Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


6ª paska dimanĉo katolika Esperanta Centro Milano S. Meso

Elŝuti 56.29 Kb.

6ª paska dimanĉo katolika Esperanta Centro Milano S. Meso
Dato11.11.2017
Grandeco56.29 Kb.

Elŝuti 56.29 Kb.

6ª PASKA DIMANĈO

Katolika Esperanta Centro - Milano S. MESO (Jaro C - Ambrozia rito) 20ª de Majo 2006ª
1. ENIRAJ RITOJ
ENIRA ANTIFONO (Joh.14,9-19) (starante)

A. "Tiom longe Mi estas inter vi, kaj vi Min ne konas? - diras la Sinjoro -. Filipo, kiu Min vidas, vidas ankaŭ Mian Patron. Ĉu vi ne kredas, ke Mi estas en la Patro kaj, ke la Patro estas en Mi? Haleluja, haleluja.

C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.

A. Amen.

C. La Sinjoro, Kiu gvidas niajn korojn laŭ la amo kaj la pacienco de Kristo, estu kun vi ĉiuj.

A. Kaj kun via spirito.
KONFESO DE PEKOJ

C. Gefratoj, Dio amas Sian Filon kaj ĉiujn, kiuj kun Li estas en komuneco. Ni pardonpetu pro niaj pekoj por ke, celebrante la Eŭkaristion, ni estu indaj nin prezenti, kune kun Jesuo Kristo, antaŭ Dio, nia Patro.

(mallonga silento)

C. Vi, Kiu sukcesis havi por ni la repacigon kun la Patro, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu lasis al ni la ordonon ami unu la alian, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu nin vokas elmontri la kredon per sanktaj faroj, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Kompatu nin la Ĉiopova Dio, kaj pardoninte niajn pekojn, Li gvidu nin al la eterna vivo.

A. Amen.
GLORO AL DIO

C. Gloro al Dio en la altoj

C.A. Kaj sur la tero paco al la homoj de Lia bonvolo. Ni laŭdas Vin, ni benas Vin, ni ado­ras Vin, ni gloras Vin, ni dankas al Vi pro Via granda gloro, Sinjoro Dio, ĉiela Reĝo, Dio Pa­tro Ĉiopova. Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo. Sinjoro Dio, Ŝafido de Dio, Filo de l' Pa­tro; Kiu forigas la pekojn de l' mondo, kom­patu nin, Kiu forigas la pekojn de l' mondo, akce­ptu nian petegon, Kiu sidas dekstre de la Patro, kompatu nin. Ĉar Vi sola estas sankta, Vi sola Sinjoro, Vi sola Plejaltulo, Jesuo Kri­sto, kun la Sankta Spirito: en la gloro de Dio Patro. Amen.
JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO

C. Ni preĝu (silenta momento)

Estu Vi, ho Dio, nia ena majstro; gvidu nin laŭ la vojo de la justeco al ni donante elanon al pli perfekta vivo; iĝu ĉiamdaŭra en ni la gracon de la paska mistero.

Per Jesuo Kristo Via Filo, nia Sinjoro kaj nia Dio, Kiu vivas kaj regas kun Vi, en la unueco de la Sankta Spirito, dum ĉiuj jarcentoj da jarcentoj.

A. Amen.
2. LITURGIO DE LA PAROLO
UNUA LEGAĴO (sidante)

L. Benu min, ho Patro.

C. La profeta legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.

L. Amen.

"Ankaŭ al la paganoj estis disdonata la Sankta Spirito."

L. El la agoj de la Apostoloj

(10, 25-27. 34-35. 44-48)

Kiam Petro estis eniranta en la domon de Kornelio, ĉi tiu iris al li kaj genuiĝis antaŭ liaj piedoj. Sed Petro lin levis, dirante: "Stariĝu: ankaŭ mi estas homo!" Kaj interparolante kun li, li eniris kaj trovis multajn kunvenintajn kaj diris al ili: "Vere mi ekkom­prenas, ke Dio ne privilegias personojn, sed en ĉiu nacio tiu, kiu timas Lin kaj agas juste, estas akcep­tata de Li."

Dum Petro tiel parolis, la Sankta Spirito falis sur ĉiujn aŭskultantojn. La kredantoj el hebrea deveno, kiuj venis kun Petro, estis tre mirigitaj pro tio, ke ankaŭ al paganoj estis disdonata la Sankta Spirito, ĉar ili aŭdis ilin glori Dion per diversaj lingvoj.

