Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


63a "La Informilo". (6 paĝoj) Vorto de la prezidanto

Elŝuti 409.76 Kb.

63a "La Informilo". (6 paĝoj) Vorto de la prezidanto
paĝo1/6
Dato17.03.2017
Grandeco409.76 Kb.

Elŝuti 409.76 Kb.
  1   2   3   4   5   6Marto 1970 - 63a "La Informilo". (6 paĝoj)

 • Vorto de la prezidanto: mi skribis lastfoje, ke Esperanto estas fakto. Do ni montru ĝin, kunvenante grandnombre dum nia kongreso en Epinal. . .

 • Invito al Epinal, la 26an de aprilo.

 • Raporto pri agado (Oktobro 1968 ĝis septembro 1969) - Post ŝajna revekiĝo la pasintan jaron, nia federacio iom malpli brile vivis. Ĝia funkciado estis tamen kontentiga. Ni havis 123 membrojn la pasintan jaron. Sed ĉar kelkaj havis la strangan ideon kotizi al G. E. E. , UFE agnoskis por nia federacio nur 119 membrojn ! Nun, ni varbis 25 novajn membrojn, sed ni perdis pli grandan nombron kaj ni restas nur 116 kotizantoj. Car 14 kotizis al G. E. E. , ni oficiale apenaŭ atingos 100 anojn !. . . (Se iu aliĝis al G. E. E. , UFE ne plu enkalkulis lin (ŝin) en la koncerna federacio! ). Kvankam la grupo de Strasbourg modeste anoncas nur 30 anojn, oni kalkulas 44 membrojn en Strasbourg kaj ĉirkaŭurbo, inter la federacianoj ! La kultura centro en Florivalo suferis gravajn perdojn sed la junulara grupo en Thann estas ĉiam vigla kun 11 anoj. La Esperanto-societo en Mulhouse posedas 4 anojn kaj ekzistas espero por nova grupo en Colmar. La ĉefa aktiveco koncentriĝis ĉi jare en Strasbourg por preparo de la unua komuna franc-germana kongreso. La informado estis speciale vigla en Strasbourg, Guebwiller, Colmar, Mulhouse, Thann kaj Nancy. En Guebwiller okazis ekspozicio pri infandesegnaĵoj interŝanĝe kun grupo en Siberio, kaj longdaŭra ekspozicio pri Esperanto en montrofenestro. Kursoj okazis en ĉiuj suprenomitaj urboj : en Strasbourg parola kurso kun 30 gelernantoj ; en Mulhouse kun 6 ; en Colmar kun 5 ; en Bar-le-Duc lerneja kurso en C. E. G. kun 50 gelernantoj, ĉirkaŭ Thann :3 lernantoj en Vieux Thann, 6 en Bitsĉwiller, 6 en Roderen ; el Nancy koresponda kurso varbis 23 gelernantojn. La federacia kongreso okazis la 9an de marto en Colmar. Ĝin filmis la regiona televido.
  Filmo estas la produkto kaj suma termino por kinematografio kaj ĉiuj ties aspektoj-artaj, teknikaj, komercaj, kaj sociaj. Komune kun la presaro, radiodisaŭdigo kaj televido, ĝi apartenas inter la komunikaj rimedoj kun la plej granda agdistanco kaj influo.
  Kelkaj ekskursoj kaj renkontiĝoj krome okazis, sed kun malgrava rezulto pro la malfavora vetero. Kelkaj anoj de nia federacio partoprenis dum la somero la diversajn Esperanto-aranĝojn internaciajn : universala kongreso. TEJO-kongreso, seminario por gvidantoj, itala kongreso, k. t. p. . .

La sekretario : J. P. Colnot

 • Kompletiga agadraporto (oktobro 69 ĝis la unua de marto 70) - Al la ĉi supra raporto verkita por UFE en novembro, mi deziras aldoni la jenan ĝisdatan kompletigon : Ni finis la jaron 69 kun 116 membrojn, kaj ĝis nun alvenis jam 70 kotizoj por 1970, el kiuj 11 novaj membroj. Kontentiga rezulto, ĉar malofte alvenis tiom da kotizoj tiel frue en la jaro : Kursoj funkcias en Strasbourg (10 aliĝintoj, plus nova kurso, kiu komenciĝos la 4an de Marto), Colmar (11 lernantoj) Guebwiller (3 kursoj en unuagradaj lernejoj por entute 31 lernantoj). Mankas informoj pri kursoj en Mulhouse kaj Thann En Nancy koresponda kurso kun 20 novaj gelernantoj.

 • Nekrologo - S-ro Eugène Schmitt, bonega samideano forlasis nin. S-ro Eugène Schmitt mortis la dekan de februaro en sia domo en Nancy. Li estis okdekses jaraĝa. Lorenano, post seriozaj studadoj en Nancy, li sukcesis eniri en la nacian superan lernejon de Saint-Cloud, kaj reveninta li iĝis profesoro pri matematikoj ĉe la nacia teknika lernejo en Nancy. Tiuj, kiuj konis lin en Francujo aŭ eksterlando, scias ke li estis pioniro de Esperanto. Je la fino de la 1-a tutmonda milito (kie li estis grave vundita) li komprenis la gravecon de komuna helplingvo por permesi interkompreniĝon kaj kontribui je la universala paco. De tiu momento, li iĝis persistega, obstinega esperantisto, li plene donis sian liberan tempon por studi tiun lingvon, laborante kun s-ino Schmitt, sia edzino, ankaŭ altirita de la sama idealo. Ili estis aganta paro. Kiu ne konis ilin ĉe la kongresoj, ofte disiĝintaj inter la kongresanoj por pli profunde senti la penson de la gesamideanoj de diversaj originoj. ? S-ro Schmitt estis prezidanto (aŭ honorprezidanto) de la nancia grupo dum tridek jaroj. Ŝajnas ke li neniam forestis ĉu kunvenojn, ĉu manifestadojn kiam li estis vigla. Nur la malsano bridis lian agemon, longtempa malsano kontraŭ kiu li batalis dum dek jaroj. Sed Esperanto ne forlasis lian koron : la tagon antaŭ lia morto, kvankam li estis preskaŭ tute paralizita, la maloftaj vortoj, kiujn li prononcis, estis esperantaj. Bela karaktero kies kompetenteco egalis modestecon. Lia ago estas testamento por ni. Redaktis B. Fondrillon

Mortis ankaŭ Roland Schram (Sélestat), 23 jara, la 15an de januaro. Li rapide lernis Esperanton perkoresponde kaj sukcesis la ateston pri lernado.

 • Tutpaĝa pledo de s-ro Lienhardt, por ke Esperanto estu lingvo simple kaj facile komprenebla. Li donas multajn saĝajn konsilojn. Ĉar la tuto plenigus la paĝon, mi nur kiel li faris, rekomendas la libron de F. Faulhaber "ne tiel, sed tiel ĉi ", kiu laŭ mia scio ĉiam troveblas ĉe la libroservo.


Junio 1970 - 64a "La informilo "- (4 paĝoj)

 • raporto pri la federacia kongreso okazinta en Epinal la 26an de Aprilo 1970. Ĉirkaŭ 40 personoj partoprenis nian kongreson, tio estas tre bona cifero por tia kunveno en Loreno kaj sukceso por niaj afablaj Epinalaj organizantoj. Kutime nur en Alzacaj kongresoj ni povis havi similan aŭ superan nombron da kongresanoj. Oni notis partoprenantojn el Colmar, Epinal, Jarville, Strasbourg, Mulhouse, Lièpvre, Sélestat, Riediŝeim, Creutzwald, Lingolsheim, Cornimont, Vieux-Thann, Danjoutin, Mattaincourt, Laxou, Trois-Epis, Malzéville, Lunéville kaj. . . Tokio ! Post malfermo de la kongreso fare de S-ro Cuéné, federacia prezidanto, s-ro Bergerot salutas la kongresanojn kaj poste prezidas la debatojn. Oni legas plurajn salutleterojn.

