Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Advento 1 c a dimanĉo de advento

Elŝuti 99.6 Kb.

Advento 1 c a dimanĉo de advento
Dato03.11.2017
Grandeco99.6 Kb.

Elŝuti 99.6 Kb.

Advento 1 - C

1.a DIMANĈO DE ADVENTO


1 ENIRAJ RITOJ
ENIRA ANTIFONO (Ps. 24) (starante)
A. Al Vi, Sinjoro, mi levas mian animon.

Mia Dio, Vin mi fidas; mi ne spertu disrevigon.

Ne moku min miaj malamikoj.

Ĉar neniu el tiuj, kiuj esperas en Vi, hontos.
C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.

A. Amen.

C. La graco de nia Sinjoro Jesuo Kristo,

la amo de Dio Patro

kaj la komuneco de la Sankta Spirito

estu kun vi ĉiuj.

A. Kaj kun via spirito.
KONFESO DE PEKOJ
C. Gefratoj, Jesuo Kristo, la justulo, por ni propetas, kaj nin repacigas kun la Patro. Nian spiriton ni malfermu al pripento, por esti malpli ne-indaj apudiĝi al la bankedo de la Sinjoro.
(mallonga silento)
C. Vi, Kiu venis en la mondon por nin savi, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu daŭre nin vizitas kun la favoro de Via Spirito, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu venos iam por juĝi niajn faritaĵojn, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.
C. Kompatu nin la ĉiopova Dio, kaj pardoninte niajn pekojn, Li gvidu nin al la eterna vivo.

A. Amen.
JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO
C. Ni preĝu. (silenta momento)

Ho pardonema Dio, Kiu en Via Ununaskito nin renaskigis kreitaĵoj novaj, rigardu al la faritaĵo de Via granda amo, kaj igu nin puraj de ĉia peko­ma­kulo, dum ni atendas Vian Filon, nian Sinjoron kaj nian Dion, Kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito, Dio en jarcentoj da jarcentoj.

A. Amen.

- 1 -


2 LITURGIO DE LA PAROLO (sidante)
UNUA LEGAĴO
L. Benu min, ho Patro.

C. La profeta legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.

L. Amen.
"Por vi leviĝos suno de justeco."
L. El la libro de Profeto Malaĥio (3, 19-20a).
Tiel diras la Sinjoro:

"Jen venas la tago, arda kiel forno.

Tiam ĉiuj malhumiluloj kaj malbonegantoj estos kiel pajlo:

ilin bruligos la venanta tago - diras la ĉiopova Sinjoro -

tiel ke restos el ili nek radiko nek ĝermo!

Sed por vi, kiuj honoras mian nomon,

leviĝos suno de justeco kaj sanigo estos ĝiaj radioj”.
- Jen la parolo de Dio.

Al Dio estu danko!
RESPONSORIA PSALMO (Ps. 97(98))
L. La Sinjoro juĝos la mondon kun justeco.

A. La Sinjoro juĝos la mondon kun justeco.

L. Muziku al la Sinjoro per harpo,

per harpo kaj per sonoj de psalmo.

Per trumpetoj kaj per sono de korno

aklamu la Reĝon, la Sinjoron.

A. La Sinjoro juĝos la mondon kun justeco.

L. Plaŭdu la maro kun ĉio, kio estas en ĝi;

la mondo kun siaj loĝantoj.

Aplaŭdu la riveroj, ĝoju la montoj.

A. La Sinjoro juĝos la mondon kun justeco.

L. Ĝoju ĉiuj antaŭ la Sinjoro, kiu venas,

kiu venas por juĝi la teron.

Li juĝos la mondon kun justeco,

La popolon kun rekteco.

A. La Sinjoro juĝos la mondon kun justeco.
DUA LEGAĴO
L. Benu min, ho Patro.

C. La apostola legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.

L. Amen.
"Kiu ne volas labori, tiu ankaŭ ne manĝu."

- 2 -


L. El la dua letero de Sankta Paŭlo Apostolo al la Tesalonikanoj" (3, 7-12)
Gefratoj, vi bone scias, kiel vi devas sekvi mian ekzemplon.

