Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Aliĝilo por la 67-a kongreso de ifef en kunming,Ĉinio 16-a ĝis 23-a de majo 2015

Elŝuti 55.05 Kb.

Aliĝilo por la 67-a kongreso de ifef en kunming,Ĉinio 16-a ĝis 23-a de majo 2015
Dato24.03.2017
Grandeco55.05 Kb.

Elŝuti 55.05 Kb.


Kongresnumero___________
ALIĜILO por la 67-a kongreso de IFEF en kunming ,Ĉinio

16-a ĝis 23-a de majo 2015

LKK-adreso : Kunming-a Arta Profesia Kolegio, Huan Hu Dong Lu, Distrikto Guandu, Kunming,Yunnan, Ĉinio

Telefonnumero : 86-0871-67328966

Retadreso : 67ifefkongreso 2015@gmail.com

Banko-nomo : TUO DONG ROAD BRANCH OF CHINA CITIC BANK, KUNMING, YUNNAN, P.R.CHINA

IBAN: 7302310182600003580

Mi aliĝas al la 67-a IFEF-kongreso en urbo Kunming,Ĉinio.

IFEF-ano jes □ ne □ viro □ virino □

Familia nomo :.................................................................................................................

Persona nomo:.................................................................................................................. Naskiĝjaro:.........................................

Adreso: strato:..................................................................................................................

Poŝtkodo:............................................ Urbo:................................................. Lando:.................................................

Telefono:..................................................................... Retadreso:....................................................................


Kongreskotizo en eŭroj

Ĝis 31.01.2015

Poste

Sumo

IFEF-membro

50


70
Familiano kaj junul(in)o ĝis 30 jaraj kaj loĝantoj el B-landoj laŭ UEA-difino

25


45

Ne IFEF-membro

65


85

Ĉambro-perado por aliĝilo

3


3
Libervola donaco al la kongresa kasoProponitaj ekskursoj en eŭroj


18 de majo,

lundo


Duontaga ekskurso 1:Parko Cuihu, Fervoja muzeo

15

19 de majo,

mardo


Duontaga ekskurso 2: Draka pordo

25

20 de majo,

merkredo


Tuttaga ekskurso:Ŝtona arbaro

50

23 de majo,

sabato


Krom restado (ekskursoj) x tagoj
22-28 de majo


Postkongresa ekskurso: Kunming-Dali-Lijiang-Xishuangbanna(7 tagoj 6 noktoj)

500

Tuta sumoLoko, dato………………………………..... Subskribo……………………………


ANONCO pri la fakprelegoj

Laŭ la programo de la 67-a IFEF-kongreso estos aranĝitaj fakprelegoj dum la kongreso. La prelegdezirontoj povas anonci sin al LKK antaŭ la 15-a de marto 2015. LKK elektos la altkvalitajn prelegojn el la diversaj landoj, por ke diverslandaj fervojistoj povu interŝanĝi kaj ĝui la bonajn rezultojn pri la fakaj scienc-teknikoj kaj fervoja evoluo en la mondo.La temoj estos difinitaj de la prelegontoj mem pri la konstruo kaj evoluo de fervojoj, avangardaj fakaj scienc-teknikoj ktp.

Bonvolu sendi la prelegojn kun simpla memprezento pri la aŭtoro al la retpoŝta adreso:< 67ifefkongreso 2015@gmail.com>.Ĉiuj prelegoj estos bonvenaj.

Kongresnumero___________


Ĉambro mendilo

Por la 67-a kongreso de IFEF en kunming ,Ĉinio

16-a ĝis 23-a de majo 2015

(Bonvolu plenigi la formularon majuskle) s-ro □ s-rino □

Familia nomo: ....................................................................

Persona nomo: ..................................................... Naskiĝjaro:…….............….

Adreso: strato................................................................

Poŝtkodo:………........... Urbo:.................................. Lando:.......................

Mi mendas la jenajn noktojn (Bonvolu kruci laŭ via deziro) :


Noktoj


15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

24/…


Ĉambroprezo estas por unu persono kaj por unu nokto kun 3-foja manĝado en memserva restoracio de la hotelo


Ĉambroj de

Fu Bao Kultura VilaĝoUnulita ĉambro

Dulita ĉambro


Luksa kun saloneto

por gastoj75,00 €


Normala

55,00 €

45,00 €

■Mi elektas hotelon …….…..lita ĉambro

■Mi deziras loĝi kun:......................................................................................

■Mi konfirmas, ke mi konsentas kun la Ĝeneralaj instrukcioj presitaj en ĉi tiu

aliĝilo kaj aparte deklaras, ke mi havas san-kaj akcident- asekuron por mia restad-

tempo en Ĉinio dum la 67-a Kongreso de IFEF.

■Mi konsentas, ke mia nomo, urbo, lando aperu en la kongreslibro. □

■Mi alvenos al Kunming per ………............ la........... .-an de majo

je la…......-a horo.


Loko.………………..dato………….. ….... Subskribo……………….……...........…...