S-ro Colnot prezentas la aktivecan raporton, kompletigante ĝisdate la tekstojn jam aperintajn en "La Informilo" no 63. S-ro Chapellier prezentas la kasraporton : ni havis en kaso 584, 88 F kaj enspezis 540, 40 F - sumo = 1 125, 28 F. Ni elspezis nur 272, 12 F (duonon de la enspezoj), restas do en kaso : 853, 16 F. Ambaŭ raportojn aprobas la ĉeestantoj.

La diversaj aktivuloj donas precizigojn kaj kompletigojn al la raportoj, kiuj jam aperis en "La Informilo". Pri Strasburgo raportas s-ro Zipfel : la organizo de la dulanda kongreso donis profiton, kies parton ricevis la loka grupo. Sekve al la vintraj kursoj, oni kalkulas en Strasbourg 11 novajn diplomitojn. Okazis dum la pasinta jaro, kaj okazos denove (la 19an de majo kaj 15an de septembro) kampofajroj. Kunvenoj okazas regule, oni festis Zamenhoftagon, diplomdisdonon, diapo-projekciadon, ktp. . . Oni restarigis Esperanto-bibliotekon kun cento da libroj, kaj revuoj. Tamen bremso : la registara decido plivigligi la uzadon de la franca lingvo.

Pri Colmar raportas s-ro Cuéné : post vintro malbona por ĉies sano, restas 6 personoj en la kurso. Pri Mulhouse, s-ro Lienhardt : la esperanta vivo ne estas malpli brila ol aliloke : kurso okazis en la popoluniversitato sub gvidado de s-ino Hervé, 8 lernantoj aliĝis, 3 finis la kurson. Kunvenoj okazas en "Salle des Sports", 1, rue Pierre Curie, marde vespere. La loka gazeto "L'Alsace" estas favora. Pri Creutzwald : s-ro Manceau laboris ĉefe pri teknikaj verkoj, recenzoj por UFE. Li interesiĝas pri teknikaj fakdelegitoj de UEA. Pri Nancy : la koresponda kurso bone funkcias. Sed parolaj kursoj malsukcesis kaj kunvenoj ne plu okazis ĝis marto.

Oni "renovigas" poste trionon de la komitato. La 4 elirantaj komitatanoj rekandidatiĝas, kaj, ĉar estas neniu nova kandidato, ili estas unuanime elektitaj.

La kongresanoj studas poste la agadan kaj financan raportojn de UFE. Ni konstatas konkretan rezulton : la financoj estas en ordo. Sed la revuo ŝajnas malregule atingi la membrojn, ĉar pluraj ĉeestantoj ne ricevis la lastan, aŭ eĉ la du lastajn numerojn. Tial la 2 raportoj estas aprobitaj sed kun 2 kontraŭaj voĉoj. Estiĝas krome protestoj kontraŭ la apero, ĉe la frontpaĝo de la revuo, de la lasta artikolo de s-ro Bourdeaux, kiu impresas malfavore la membrojn. El la diskutoj sufiĉe viglaj kiuj sekvas, kaj el letero kiun sendis s-ro Wermelinger (kiu ne povas ĉeesti) rezultas 3 rezolucioj. S-ino Oehri (Strasbourg) reprezentos nian federacion en Monte-Carlo ĉe la nacia kongreso. Komuna tagmanĝo kunigis ĉirkaŭ 35 personojn. Poste okazis ekzameno kun 6 gekandidatoj, kiuj ĉiuj sukcesis la "ateston pri lernado". Pluraj personoj vizitis kun s-ro Bergerot modernan konstruejon, aliaj vizitis la forsteran foiron.

Foiro Foiro estas socia, ekonomia kaj kultura okazaĵo -establita, portempa aŭ vaganta, semajna aŭ jara- kiu efektiviĝas en preciza sidejo kaj kiu intencas ĉirkaŭi ĝenerale precizan temon aŭ komunan celon. Ĝi povas havi por esenca objektivo la promocion de la kulturo, iun pli precizan celon aŭ vivostilon, ĝenerale en amuza, distra kaj diversa formo.
S-ro Manceau prezentis diapozitivojn pri la 2 Esperanto-feriejoj en Jugoslavio, Volparija kaj Primoŝten.

Kaj komitata kunveno renovigis la estraron: (sen ŝanĝoj) J. P. Colnot raportis

Rezolucioj aprobitaj dum la kongreso en Epinal :

1o/- ĉiam mankas en nia lando taŭga informbroŝuro pri Esperanto, kiel tion efektivigis la germanoj, svisoj, italoj, k. t. p. Ĉar ni pensas, ke tio estas gravega manko por niaj aktivuloj, ni sugestas ke UFE priatentu tiun aferon.

2o/- Ni sugestas ke en "Bottin", oni povu trovi la adreson de UFE sub la nomo "Esperanto" (Union française pour l'); ĉar persono kiu ne konas Esperantujon ne povas diveni ke ĝi situas sub "Union".

3o/- Ni sugestas, ke Franca Esperanto Instituto sendu gratulleteron al la sukcesintoj de ekzamenoj (laŭ decidoj de la strasburga kongreso).Esperanto-ekzamenoj - Dum la kongreso en Epinal, 6 personoj sukcesis la ekzamenon de atesto pri lernado kaj ricevis la diplomon. En Nancy, sukcesis la ekzamenon : 1 lernantino.

 • la vorto de la prezidanto, Marcel Cuéné, - La kursoj mortis. . . Vivu la kursoj !

La kursoj kiuj funkciis dum la vintra sezono nun finiĝis plejparte. Iliaj gvidantoj estas kontentaj pri la farita laboro, precipe se ili povas disdoni multajn "Atestojn". Ke ili permesu al la prezidanto, en la nomo de nia federacio, gratuli ilin kaj danki. Sed la tuta tasko ankoraŭ ne estas finita, kaj ni ne forgesu : semu, semu konstante. . . ! Jam de hodiaŭ ni devas pensi al la venonta sezono. Ĉiu el ni, kaj tio koncernas ne nur la kursgvidantojn sed ankaŭ ĉiujn aliajn gesamideanojn, devas okupiĝi pri tio. La venonta libertempo estos bona okazo por Esperanta agado. Ne gravas ĉu la homo, kiun vi kontaktos, loĝas, aŭ ne, en via urbo kaj povos do estiĝi lernanto ĉe vi. . . aliaj amikoj faros la saman je via profito.

 • Esperanto = Edzperanto - Ni havis la ĝojon ekscii pri la esperanta edziĝo de la aktiva kasisto de JEFO, André Grossmann el Vieux-Thann, kun f-ino Masako Okino, el Tokio. La geedziĝa cerenomio okazis en Vieux-Thann la 9an de majo. La junaj geedzoj konatiĝis dum la lasta universala kongreso en Helsinki. Esperanto estas vere ilia komuna lingvo, ĉar s-ino Grossmann ankoraŭ ne scipovas la francan!: ĉiuj kongresanoj en Epinal, ĉiuj partoprenintoj en la Hingrie, kiuj konatiĝis kun tiu simpatio paro, certe kun ni deziros al la novaj geedzoj longan peresperantan feliĉon. - En Laxou, geedziĝis la 21an de marto lernintino de la koresponda kurso, f-ino Monique Cavadini, kun s-ro Sylvain Arnoux. Ambaŭ geedzoj estas geinstruistoj, kaj Monika jam ekinstruis Esperanton al sia edzo !.