Tiam Petro diris: "Kiel oni povas malpermesi bapton per akvo al tiuj, kiuj ricevis la Sanktan Spiriton same kiel ni?" Tiam li ordonis, ke ili estu baptataj en la no­mo de Jesuo Kristo. Poste ili petis de Petro, ke li restu kun ili ankoraŭ kelkajn tagojn.

- Jen la parolo de Dio:

A. Al Dio estu danko!
RESPONSORIA PSALMO (El Ps. 97 (98)

L. Antaŭ la popoloj Dio montris Sian justecon.

A. Antaŭ la popoloj Dio montris Sian justecon.

L. Kantu al la Sinjoro novan kanton, ĉar mirindaĵojn Li faris. Venkon donis al Li Lia dekstra mano kaj Lia sankta brako.

A. Antaŭ la popoloj Dio montris Sian justecon.

L. La Sinjoro prezentis la savon; antaŭ la okuloj de la popoloj Li aperigis Sian justecon. Li konfirmis Sian bonecon kaj fidelecon al la popolo de Izraelo.

A. Antaŭ la popoloj Dio montris Sian justecon.

L. Ĉiuj finoj de la tero ekvidis la savon de nia Dio. Ĝoje aklamu al la Sinjoro la tuta tero; kantu, gloru kaj muziku, muziku al la Sinjoro.

A. Antaŭ la popoloj Dio montris Sian justecon.
DUA LEGAĴO

L. Benu min, ho Patro.

C. La apostola legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.

L. Amen.

"Dio estas amo."

El la unua letero de Sankta Johano apostolo(4,7-10)

Amataj, ni amu unu la alian, ĉar amo estas el Dio. Ĉiu, kiu amas, estas generita de Dio kaj konas Dion. Kiu ne amas, ne konas Dion, ĉar Dio estas amo. Jen kial Dio montris al ni Sian amon: Li sendis en la mon­don Sian unikan Filon por doni al ni la vivon.

Ĉi tiu estas la vera amo: ne tiu, kiun ni havis al Dio, sed la amo, kiun Dio havis al ni, ĉar Li sendis Sian Filon, por ke ni ricevu la pardonon de niaj pekoj.

- Jen la parolo de Dio.A. Al Dio estu danko!
AKLAMA KANTO (Joh. 14, 23) (starante)

A. Haleluja, haleluja. Se iu amas Min, li observos Mian vorton - diras la Sinjoro - Mia Patro amos lin, kaj Ni venos al li kaj restos ĉe li. Haleluja.


EVANGELIO

C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. El la evangelio laŭ Johano (15, 9-17)

A. Gloro estu al Vi, Sinjoro.

("Neniu havas amon pli grandan ol tiu, kiu donas sian vivon por siaj amikoj.")

C. En tiu tempo, Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Kiel la Patro amis Min, tiel ankaŭ Mi amis vin. Vivu en Mia amo. Se vi observos Miajn ordonojn, vi vivos daŭre en Mia amo; same Mi ankaŭ observis la ordonojn de Mia Patro, kaj Mi vivas konstante en Lia amo.

Tion Mi diris al vi, por ke Mia ĝojo estu ankaŭ en vi kaj via ĝojo estu plena.

Jen Mia ordono; ke vi amu unu la alian samkiel Mi amis vin. Ne ekzistas amo pli granda ol ĉi tiu: doni sian vivon por la amikoj. Vi estas miaj amikoj, se vi plenumos tion, kion Mi ordonas al vi. Mi ne nomas vin servistoj, ĉar la servisto ne scias, kion la sinjoro faras.Mi nomis vin amikoj, ĉar Mi sciigis al vi ĉion, kion Mi aŭdis de Mia Patro. Ne vi elektis Min, sed Mi elektis vin, por ke vi donu frukton, multan kaj daŭran frukton.

Tiam la Patro donos al vi ĉion ajn, kion vi petos de Li en Mia nomo. Jen Mia ordono: amu unu la alian!"

- Jen la parolo de la Sinjoro.

A. Al Kristo estu laŭdo!
POST LA EVANGELIO ( 2 Mak. 1, 26-27)

A. Dio, gardu kaj sanktigu Vian popolon. Sinjoro, ni estas disdividitaj: unuigu nin! Liberigu tiun, kiu estas sklavo de Viaj mal­amikoj, por ke ĉiuj sciu, ke Vi estas en Dio, haleluja.