Kiam mi estis kun vi, mi ne kondutis mallaboreme,

nek manĝis senpage panon de iu;

sed mi laboris pene kaj streĉe tage kaj nokte,

ĉar mi ne volis esti ŝarĝo por iu el vi.
Verdire mi havis kelkajn rajtojn por tio;

sed mi volis esti imitinda ekzemplo.

Kaj tiam mi donis al vi ĉi tiun normon:

ke se iu ne volas labori, tiu ankaŭ ne manĝu.
Nun mi aŭdas, ke iuj kondutas senorde, kiel nenionfarantaj,

aŭ eĉ stulte agantaj.

En la nomo de nia Sinjoro Jesuo Kristo mi ordonas kaj admonas,

ke ili laboru kviete, por honeste vivteni sin.
- Jen la parolo de Dio.

A. Al Dio estu danko!
AKLAMA KANTO (Mt. 24, 42.44) (starante)
A. Haleluja, haleluja. Viglu kaj estu pretaj, ĉar vi ne scias, en kiu tago la Sinjoro venos. Haleluja.
EVANGELIO
"Per via ĝisfina persisto vi savos vin mem."
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. El la evangelio laŭ Luko (21, 5-19)

A. Gloro estu al Vi, Sinjoro.
C. En tiu tempo kelkaj parolis pri la beleco de la templo,

pro la ŝtonoj ĝin ornamantaj,

kaj la votaj oferdonoj de la fideluloj.

Tiam Jesuo diris:

"Venos tagoj, kiam ĉio, kion vi nun vidas, estos detruita.

Ne restos ĉi tie ŝtono sur ŝtono."

Tiam ili demandis Lin:

"Majstro, kiam ĉi tio okazos?

Kaj kiu estos la signo, ke ĉi tio alvenos?"
Jesuo respondis:

"Estu singardaj, por ke oni ne trompu vin.

Ĉar multaj sin prezentos en mia nomo, dirante: 'Mi estas la Mesio!',

aŭ: 'La tempo alvenis.'

Sed vi ne aŭskultu kaj ne sekvu ilin.

- 3 -


Kiam vi aŭdos pri militoj kaj tumultoj, ne timu.

Tiaj faktoj devas okazi antaŭe,

sed tio ne signifas, ke tuj estos la fino."
Poste Jesuo diris al ili:

"Leviĝos nacio kontraŭ nacio kaj regno kontraŭ regno.

Estos ĉie grandaj tertremoj, malsato kaj pestoj,

kaj grandaj signoj en la tero kaj en la ĉielo.
Sed antaŭ ĉi tio ili persekutos kaj kaptos vin;

ili kondukos vin al siaj tribunaloj kaj al malliberejoj,

trenante vin antaŭ reĝoj kaj regantoj, pro mia nomo.

Tiam vi atestos pri Mi.

Estu sentimaj!

Ne zorgu pri via defendo:

Mi mem donos al vi la ĝustajn vortojn kaj tian saĝon,

ke viaj kontraŭuloj ne povos rezisti nek kontraŭdiri.
En tiu tempo vi estos perfidataj

eĉ de gepatroj kaj fratoj, de parencoj kaj amikoj.

Kelkajn el vi oni mortigos.

Vi estos malamataj de ĉiuj pro mia nomo.

Sed eĉ ne unu haro de via kapo pereos.

Per via ĝisfina persisto vi savos vin mem."
- Jen la parolo de la Sinjoro.

A. Al Kristo estu laŭdo!
POST LA EVANGELIO ( Mt. 24, 27; 25, 13; 26, 41)
A. Kiel fulmobrilo de oriento al okcidento, tia estos la reveno de la Filo de l' homo. Restu vekantaj ĉiuj, kaj preĝu: vi scias nek pri la tago nek pri la horo, kiam nia Sinjoro ĉesigos la mondon.