 • Naskiĝo - Dum la federacia-kongreso, ni eksciis pri la naskiĝo en la hejmo de gesinjoroj Wermelinger en Guebwiller-Buhl, la 23an de marto, de Daniela Aminda. Certe ĝojas pri tio la fratetoj Francisko kaj Mikaelo, laŭdire jam krias internacie la nova denaska esperantistino. !

 • Maja federacia renkontiĝo en La Hingrie-

 • Photo 22

En aero pura kaj malpeza, inter montoj kaj valoj verdaj je herboj, abioj kaj fagoj, ni kunvenis la 24an de majo 1970. Vi sendube rekonis la lokon de nia federacia renkontigô en la Hingrie. En tiu bela dimanĉo, la vetero favoris nin, kvankam freŝa venteto devigis, almenaŭ dum la mateno, la ĉeestantinojn kaŝi siajn ŝultrojn. Ĉar la montoj ombris matene la domon, ni iris promeni sur la suna flanko : bona kaj sana aperitivo antaŭ la manĝado.
Eĉ, du ĉagrenitaj patroj ricevis duoblon de tia aperitivo serĉante kaj vokante siajn etulojn, kiujn ili kredis perditaj en la arbaro. Post la manĝado, la suno pli firme varmigis ĉiujn kaj gaje ni babilis kaj ludis ; kelkaj eĉ laboretis sub la duonsevera gvido de nia kara prezidanto. Ili konsentis, laŭ propono de la prezidanto ke Strasburganoj helpos al la redakcio de "La Informilo". Do, de nun, ĉiuj grupoj aŭ izoluloj el Alsaco sendos siajn artikolojn al s-ro F. Knecht; la aliaj, kiel kutime sendos ilin al s-ro Colnot. Kaj la sendaĵoj alvenu antaŭ la fino de tiuj kvar monatoj: februaro, majo, septembro kaj novembro. Ni esperas ke nia nova Informilo fariĝos tiele amika ligilo inter ĉiuj federaciuloj, kaj utila ilo por ĉiuj aktivuloj.

Ni foliumis la novan kurson kompilitan de s-ro Wermelinger ; ĝi estas rekta metodo kaj ni konsilas al vi ĝian studon.Dum tiu renkontiĝo, ni havis la plezuron akcepti kaj gratuli la ĵus geedziĝintajn gesamideanojn Grossmann. Pluraj ĉeestantoj iris siavice babili kun s-ino Grossmann, eble por provi sian scion de la lingvo. Ni estis malpli nombraj ol dum la antaŭaj renkontiĝoj ; tamen mi kalkulis proksimume dekses plenkreskulojn kaj ok infanojn. Gesinjoroj Zipfel, kiel kutime akceptis nin afable kaj ili eĉ pendigis super la enirejo nian federacian flagrubandon. Raportis F. Knecht

 • Nancy - Post interrompo dum 9 monatoj rekomenciĝis la Esperanto-kunvenoj en la junuldomo, kun 5 ĝis 9 partoprenantoj. La perkoresponda kurso vigle funkcias kun 36 novaj lernantoj, kaj 6 studantaj la superan kurson.


Oktobro 1970 - 65a "La informilo" - (4 paĝoj)

 • listo de ĉiuj kursoj konataj en la federacio kaj adreso de ĉiuj kursgvidantoj. Unue la perkoresponda kurso kaj ĝiaj 12 kunlaborantoj. Parolaj kursoj en Bar le Duc (15 gelernantoj), Strasbourg (19), Colmar (9), Buhl (10), Guebwiller (9), Lauterbach (14), Lauterbach-Zell (19), Mulhouse(7). La tabelo estas kompilita laŭ informoj ricevitaj junie, sekve al enketo de UFE por komuniko al la ministrejo pri nacia edukado. Ĝi do koncernas la lastan lernjaron. Entute 10 kursoj kaj 18 instruistoj, 148 gelernantoj.

 • Strasbourg - Unua renkontiĝo ĉirkaŭ kampofajro kun la grupo de Oberkiĉ la 14an de septembro. Kiel kutime pluvis, kun plie akompano de fulmotondro. Ĉiuj antaŭaj kaj postaj tagoj estis sennubaj. ! La prestiĝo de la prezidanto, kiu estas meteorologo, tre suferis. Tamen la kolbasoj estis bongustaj kaj la fajro vigla eĉ sub pluvo. Oktobre, reciproka vizito de la Straburganoj al Oberkirch. Tiam la nebulo estis tiel densa ke eĉ la vino estis malklara en la glasoj! La grupo klopodas enkonduki Esperanton en du gravajn mediojn: la universitato kaj la eŭropa domo. Franclingva alvoko al la gejunuloj de Strasbourg, kiuj eklernis Esperanton dum la pasintaj jaroj, por ke ili nun praktiku la lingvon, ĉefe partoprenante la kunvenojn, kiuj okazas ĉiumarde, jen en la "Palais de la bière" (placo Kléber), jen en la sidejo de la grupo (place Mérian). La unua mardo de ĉiu monato estos dediĉita al la junuloj. S-ino Oehri, kasistino kaj dojenino de la strasburga grupo, falis en la ŝtuparo de la urba naĝejo kaj rompis al si la dekstran antaŭbrakon. Ŝi feliĉe resaniĝis ĝustatempe antaŭ ol vojaĝi al la strandoj de Sardio kaj Korsikio. Ve! 2 tagojn antaŭ ol forvojaĝi hepatito trafis ŝin. Sed ĉio bonas kiam fino bonas: meze de septembro ŝi estis tute resanigita. Ekzameno okazis en Strasburgo: 4 novaj diplomitoj pri atesto pri lernado, krome en nova kurso, 10 novaj gelernantoj.

 • Instigo de s-ro Lienhardt por grandskala uzo de stampilo "parlez-vous la langue internationale Esperanto?"

Colmar - S-ro Cuené anoncis kurson per kelkaj gazetkomunikoj: anoncis sin deko da lernantoj, kaj ĵurnalisto. La intervjuo daŭris nur. . . 3 horoj. La 15an de oktobro aperis tutpaĝa artikolo kun 2 bonegaj fotoj (d-ro Zamenhof, kaj nia prezidanto) en ‘’les dernières nouvelles d'Alsace ‘’.

Marto 1971 - 66a "La Informilo" (4 paĝoj)

 • Invito al la 30a federacia kongreso en Mittelwihr la 28an de marto.