(sidante, oni aŭskultas la homilion)

C. Laŭdata estu Jesuo Kristo.

A. Ĉiam li estu laŭdata.
UNIVERSALA PREĜO

C. Gefratoj, pere de la morto kaj de la revivigo de Lia Filo, Dio al ni donis Sian plej grandan signon de Lia amo. De ĉi tia vero konsilitaj, ni eklevu de nia koro fidoplenan preĝon.

L. Ni preĝu kune kaj diru:

"Permesu al ni, Sinjoro, ke ni daŭre esperu en Via amo".A. Permesu al ni, Sinjoro, ke ni daŭre esperu en Via amo.

L. Por ĉiuj fideluloj de la Eklezio: cele ke, pere de sia vivo ili donu gloron al la Sinjoro resurektinta kaj estu por la mondo popolo nova, kiu naskiĝis de la amo de Dio kaj estas en la karitato unuigita: ni preĝu.

A. Permesu al ni, Sinjoro, ke ni daŭre esperu en Via amo.

L. Por ke la popoloj, en solidara reciprokeco, ne antaŭmetu siajn interesojn je la komuna bono kaj ne malhelpu la unuecon kaj la pacon de la tuta familia komunumo: ni preĝu.

A. Permesu al ni, Sinjoro, ke ni daŭre esperu en Via amo.

L. Cele, ke en nia komunumo ĉiu trovu konpren­emon kaj respekton kaj neniu sentu sin forpuŝata aŭ forlasita: ni preĝu.

A. Permesu al ni, Sinjoro, ke ni daŭre esperu en Via amo.

L. Cele ke, aŭskultante ĉiun dimanĉon la vorton de Dio, ni komprenu tion, kio utilas al nia vera bono kaj faru tion, kio estas ebla al ni por konstrui renov­igitan mondon en la amo: ni preĝu.

A. Permesu al ni, Sinjoro, ke ni daŭre esperu en Via amo.

(aliaj intencoj)
KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO

C. Ho Dio, kiu permesis al ni pasi de nejusteco al justeco kaj de la malriĉeco de la kulpo al la vera ĝojo, ne forlasu la faron de Via graco, sed al tiuj, kiujn Vi vokis al la sankteco de la vivo kreda, donu forton por elteni laŭ tiu vojo. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.

3. EŬKARISTIA LITURGIO
RITO DE LA PACO.

C. Laŭ la instigo de la Sinjoro, antaŭ pre­zen­ti sur la altaro niajn donacojn, ni inter­ŝanĝu paco­signon.
DONACOFERO (sidante)

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi pa­non por ke ĝi fariĝu korpo de Kristo, Via Filo.

A. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi vinon por ke ĝi fariĝu sango de Kristo, Via Filo.

A. Amen.
KREDO-KONFESO (starante)

C. Gefratoj, kunvenigitaj por partopreni je la sama pano kaj la sama kaliko, en komuneco kun la tuta Katolika Eklezio, ni konfesu nian kredon:
C. MI KREDAS JE UNU DIO:

C.A. la Patro Ĉiopova, Kreinto de la ĉielo kaj de la tero, de ĉiuj aĵoj videblaj kaj ne­vi­deblaj. Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo, ununaskita Filo de Dio, kaj el la Patro ge­nerita antaŭ ĉiuj jarcentoj. Dio el Dio, Lu­mo el Lumo, Dio vera el Dio vera, gene­ri­ta, ne kreita, samsubstanca kun la Patro: per kiu ĉio estas farita. Kiu por ni homoj kaj por nia savo descendis de la ĉieloj. Kaj per la Sankta Spirito Li enkarniĝis el Maria, la Virgulino, kaj fariĝis homo. Kru­cu­mita por ni sub Poncio Pilato, Li mortis kaj estis entombigita. La trian tagon Li resurektis laŭ la Skriboj, ascendis al la ĉielo kaj sidas dekstre de la Patro. Kaj Li re­venos kun gloro, juĝi la vivantojn kaj la mortintojn, kaj Lia regno estos senfina. Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto, kiu devenas de la Patro kaj de la Filo. Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata; Kiu parolis per la profetoj. Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola. Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj. Kaj mi atendas la revivigon de la mortintoj, kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.
ORACIO PRI LA DONACOJ

C. Permesu, ho Dio, ke ni ofte renovigu la partopre­non en ĉi tiuj sanktaj misteroj, ĉar, ĉiun fojon kiam ni celebras per ĉi tiu ofero la memoron de Via Filo for­oferita kaj releviĝinta, reviviĝas kaj iĝas efika la ago de nia elaĉeto. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.
PREFACO

C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. Leviĝu viaj koroj!

