Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Akademio internacia de la sciencoj/ais/-san mаrino всемирная академия наук- сан марино/ais

Elŝuti 20 Kb.

Akademio internacia de la sciencoj/ais/-san mаrino всемирная академия наук- сан марино/ais
Dato18.03.2017
Grandeco20 Kb.

Elŝuti 20 Kb.


AKADEMIO INTERNACIA DE LA SCIENCOJ/AIS/-SAN MАRINO

ВСЕМИРНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК- САН МАРИНО/AIS/


СВЕТОВНА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ/ AIS/-САН МАРИНО

ФИЛИАЛ- БЪЛГАРИЯ /AIS-БЪЛГАРИЯ/

Bulgario 4300 Karlovo p.k.44 Mobil 0885056469 E-mail:leonov@rozabg.com

D-ro Emil Kabaivanov

Urbestro de komunumo Karlovo

Honora Protektanto de  Simpozio “AEPA-2014”

27.06-01.07.2014

                                                               Al   

                                       Aktivuloj de Internacia E-movado                                  

                                               Universitataj profesoroj   

Fakuloj pri interlingvistiko  

                                     Membroj de A I S

                                   Fakuloj pri diversaj fakoj kaj sciencoj

                                                Fakdeligitoj de UEA

LA de UEA

                                           Internaciaj fakaj E-organizaĵoj
                                    Estimata kaj karaj Geamikoj,
               Daňre de kelkjarojn en Karlovo  sukcese estis organizitaj Internaciaj Simpozioj "Apliko de Esperanto en la profesia agado "/AEPA/ kies čefaj organizantoj estis  AIS- Bulgario, Bulgara Akademio de la sciencoj, Internacia Universitato -Karlovo kaj la Regiona Estraro de la neesperantista  organizo "Scienc-teknika Asocio" en Bulgario kaj či jare ankaŭ estos la novefondita »EDE- Bulgario « La Simpozioj estis E-Simpozioj, organizitaj čefe de  la esperantistoj , sed ilin partoprenis ankaŭ scienculoj kaj fakuloj, kiuj ne estas esperantistoj, kiuj prelegis kaj partoprenis la diskutojn čar estis  rekta traduko esperante-nacilingve-esperante.

               La Simpoziojn partoprenis famaj bulgaraj kaj eksterlandaj fakuloj .La Simpozioj ekludis sian rolon por propagando de Esperanto kaj ğia apliko en la profesiaj kontaktoj. Tiamaniere ili sukcese plenumis sian bazan celon- prezenti antaŭ la nesperantistaro,fakuloj tutmonde kaj la oficialuloj,ke la  Internacia  lingvo Esperanto ne estas nur komuna lingvo por babilado ,amuzo kaj  kontaktoj inter la esperantistoj, sed Esperanto povus esti kaj devas esti oficiala lingvo, por kontaktoj kaj kunlaboro en diversaj sciencaj kaj profesiaj fakaj simpozioj S-ino Margarita Popova- VICPREZIDENTO de Respubliko Bulgario en sia gratulmesaĝo al AEPA-2013 esprimis sian pozitivan rilaton al la simpozio kaj la eblecoj por enkonduko de Esperanto kiel kontaktlngvo inter la monda fakularo..

Bulgario (aŭ Bulgarujo, bulgare България [balGArija]; oficiale Република България [rɛˈpublikɐ bɤ̞lˈɡarijɐ]) estas lando en la Balkana duoninsulo. En la nordo ĝia limo estas Danubo (norde de la rivero situas Rumanio), en la oriento - la Nigra maro, en la sudo - surtera limo kun Grekio kaj Turkio, en la okcidento - la eksaj jugoslaviaj respublikoj Serbio kaj Makedonio.

          Respondante al la intereso pri la simpozioj inter bulgaraj  kaj  eksterlandaj fakuloj ni decidis  denove  organizi la VI-an Simpozion -AEPA-2014  kiu okazos  en Karlovo /27.06-01.07.2014/ kaj kies Honora protektanto estos d-ro Emil Kabaivanov- Urbestro de komunumo Karlovo , kiu havas pozitivan rilaton al la internacia E-movado kaj morale subtenas nian agadon.En la programo  de  la Simpozio ni antaŭvidas  ankaŭ apartajn fakkunvenojn pri interlingvistiko, eurologio,ekonomio, ekologio, esperantologio, informadiko, komerco , medicino,turismo, kulturo , juro, tekniko, ĵurnalistiko k. a. fakoj kies   reprezentantoj partoprenоs  la simpozion.