 • Oficiala raporto pri agado (Oktobro 1969 ĝis Septembro 1970) La funkciado de nia federacio estis kontentiga, kvankam iom malpli vigla. Ni havis 121 membrojn la antaŭan jaron, kaj nun 124 (post perdo de 30 membroj kaj gajno de 33 novaj). La ĉefa grupo estas Strasbourg kun 37 membroj. Estas krome grupoj aŭ grup-eblecoj en Nancy (14 membroj) Mulhouse (8), Colmar (6), Bar le Duc(6), Thann(6), Epinal (4), Guebwiller (4). Gazetartikoloj pri loka aktiveco regule aperis en Strasbourg, Mulhouse, Colmar, Nancy. Krome, por anonci korespondan kurson ni dissendis el Nancy 55 artikolojn. Laŭ statistiko farita en junio por la ministerio pri nacia edukado, funkciis en nia federacio 10 kursoj kun 18 instruantoj kaj 140 gelernantoj. Parolaj kursoj okazis en Strasbourg (2 kursoj kun 15 gelernantoj), Bar le Duc (15 lernantoj en C. E. S. ), Colmar (9), Mulhouse (7) kaj 4 kursoj en Guebwiller (9) kaj ĉirkaŭaĵo : Buhl (10) Lautenbach (14), Lautenbach-Zell (19). Koresponda kurso funciis el Nancy kun 12 kunlaborantoj kaj 40 lernantoj en unuagrada plus 6 en supera kursoj. La federacia kongreso okazis en Epinal la 26an de aprilo kun 40 partoprenantoj. Okazis krome renkontiĝo (La Hingrie, 23-24 ajn de majo), kaj ekskurso (Senones, 21an de majo) kun ĉiufoje 15-20 partoprenantoj. Pluraj membroj de nia federacio partoprenis la diversajn Esperanto-arangôjn naciajn aŭ internaciajn, ĉefe la nacian kongreson en Monako, la U. K. en Vieno (Aùstrio), junularajn renkontiĝojn, kaj la I. E. F. C. (internacia Esperanto-ferio-centro) en Volparija.

 • Kompletiga agadraporto (Oktobro 1970 ĝis 15a de februaro 1971) Jen ĝisdata kompletigo. Ni do finis la jaron 1970 kun 124 membroj. Kaj ĝis nun alvenis nur 36 novaj kotizoj. Tio estas tre malmulte (pasintjare : jam 70). La ĉefa kaŭzo estis verŝajne ke ni devis limigi la nombron de paĝoj de "La Informilo" je 4, kaj devis prezenti, jam en Oktobro, iom resumitan kotiztabelon. Ni provis tiel eviti eldonon de januara numero de la bulteno. Laŭ kotiza vidpunkto, tio certe estis tre malbonefika ! Ni alvoku al ĉiuj membroj por ke ili plej frue nun pagu sian kotizon ! Kursoj funkciis en Strasbourg (unua kurso en Oktobro, dua ekde februaro), en Colmar (10 lernantoj), en Mulhouse (7), en Nancy (3 lernantoj nova kurso preparata kun duondekduo da aliĝoj) - la koresponda kurso el Nancy varbis ĝis nun 34 novajn lernantojn. J. P. Colnot

 • Varbkomuniko de André Grossmann, kasisto de JEFO kun propono de provekzemplero de la bulteno "Koncize".

 • Bar le Duc - kunveno la 28an de januaro kun 8 partoprenantoj. S-ro Denis prezentis dizapozivojn pri Ĉeĥoslovakio. Ĉu revekiĝo?

 • Mulhouse - kurso en la polpoluniversitato, kie s-ro Lienhardt gvidas 7 lernantojn.

 • Nancy - ampleksa kampanjo (10 gazetkomunikoj, radio-anonco, 100 Espéranto-Actualités, centoj da flugfolioj, dekoj da afiŝoj, alportis nur 3 lernantojn en la junuldomo. Nova informkunveno okazis februare en la socia-centro de kvartalo Beauregard, deko da ĉeestantoj, kurso kun 6 gelernantoj.

(Ĉi tie finiĝas la eldoneblecoj, do la ekzisto de la unua serio de "Informiloj", kiujn ni nomas nun pra informiloj". )
Oktobro 1971 - 67a "La Informilo" (2 paĝoj stencilitaj aperas en la bulteno "Concorde"nhh 30 de sudfranca federacio, eldonita en Nice de s-ro Ferez. )

 • vorto de la prezidanto al la membroj de la orientfranca federacio. Tiu-ĉi folio, anstataŭante nian "informilon", atingas vin en ne kutima maniero. Ĝi troviĝas aldonita al "Concorde", bulteno de la sudfrancaj esperantistoj. Kial tiu ĝemeliĝo? Jen, en kelkaj vortoj, la klarigon. Dum nia lasta federacia kongreso en Mittelwihr, s-ro Colnot atentigis nin pri la multnombraj malfacilaĵoj, kiujn li kaj s-ro Chapellier renkontus en la estonteco por la eldono de "La Informilo" (paper-kaj presadkostoj, interalie). Li serĉis diversajn rimedojn, malfacile troveblajn, kiuj ĉiuj kondukis nin al plialtigo de la prezo. Informita pri tiuj malfacilaĵoj post nia kongreso, nia ŝatata amiko, iama prezidanto de nia federacio, s-ro Ferez, oferis sian helpon. Li proponis ke nia propra bulteno aperu sur 3 paĝoj en "Concorde", eldonita de li regule ĉiutrimestre. Kiel vi povas konstati, "Concorde" estas belaspekta revuo, kies riĉa enhavo direktas sin ne nur al la membroj de unu sola federacio, sed interesas ĉiujn gesamideanojn. Nia "La Informilo" aperos do interne de ĝi, sub la titolo "Orientfranca federacio". Atentu tamen, ke la nuna "Concorde" estas speciala numero, eldonita, presite, propagandcele je la rekomenciĝo de la kursoj. La normala ĉiutrimestra gazeto aperas multobligita, kun 12 paĝoj je la formato 21x27. Viaj komitatanoj per 8 voĉoj favoraj kaj 1 sindeteno el 11, akceptis la proponon de s-ro Ferez kaj jam de la venonta numero (la unua de la jaro 1972) vi ricevos tiun novan bultenon. Kondiĉe, tamen, ke vi abonu ĝin. La jarabono (4 numeroj) estas fiksita je 5 Fr. sed ĝi troviĝas jam enkalkulita en la novaj kotizoj, kies tabelon vi trovos aliloke sur tiu-ĉi folio. Ni esprimas al s-ro Ferez nian plej elkoran dankon pro lia helpo. Nia kunlaboro estu fruktodona. "La Informilo" mortis, vivu "Concorde"

La Prezidanto : Marcel Cuené

 • la vivo en nia federacio Geedziĝo - Nia samideano Pierre Viry, agregacia lingva profesoro kaj kunlaboranto de nia koresponda kurso, antaŭe en Malzéville apud Nancy, nun en Mulhouse, edziĝis la 30an de marto en Soultz (68) kun f-ino Paulette Tsĉann. Naskiĝo - En la hejmo de gesinjoroj Pierre Etienne en Malzéville (54) naskiĝis la 16an de majo fileto Denis. (Ni kompreneble pardonpetas pro la malfrueco de tiuj informoj, sed nia informilo ne povis aperi de post pasinta februaro).

 • novaj kursoj - En Strasbourg (s-ro Zipfel) kun 7 lernantoj. En Mulhouse (s-ro Lienhardt) kun kelkaj novuloj.

 • Nacia kampanjo - Sekve al la federacia kongreso en Mittelwihr fine de marto 1971, (pri kiu raporto aperos poste), estis sendita letero, laŭ instigo de s-ro Lienhardt, aprobita de la kongreso al ĉiuj federacioj en Francio. Unua propono estis lanĉi kampanjon "Esperanto-lernolibroj estu aĉeteblaj en ĉiuj librovendejoj", speciale al eldonejo Assimil por ke ĝi eldonu lernometodon "Esperanto sen peno" (fakte dank'al s-ro Jean Thierry, tiu deziro estos plenumita iom poste. ) Dua propono: rifuzi la ŝanĝon proponitan de UFE en siaj statutoj, por ke la membroj de fakaj asocioj ne plu rajtu voĉdoni dum la federaciaj kongresoj.


