Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


6. a dimanĉo de pasko enira antifono

Elŝuti 58.98 Kb.

6. a dimanĉo de pasko enira antifono
Dato11.11.2017
Grandeco58.98 Kb.

Elŝuti 58.98 Kb.

6.a de Pasko – jaro A – N.L.A.

6.a DIMANĈO DE PASKO


ENIRA ANTIFONO (Joh. 14, 9-10) (starante)

K. «Tiom longe mi estas inter vi, kaj vi nin ne konas?
– diras la Sinjoro –
Filipo, kiu min vidas, vidas ankaŭ mian Patron.
Ĉu vi ne kredas, ke mi estas en la Patro kaj,
ke la Patro estas en mi?»

Haleluja, haleluja.


C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.
K. Amen.

KONFESO DE PEKOJ.

C. Gefratoj, por inde celebri la sanktajn misterojn, ni agnosku niajn pekojn.

(mallonga silento)

C.K. Mi konfesas al Dio ĉiopova kaj al vi, gefratoj,
ke mi ege pekis per penso, parolo, faro kaj neglekto:
Tial mi petas la beatan Marian ĉiam virgan,
ĉiujn Anĝelojn, la Sanktulojn kaj vin, gefratoj,
preĝi por mi al nia Sinjoro Dio.


C. Dio Ĉiopova kompatu nin, li pardonu niajn pekojn kaj nin konduku al la eterna vivo.

K. Amen.

GLORO AL DIO

C. GLORO AL DIO EN LA ALTOJ

C.K. Kaj sur la tero paco al la homoj de Lia bonvolo.
Ni laŭdas Vin, ni benas Vin, ni adoras Vin, ni gloras Vin,
ni dankas al Vi pro Via granda gloro, Sinjoro Dio, ĉiela Reĝo,
Dio Patro Ĉiopova. Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo.
Sinjoro Dio, Ŝafido de Dio, Filo de l' Patro;
Kiu forigas la pekojn de l' mondo, kompatu nin,
Kiu forigas la pekojn de l' mondo, akceptu nian petegon,
Kiu sidas dekstre de la Patro, kompatu nin.
Ĉar Vi sola estas sankta, Vi sola Sinjoro, Vi sola Plejaltulo,
Jesuo Kristo, kun la Sankta Spirito: en la gloro de Dio Patro.
Amen.


JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO

C. Ni preĝu. (silenta momento)
Estu vi, ho Dio, nia ena majstro; gvidu nin laŭ la vojo de la justeco kaj, donante al ni elanon al pli perfekta vivo, igu ĉiamdaŭra en ni la gracon de la paska mistero.
Per Jesuo Kristo via Filo, nia Sinjoro kaj nia Dio, kiu vivas kaj regas kun vi, en la unueco de la Sankta Spirito, dum ĉiuj jarcentoj da jarcentoj.


K. Amen.

LITURGIO DE LA PAROLO

LEGAĴO (Ago 4, 8-14) (sidante)

L. Benu min, ho Patro.
C. La profeta legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"Atesto de Petro, homo malklera"

L. Legado de la Agoj de la Apostoloj

En tiuj tagoj. Plenigite de la Sankta Spirito, Petro diris:
«Regantoj de la popolo kaj altranguloj! Hodiaŭ vi petas de mi,
ke ni respondu en proceso pri bonfaro al kompatinda malsanulo,
kaj ke ni klarigu, kiamaniere li resaniĝis.
Estu do konate al vi kaj al la tuta popolo de Izraelo:
ĉi tiu homo staras antaŭ vi resanigita,
ĉar ni alvokis Jesuon Kriston, la nazaretanon, kiun vi krucumis,
sed kiun Dio relevis el la mortintoj.
Li estas ŝtono, kiun vi, konstruantoj, forĵetis,
kaj kiu fariĝis la fundamenta ŝtono. Nur li povas savi nin.
Ne estas en la mondo alia homo, al kiu Dio donis povon savi nin.»

Rimarkante la kuraĝon de Petro kaj Johano, kaj komprenante, ke tiuj estas malkleruloj kaj nesciuloj, ili miris, kaj rekonis ilin kiel tiujn, kiuj estis kun Jesuo. Kaj vidante la resanigiton starantan apud tiuj, ili ne havis, kion kontraŭdiri.- Jen la parolo de Dio.
K. Al Dio estu danko!

PSALMO (Ps. 117 (118))

L. La ŝtono, kiun forĵetis la konstruantoj, nun estas fundamenta ŝtono.
K. La ŝtono, kiun forĵetis la konstruantoj, nun estas fundamenta ŝtono.

L. Per forta puno punadis min la Sinjoro,
sed al la morto li min ne donis.
Malfermu al mi la pordegojn de la vero;
mi iros tra ili, mi gloros la Sinjoro.
.