A. Ni havas ilin ĉe la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.

A. Estas inde kaj juste.

C. Vere estas inde kaj juste, nia devo kaj fonto de savo, ĉiam proklami Vian gloron, ho Patro, kaj kun vigla ĝojego danki Vin en ĉi tiu tempo en kiu Kristo, nia Pasko, sin oferis. Al Vi li plue sin oferas kaj pro­petas por ni kiel nia advokato; sinoferiĝinte sur la kruco, li ne plu mortos, sed senmorta li vivas kun la signoj de la Pasiono. Pro ĉi tiu mistero, en la ĝojo de la releviĝo, la homaro ĝojegas sur la tuta tero kaj kun la legiaroj de la anĝeloj kaj de la sanktuloj ĥore kantas la himnon de Via laŭdo:

C.A. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj. Plenas de Via gloro la ĉielo kaj la tero. Hosana en la altoj! Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!

(Oni surgenuiĝu)

C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ĉiu sankteco. Ni petas do: sanktigu ĉi tiujn donacojn per la roso de Via Spirito, por ke ili fariĝu por ni la Korpo + kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo.

Kiam Li estis fordon­on­ta sin memvole al la Pasi­ono, Li prenis la panon kaj dankante rompis kaj donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj manĝu el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas mia korpo, kiu por vi estos oferdonata.Simile post la vespermanĝo, prenante ankaŭ la kalikon kaj denove dankante, Li donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj trinku el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas la kaliko de mia sango, de la nova kaj eterna testamento, kiu por vi kaj por multaj estos verŝata por forigo de la pekoj. Faru tion je mia rememoro.C. Jen la mistero de la kredo!

A. Ni anoncas Vian morton Sinjoro, kaj konfe­sas Vian resurekton, ĝis kiam Vi revenos en glo­ro.

C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni ofe­ras al Vi, Sinjoro, la panon de vivo kaj la kalikon de la savo, dankante, ke Vi konsi­de­ris nin indaj stari antaŭ Vi kaj servi al Vi. Kaj humile ni pet­egas ke, partoprenante en la kor­po kaj la sango de Kristo, ni unuiĝu per la Sankta Spirito.

Rememoru, Sinjoro, Vian Eklezion disvast­igi­tan tra la tuta mondo kaj perfektigu ĝin en la karitato kune kun nia Papo ............, nia Episko­po ............, kaj la tuta klerikaro.

Memoru ankaŭ niajn gefratojn, kiuj endorm­iĝis en la espero pri la resurekto, kaj ĉiujn, kiuj mortis en Via kompato; kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizaĝo.

Kompatu nin ĉiujn, ni petas, ke kun la beata Di­patr­ino virga Maria, kun la beataj apostoloj kaj kun ĉiuj sanktuloj, kiuj surtere plaĉis al Vi, ni meritu partopreni la eternan vivon, laŭ­di kaj glori Vin.

Per Via Filo Jesuo Kristo.
C. Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo, al Vi, Dio Patro Ĉiopova, en unueco kun la Sankta Spirito, estu ĉiu honoro kaj gloro eterne.

A. Amen.

4. RITO DE KOMUNIO
JE LA DISPECIGO DE LA PANO (Ps.3, 5.7a)

A. Per mia voĉo mi alkriis al la Sinjoro kaj de Sia sankta monto Li aŭskultis min. Mi ne timos la atakon eĉ de mil malamikoj, haleluja.

C. Obeante la parolon de la Savinto kaj de Lia Dia instruo formitaj, ni kuraĝas diri:

C.A. Patro nia, Kiu estas en la ĉielo, sankt­igata estu Via nomo. Venu Via regno. Fariĝu Via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero. Nian panon ĉiu­ta­gan donu al ni hodiaŭ kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj. Kaj ne konduku nin en ten­ton, sed liberigu nin de la malbono.

C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ĉiuj mal­­bonoj; donu favore pacon en niaj tagoj, por ke, helpitaj de Via kompato, ni estu ĉiam liberaj de la peko kaj sekuraj kontraŭ ĉiu dan­ĝero, atendante la beatan esperon kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.

