Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Advento 3 s-a 1995-96 Tria Dimanco de Advento enira antifono

Elŝuti 69.65 Kb.

Advento 3 s-a 1995-96 Tria Dimanco de Advento enira antifono
Dato24.11.2017
Grandeco69.65 Kb.

Elŝuti 69.65 Kb.

Advento 3 S-A - 1995-96

Tria Dimanco de Advento

ENIRA ANTIFONO (Jes. 45, 8ab) (starante)
A. Ho cieloj, faligu rosogutojn, el la nuboj justeco descendu: la tero malfermigu kaj ekburgonu la Savonto.
C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.

A. Amen.

C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

KONFESO DE PEKOJ.
C. Gefratoj, la kompatema boneco de la Sinjoro ciam estas pli granda ol ciuj niaj povrajoj homaj kaj spiritaj. Dum ni Lin atendas kiel Elacetanton, ni petegu pardonon por celebri kun pura koro ci tiujn sanktajn misterojn.
(mallonga silento)
C. Vi, Kiu estis antaùanoncita de la profetoj, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu estas la atendito de la gentoj, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu estas la liberiganto de la homaro el la sklaveco de la peko, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Kompatu nin la Ciopova Dio kaj pardoninte niajn pekojn, Li gvidu nin al la eterna vivo.

A. Amen.

JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO.
C. Ni pregu. (silenta momento)

Ho Dio, Kiu per la alveno de Via ununaskita Filo relevigis la homon, falintan sklavo de la morto, donu al ni - kiuj Lian gloran enkarnigon proklamas gojoplene - la eblecon eniri la komunecon de vivo kun la Elacetinto, nia Sinjoro kaj nia Dio, Kiu vivas kaj regas kun Vi, en unueco kun la Sankta Spirito, en jarcentoj da jarcentoj.

A. Amen.


LITURGIO DE LA PAROLO (sidante)
L. Benu min, ho Patro.

C. La profeta legajo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
UNUA LEGAJO
"La Sinjoro unuigas ciujn popolojn en la eterna paco de Sia regno."
L. El la libro de Profeto Jesajo (2, 1-5).
Afero, kiun Jesaja, filo de Amoc, vidis vizie pri Judujo kaj Jerusalemo. Iam en la tempo estonta la monto de la domo de la Sinjoro staros kiel cefo inter la montoj, kaj gi estos pli alta ol ciuj altajoj; kaj fluos al gi ciuj nacioj. Kaj iros multaj popoloj, kaj diros: "Venu, ni iru supren sur la monton de la Sinjoro, al la domo de la Dio de Jakobo, por ke Li instruu nin pri Siaj vojoj, kaj ni iru laù Lia irejo"; car el Ciono eliros la instruo, kaj la vorto de la Sinjoro el Jerusalemo. Kaj Li jugos inter la nacioj, kaj Li decidos pri multaj popoloj; kaj ili forgos el siaj glavoj plugilojn kaj el siaj lancoj rikoltilojn; ne levos nacio glavon kontraù nacion, kaj oni ne plu lernos militon.

Ho domo de Jakobo, venu, kaj ni iru en la lumo de la Sinjoro. - Jen la parolo de Dio.

A. Al Dio estu danko!
RESPONDA PSALMO (El Psalmo 121)
L. Ni iru kun gojo renkonten al la Sinjoro.

A. Ni iru kun gojo renkonten al la Sinjoro.
L. Mi ekgojis, kiam oni diris al mi: "Ni iru en la domon de la Sinjoro". Niaj piedoj staras en Viaj pordegoj, ho Jerusalemo!

A. Ni iru kun gojo renkonten al la Sinjoro.

L. Tien supreniras la triboj, la triboj de la Sinjoro,

laù la kutimo de Izraelo por nomi la nomon de la Sinjoro.

Car tie staras tronoj de jugo,

tronoj de la domo de Davido.

A. Ni iru kun gojo renkonten al la Sinjoro.

L. Deziru pacon al Jerusalemo:

bonan staton havu viaj amantoj,

paco estu inter viaj muroj,

bonstato en viaj palacoj.

A. Ni iru kun gojo renkonten al la Sinjoro.

L. Pro miaj fratoj kaj amikoj mi do diros:

"Paco estu al vi!" Pro la bono de la Sinjoro, nia Dio,

mi deziras al vi bonon.

A. Ni iru kun gojo renkonten al la Sinjoro.

DUA LEGAJO.
L. Benu min, ho Patro.

C. La apostola legajo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
"Nia savo estas proksima."
L. El la letero de Sankta Paùlo Apostolo al la Romanoj (13, 11-14)
Fratoj, nun estas la horo por levigo el dormo;

car nun nia savo estas pli proksima, ol kiam ni ekkredis.