K. La ŝtono, kiun forĵetis la konstruantoj, nun estas fundamenta ŝtono.

L. Mi dankas vin, ĉar vi aŭskultis min
kaj fariĝis mia savo.
La ŝtono, kiun forĵetis la konstruantoj,
fariĝis fundamenta ŝtono.
Ĉi tion faris la Sinjoro:
mirindaĵo al niaj okuloj.


K. La ŝtono, kiun forĵetis la konstruantoj, nun estas fundamenta ŝtono.

L. Vi estas mia Dio, kaj mi vin gloras;
mia Dio, vin mi altigas.
Ĉiuj gloru la Sinjoron, ĉar li estas bona;
kaj lia mizerikordo daŭras eterne.


K. La ŝtono, kiun forĵetis la konstruantoj, nun estas fundamenta ŝtono.

EPISTOLO (1Kor 2, 12-16)

L. Benu min, ho Patro.
C. La apostola legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"Ni parolas per vortoj, ne instruataj de la homa saĝeco, sed instruataj de la Spirito"

L. Unua letero de la Sankta Apostolo Paŭlo al la Korintanoj

Gefratoj, ni ricevis ne la spiriton de la mondo, sed la Spiriton de Dio;


por ke ni sciu, kion Dio donacis al ni.
Pri ĉi tio ni parolas per vortoj, ne instruataj de la homa saĝeco,
sed instruataj de la Spirito, esprimante spiritajn aferojn per spiritaj vortoj.
Sed la natura homo ne komprenas la aferojn de la Spirito de Dio:
ili estas por li malsaĝeco, kaj li ne kapablas ilin kompreni,
pro tio, ke ili povas esti juĝataj per la Spirito.
Sed la spirita homo juĝas ĉion, kaj li mem estas juĝata de neniu.
Ĉar «kiu konis la menson de la Sinjoro, por ke li povu konsili lin?»
Nun, ni havas la menson de Kristo.

- Jen la parolo de Dio.
K. Al Dio estu danko!

KANTO ĈE LA EVANGELIO (kp. Luk 24,32 (starante)

K. Sinjoro Jesuo; komprenigu al ni la Skribojn;
nia koro brulas dum vi parolas al ni. Haleluja


EVANGELIO (Joh 14, 25-29)

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

"La Sanktan Spiriton,instruos vin pri ĉio. Mi iras al la Patro. Pacon mi lasas al vi,
mian pacon mi donas al vi."


C. Legado de la Evangelio laŭ Johano
K. Gloro estu al Vi, Sinjoro.

C. En tiu tempo. Jesuo diris al siaj disĉiploj:
«Tion mi diris al vi, dum mi estis ĉe vi.
Sed mia Patro sendos al vi en mia nomo la Sanktan Spiriton,
kiu instruos vin pri ĉio,
kaj rememorigos al vi ĉion, kion mi diris al vi.

Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi.


Mia paco ne estas kiel tiu, kiun la mondo donas.
Ne maltrankviliĝu via koro, nek senkuraĝiĝu.
Vi aŭdis, ke mi diris al vi: “Mi foriras, sed mi revenos al vi”.
Se vi amus min, vi devus ĝoji pro tio, ke mi iras al la Patro,
ĉar la Patro estas pli granda ol mi.
Ĉi tion mi diris al vi nun, por ke vi kredu, kiam ĝi okazos».

- Jen la parolo de la Sinjoro.
K. Al Kristo estu laŭdo!

C. Laŭdata estu Jesuo Kristo.
K. Ĉiam li estu laŭdata.

――――― oOo ――――


(sidante, oni aŭskultas la homilion)
――――― oOo ―――――

POST LA EVANGELIO (2 Mak. 1, 26-27)

K. Dio, gardu kaj sanktigu vian popolon.
Sinjoro, ni estas disdividitaj: unuigu nin!
Liberigu tiun, kiu estas sklavo de viaj malamikoj
por ke ĉiuj sciu, ke vi estas nia Dio, haleluja.


UNIVERSALA PREĜO

C. Gefratoj, konstante kaj fidoplene ni alpreĝu la Sinjoron, por ke li elaŭskultu la propetojn, kiujn ni al li adresas por la Eklezio kaj por la mondo.

L. Ni preĝu kune kaj diru: "Ni konfidas en vi, Sinjoro"
K. Ni konfidas en vi, Sinjoro

L. Por niaj gefratoj en la kredo: por ke ili trovu lumon kaj konsolon el la konsolo-dona Spirito: ni preĝu.

K. Ni konfidas en vi, Sinjoro

L. Por ĉiuj popoloj: por ke ili rajtu ĝui daŭran pacon, superante rasajn, ekonomikajn kaj kulturajn kontraŭmetiĝojn: ni preĝu.

