Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


5a Eýrop-Unia Esperanto-Kongreso 23-28 aýgusto 2002

Elŝuti 34.54 Kb.

5a Eýrop-Unia Esperanto-Kongreso 23-28 aýgusto 2002
Dato15.10.2017
Grandeco34.54 Kb.

Elŝuti 34.54 Kb.

VERONA 2002

5a Eýrop-Unia Esperanto-Kongreso

23-28 aýgusto 2002

Efektiva lingva egaleco: rajto de la Eýropanoj

Organiza Komitato:

Verona Esperanto-Grupo, CP 1616, 37100 Verona, Italio

e-poþto: esperantoverona@adriacom.it


p.æ.k. 25673328, je la nomo de la kasisto,

s-ro Sergio Antoniazzi, Via Brigata Casale 1, 37137 Verona, Italio.

(Al la sama poþta konto oni povas pagi pere de banko al BANCOPOSTA, CIN L, ABI 07601, CAB 11700)

Oni povas pagi rekte al la O.K. (per p.æ.k. , per æeko al la kasisto). Sendu pagon kaj aliøilon al la sama adreso, kun fotokopio de la pag-atesto.

Se estas problemoj pri transpago, bonvolu skribi por interkonsento.

POST DEK JAROJ EÝROPAJ ESPERANTISTOJ

DENOVE KUNVENAS EN VERONO

En la Eýropa Unio teorie validas la principo ke æiuj oficialaj lingvoj de la Unio estas samrajtaj, sed la praktiko instruas ke en multaj realaj situacioj la parolantoj de iuj lingvoj havas privilegian pozicion kompare kun la parolantoj de la ceteraj lingvoj. Tio estas konsekvenco de la nekontestebla fakto ke estas tre malfacile kaj multekoste labori per multaj lingvoj. La uzado de komuna neýtrala laborlingvo, kiu al neniu donu privilegion,

povos alproksimigi la Eýropanojn al situacio de efektiva lingva egalrajteco. Tio æi estas øuste la temo de la 5a Eýrop-Unia Esperanto-Kongreso okazonta en Verono de la 23a øis la 28a de aýgusto 2002: “Efektiva lingva egaleco: rajto de la Eýropanoj”. Partoprenos en tiu æi kongreso homoj el la diversaj regionoj de Eýropa Unio, kaj ankaý el aliaj eýropaj landoj.

LA EÝROPAJ ESPERANTO-KONGRESOJ

Jam en 1992, øuste 10 jarojn antaýe, Verono gastigis Eýropan Esperanto-Kongreson, kiu estis fakte kongreso de esperantistoj de la landoj apartenantaj al la Eýropa Komunumaro. Sekvis aliaj kongresoj, je du- aý tri-jaraj intervaloj, organizitaj sur la sama geografi-politika bazo kaj intertempe la Eýropa Komunumaro fariøis Eýropa Unio; do tiaj kongresoj alprenis la pli øustan nomon “Eýrop-Uniaj Esperanto-Kongresoj”. Post la unua en Verono (Italio) en 1992, la dua okazis en Parizo (Francio) en 1995, la tria en Stutgarto (Germanio) en 1997, la kvara en Ostendo (Belgio) en 2000 kaj nun la kvina revenos al Verono en la jaro 2002. Tiuj kongresoj estas organizitaj de lokaj komitatoj sub la aýspicioj de Eýropa Esperanto-Unio, la kupola organiza¼o, kiu kunligas la landajn esperanto-asociojn de la landoj de Eýropa Unio por komuna agado rilate al la instancoj de E.U..

Okazos altnivelaj prelegoj kaj debatoj pri la kongresa temo, sed ne mankos ankaý alitemaj altnivelaj prelegoj.

La Komitato de Eýropa Esperanto-Unio kunvenos labore kaj landaj esperanto-asocioj povos havi siajn apartajn kunvenojn.

VENU AL VERONA

LA ÞEKSPIRA URBO DE JULIETA KAJ ROMEO!

La turisma parto estos aparte prizorgata kaj la kongresanoj povos øui la bela¼ojn de antikva norditala urbo, kun øia historio kaj øiaj tradicioj, kaj de la regiono Venetio. Unu tago estos dediæita al la legendo de Julieta kaj Romeo.


Sabate, la 24an funkcios poþtoficejo por stampoj.

La speciala vesperfesto "Ni iru vespermanøi ĉe Julieta" estos pretigata en kunlaborado kun la Julieta Klubo zorge de fama æefkuiristo kaj kun kelneroj vestitaj en kostumoj el la tempo de Julieta, la heroino de la Þekspira dramo. Æion akompanos samepokaj muzikoj.

Kunlabore kun la Verona Fervojista Esperanto-Grupo, oni aranøos en la stacidomo Verona-Porta Nuova akceptejon por kongresanoj.

En la kongresejo oni povos aæeti kuponojn por mangxoj kaj biletojn por veturi aýtobuse kaj viziti muzeojn.

Bedaýrinde estos malfacile aĉeti biletojn por teatraj prezentadoj en la fama amfiteatro "Arena".