La nokto jam finigas, kaj la tago alproksimigas;

ni demetu do la farojn de mallumo

kaj surmetu la armilojn de lumo.

Ni iradu dece, kiel en la tago,

ne en dibocado kaj drinkado, nek en volupto kaj senbrideco,

nek en malpaco kaj jaluzo.

Sed surmetu la Sinjoron Jesuo Kristo,

kaj ne sekvu la intencojn de la karno al voluptoj.

- Jen la parolo de Dio.

A. Al Dio estu danko!

AKLAMA KANTO (Kp. Ps. 84, 8) (starante)
A. Haleluja, haleluja. Montru al ni, ho Sinjoro, Vian favoron, kaj Vian savon donu al ni. Haleluja
EVANGELIO
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. El la evangelio laù Mateo (24, 37-44)

A. Gloro estu al Vi, Sinjoro.
(Viglu, por ke vi estu pretaj je lia alveno)
C. En tiu tempo, Jesuo diris al Siaj disciploj: "Kiel en la tagoj de Noa, tiel estos la alesto de la Filo de homo. Car kiel dum la tagoj, kiuj estis antaù la diluvo, oni mangis kaj trinkis, edzigis kaj edzinigis, gis la tago, kiam Noa eniris en la arkeon, kaj oni ne eksciis, gis la diluvo venis kaj forprenis ciujn; tiel estos la alesto de la Filo de homo. Tiam du viroj estos sur kampo: unu estos prenita, kaj la alia lasita; du virinoj estos muelantaj apud muelilo: unu estos prenita, kaj la alia lasita.
Tial viglu, car vi ne scias, en kiu tago via Sinjoro venos. Sed sciu tion, ke se la dommastro scius, en kiu gardoparto venos la stelisto, li viglus kaj ne lasus sian domon trafosigi. Tial vi ankaù estu pretaj; car en horo, kiam vi ne atendas, la Filo de homo venas."

- Jen la parolo de la Sinjoro.

A. Al Kristo estu laùdo!

KANTO POST LA EVANGELIO (Kp. Jes. 35, 4)
A. Diru al la korforperdigintoj: "Kuragu, ne timu. Jen, plenumigas la justa Dia jugo: nia Dio venas por nin savi."
(sidante, oni aùskultas la homilion)
C. Laùdata estu Jesuo Kristo.

A. Ciam li estu laùdata.

UNIVERSALA PREGO
C. Gefratoj, la Eklezio, Kiu vigladas atende de la savo, daùre propetas la Dion de cia bono kaj de cia konsolo. Ni ciuj pregu kun koro am-brulanta kaj fidema.

L. Ni pregu kune kaj diru: "Elaùskultu, Sinjoro, nian propeton".

A. Elaùskultu, Sinjoro, nian propeton.

L. Por la Eklezio: cele ke ciuj, Pastroj kaj fideluloj, posedu viglan kaj kreeman spiriton, tiel, ke en ciu loko kaj en cia ago ili estu vivanta signo de Kristo Savanto: ni pregu.

A. Elaùskultu, Sinjoro, nian propeton. L. Por la civilizita socio: gi kapablu guste distingi inter la formoj de pensomaniero, kutimo kaj vivo, kiuj progresigas disde tiuj, kiuj ofendas la homan dignon: ni pregu.

A. Elaùskultu, Sinjoro, nian propeton.

L. Por tiom da ekzistantaj situacioj de malrico kaj de sufero: nia kredo en Kristo veku en ni ciujn eblecojn, por ke ni estu valoraj iloj de la Dia amo: ni pregu.

A. Elaùskultu, Sinjoro, nian propeton.

L. Por ni, kiuj pere de ci tiu celebrado anoncas la misteron de la alveno en la mondon de la Filo de Dio: por ke ni nin pretigu je pli fidela obeo al la Evangelio, renaskigante en ni proponojn kaj kondutojn novajn: ni pregu.

A. Elaùskultu, Sinjoro, nian propeton.
(aliaj intencoj)
KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO
C. Akceptu, ho pardonema Dio, la petojn de Via popolo: al ni, gojaj pro la alveno de Via ununaskita Filo en la humileco de la karno, donu la premion de eterna vivo okaze de Lia reveno kiel gloroplena Sinjoro, Kiu vivas kaj regas en jarcentoj da jarcentoj.

A. Amen.

EUKARISTIA LITURGIO - RITO DE LA PACO.
Laù la instigo de la Sinjoro, antaù prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni intersangu pacosignon.

DONACOFERO (sidante)
C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ci panon por ke gi farigu korpo de Kristo, Via Filo.

A. Amen.
C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ci vinon por ke gi farigu sango de

Kristo, Via Filo.