(sidante, oni aŭskultas la homilion)

C. Laŭdata estu Jesuo Kristo.

A. Ĉiam li estu laŭdata.
UNIVERSALA PREĜO
C. Gefratoj, la Sinjoro al ni donas la gracon komenci novan liturgian jaron kaj re-travivadi la Adventon. Per nia preĝado, ni voĉon donu al la espero de savo, kiu leviĝas de la homaro.
L. Ni preĝu kune kaj diru: "Sinjoro Jesuo, alvenu!"

A. Sinjoro Jesuo, alvenu!
L. Sinjoro, re-ekburĝonigu en Via Eklezio la esperon kaj revigligu en la Kristanoj la atendon de Via alveno. Ni Vin petegas.

A. Sinjoro Jesuo, alvenu!

- 4 -


L. Por la persekutataj kristanoj. Por tiuj, kiuj rigardas kun timo al la futuro de la mondo: ili sentu ĉe si Vian ĉeeston, Sinjoro, kaj ili sentu la solidaremon de la gefratoj: Ni Vin petegas.

A. Sinjoro Jesuo, alvenu!

L. La Sankta Spirito estas fonto de unueco por la Eklezio kaj por la mondo. Cele, ke niaj komunumoj malfermiĝu al la agado de la Spirito, ni Vin petegas.

A. Sinjoro Jesuo, alvenu!

L. Por la "migrantaj" homoj kaj popoloj. Cele, ke niaj komunumoj kapablu Vin akcepti, Sinjoro, kiam Vi montrigos en vizago fremdula, ni Vin petegas.

A. Sinjoro Jesuo, alvenu!

(aliaj intencoj)


KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO
C. Ho Dio, reveku Vian potencon kaj venu: forpuŝu la atakojn de la malbono kaj subtenu la Eklezion, kiu fidas en Via pardonemo. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.
3 EŬKARISTIA LITURGIO
RITO DE LA PACO
Laŭ la instigo de la Sinjoro, antaŭ prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni interŝanĝu pacosignon.
DONACOFERO (sidante)
C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi panon por ke ĝi fariĝu korpo de Kristo, Via Filo.

A. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi vinon por ke ĝi fariĝu sango de

Kristo, Via Filo.

A. Amen.
KREDO-KONFESO (starante)
C. Gefratoj, kunvenigitaj de la Spirito mem de Kristo, ni konfesu kun koro sincera la simbolon de nia kredo:
C. MI KREDAS JE UNU DIO,

C.A. la Patro ĉiopova, Kreinto de la ĉielo kaj de la tero,

de ĉiuj aĵoj videblaj kaj nevideblaj.

Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo,

ununaskita Filo de Dio,

kaj el la Patro generita antaŭ ĉiuj jarcentoj.

Dio el Dio, Lumo el Lumo,

Dio vera el Dio vera,

generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro:

per Kiu ĉio estas farita.

- 5 -


Kiu por ni homoj kaj por nia savo

descendis de la ĉieloj.

(Oni klinas la kapon, ĝis: "fariĝis homo")Kaj per la Sankta Spirito Li enkarniĝis

el Maria, la Virgulino, kaj fariĝis homo.

Krucumita por ni sub Poncio Pilato,

Li mortis kaj estis entombigita.

La trian tagon Li resurektis laŭ la Skriboj,

ascendis al la ĉielo kaj sidas dekstre de la Patro.

Kaj Li revenos kun gloro,

juĝi la vivantojn kaj la mortintojn,

kaj Lia regno estos senfina.

Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto,

kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.

Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata;

Kiu parolis per la profetoj.

Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.

Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.

Kaj mi atendas la reviviĝon de la mortintoj,

kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.
ORACIO PRI LA DONACOJ
C. Akceptu, ho Dio, la oferon, kiun ni prezentas al Vi, por ke ĝi plikreski-

gu nian sindonemon al vi kaj plenumu nian savon. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.
PREFACO
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. Leviĝu viaj koroj!

A. Ni havas ilin ĉe la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.

A. Estas inde kaj juste.
C. Vere estas inde kaj juste, ĝuste kaj save,

ke ni ĉiam kaj ĉie danku al Vi, Sinjoro, Patro Sankta,

ĉiopova eterna Dio, per Kristo, nia Sinjoro.
Per sia unua veno en la humileco de ia homa naturo,

Li plenumis la promeson donitan ekde la pratempo,

kaj malfermis al ni la vojon al la eterna savo.

