Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


5a dimanĉo de advento (La Antaŭvenanto) vespera vigila liturgio

Elŝuti 53.71 Kb.

5a dimanĉo de advento (La Antaŭvenanto) vespera vigila liturgio
Dato27.12.2017
Grandeco53.71 Kb.

Elŝuti 53.71 Kb.

5.a de Advento – jaro C – N.L.A.

5a DIMANĈO DE ADVENTO

(La Antaŭvenanto)

VESPERA VIGILA LITURGIO

ENIRA ANTIFONO (Kp. Ps. 79, 2-4.15) (starante)

K. Montru vin, ho vi, kiu sidas super la keruboj!
Manifestu vian potencon kaj venu, Sinjoro, savu nin.
De la cielo turnu al ni vian rigardon, ho ĉiopova Dio,
kaj venu, Sinjoro, savu nin.


C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.
K. Amen.

DIDASKALIO

C. Gefratoj, pere de ĉi tiu vigila celebro komenciĝas la sankta dimanĉa tago, memoro de la Pasko de Kristo Sinjoro. Ekĝoju kaj jubilu pro la anonco, kiu renovigas nian fidon kaj revivigas nian esperon.

EVANGELIO DE LA RESUREKTO (Joh 21, 1-14)

C. Anonco de la Resurekto de Nia Sinjoro Jesuo Kristo laŭ Johano.

En tiu tempo Jesuo sin montris denove al la disĉiploj apud la Lago de Tiberias. Jen kiel tio okazis. Troviĝis kune Simon Petro kaj Tomaso, nomata Didimo, Natanael el Kana de Galileo, la filoj de Zebedeo kaj aliaj du el la disĉiploj de Jesuo. Simon Petro diris al ili: «Mi iras fiŝkapti». La aliaj respondis: «Ni ankaŭ iras kun vi». Ili do eliris kaj enŝipiĝis, sed tiun nokton ili nenion kaptis.

Ĉe tagiĝo Jesuo sin montris sur la marbordo, tamen la disĉiploj ne sciis, ke estas Jesuo. Tiam Jesuo diris al ili: «Infanoj, ĉu vi havas ion por manĝi?» Ili respondis: «Ne». Tiam Jesuo diris al ili: «Ĵetu la reton ĉe la dekstra flanko de la ŝipo, kaj vi trovos fiŝojn». Ili ĵetis la reton, sed kiam ili volis tiri ĝin, ili ne kapablis pro la granda kvanto da fiŝoj, kiujn ĝi enhavis.

Tiam la disĉiplo plej amata de Jesuo diris al Petro: «Li estas la Sinjoro!» Simon, aŭdinte tion, alzonis al si sian kitelon, ĉar li estis preskaŭ nuda, kaj ĵetis sin en la maron. La aliaj disĉiploj alproksimiĝis per la ŝipeto trenante la reton plenan da fiŝoj, ĉar ili estis ne malproksime de la bordo, nur ĉirkaŭ cent metrojn. Kiam ili eliris el la ŝipo, ili vidis karban fajron aranĝitan tie, kun fiŝo kuŝanta sur ĝi. Kaj estis ankaŭ pano.

Jesuo diris al ili: «Alportu el la fiŝoj, kiujn vi ĵus kaptis.» Simon Petro iris sur la ŝipon kaj trenis la reton al la bordo, plenan de cent kvindek tri grandaj fiŝoj. Ili estis multaj, tamen la reto ne disŝiriĝis.

Jesuo diris al ili: «Venu, manĝu». Neniu el la disĉiploj kuraĝis lin demandi: «Kiu vi estas?» Ili bone sciis, ke estas la Sinjoro. Jesuo alpaŝis, prenis la panon kaj donis ĝin al ili; poste li donis ankaŭ la fiŝojn. Tiu estis jam la tria apero de Jesuo al siaj disĉiploj, post lia releviĝo el la mortintoj.C. Kristo Sinjoro resurektis
K. Al Dio estu danko

JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO

C. Ni preĝu. (silenta momento)

Rigardu, ho Dio, de la ĉielo vian popolon kaj venu: vi, kiu komencis la agon de savo, ĝin plenumu plikreskigante en ni la kredon kaj la amon al vi, nia Sinjoro kaj nia Dio, kiu vivas kaj regas kun la Patro, en unueco kun la Sankta Spirito en ĉiuj jarcentoj da jarcentoj.
K. Amen.