4-a trimestro 1971 - "La informilo" aperanta sub formo de 3 paĝoj stencilitaj en "Concorde " numero 31

raporto pri la 30a kongreso de la orientfranca federacio okazinta en Mittelwihr la 28an de Marto 1971. Post unua (interkonatiĝa) rendevuo je la 9a horo ĉe la Colmara stacidomo, kvardeko da gesamideanoj retroviĝas en la soci-kultura centro de Mittelwihr, je la 10a horo, kiam s-ro Cuené malfermas la kongreslaborojn. Post legado de kelkaj salutleteroj, i. a. de d-ro Albault, prezidanto de UFE oni prezentas la agadraporton kaj la kas-raporton. Pri la agadraporto, ni diros nenion pli: ĝi aperis en "La Informilo" numero 66 (marto). Kelkaj aktivuloj kompletigis ĝin pri la agado en sia urbo: s-ro Lienhardt por Mulhouse, s-ino Gramp por Strasbourg, s-ro Bergerot por Epinal, s-ro Cuené por Colmar, s-ro Colnot por Nancy. La kasraporto montras, ke ni enspezis 300, 40 f dum la pasinta jaro, kaj elspezis 425, 40 f ; deficito : 125 f. Abonoj al "La Informilo" alportis nur 73, 90 f. Kotizoj kaj donacoj 226, 50. Sed la elspezoj por "La Informilo" sumis 231, 10 f (nur por sendkostoj kaj stenciloj), ni krome donis subvencion je 100f al la paska semajno (Grésillon). La ceteraj elspezoj (94, 30 f) konsistis el poŝtelspezoj. Ni havis 853, 16 f en kaso antaŭ 1 jaro, restas nun 728, 16 f. Ambaŭ raportoj estas unuanime akceptitaj. Pri "La Informilo" por kies eldono ni renkontas pli kaj pli da malfacilaĵoj, ni devas antaŭvidi plialtigon de la abono. La kongreso decidas ke la kotizo por 1972 estos 3 f. La necesaj klopodoj por ricevi la agnoskon de la P. T. T. cele al dissendo de la bulteno je 4 centimoj, anstataŭ 30 nun, de 10 jaroj, restis vanaj. Poste la kongreso renovigas trionon de la Komitato ; s-roj Denis, Knecht, Manceau rekandidatiĝas ; s-ro Bergerot akceptas anstataŭi s-ron Kubler. La 4 kandidatoj estas unuanime elektitaj. Post la 11 h, la kongreso ekzamenas la naciajn problemojn. La agado kaj la financa raporto de UFE estas aprobitaj, krom du sindetenoj. La kanditatoj al la konsilio de UFE estas ĉiuj unuanime elektitaj. Sed, laŭ la rimarkoj de s-ro Durand, ni rifuzas aprobi parton de la statutŝanĝoj proponitaj de UFE. Rezolucio estas voĉdonita kaj sendota el UFE. Kelkaj personoj protestas kontraŭ la nuna prezentado de la raportoj de UFE sub formo de jarlibreto detranĉota el la revuo. Ili proponas rezolucion por reveni al la antaŭa normala prezento en F. E. Aprobita per 7 voĉoj kontraŭ 6 kaj pluraj sindetenoj. S-ro Lienhardt prezentas projekton de kampanjo "Esperanto-lernolibroj estu aĉetablaj en ĉiuj librovendejoj". La Kongreso unuanime decidas prezenti ĝin al U. F. E. por ke, se eble, la Lyona kongreso estu jam informita pri tiu kampanjo. Nia delegitino en la nacia kongreso estos s-ino Jeanne Oehri. (Strasbourg). Post la komuna tagmanĝo, komitata kunveno elektas la novan estraron :

Prezidanto : S-ro Marcel Cuené (Colmar) - Vic-prezidanto : S-ro André Grossmann (Illzach) - Sekretario : S-ro Jean Paul Colnot (Laxou) - Helpsekretariino : F-ino Anna Jacquot (Epinal) - Kasisto : S-ro Jean Chapellier (Jarville) Membroj : S-roj Marcel Bergerot (Epinal), Pol Denis (Bar le Duc), Robert Durand (Epinal), S-ino Claud Hervé (Winttenheim), S-roj Fernand Knecht (Lingolsheim), Jacques Manceau (Creutzwald), Eugène Wermelinger (Buhl).

Dum kelkaj kongresanoj vizitas kelon kaj gustumas la alzacan vinon, s-ino Oehri projekcias interesajn diapozitivojn pri Sardio. Tiel okazas la disiĝo. . . Ĝis la revido en 1972 en Strasbourg.Poste, niaj komitatanoj jesis per 8 voĉoj kaj 1 sindeteno (intertempa translokiĝo de s-ro Knecht al Fort Lamy) al la propono, ke nia Informilo aperu de nun sur 3 paĝoj en "Concorde" kontraŭ abonoj. J. P. Colnot protokolis.

 • Nacia kongreso - En Lyon, s-ino Oehri, helpita de nia vicprezidanto André Grossmann, prezentis kaj klarigis la proponitan kampanjon kaj nian rezolucion kontraŭ la paragrafo A. Prediko en dezerto ! Ĉiukaze, la voĉdonado de la federacioj jam okazis dum la federaciaj kongresoj kaj ĉiuj, escepte nia federacio, estis por la proponitaj ŝanĝoj. Koncerne la kampanjon al "Assimil", oni ne bone komprenis niajn intencojn. Oni rebatis al ni kelkajn argumentojn, ĉefe ke oni jam diskutis kun la firmao Assimil, kiu ne akceptis eldoni tian libron pri Esperanto, ĉar ne estis antaŭviditaj sufiĉe multaj aĉetantoj, ni ja konscias pri tio : kaj pro tio, ĝuste, ni proponas tiun kampanjon por montri al Assimil kaj al la libristoj, ke povus esti multaj amatoroj !.

 • Ekzamenoj - Du okazis: en Strasbourg: 3 gelernantoj sukcesis la ateston pri lernado. En Mittelwihr, 7 aliaj sukcesis ĝin.

Alia teksto en "Concorde", kiu ne koncernas speciale la orientan federacion: ĉiuj, kiuj ankoraŭ ne praktikas Esperanton kompreneble ne estas devige stultuloj, sed ĉiuj stultuloj tute ne praktikas Esperanton!

1-a trimestro 1972 -(2 paĝoj en "Concorde" numero 32)

 • Strasbourg - S-ro Knecht, la ĉiam agema prezidanto bedaŭrinde forlasis nin por deĵori en Fort Lamy (Ĉadio - Afriko) kiel meteorologo. Multaj gesamideanoj ĉeestis la adiaŭan kunvenon, kaj dankeme donacis al li belegan ilustritan libron pri Alzaco. . S-ro Zipfel, vic-prez. anstataŭas lin ĝis la ĝenerala kunveno en marto 1972. La 14an de septembro, agrabla manifesteto ĉe s-ino Grampp malfermis la novan aktivecon aŭtunan post la libertempoj. . . La strasburga grupo regule kunvenos ĉiujn mardojn (20h-22h) la 1an kaj la 3an en "Palais de la Bière, "la 2an kaj 4an je la sidejo (1 Place Mérian). . . Esperantokurso komenciĝis la 6. 10. 71 en Sĉoepflin-lernejo sub la gvidado de s-ro Zipfel. . La 12. 10, je la sidejo, solena disdono de 3 diplomoj (atesto pri lernado) La 19. 10, la grupanoj gustumis la novan vinon kun la germanaj gesamideanoj en Oberkirch (Germanujo). . Je la E-sidejo, la 14. 12 memorigsolenaĵo al la naskiĝtago de la kreinto de Esperanto, Dr. Zamenhof, per mendo de E. literaturo, deklamo de poemoj kaj kantoj.