Kaj kiam Li denove venos kun la dia majesto,

ni glorplene ricevos la promesitajn bonojn,

kiujn nun ni kuraĝas esperi kun vigla atendo.
Kaj tial kun la anĝeloj kaj ĉiuj ĉielaj sanktuloj,

ni ĝoje kunkantas la himnon de Via gloro, senfine dirante:

- 6 -


C.A. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj.

Plenas de Via gloro la ĉielo kaj la tero.

Hosana en la altoj!

Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro.

Hosana en la altoj!
(oni surgenuiĝu)

(Kun etenditaj manoj, la celebranto diras:)


C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ĉiu sankteco.
(La celebranto kunigas la manojn, kaj, etendante poste ilin super la pano kaj la kaliko, diras:)
Ni petas do:

sanktiĝu ĉi tiujn donacojn per la roso de Via Spirito,
(Li kunigas la manojn kaj krucosignas la oferaĵojn, aldonante:)
por ke ili fariĝu por ni la Korpo + kaj la Sango

de nia Sinjoro Jesuo Kristo.
(La celebranto kunigas la manojn.

En la sekvaj formuloj la vortoj de la Sinjoro estu prononcataj klarvoĉe, laŭ la postulo de ilia signifo.)


Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono,
(La celebranto prenas la panon, kaj tenante ĝin super la altaro, daŭrigas:)

Li prenis la panon

kaj dankante rompis kaj donis ĝin al siaj disĉiploj,

dirante:
(li iomete kliniĝas)
Prenu kaj manĝu el ĝi vi ĉiuj:

ĉar tio estas mia korpo,

kiu por vi estos oferdonata.
(La celebranto montras al la popolo la konsekritan hostion, remetas ĝin sur la patenon, kaj surgenue adoras.

Poste li daŭrigas:)


Simile post la vespermanĝo,
(li prenas la kalikon kaj, tenante ĝin iomete super la altaro, aldonas:)
prenante ankaŭ la kalikon kaj denove dankante,

Li donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:
(li iomete kliniĝas)
Prenu kaj trinku el ĝi vi ĉiuj:

ĉar tio estas la kaliko de mia sango,

- 7 -


de la nova kaj eterna testamento,

kiu por vi kaj por multaj estos verŝata

por forigo de la pekoj.
Faru tion je mia rememoro.
(La celebranto montras la kalikon al la popolo, remetas ĝin sur la korporalon, kaj surgenue adoras.

Poste li diras:)


C. Jen la mistero de la kredo!

A. Ni anoncas Vian morton, Sinjoro, kaj konfesas Vian resurekton,

ĝis kiam Vi revenos en gloro.
(Etendante la manojn, la celebranto diras:)
C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al Vi, Sinjoro,

la panon de vivo kaj la kalikon de la savo,

dankante, ke Vi konsideris nin indaj

stari antaŭ Vi kaj servi al Vi.

Kaj humile ni petegas

ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo,

ni unuiĝu per la Sankta Spirito.
Rememoru, Sinjoro,

Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo

kaj perfektigu ĝin en la karitato

kune kun nia Papo .................

nia Episkopo ................., kaj la tuta klerikaro.
(En la meso por mortintoj oni povas aldoni:)
C. Memoru pri Via servant(in)o .................

kiun Vi hodiaŭ vokis al Vi el ĉi tiu mondo.

Bonvolu, ke li (ŝi),

kiu estis similigita al Via Filo en la morto,

ankaŭ similiĝu en lia resurekto.
Memoru ankaŭ niajn gefratojn,

kiuj endormiĝis en la espero pri la resurekto,

kaj ĉiujn, kiuj mortis en Via kompato;

kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizaĝo.
Kompatu nin ĉiujn, ni petas,

ke kun la beata Dipatrino virga Maria,

kun la beataj apostoloj kaj kun ĉiuj sanktuloj,

kiuj surtere plaĉis al Vi,

ni meritu partopreni la eternan vivon, laŭdi kaj glori Vin.
(La celebranto kunigas la manojn)
Per Via Filo Jesuo Kristo.