A. Amen.

KREDO-KONFESO (starante)
C. Gefratoj, kunvenigitaj de la Spirito de Kristo mem, ni konfesu kun koro sincera la simbolon de nia kredo.
C. MI KREDAS JE UNU DIO:

C.A. la Patro Ciopova, Kreinto de la cielo kaj de la tero,

de ciuj ajoj videblaj kaj nevideblaj.

Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo,

ununaskita Filo de Dio,

kaj el la Patro generita antaù ciuj jarcentoj.

Dio el Dio, Lumo el Lumo,

Dio vera el Dio vera,

generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro:

per kiu cio estas farita.

Kiu por ni homoj kaj por nia savo

descendis de la cieloj.
(Oni klinas la kapon, gis: "farigis homo")
Kaj per la Sankta Spirito Li enkarnigis

el Maria, la Virgulino, kaj farigis homo.

Krucumita por ni sub Poncio Pilato,

Li mortis kaj estis entombigita.

La trian tagon Li resurektis laù la Skriboj,

ascendis al la cielo kaj sidas dekstre de la Patro.

Kaj Li revenos kun gloro,

jugi la vivantojn kaj la mortintojn,

kaj Lia regno estos senfina.

Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto,

kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.

Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata;

Kiu parolis per la profetoj.

Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.

Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.

Kaj mi atendas la revivigon de la mortintoj,

kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.

ORACIO PRI LA DONACOJ
C. Bonvole alrigardu, ho Dio, la oferojn, kiujn ni metas sur Vian altaron, kaj Via potenco konsekru tion, kion nia povreco sukcesas doni al Vi. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.

EUKARISTIA LITURGIO - PREFACO
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. Levigu viaj koroj!

A. Ni havas ilin ce la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.

A. Tio estas inda kaj justa.
Vere estas inde kaj juste, guste kaj save,

ke ni ciam kaj cie danku Vin, Sinjoro, sankta Patro,

ciopova eterna Dio.
Al Kristo Sinjoro iras renkonten la Eklezio

dum sia laciga antaùeniro:

gi estas kuragigita kaj gojigita de la espero,

gis, en la lasta tago,

kiam estos plenumiginta la mistero de la regno,

kun Li gi eniros la nuptan festenejon.

Dum ci tiu goja atendado, kune kun la angelaj legiaroj,

ni al Vi levu la himnon de Via laùdo:
C.A. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj. Plenas de Via gloro la cielo kaj la tero. Hosana en la altoj! Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!
(oni surgenuigu)

(Kun etenditaj manoj, la celebranto diras:)


C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ciu sankteco.
(La celebranto kunigas la manojn, kaj, etendante poste ilin super la pano kaj la kaliko, diras:)
Ni petas do: sanktigu ci tiujn donacojn per la roso de Via Spirito,
(Li kunigas la manojn kaj krucosignas la oferajojn, aldonante:)
por ke ili farigu por ni la Korpo + kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo.
(La celebranto kunigas la manojn. En la sekvaj formuloj la vortoj de la Sinjoro estu prononcataj klarvoce, laù la postulo de ilia signifo.)
Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono,
(La celebranto prenas la panon, kaj tenante gin super la altaro, daùrigas:)
Li prenis la panon

kaj dankante rompis kaj donis gin al siaj disciploj,

dirante:
(li iomete klinigas)
Prenu kaj mangu el gi vi ciuj:

car tio estas mia korpo,

kiu por vi estos oferdonata.
(La celebranto montras al la popolo la konsekritan hostion, remetas gin sur la patenon, kaj surgenue adoras. Poste li daùrigas:)
Simile post la vespermango,
(li prenas la kalikon kaj, tenante gin iomete super la altaro, aldonas:)
prenante ankaù la kalikon kaj denove dankante,

Li donis gin al siaj disciploj, dirante:
(li iomete klinigas)
Prenu kaj trinku el gi vi ciuj:

car tio estas la kaliko de mia sango,

de la nova kaj eterna testamento,

kiu por vi kaj por multaj estos versata

por forigo de la pekoj.
Faru tion je mia rememoro.

(La celebranto montras la kalikon al la popolo, remetas gin sur la korporalon, kaj surgenue adoras. Poste li diras:)


C. Jen la mistero de la kredo!

A. Ni anoncas Vian morton, Sinjoro, kaj konfesas Vian resurekton, gis Vi revenos en gloro.
(Etendante la manojn, la celebranto diras:)
C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al Vi, Sinjoro,

la panon de vivo kaj la kalikon de la savo,

dankante, ke Vi konsideris nin indaj

stari antaù Vi kaj servi al Vi.