A. Ĉar Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.

C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apo­sto­loj: "Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi", ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio; kaj degnu laŭ Via volo pacigi kaj unu­igi ĝin. Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.

A. Amen.

C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ĉiam.

A. Kaj kun via spirito.

C. (mallaŭte) La akcepto de Via Korpo kaj San­go, Sinjoro Jesuo Kristo, ne fariĝu por mi juĝo kaj kondamno, sed pro Via kompato, ĝi utilu al mi kiel gardilo kaj kuracilo por mia animo kaj korpo.

C. Jen la Ŝafido de Dio, jen tiu, kiu forigas la pe­kojn de la mondo. Beataj la alvokitaj al la festeno de la Ŝafido.

C.A. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton, sed diru nur unu vor­ton kaj resaniĝos mia animo.

C. La korpo de Kristo gardu min por la eterna vivo.

C. La sango de Kristo gardu min por la eterna vivo.

(Tiam la celebranto prenas la patenon aŭ hostiujon, iras al komuniiĝontoj kaj montras al ĉiu el ili hostion iom levitan, dirante:) La korpo de Kristo.

(La komuniiĝanto respondas:) Amen.

C. Tion, kion ni prenis per la buŝo, Sinjoro, ni akceptu per pura menso; kaj la portempa donaco fariĝu por ni la eterna savilo.
KOMUNIA ANTIFONO

(Kp. 1 Joh. 4, 7-8.12; 2, 17)

A. Ni amu reciproke unu la alian, ĉar Dio estas amo, kaj kiu amas la fratojn naskiĝis de Dio kaj vidas Dion, kaj en ĉi tio la amo de Dio konkret­iĝas; kiu faras la volon de Dio vivas eterne, haleluja.
ORACIO (starante)

C. Ni preĝu: (silenta momento)

Faru, ho Patro, ke ni ĉerpu vivon kaj forton de Via manĝotablo de graco, modlu niajn korojn je Via volo kaj kontentigu ĉiun justan deziron. Per Kristo nia Sinjoro.A. Amen.
5. KONKLUDAJ RITOJ

C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

Kyrie eleison, Kyrie elejson, Kyrie elejson.

C. Kliniĝu por la beno.

Dio, Kiu per la releviĝo de la Kristo starigis nian savon kaj nin igis filoj Liaj, donu al vi la feliĉon de Lia beno.

A. Amen.

C. La Elaĉetinto, Kiu donis al ni la donacon de la vera libero, igu vin partoprenantoj en la heredaĵo eterna.

A. Amen.

C. Estu vi, kiuj pere de la bapto kun Li releviĝis en la kredo, kapablaj konkeri, per vivo sankta, la eblecon Lin iam renkonti en la ĉiela patrujo.

A. Amen.

C. Kaj la beno de Dio Ĉiopova, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito, descendu sur vin, kaj kun vi ĉiam restu.

A. Amen.

C. Ni foriru en paco.

A. En la nomo de Kristo.


_________________________________________________________________________________________

L’Esperanto è una lingua internazionale ideata da L. L .Zamenof, che ne ha pubblicato la grammatica nel 1887.

Già dai tempi di Pio X, la Chiesa ha prestato attenzione a questa lingua, fino a riconoscerla come lingua liturgica, con l’approvazione del Messale Romano nel 1990. Il Santo Padre dal 1994 usa questa lingua, tra le altre, per gli auguri di Na­tale e di Pasqua prima della benedizione Urbi et Orbi e, inoltre, dal 1977, la Radio Vaticana dif­fon­de regolar­i trasmis­sioni in Esperanto (tre programmi settimanali).

Dal 1910 si è costituita la Internacia Katolika Uniĝo Esperantista (IKUE: Unione Esperantista Catto­lica Inter­na­zio­nale) che dal 1992 è riconosciuta dal Pontificio Consiglio per i Laici.Annualmente l’IKUE organizza un congresso internazionale, che ogni due anni, diventa ecumenico perchè acco­mu­nato a quello del KELI (l’analoga organizzazione protestante).

(Per ulteriori informazioni sull’IKUE e sulla sua sezione italiana (UECI), telefonare al 02.2621149 o al 02.66301958

oppure sito internet: www.ueci.it).

Elŝuti 56.29 Kb.


Elŝuti 56.29 Kb.