 • Federacia raporto pri agado (oktobro 1970 ĝis septembro 1971) - La funkciado de nia federacio estis malpli vigla. Ni havis 124 membrojn pasintjare kaj nun 113 (gajno de 21 novaj membroj - perdo de 32). El tiuj 113 membroj, 107 aliĝis rekte al la federacio kaj 6 pere de GEE. La sola oficiala grupo estas Strasbourg (35 anoj). Ekzistas grupeblecoj en Nancy (13 anoj), Mulhouse (10), Colmar (6), Bar le Duc (5), Epinal (4), Thann (3). Gazetartikoloj pri loka aktiveco regule aperis en Strasbourg, Nancy, Mulhouse, Colmar. Pri koresponda kurso, ni krome disdonis, el Nancy, 50 gazetartikolojn. Parolaj kursoj funkcias en Strasbourg kaj Colmar kun deko da lernantoj en ĉiu urbo, Mulhouse (7), Nancy (5). La koresponda kurso varbis el Nancy 47 novajn lernantojn. La federacia kongreso okazis en MITTELWIHR, la 22an de marto kun 40 partoprenantoj. Okazis ununura renkontiĝo en Haut Rhin. en la Hingrie kun ĉirkaŭ 20 partoprenantoj.

 • Nancy - Kursoj - Post informkampanjo relative intensa kiel lastjare aliĝis kelkaj gelernantoj en la junuldomo (nur unu finlernos), kaj 10 en Beauregard. Kunvenoj: regulaj 2 foje monate.

 • Enketo pri Esperanto - Ni adaptis enketilojn (eldonitajn de la germana asocio de instruistoj) al la loka situacio kaj al varbado por novaj kursoj. Ni eldonis pli ol 1500 enketilojn, kiujn ni disdonis dum 2 monatoj. Inter alie, ni disdonis al 18 unuagradaj lernejoj kaj 3 liceoj. La rezulto de tiu laborego, kiu postulis niajn tutajn liberan tempon kaj energion dum 2 monatoj estis jena: disdonitaj enketiloj: ĉirkaŭ 1500, responditaj 59, : favoraj al Esperanto: 35, malfavoraj: 24. (Sed tio ne signifas ke ĉiuj favoraj personoj estas pretaj lerni Esperanton!).

 • Epinal - S-ro Bergerot sukcesis starigi novan parolan kurson kun 16 gelernantoj, la plej juna estas 5 jara!

 • Speciala cirkulero invitis al la kongreso en Strasbourg.


2-a trimestro 1972 - ( 2 ½ paĝoj en "Concorde" numero 33)

 • Raporto pri la 31-a kongreso de la orient-franca federacio okazinta en Strasbourg la 26-an de marto 1972. Ĉirkaŭ 60 personoj plenigis la salonon de la hotelo Pax, kie okazis la kongreso. Je la 9-a 30 s-ro Cuené malfermas la kongreson, kaj legas kelkajn salutleterojn, inter-alie de s-ro Knecht, kiu salutas el Ĉadio, kie li nun deĵoras, de s-ro Ferez el Nice, s-ro Rousseau (UFE- Parizo) kaj s-ro Erasmus Zilles el Neustadt/ Weinstr. ). S-ro Colnot prezentas la agad-raporton de oktobro 1970 ĝis septembre 1971, kiu aperis en "La Informilo" (Concorde No 32). Li kompletigas ĝin per ĝisdataj informoj. Jam 80 membroj pagis ĉi-jare sian kotizon, tio estas kontentiga rezulto, se oni komparas ĝin kun antaŭaj jaroj, kiam sam-date nur 30 membroj aliĝis. Poste estas prezentata la kas-raporto, kiu montras, ke ni enspezis 392 f dum la pasinta jaro kaj elspezis 324, 94 f. Estas do profito de 67, 06 f. Ni havis antaŭ unu jaro 728, 16 f. en la kaso kaj nun estas 795, 22 f. Krome ni ricevis kaj repagis al s-ro Ferez preskaŭ 80 abonojn al "Concorde" je 5 f. Ambaŭ raportoj estas unuanime akceptitaj. Poste venas raportoj de kelkaj aktivuloj pri la agado en sia urbo : s-ro Zipfel amplekse raportas pri la Strasburga grupo, s-ro Lienhardt pri Mulhouse, s-ro Bergerot, pri Epinal, s-ro Manceau pri provo en Metz, s-ro Colnot pri Nancy. Kiel jam estis pridiskutate dum la lastjara kongreso, ekestis ĉiam pli da malfacilaĵoj por eldoni "La Informilon". Tiam estis decidite, ke la kotizo por 1972 estu je 3 f. Intertempe la situacio ŝanĝiĝis, kaj la komitato akceptis (per 8 jesoj kaj 2 sindetenoj), ke nia "Informilo" aperu en 2 aŭ 3 paĝoj en "Concorde" kontraŭ abono de ĉiuj niaj membroj je 5 f. La kongreso ankaŭ akceptas tion, konsiderante, ke tio ne estas definitiva solvo. Rilate la numeron 31, ni disponis pri 100 ekzempleroj malavare disponigitaj de s-ro Ferez, kvankam tiam ni transpagis al li nur 47 abonojn. Intertempe alvenis pli ol 30 novaj abonoj. Ni bezonus almenaŭ 40 pliajn abonojn kaj alvokas al ĉiuj pasintjaraj membroj, por ke ili abonu. Pri la raportoj de UFE, la kongreso ekzamenas 4 punktojn. Ĉiujn aprobitajn, sed la 4a punkto vekis viglan diskutadon. S-ro Chapellier (aŭ s-ro Galeazzi) estas nia delegito por la nacia kongreso en Nantes. Poste, la kongreso renovigas trionon de la komitato. S-ro Cuené, kiu baldaŭ translokiĝos, kaj s-ro Manceau demisias de la komitato. S-ino Hervé ne plu kandidatiĝas. Tial estas reelektitaj f-ino Jacquot, s-roj Chapellier kaj Grossmann. Kaj estas elektitaj novaj komitatanoj : s-roj Barido, Lienhardt kaj Richerateaux, ĉiuj unuanime. Intertempe alvenis germanaj samideanoj al Oberkirch, Neustadt kaj Radolfzell. Ili estas varme bonvenigataj de la kongreso. Ĉe la fino de la matena kunsido, s-ro Cuené adiaŭas al la kongresanoj, dankante al la respondeculoj, kaj tute aparte al s-ro Colnot, pro la gravaj kaj ampleksaj sekretariaj laboroj, kiujn li ĝis nun plenumis ebligante la ekziston de nia federacio. S-ro Colnot dankas al nia prezidinto pro la farita laboro, kaj la amika kunlaborado dum la pluraj jaroj, kiam li akceptis respondeci pri la gvidado kaj la vivo de nia federacio. Post la komuna tagmanĝo, la nova komitato kunvenas kaj elektas la novan estraron. Prezidanto: J. P. Colnot, 54 - Laxou - Vic-Prezidanto : (rilatoj inter federacioj) : A. Lienhardt - 68-Mulhouse - 1-a sekretario A. Grossmann - 68-Illzach - 2-a sekretariino : F-ino Anna Jacquot - 88-Epinal- Kasisto : J. Chapellier - 54 - Jarville, aliaj membroj de la komitato estas : s-roj Joseph Barido (Strasbourg), Marcel Bergerot (Epinal), Pol Denis (Bar-le-Duc), Robert Durand (Epinal), Fernand Knecht (Fort Lamy), Louis Richerateaux (Strasbourg), Eugène Wermelinger (Buhl). Dume aliaj kongresanoj vizitas la alzacan muzeon, aŭ la urbon, kaj aliaj rigardas lumbildojn kaj filmojn pri Grezijono kaj Primoŝteno (Jugoslavio). La venonta federacia kongreso okazos en Nancy.