Kaj humile ni petegas

ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo,

ni unuigu per la Sankta Spirito.
Rememoru, Sinjoro,

Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo

kaj perfektigu gin en la karitato

kune kun nia Papo ......................................

nia Episkopo ................................, kaj la tuta klerikaro.
----------
(En la meso por mortintoj oni povas aldoni:)
C. Memoru pri via servant(in)o ...............................

kiun Vi hodiaù vokis al Vi el ci tiu mondo.

Bonvolu, ke li (si),

kiu estis similigita al Via Filo en la morto,

ankaù similigu en lia resurekto.
Memoru ankaù niajn gefratojn,

kiuj endormigis en la espero pri la resurekto,

kaj ciujn, kiuj mortis en Via kompato;

kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizago.
Kompatu nin ciujn, ni petas,

ke kun la beata Dipatrino virga Maria,

kun la beataj apostoloj kaj kun ciuj sanktuloj,

kiuj surtere placis al Vi,

ni meritu partopreni la eternan vivon, laùdi kaj glori Vin.
(La celebranto kunigas la manojn)
Per Via Filo Jesuo Kristo.
(Tiam la celebranto prenas la patenon kun la hostio kaj la kalikon kaj, ambaù levante, diras:)
Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo,

al Vi, Dio Patro Ciopova,

en unueco kun la Sankta Spirito,

estu ciu honoro kaj gloro eterne.

A. Amen.
KOMUNIAJ RITOJ - DISPECIGO DE LA PANO (Kp. Jes. 30, 19,27,29,30)
A. Popolo de Ciono, jen la Sinjoro venas por savi ciujn gentojn: la Sinjoro manifestos Sian gloron kaj gojo estos en via koro.
C. Ni farigis filoj de Dio en Kristo Jesuo. En Li ni rajtas vere kaj goje alpregi Dion, dirante:
A. PATRO NIA, Kiu estas en la cielo,

sanktigata estu Via nomo.

Venu Via regno.

Farigu Via volo, kiel en la cielo, tiel ankaù sur la tero.

Nian panon ciutagan donu al ni hodiaù

kaj pardonu al ni niajn suldojn,

kiel ankaù ni pardonas al niaj suldantoj.

Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.
(Kun etenditaj manoj, la celebranto daùrigas:)
C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ciuj malbonoj;

donu favore pacon en niaj tagoj,

por ke, helpitaj de Via kompato,

ni estu ciam liberaj de la peko

kaj sekuraj kontraù ciu dangero,

atendante la beatan esperon

kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.

A. Car Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.
C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apostoloj:

"Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi",

ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio;

kaj degnu laù Via volo pacigi kaj unuigi gin.

Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.

A. Amen.
C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ciam.

A. Kaj kun via spirito.
C. (mallaùte)

La akcepto de Via Korpo kaj Sango, Sinjoro Jesuo Kristo,

ne farigu por mi jugo kaj kondamno,

sed pro Via kompato, gi utilu al mi

kiel gardilo kaj kuracilo por mia animo kaj korpo.
(La celebranto genufleksas, prenas la hostion kaj, tenante gin iom super la pateno, sin turnas al la popolo kaj diras klarvoce:)
C. Jen la Safido de Dio,

jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.

Beataj la alvokitaj al la festeno de la Safido.
(Kaj, kun la popolo, li aldonas unufoje:)
C.A. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton,

sed diru nur unu vorton kaj resanigos mia animo.
C. La korpo de Kristo gardu min por la eterna vivo.

C. La sango de Kristo gardu min por la eterna vivo.
(Tiam la celebranto prenas la patenon aù hostiujon, iras al komuniigontoj kaj montras al ciu el ili hostion iom levitan, dirante:)
C. La korpo de Kristo.
(La komuniiganto respondas:)
K. Amen.
C. Tion, kion ni prenis per la buso, Sinjoro, ni akceptu per pura menso;

kaj la portempa donaco farigu por ni la eterna savilo,

KOMUNIA ANTIFONO (Kp. Ps. 101, 12; Mt 25, 1-13)
A. "Ruligadas niaj jaroj kaj tagoj al la fino. Estas tempo levigi kaj himni la laùdon de Kristo. Lumigitaj estu niaj lampoj, car la Sinjoro venas por jugi ciujn gentojn."
ORACIO (starante)
C. NI pregu: (silenta momento)

Ekbruligitaj de la fajro de la Spirito, ho Dio, kaj satigitaj de la Dia donaco, niaj koroj estu ekokupitaj de la deziro brili kiel festoricaj lumoj antaù la Kristo, Via Filo, Kiu venas kaj vivas kaj regas en jarcentoj da jarcentoj.

A. Amen.
KONKLUDAJ RITOJ
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

C. Vin benu Dio Ciopova, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

A. Amen.

C. Ni foriru en paco.

A. En la nomo de Kristo.
Elŝuti 69.65 Kb.


Elŝuti 69.65 Kb.