             Havante antaŭvide Vian aktivan fakan agadon kaj sperton mi,nome de la organiza  Komitato  plej afable invitas Vin  kaj Viajn gekolegojn patopreni la Simpozion. Partoprenonte la Simpozion Vi ne estos devigota prelegi-Vi povus partopreni nur la diskutojn

       Oficiala lingvo denove estos Esperanto, sed laborlingvoj  ankaŭ estos  bulgara kaj la lingvoj de la scienculoj kaj fakuloj el diversaj landoj,kiuj ne estas esperantistoj sed partoprenos la seminarion kaj dezirus per Esperanto fari kontaktojn kun gekolegoj-fakuloj. Jam aliĝis famaj bulgaraj fakuloj, scienculoj, universitataj profesoroj, reprezentantoj de nesperantistaj organizajoj,kiuj ne parolas esperante kaj kies prelegoj ni tradukos. Ili dezirus konatiği kaj kunlabori kun gekolegoj en diversaj landoj uzonte Esperanton kiel kontaktlingvo.Ni same petas Vin ,se eblas informi pri nia Simpoziio kaj inviti Viajn gekolegojn en Via Universitato , firmaoj , institutoj, fakaj organizaĵoj , kiuj dezirus partopreni kaj prelegi nacilingve .Vi povus koncize traduki  esperante iliajn prelegojn kaj ankaŭ la diskutojn. Tiamaniere ili ankaŭ povus persone konatiği kun bulgaraj kaj ekstelandaj scienculoj kaj samfakuloj.

    Temoj de la prelegoj-diversaj sciencaj kaj fakaj  prelegoj kunligitaj kun profesia agado de la prelegonto.La prelegonto povos prezenti koncize sian prelegon/ğis 30min/  kaj poste estos diskutoj pri la temo. La plenan tekston de la prelego ni publikiĝos post la simpozio en prelegaro. Ni petas la prelegontojn gis 22.06 sendi al ni resumojn de la prelegoj ,čar ni dezirus disdoni ilin al la partoprenontoj en la komenco de la Simpozio. Post la Simpozio okazos  la Seminario “La  religio kaj homaro”/29.06.-02.07.2014-Karlovo/.

   Simpozejo-Internacia Universitato Karlovo.La solena Inaŭguro estos en la urbodomo

   Situo de Karlovo- Karlovo estas  situanta en la centro de Bulgario kaj estas facile atingebla de Plovdivo/60 km/,Sofio/150 km/Burgas , Varna , Ruse

   Tranoktado- en studenta domo kaj hoteloj

Manğado- libervole en proksimaj  manğejoj kaj restoracioj. La nutrado en Bulgario estas tro malmultekosta. En la proksimaj manğejoj kaj  familiaj restoracietoj Vi povus pagi por tag- kaj vespermanğo entute ğis 10-12 euroj.

Antaŭ- aŭ postsimpozia ripozo- Por la dezirontoj ni povus organizi la tranoktadon en Karlovo kaj če la maro tre malmultekoste.Por  tiuj kiuj dezirus ripozi en Karlovo/čar kiel mi jam menciis ği estas situanta en la centro de la lando/ ni povus organizi diversajn ekskursojn- al Plovdivo, Bačkova monakejo, Gabrovo, Trojan, Stara Zagora k.a.Por tiuj ,kiuj ŝatas ekskursi al la monto,povus tion fari čiutage, čar Karlovo estas situanta en la centro de la famekonata Roza valo kaj če la piedo de la monto Stara Planina.

Adreso por aliğo kaj informoj-

E-mail:leonov@rozabg.com aŭ :Bulgario 4300 Karlovo p.k.44 Internacia Simpozio /sendu la leterojn preferinde rete/GSM : 359 885056469

Kun estimo, plej koraj salutoj,atendante Vian pozitivan respondon kaj kun

espero renkonti Vin en Karlovo

                                   Restas nome de la Organiza komirtato

                                                                        amike Via

                                                                    Prof. Bojidar Leonov     

                                                          PREZIDANTO de AIS-Bulgario

                                                          PREZIDANTO de EDE- Bulgario  PREZIDANTO DE TOLE

REKTORO de IUK


Elŝuti 20 Kb.

  • СВЕТОВНА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ/ AIS/-САН МАРИНО ФИЛИАЛ- БЪЛГАРИЯ /AIS-БЪЛГАРИЯ/ Bulgario 4300 Karlovo p.k.44 Mobil 0885056469 E-mail:leonov@rozabg.com
  • Respubliko Bulgario
  • Oficiala lingvo denove estos Esperanto
  • Temoj de la prelegoj
  • Simpozejo
  • Adreso por aliğo kaj informoj

  • Elŝuti 20 Kb.