(Mi do troviĝis prezidanto de la federacio. Komence, mi estis feliĉa pri tio. Mi estis ankoraŭ juna kaj esperis akceli la oficialigon de Esperanto !. Ve! Post kelkaj jaroj, la atenditaj sukcesoj ne venis kaj la espero iom post iom malaperis. )

Nia informilo - Kiel vi povis konstati, la viv-ebleco de nia Informilo estis en la lasta periodo tre ŝanceliĝanta. Sed dank'al la klopodoj de s-ro Colnot kaj al la akcepto de s-ro Ferez, ĝi nun povas aperi regule en "Concorde" 4-foje jare. Tiel restas al ni ligilo por nia federacio, kies vivon ĝi devos reliefigi. Tial ĝi bezonas ankaŭ vian kunlaboradon ; mi do petas al vi bonvolu sendi al mi tekstojn kaj informojn antaŭ la 10-aj de januaro, aprilo, julio kaj oktobro. Antaŭ-dankas al vi pro via helpemo. Redaktis la 1-a sekretario : A. Grossmann

 • Naskiĝo - Estonta Esperantistino. Gesinjoroj André kaj Masako Grossmann elkore dankas al ĉiuj pro la sinceraj kaj afablaj gratuloj ricevitaj, pro la naskiĝo de sia filineto Katia, le 24. 1. 72.


3-a trimestro 1972 - (2 1/2 paĝoj en "Concorde" numero 34)

 • Vorto de la prezidanto J. P. Colnot - Cerbumu ! Nun alvenis la ferioj. Nia agado por Esperanto kvietiĝis. Bona epoko por ĉesi labori, kaj por cerbumi. Cerbumu de tempo al tempo. Ne tro, ĉar tio estus laciga ! Revu pri via estonta agado, pri viaj estontaj atingoj por Esperanto ! Kiel vi scias, Esperanto ne venkos per si mem, sen lukto de siaj aktivuloj. Dum la pasint-jaraj ferioj, mi revis pri mia estonta agado. Inter aliaj, mi imagis la aferon, kiu plej ĉerpis el mia energio dum tuta trimestro, kaj kiu estas perfekta ekzemplo de tio, kion oni ne faru : enketo per demandiloj tro long-tekstaj. La publiko abomenas legi kaj respondi tiajn aferojn. Tamen tio ne estis tute senfrukta: en Nancy kreiĝis nova kerno de novaj lernantoj. Kio estos mia, kio estos nia estonta agado en Nancy ? Mi ankoraŭ ne scias ; sed mi certe cerbumos pri tio, ĉefe dum mia restado en Primoŝteno, komence de aŭgusto. Ni bezonos kursojn : en Strasbourg, en Mulhouse, en Epinal, en Bar-le-Duc, en Guebwiller, en Thann, en Colmar, en Vittel, en Metz, en Bruyères, en Lunéville, en Château-Salins, kaj kompreneble en Nancy. Ĉie, kie estas samideanoj, kapablaj gvidi kursojn, kursoj devas okazi. Inter la membraro de nia federacio, mi nombris 17 personojn, kapablajn gvidi kurson. Por krei kurson, oni bezonas ne nur kurs-gvidanton, sed ankaŭ lernantojn. Lernantojn oni kreas per bona informado, ĉefe per personaj kontaktoj. Prepari kaj gvidi nur unu kurson ne estas afero super homaj fortoj. Pri tio, mi invitas vin cerbumi dum la estontaj semajnoj.

 • Nia federacia kongreso -Nia venonta Federacia kongreso, en 1973, okazos en NANCY. La centra junul-domo ne nur akceptas, sed tre deziras esti la kongresejo. Ĝi deziras ne nur, ke oni organizu kongreson, sed ke tiu kongreso estu impona kaj, se eble, estu ligita kun plur-taga renkontiĝo. Mi proponas, ke la federacia kongreso okazu dimanĉe, 3 aŭ 4 semajnojn antaŭ Pentekosto (tio estos: la 13-an aŭ 20-an de majo). Renkontiĝo povus okazi ek de sabato. Tranoktado kaj manĝoj eblas en la junuldomo mem. Mi petas ĉiujn grupo- kaj kurs-gvidantojn - enketi apud siaj membroj kaj lernantoj, por scii, kiom da personoj certe partoprenus 1)- sabate kaj dimanĉe - 2) nur dimanĉe. Laŭ la respondoj, ni organizos, (aŭ ne)renkontiĝon kaj kongreson. imponan (aŭ ne). Krome, mi petas, ke kunlaborantoj bonvolu anonci sin por gvidado de kulturaj aŭ amuzaj aranĝoj. Ĉiu leganto de ĉi-tiuj linioj sentu sin koncernata kaj nepre respondu dum oktobro. Izoluloj ankaŭ anoncu sin! J. P. Colnot

 • Nancy -2 kursoj finiĝis meze de majo kun 5 gelernantoj. La kunvenoj:rekomenciĝis post sendo de cirkulero al 25 personoj. 10 personoj respondis favore. Okazis 5 kunvenoj kun ĉiufoje 6 ĝis 8 partoprenantoj. Ekzameno: la 5 gelernantoj sukcesis la ateston pri lernado. Koresponda kurso: post 142 informpetoj, aliĝis 42 gelernantoj; 7 jam finlernis la kurson.

 • Epinal - La parola kurso gvidita de s-ro Bergerot kaj f-ino Jacquot finiĝis kun 10 gelernantoj.

 • Nancy - S-ro Galeazzi, post lernado de la elementa kurso en 2 monatoj kaj de supera kurso en 7 monatoj, petis permeson malfermi kurson en publika lernejo. Li prelegis pri Esperanto dum kunveno de anoj de la honora legio, dum alia kunveno de meritintoj de akademiaj palmoj, en kvartala junuldomo norde de Nancy kaj en porinstruista seminario.


4-a trimestro 1972 (3 paĝoj en "Concorde" numero 35)

 • Ekspozicio " la libro Esperanto ". Tiu ekspozicio, kreita de s-ro Lentaigne, prezentas al la publiko 100 plej interesajn librojn en Esperanto. En Bar le Duc, s-ro Pol Denis prezentis ĝin sabate-dimanĉe la 14-15ajn de oktobro. Ĉirkaŭ 200 personoj vizitis ĝin. En Nancy, en la centra junuldomo, la publiko povis viziti ĝin de la 19a ĝis la 23a de oktobro, dum labortagoj de la 12a ĝis la 22a 30 horo, sen-interrompe, kaj la dimanĉon 22an de oktobro de la 10a ĝis la 19a horo, kune kun regiona Esperanto-renkontiĝo, en kiu partoprenis 15 personoj el diversaj urboj. La programo adaptiĝis al la nombro kaj lingvo-nivelo de la ĉeestantoj. Okazis interŝanĝo de ideoj pri gvidado de kursoj, kaj projekciado de diapozitivoj, pri Esperanto sed ankaŭ pri Primoŝteno, Nederlando, ktp. . . En Epinal, la dimanĉon 29an de oktobro, 30vizitantoj. (100 invitkartoj estis senditaj al eminentuloj sed neniu venis.