K. Ni konfidas en vi, Sinjoro

L. Cele, ke en nia komunumo ĉiu trovu komprenemon kaj respekton kaj neniu sentu sin forpuŝata aŭ forlasita: ni preĝu.

K. Ni konfidas en vi, Sinjoro

L. Por ni, kunvenigitaj por danki al Dio: por ke la daŭra ĉeesto inter ni de la resurektinta Sinjoro, nin helpu kreskadi laŭ kredo agema, persistema kaj ĝojoplena: ni preĝu.

K. Ni konfidas en vi, Sinjoro

(aliaj intencoj)KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO

C. Ho Dio, kiu permesis al ni pasi de nejusteco al justeco kaj de la malriĉeco de la kulpo al la vera ĝojo, ne forlasu la faron de via graco, sed al tiuj, kiujn vi vokis al la sankteco de la vivo kreda, donu la forton por persisti.

K. Amen.

EŬKARISTIA LITURGIO

RITO DE LA PACO

C. Laŭ la instigo de la Sinjoro, antaŭ prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni interŝanĝu pacosignon.

DONACOFERO (sidante)

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi panon por ke ĝi fariĝu la korpo de Kristo, Via Filo.

K. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi vinon por ke ĝi fariĝu la sango de Kristo, Via Filo.

K. Amen

KREDO-KONFESO (starante)

C. Gefratoj, por celebri fruktoporte la Eŭkaristion, sakramenton de la unueco de la Eklezio, ni kune konfesu la katolikan kredon:

C. MI KREDAS JE UNU DIO,

C.K. la Patro ĉiopova, Kreinto de la ĉielo kaj de la tero,
de ĉiuj aĵoj videblaj kaj nevideblaj. Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo, ununaskita Filo de Dio, kaj el la Patro generita antaŭ ĉiuj jarcentoj.
Dio el Dio, Lumo el Lumo, Dio vera el Dio vera, generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro: per Kiu ĉio estas farita.
Kiu por ni homoj kaj por nia savo descendis de la ĉieloj.
Kaj per la Sankta Spirito Li enkarniĝis
el Maria, la Virgulino, kaj fariĝis homo.
Krucumita por ni sub Poncio Pilato, Li mortis kaj estis entombigita.
La trian tagon Li resurektis laŭ la Skriboj,
ascendis al la ĉielo kaj sidas dekstre de la Patro.
Kaj Li revenos kun gloro, juĝi la vivantojn kaj la mortintojn,
kaj Lia regno estos senfina.
Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto,
kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.
Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata;
Kiu parolis per la profetoj.
Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.
Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.
Kaj mi atendas la reviviĝon de la mortintoj,
kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.


ORACIO PRI LA DONACOJ

C. Konsentu, ho Patro, ke ni ofte renovigu la partoprenon en ĉi tiuj sanktaj misteroj, ĉar, ĉiun fojon kiam ni celebras per ĉi tiu ofero la memoron de via Filo foroferita kaj releviĝinta, revivas kaj igas efika la ago de nia elaĉeto. Per Kristo nia Sinjoro.

K. Amen.

PREFACO

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Leviĝu viaj koroj!
K. Ni havas ilin ĉe la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.
K. Estas inde kaj juste.

Vere estas inde kaj juste, nia devo kaj fonto de savo, ĉiam proklami vian gloron, ho Patro, kaj kun vigla ĝojego danki vin en ĉi tiu tempo en kiu Kristo, nia Pasko, sin oferis.

Al vi li plue sin oferas kaj propetas por ni kiel nia advokato; sinoferiginte sur la kruco, li ne plu mortos, sed senmorta li vivas kun la signoj de la Pasiono.

Pro ci tiu mistero, en la ĝojo de la relevigo, la homaro ĝojegas sur la tuta tero kaj kun la legiaroj de la anĝeloj kaj de la sanktuloj ĥore kantas la himnon de via laŭdo:C.K. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj.
Plenas de Via gloro la ĉielo kaj la tero.
Hosana en la altoj!
Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro.
Hosana en la altoj!


(oni surgenuiĝu)

C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ĉiu sankteco. Ni petas do: sanktigu ĉi tiujn donacojn per la roso de Via Spirito, por ke ili fariĝu por ni la Korpo + kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo. Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono, Li prenis la panon kaj dankante rompis kaj donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj manĝu el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas mia korpo, kiu por vi estos oferdonata.