- 8 -


(Tiam la celebranto prenas la patenon kun la hostio kaj la kalikon kaj, ambaŭ levante, diras:)
Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo,

al Vi, Dio Patro ĉiopova,

en unueco kun la Sankta Spirito,

estu ĉiu honoro kaj gloro eterne.

A. Amen.
4 RITO DE KOMUNIO
JE LA DISPECIGO DE LA PANO (Kp. Jes. 40, 10a.11)
A. Jen: la Sinjoro, Dio, venas kun granda potenco. Kiel paŝtisto Li gvidos Sian ŝafaron, per Sia mano Li kunigos Siajn ŝafidojn kaj tiujn Li tenos en Siaj brakoj.
C. Levante la manojn al la Patro, Kiu estas en la ĉieloj, kaj lasante, ke nin gvidu la Sankta Spirito, kiu preĝas en ni kaj por ni, ni kune recitu la preĝon, kiun Jesuo mem al ni instruis:

PATRO NIA, Kiu estas en la ĉielo,

sanktigata estu Via nomo.

Venu Via regno.

Fariĝu Via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ

kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,

kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.

Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.
(Kun etenditaj manoj, la celebranto daŭrigas:)
C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ĉiuj malbonoj;

donu favore pacon en niaj tagoj,

por ke, helpitaj de Via kompato,

ni estu ĉiam liberaj de la peko

kaj sekuraj kontraŭ ĉiu danĝero,

atendante la beatan esperon

kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.

A. Ĉar Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.
C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apostoloj:

"Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi",

ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio;

kaj degnu laŭ Via volo pacigi kaj unuigi ĝin.

Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.

A. Amen.
C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ĉiam.

A. Kaj kun via Spirito.
C. (mallaŭte)

La akcepto de Via Korpo kaj Sango, Sinjoro Jesuo Kristo,

- 9 -


ne fariĝu por mi juĝo kaj kondamno,

sed pro Via kompato, ĝi utilu al mi

kiel gardilo kaj kuracilo por mia animo kaj korpo.
(La celebranto genufleksas, prenas la hostion kaj, tenante ĝin iom super la pateno, sin turnas al la popolo kaj diras klarvoĉe:)
C. Jen la Ŝafido de Dio,

jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.

Beataj la alvokitaj al la festeno de la Ŝafido.
(Kaj, kun la popolo, li aldonas unufoje:)
C.A. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton,

sed diru nur unu vorton kaj resaniĝos mia animo.
C. La korpo de Kristo gardu min por la eterna vivo.

C. La sango de Kristo gardu min por la eterna vivo.
(Tiam la celebranto prenas la patenon aŭ hostiujon, iras al komuniigontoj kaj montras al ĉiu el ili hostion iom levitan, dirante:)
C. La korpo de Kristo.
(La komuniiĝanto respondas:)
K. Amen.
C. Tion, kion ni prenis per la buŝo, Sinjoro, ni akceptu per pura menso;

kaj la portempa donaco fariĝu por ni la eterna savilo.
KOMUNIA ANTIFONO (Jes. 49, 13)
A. Ĝoju, ho ĉieloj; ĝojegu, ho tero; ĝojkriu, ho montoj, ĉar la Sinjoro konsolas Sian popolon kaj sentas kompaton al la malfeliĉuloj.
ORACIO (starante)
C. Ni preĝu: (silenta momento)

Post la ricevo de la donacoj de graco, ni petas al Vi, ĉiopova Dio, ke kresku en ni, pro la daŭra partopreno en Via festeno, la frukto de nia savo. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.
5 KONKLUDAJ RITOJ
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via Spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

C. Benu vin Dio ĉiopova, la Patro kaj la Filo + kaj la Sankta Spirito.

A. Amen.

C. Ni foriru en paco.

A. En la nomo de Kristo.

- 10 -


Elŝuti 99.6 Kb.


Elŝuti 99.6 Kb.