 • Projektitaj kursoj: en Bar le Duc, Nancy, Epinal, Colmar, Mulhouse. En Vittel jam funkcias, de post Pasko, kurso gvidata de s-ro Colin por 25 lernejanoj, kaj en Strasburgo kurso gvidata de s-ro Zipfel.

 • Strasbourg – La laborsezono komenciĝis per kutima kunveno en kabano de la nova prezidantino s-ino Grampp. La kunvenoj okazas 2 foje monate en la sidejo, 1 place Mérian, kaj 2 foje progresiga kurso en lernejo, gvidata de s-ro Barido.

 • Nancy – Parte dank'al la anoncoj pri Nancy en la lasta jarlibro de UEA, ni havis la plezuron akcepti diversajn samideanojn vojaĝantajn en nia regiono. Dum julio vizitis nin d-ro kaj s-ino Marcel Duplan el Bordeaux-Mérignac. La 31an de aŭgusto, ni pasigis gajan vesperon kun gesinjoroj Sĉilperoord, delegito de UEA en Kington upon Thames, kiuj kun amikino tranoktis en nia centra junuldomo. Kaj de la 9a ĝis la 11a de septembro vizitis nian urbon gesinjoroj Briscoe, el Harrogate.

(Mi aldonu, ke de 1962 ĝis 1972, la junuldomo funkciis sufiĉe malkonforte en la malnova konstruaĵo, kie troviĝas nun la kutima kunvenejo de Esperantistoj. Ĝi estis la iama oficejo de la tie ekzistinta fabriko. La fabriko mem, kiu estis ruinaĵo, estis detruita kaj tie stariĝis en 1972 la aktuala junuldomo, kiu tiam aspektis avangarda. Krome konstruiĝis malantaŭe hejmo por junaj laboristoj, administrata de la junuldomo, en kiu oni povis tranokti, kaj kie organiziĝis baldaŭ niaj unuaj Esperanto-staĝoj. Entute estis 172 litoj, 7 etaĝoj, 2 liftoj. )

 • Agado al departementaj konsilioj – Sekve al alvoko de UFE, ni provis agadon al 2 departementaj konsilioj. S-ro Colnot skribis al tiu de Meurthe et Moselle, . neniam venis respondon. S-ro Bergerot skribis al s-ro Hoffer deputito kaj departementa konsilanto de Vogezoj. Li ricevis la 31an de marto la jenan respondon: " vous avez bien voulu appeler mon attention sur votre souhait de voir admis l'Espéranto comme langue à option dans l'enseignement secondaire. . . Votre suggestion est soumise à l'examen bienveillant du conseil général des Vosges. ", Sed post tio, nenio sekvis. . .

(Ni aldonu ke tiuj 3 paĝoj en "Concorde" estis la lastaj, kiuj aperis. Denove "La informilo" paneis. )

1-a trimestro 1973 – Unua "La Informilo" nova serio (5 paĝoj stencilitaj, plus enketilo), eldonita de OMJ (office municipal de la jeunesse) en Nancy.

 • Enkonduko - Ĉar la bulteno "Concorde" ne plu povis enpresi niajn informojn, ni rekreis nian "Informilon" por anstataŭi ĝin. Ni pensas ke la vivo de Esperanto ĝenerale, kaj samtempe la vivo de nia regiona federacio, nepre bezonas la subtenon de ĉiuj esperantistoj en nia regiono kaj de ĉiuj lernantoj de niaj kursoj. Ni petegas vin aboni nun la Informilon (5 F ; aŭ 6 internaciaj respondkuponoj) aŭ por francaj esperantistoj, elekti kotizon kun tiu abono (tabelo, 4an paĝon). Tiel vi certigos la ekziston de ligilo inter ni. Organizo sen ligilo inter siaj membroj estus senviva. Faru ke Esperanto vivu ! La prezidanto : J. P. Colnot

Nia plano: eldoni ĉiutrimestre bultenon (4 paĝan - 2 paĝoj entenos informojn en Esperanto 2 paĝoj informojn franclinvajn pri Esperanto en Francio kaj en la mondo. )

Aktivuloj, bonvolu sendi resumitajn franclingvajn tradukojn de interesaj, kuraĝigaj informoj aperintaj en la Esperanto-Gazetaro. Tiel la bulteno utilos ankaŭ por informado al neesperantistoj. Tekstojn por la Informilo numero 2, vi bonvolu sendi antaŭ la 15a de marto al Sro André Grossmann. • Invito al la 32-a Orient-franca kongreso de Esperanto kaj al la Internacia renkontiĝo, sabaton la 5-an kaj dimanĉon la 6-an de majo 1973. Nia kutima regiona kongreso okazos en 1973 en la sidejo de la federacio :Maison des Jeunes et de la Culture (Junuldomo), 27 rue de la République (aŭ 6, rue Frédéric Ĉopin) en Nancy. (La 2a adreso estas tiu de la hejmo por junaj laboristoj))

Ek de la sabato okazos internacia renkontiĝo. En ĉi -tiu numero de "La Informilo", ni povas doni al vi nur provizoran programon, sed ni zorgos plibonigi kaj kompletigi ĝin, por ke tiu du-taga aranĝo allogu plej eble multe da samideanoj. Verŝajne en aprilo, se eblas kaj necesas, ni sendos pli kompletajn informojn al la aliĝintoj aŭ interesiĝantoj.

Ni jam ricevis diversajn sugestojn kaj sin-anoncis dudeko da personoj, por la du-taga aranĝo. Verŝajne tiu nombro duobliĝos ĝis majo. Laŭ la alvenhoroj de la partoprenontoj ni starigos la sabatan programon. Vi povas alveni jam vendrede aŭ pli frue, kaj forveturi nur en la semajno post la kongreso ; sed bonvolu antaŭ-rezervi la necesajn litojn. • Agadraporto por la jaro 1971-72 - Nia kongreso okazis en Strasbourg la 26-an de marto 1972, kun 60 partoprenantoj. Estis elektita nova estraro. Kvankam la plej multo de niaj membroj frue aliĝis kompare kun antaŭaj jaroj, tamen ni finfine havis nur 111 membrojn anstataŭ 109 pasint-jare. (gajno de 21 novaj kaj perdo je 19. ) Ekzistas 2 grupoj : en Strasbourg kun 39 membroj kaj ebleco en Nancy kun 12 membroj. Sed krome okazas kunvenoj en Mulhouse (8 anoj), Colmar (6), Bar le Duc (5), Epinal (4). Publikaj kursoj okazis jene : 2 en Nancy, 2 en Strasbourg kaj 1 en Mulhouse (en la kadro de Université Populaire) kun inter 2 kaj 10 gelernantoj. Krome en Vittel, S-ro Colin komencis kurson en lernejo, kun 25 lernantoj, post Pasko 1972 ; ĝi daŭras post oktobro 1972. El Nancy, 44 artikoloj estis dissenditaj al la gazetaro, por la koresponda kurso ; respondis 127 informpetoj, enskribiĝis 42 gelernantoj por la 1-a grada kurso kaj 7 por la 2-a grada. Ekspozicio "La Libro Esperanto" okazis dum oktobro en Bar-le-Duc, Nancy kaj Epinal ; ĝi daŭris dum 1 ĝis 5 tagoj. Okazis renkontiĝoj en la Hingrie kaj en Nancy kun dudeko da partoprenantoj. Federacianoj partoprenis feriojn en Primoŝteno, la Nancian kongreson, la U. K. en Portland, diversajn aranĝojn en Grésillon, en Svisujo kaj aliloke. A. Grossmann
  1   2   3   4   5   6


Elŝuti 409.76 Kb.


Elŝuti 409.76 Kb.