Simile post la vespermanĝo, prenante ankaŭ la kalikon kaj denove dankante, Li donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj trinku el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas la kaliko de mia sango, de la nova kaj eterna testamento, kiu por vi kaj por multaj estos verŝata por forigo de la pekoj. Faru tion je mia rememoro.ANAMNEZO

C. Jen la mistero de la kredo!

K. Ni anoncas vian morton, Sinjoro, kaj konfesas vian resurekton, ĝis kiam vi revenos en gloro.

C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al Vi, Sinjoro, la panon de vivo kaj la kalikon de la savo, dankante, ke Vi konsideris nin indaj stari antaŭ Vi kaj servi al Vi. Kaj humile ni petegas ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo, ni unuiĝu per la Sankta Spirito. Rememoru, Sinjoro, Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo kaj perfektigu ĝin en la karitato kune kun nia Papo ...-., nia Episkopo ......, kaj la tuta klerikaro. Memoru ankaŭ niajn gefratojn, kiuj endormiĝis en la espero pri la resurekto, kaj ĉiujn, kiuj mortis en Via kompato; kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizaĝo. Kompatu nin ĉiujn, ni petas, ke kun la beata Dipatrino virga Maria, kun la beata Jozefo, ŝia fianĉo,kun la beataj apostoloj kaj kun ĉiuj sanktuloj, kiuj surtere plaĉis al Vi, ni meritu partopreni la eternan vivon, laŭdi kaj glori Vin.
Per Via Filo Jesuo Kristo.

Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo, al Vi, Dio Patro ĉiopova, en unueco kun la Sankta Spirito, estu ĉiu honoro kaj gloro eterne.K. Amen.

RITO DE KOMUNIO

JE LA DISPECIGO DE LA PANO (Ps. 3, 5.7a)

K. Per mia voĉo mi alkriis al la Sinjoro
kaj de sia sankta monto li aŭskultis min.
Mi ne timos la atakon eĉ de mil malamikoj, haleluja.


C. Obeante la vorton de la Savinto kaj formitaj de lia Dia instruo, ni kuraĝas diri:

C.K. PATRO NIA, Kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo. Venu Via regno.
Fariĝu Via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ
kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.


C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ĉiuj malbonoj; donu favore pacon en niaj tagoj, por ke, helpitaj de Via kompato, ni estu ĉiam liberaj de la peko kaj sekuraj kontraŭ ĉiu danĝero, atendante la beatan esperon kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.

K. Ĉar Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.

C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apostoloj: "Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi", ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio; kaj degnu laŭ Via volo pacigi kaj unuigi ĝin. Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.

K. Amen.

C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ĉiam.
K. Kaj kun via Spirito.

C. Beataj la alvokitaj al la festeno de la Ŝafido. Jen la Ŝafido de Dio, jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.

C.K. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton,
sed diru nur unu vorton kaj resaniĝos mia animo.


KANTO DUM LA KOMUNIO (Kp. 1 Joh. 4, 7-8.12; 2, 17)

K. Ni amu reciproke unu la alian, ĉar Dio estas amo,
kaj kiu amas la fratojn
naskiĝis de Dio kaj vidas Dion,
kaj en ĉi tio konkretiĝas la amo de Dio;
kaj kiu faras la volon de Dio
vivas eterne, haleluja.


ORACIO POST LA KOMUNIO (starante)

C. Ni preĝu: (silenta momento)
Faru, ho Patro, ke ni ĉerpu vivon kaj forton de via manĝotablo de graco, modlu niajn korojn je via volo kaj kontentigu ĉiun justan deziron.
Per Kristo nia Sinjoro.


K. Amen.

KONKLUDAJ RITOJ

C. La Sinjoro estu kun vi.

K. Kaj kun via Spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

C. Kliniĝu por la beno.
Dio, Kiu per la releviĝo de la Kristo starigis nian savon kaj nin igis filoj Liaj, donu al vi la feliĉon de Lia beno.


K. Amen.

C. La Elaĉetinto, Kiu donis al ni la donacon de la vera libero, igu vin partopreni en la heredaĵo eterna.

K. Amen.

C. Estu vi, kiuj pere de la bapto kun Li releviĝis en la kredo, kapablaj konkeri, per vivo sankta, la eblecon Lin iam renkonti en la ĉiela patrujo.

K. Amen.

C. Kaj la beno de Dio ĉiopova, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito, descendu sur vin, kaj kun vi ĉiam restu.

K. Amen.

C. Ni foriru en paco.

K. En la nomo de Kristo.

L’Esperanto è una lingua internazionale ideata da L. L .Zamenof, che ne ha pubblicato la grammatica nel 1887. Già dai tempi di Pio X, la Chiesa ha prestato attenzione a questa lingua, fino a riconoscerla come lingua liturgica, con l’approvazione del Messale Romano nel 1990. Dal 1910 si è costituita la Internacia Katolika Uniĝo Esperantista (IKUE: Unione Esperant­ista Cattolica Internazionale) che dal 1992 è riconosciuta dal Pontificio Consiglio per i Laici. (Per ulteriori informazioni sull’IKUE e sulla sua sezione italiana (UECI),
telefonare al 02.2621149 o visitare il sito: www.ueci.it.)
Elŝuti 58.98 Kb.


Elŝuti 58.98 Kb.