj ni postulas 2-litan ĉambronMatenmanĝo en la internulejo

po 70 CZK


Tagmanĝo en la internulejo

po 95 CZK


Vespermanĝo en la internulejo

po 85 CZK


ĈEA-membrokotizo

por la jaro 2012CZK
Kategorio
ĈEA-membrokotizo

por la jaro 2013CZK
Kategorio
Propravola donaco al ĈEA

CZKLa sekvan tabelon povas komplete plenigi organizantoj post via aliĝo!

Por aliĝoj post 15.9.2012 kaj por surlokaj pagoj

oni krompagas po 100 CZK

kaj surlokaj aliĝoj estas sen ajna garantio!
po 100 CZK

Entute por pagi ...................

(kontrolon aŭ (re)kalkulon faros ĈEA-kasisto,

kiu la aliĝon ankaŭ senprokraste konfirmos)

CZK

Supozata sumo en €

por eksterlandaj pagoj
Rekalkulo surbaze de la hodiaŭa kurzo CZK/€
Oni al/de-kalkulas ... %

3 procenta alkalkulo ĉe eŭropagoj

pro kurza risko kaj bankokostoj
Kompleta pagota sumo en €

Mi volas komune pagi ankaŭ por ...................................................

Mian pagon aranĝos en komuna pago s-an(in)o ..............................................................

RIMARKOJ :

1. Se kurzo devizo-aĉeto (vidu Kurzoj – la unuan kolumnon „Devizy – Nákup“) CZK/€ en la aliĝtago aperos ekster plejkutima zono 25-26, la pagotan sumon oni rekalkulas jene:

a) se krono superos 26, tiam por ĉiu krono oni malpliigos prezon je 4 procentoj

b) se krono falos sub 25, tiam por ĉiu krono oni levos je 4 procentoj


2. Por ŝpari viajn altajn kostojn por transĝiri monon rekte al Ĉeĥio oni pagas enlande kaj en Slovakio kaj en Aŭstrio. Sekvan tempan kurzan riskon kaj bankkostojn siaflanke transprenas ĈEA postulante 3 procentan krompagon.

Kostojn por enlanda pago ĉe sia banko kovras ĉiu mem.


3. Gastoj el aliaj landoj bv. proponi siajn eblojn (proponeblas ekz. ĈEA-subkonto ĉe UEA) kaj ni komune interkonsentos pri pagovojo.
KIEN SENDI ALIĜILON:

La aliĝilon vi povas plenigi elektronike post klako al www.esperanto.cz/aligxilo2012

aŭ sendi retpoŝte tiun ĉi aliĝilon al ĈEA-kasisto vhirsx@email.cz

aŭ plenigi ĝin permane kaj sendi per normala poŝto

al Vratislav Hirš, Ruprechtov 117, CZ-683 04 Drnovice, Ĉeĥio.

Kopion pri via aliĝo ni sendos al via landa asocio.


PAGMANIEROJ:

Post nia aliĝ- kaj prez-konfirmo bv. en 5 tagoj pagi por la menditaj servoj (sen pago aliĝo aŭtomate nuliĝas).

- ĉeĥoj bv. pagi al FIO BANKA, kontonumero 2800186228/2010


- slovakoj bv. pagi al FIO BANKA, kontonumero 2800186228/8330

- aŭstroj povas rekte aliĝi kaj pagi ĉe AEF - vidu www.esperanto.at

Kiel varieblan simbolon bv. uzi numerojn de via asocia legitimilo aŭ numerojn, kiujn vi tie skribis!

Ĉiujn pagojn ne forgesu konsideri kiel enlandan kaj faru en via nacia valuto!


Precizigaj informoj kontinue aperados en la retpaĝaro de ĈEA (www.esperanto.cz) en „Kalendaro de aranĝoj“ kaj krome ĉiujn informojn komplete ni planas sendi al ĉiuj aliĝintoj ĝis la fino de aŭgusto.
KONTAKTPERSONOJ :

ĈEA-kasisto Vratislav Hirš, vhirsx@email.cz - aliĝoj, pagoj

ĈEA-komitatanino Pavla Dvořáková, pavla.esperanto@gmail.com

- programo

ĈEA-prezidanto Vladimír Dvořák, vl.dv@centrum.cz - ĉio alia
MALALIĜKONDIĈOJ:

Kaze de malaliĝo oni ne redonas partoprenkotizon!

Por hotela loĝado ni devas postuli kaze de malaliĝo sekvajn pagojn:

- malaliĝo ĝis 31.8.2012 inkluzive 20 %

- malaliĝo post 31.8.2012 50 %

La reston oni resendos komplete post subtraho de bankokostoj en 14 tagoj post malaliĝo. Malaliĝojn post 24.9.2012 oni devas solvi tute individue!

Demandoj, temoj por pritrakti en komunaj aŭ landaj kunsidoj, proponoj por la programo:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Mi devontige mendas kaj surloke transprenos kaj pagos sekvajn librojn (laŭ la listo en Starto2011/2/ p.53-57 - elŝutebla en http://www.literatura.bucek.name/starto211.pdf)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

….……………...........…………………………………...........…………………

En ............................................ dato .................. 2012 .................................................subskribo

(kaze de perletera aliĝo)


Elŝuti 68.45 Kb.

 • Mi aliĝas al la komuna konferenco 2012 de ĈEA,SKEF kaj AEF en la urbo Břeclav, mendas kaj pretas pagi por
 • En la internulejo (tranoktoj en 2-3-litaj ĉambroj kun necesejoj kaj duŝejoj surkoridore + komunaj maten-, tag- kaj vespermanĝoj en la internulejo)
 • Mi mendas nur unuopajn servojn por loĝi kaj manĝi
 • La sekvan tabelon povas komplete plenigi organizantoj post via aliĝo!
 • Entute por pagi ...................
 • 3 procenta alkalkulo ĉe eŭropagoj pro kurza risko kaj bankokostoj Kompleta pagota sumo en €
 • RIMARKOJ
 • Gastoj el aliaj landoj bv. proponi siajn eblojn
 • Vratislav Hirš, Ruprechtov 117, CZ-683 04 Drnovice, Ĉeĥio.
 • 2800186228/8330
 • - programo ĈEA-prezidanto Vladimír Dvořák, vl.dv@centrum.cz - ĉio alia MALALIĜKONDIĈOJ

 • Elŝuti 68.45 Kb.