Eblaj gvidataj vizitoj: al Vilao Sigurtà, ne malproksime de Verono; al Gardone Riviera, æeborde de la Garda Lago, kun vizito de la lokoj, kie vivis la poeto Gabriele D'Annunzio; al Vicenza kaj Venecio.

Øis la definitiva programo povos okazi modifoj.
PROVIZORA PROGRAMO
Vendredo, la 23a de aýgusto

10.00-12.00 Gazetara konferenco.

09.30-12.30 / 15.00 - 18.30 Akceptado de la kongresanoj

16.00-19.00 Unua kunveno de la EEU-komitato (ne publika)

17.00 Inaýguro de ekspozicioj

20.00 Interkona vespero.


Sabato, la 24a de aýgusto

10.00-12.30 Solena kongresa malfermo   1. Naciaj kunvenoj. (Asocioj kiuj deziras kunveni anoncu sin, kun indiko pri la proksimuma nombro de partoprenontoj, por rezervi la ejon).

   1. Prelegoj pri la kongresa temo

15.00-18.00 Vizito de la urbocentro

21.00 Kongresa bankedo - Dancvespero


Dimanæo, la 25a de aýgusto

08.30-09.30 Diservo

10.00-12.30 Ronda tablo pri la kongresa temo


    1. Muzika aperitivo

14.30-16.30 Dua kunveno de la EEU-komitato (ne publika)

14.30-15.45 Kunveno de Esperanto-Rondo de Alpadrio

14.30-16.30 Prelegoj pri la kongresa temo

16.30 Translokiĝo de la kongresanoj de Placo Brà al "Arsenalo"

17.00 Paraþutistoj en la øardenojn de "Arsenalo"

18.00 Eventuale: koncerto en la øardenoj de Arsenalo

21.00 Teatra vespero
Lundo, la 26 de aýgusto


    1. prof.Humphrey Tonkin:

" …."

11.45 Akcepto æe la urbodomo de la delegitaroj reprezentantaj la urbojn øemeliøintajn kun Verono

14.30-17.30 Konkluda publika raporto de la EEU-komitato al la kongresanoj. Debato. Aprobo de rezolucioj.

18.15-19.15 Recitado en esperanto de partoj el la dramo "Romeo kaj Julieta" ĉe la korto de "Domo de Julieta"

20.30 Speciala vespero: "Ni iru vespermanøi æe Julieta"

Mardo, la 27a de aýgusto

h.10.00-12.00 Fermo de la kongreso

h.15.00 Ekskurso per ŝipo sur Lago de "Garda"


Merkredo, la 28a de aýgusto

Tuttaga ekskurso al Venecio (trajne)


¬aýdo, la 29a de aýgusto

Tuttaga ekskurso al Vicenza (?)


VERONA 2002

5a Eýrop-Unia Esperanto-Kongreso

23-28 aýgusto 2002
A L I Ø I L O

Familia nomo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .

Persona nomo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . viro/virino (forstreku unu)

Adreso: (nacilingve, latinlitere). . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ...

Lando: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Tel.-n-ro (kun prefikso). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faks-n-ro . . . . . . . . . . . . . . .

e-poþto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aliø-kotizoj en eýroj

La kotizoj diferenciøas laý du landgrupoj:

A) Æiuj landoj escepte de tiuj sub B (kat. 1 ordinara kaj 2 reduktita).

B) Iamaj socialismaj landoj de orienta Eýropo; æiuj landoj de Azio, escepte de Israelo, Japanio kaj Korea Resp.; Afriko kaj Latina Ameriko (kat. 3 ord. kaj 4 red.).
Junuloj (øis 30-jaraj), kunuloj de kongresanoj kaj handikapuloj pagas reduktitan kotizon.
Por æiu aliøperiodo sekvas la kotizoj laý kategorioj en la jena ordo:

1 (Landoj A - Ordinara) / 2 (Landoj A - Reduktita) / 3 (Landoj B - Ordinara) / 4 (Landoj B - Reduktita)

1 2 3 4

øis 15 okt. 2001 60 / 30 / 36 / 18 eýrojøis 31 dec. 2001 70 / 35 / 42 / 21 eýroj

øis 31 mar. 2002 80 / 40 / 48 / 24 eýroj

øis 31 maj. 2002 90 / 45 / 54 / 27 eýroj

poste 100 / 50 / 60 / 30 eýroj

(Infanoj øis 10-jaraj kaj akompanantoj de handikapuloj aliøas senpage)

———————————————————————————-——————————


Mi pagis . . . . . . eýrojn por aliøo en kat. . . . .

(æe kat. 2 kaj 4 indiku la motivon de la redukto:

junulo - kunulo - handikapulo; forstreku la nevalidajn)

Al la organiza komitato per p.æ.k / per æeko / kontante / per la UEA-konto salv-i

Al mia landa asocio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(forstreku la nevalidajn)


Dato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Subskribo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Elŝuti 34.54 Kb.


Elŝuti 34.54 Kb.