Provizora programo de la 67-a koNg-

reso de IFEF EN KUNMING ,ĈINIO

16-a ĝis 23-a de majo 2015

KIAM

KIO

KIE

16.05

Sab.08.00-

09:00-10:00

10:30-11:30

14:00-15:00

15:30-17:30

19:30-22:00Akceptejo/informejo

Kunsido de la IFEF kaj LKK

Gazetara konferenco

Kunsido de ĈEL kaj LKK

ILEI-seminario(1)

Interkona vespero


En la konvenejoj de la Vilaĝo17.05

Dim..


08:00-

08:30-9:00

10:00-11:30

11:30-12:00

14:00-16:00
19:00-21:00


Akceptejo/informejo

Akcepto de urbestro

Solena inaŭguro de la 67-a IFEF-kongreso kaj la 11-a Ĉina kongreso de Esperanto

Kunfotado

ILEI-seminario(2)

Kunsido de fakgrupoj de ĈEL

Nacia vesperoEn la konvenejoj de la Vilaĝo

En la Kolegio


18.05

Lun.09:00-10:30
10:30-12:00

13:30-17:30


19:00-21:00

Nepublika komitatkunsido de IFEF

Fermo de la 11-a Ĉina Kongreso de Esperanto

Terminara komisiono(1)

ILEI-seminario(3)

Duontaga ekskurso(1)


Nacia vespero (Folklora)

En la konvenejoj de la Vilaĝo

Ferfoja Muzeo, Verda Lago

En la Kolegio19.05

Mardo


09:00-10:00

10:00-12:00

13:30-17:30

19:00-21:00Plenkunsido de IFEF

Fakprelegoj(1)

Duontaga ekskurso(2)

Internacia vesperoEn la konvenejoj de la Vilaĝo

Xi Shan monto

En la Kolegio


20.05

Mer.


08:00-17:30

19:00-


Tuttaga ekskurso:Ŝtonarbaro

Libertempo

21.05

Ĵaŭ.


09:00-11:30

14:00-16:00


18:00-21:00

Fakprelegoj(2)

Movadaj aferoj kaj fervojaj novaĵoj

Bankedo kaj balo

En la konvenejoj de la Vilaĝo22.05

Ven.


09:00-10:30

10:30-11:30

14:30-16:30

19:00-21:00Terminara komisiono(2)

La venontkongreso sin prezentas

Solena fermo de IFEF-kongreso

Adiaŭa vesperoEn la konvenejoj de la Vilaĝo
En la Kolegio

23.05

Sab.


08:00-16:30

Forveturo hejmen aŭ al la postkongreso ekskurso

ĜENERALAJ INSTRUKCIOJ

1. Ĉiu partoprenanto bonvolu plenigi kaj sendi apartan aliĝilon por la kongreso al la adreso de LKK.

2. Sendu la pagon, nur en eŭroj, al la indikita bankkonto de la LKK. Oni traktos la aliĝilon nur post alveno de la pago.

3. Se vi pagas por alia persono, kiu nepre devas sendi apartan aliĝilon, menciu precizajn informojn pri la koncerna persono (nomon, landon, adreson).

4. Kongreskotizo neniukaze estas repagebla. La pagoj por la ceteraj servoj estas repageblaj post la depreno de 10% por administrado, kondiĉe ke LKK ricevis la malmendon antaŭ la 31-a de marto 2015.

5. LKK konfirmos la akcepton de ĉiu aliĝilo post la ricevo de la koncerna pago kun indiko de via kongresa numero kaj de ĉiuj antaŭmenditaj kaj antaŭpagitaj servoj.

6. LKK havas la rajtojn ŝanĝi la prezojn, se inflacio aŭ aliaj ne antaŭvideblaj kondiĉoj postulus tion.

Kiel atingi la kongresurbon Kunming?

Aviadile rekte aŭ unue al flughavenoj de Beijing/Shanghai/Guangzhou/Hongkong kaj aliaj urboj kaj poste aviadile aŭ trajne vi povas atingi la kongresurbon Kunming.☻Ĉe la Internacia flughaveno Kunming(Changshui) kaj fervojstacidomo LKK-anoj kun volontuloj de la kongreso akceptos kongresanojn de diversaj landoj.


Elŝuti 55.05 Kb.

  • Kongreskotizo en eŭroj Ĝis 31.01.2015 Poste Sumo
  • Proponitaj ekskursoj en eŭroj
  • ANONCO pri la fakprelegoj
  • Ĉambro mendilo Por la 67-a kongreso de IFEF en kunming ,Ĉinio 16-a ĝis 23-a de majo 2015
  • Provizora programo de la 67-a koNg- reso de IFEF EN KUNMING ,ĈINIO 16-a ĝis 23-a de majo 2015
  • 11-a Ĉina kongreso de Esperanto
  • Fermo de la 11-a Ĉina Kongreso de Esperanto
  • Kiel atingi la kongresurbon Kunming

  • Elŝuti 55.05 Kb.