LITURGIO DE LA PAROLO

LEGAĴO (Jes 30, 18-26b) (sidante)

L. Benu min, ho Patro.
C. La profeta legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"Ho popolo de Cion, loĝantoj de Jerusalem, ne plu kaŝiĝos via instruanto"

L. Legado de Profeto Jesaja

En tiuj tagoj. Jesaja diris:«La Sinjoro atendos, antaŭ ol li vin korfavoros, tial li leviĝos, antaŭ ol li vin kompatos; ĉar la Sinjoro estas Dio de juĝo; feliĉaj estas ĉiuj, kiuj fidas lin. Ho popolo de Cion, loĝantoj de Jerusalem, vi ne plu ploros; li korfavoros vin, kiam vi plorkrios; kiam li aŭdos vin, li respondos al vi. Ankaŭ se la Sinjoro donos al vi panon de la mizero kaj akvon de la premado, ne plu kaŝiĝos via instruanto, viaj okuloj vidos vian instruanton. Kiam vi dekliniĝos ĉu dekstren, ĉu maldekstren, viaj oreloj aŭdos vortojn diratajn malantaŭ vi: “Jen estas la vojo, iru laŭ ĝi”.

Vi rigardos kiel malpuraĵojn la arĝentan tegon de viaj statuoj; la oran kovron de viaj idoloj vi forĵetos kiel malpuraĵon, vi diros al ili: “For!” Tiam li donos pluvon al via semo, kiun vi semos sur la kampo, kaj la pano, produkto de la tero estos substancoplena kaj abunda; sur vasta paŝtejo paŝtiĝos tiam viaj brutoj. La bovoj kaj la azenoj, kiuj prilaboros la teron, manĝos miksitan nutraĵon, ŝutitan per kribrilo kaj ŝovelilo. Sur ĉiu alta monto kaj sur ĉiu alta monteto estos riveroj, torentoj da akvo, en la tago de la granda mortigado, kiam falos la turoj. Kaj la lumo de la luno estos kiel la lumo de la suno, kaj la lumo de la suno estos sepoble pli granda, kiel la lumo de sep tagoj, en tiu tempo, kiam la Sinjoro bandaĝos la vundojn de sia popolo».

- Jen la parolo de Dio.


K. Al Dio estu danko!

PSALMO (Ps. 145 (146))

L. Venu, Sinjoro, por nin savi.
K. Venu, Sinjoro, por nin savi.

L. La Sinjoro estas ĉiam fidela: defendas la prematojn;
donas panon al la malsatuloj,
liberigas la kaptitojn.

K. Venu, Sinjoro, por nin savi.

L. La Sinjoro malfermas la okulojn al la blinduloj; li restarigas la falintojn.
La Sinjoro amas la virtulojn
kaj la fremdulojn protektas.

K. Venu, Sinjoro, por nin savi.

L. Li subtenas la orfon kaj la vidvinon, sed la planojn de malvirtuloj li detruas.
Reĝu eterne la Sinjoro, via Dio; l
i reĝu por ĉiuj generacioj.

K. Venu, Sinjoro, por nin savi.

EPISTOLO (2Kor 4,1-6)

L. Benu min, ho Patro.
C. La apostola legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"Ni ne anoncas nin mem, sed Kriston Jesuon kiel Sinjoron"

L. Dua letero de la Sankta Apostolo Paŭlo al la Korintanoj

Gefratoj, pro tio, ke ni havas ĉi tiun administradon, laŭ la kompato kiun ni ricevis, ni ne senkuraĝiĝas. Sed ni formetis la kaŝitajn aferojn de honto, ne irante kun ruzeco kaj ne falsante la vorton de Dio, sed per elmontro de la vero rekomendante nin al ĉies konscienco antaŭ Dio.

Kaj se nia evangelio restas vualita, ĝi estas vualita rilate al tiuj, kiuj pereas: en ili la dio de ĉi tiu mondo blindigis la animojn de la nekredantoj, por ke la lumo de la evangelio de la gloro de Kristo, kiu estas la bildo de Dio, ne brilu sur ilin. Ni fakte anoncas ne nin mem, sed Kriston Jesuon kiel Sinjoron, kaj nin mem kiel viajn servistojn pro Jesuo. Kaj Dio, kiu diris: «El mallumo brilu lumo», brilis en niaj koroj, por doni lumon de la scio de la gloro de Dio en la vizaĝo de Jesuo Kristo.

- Jen la parolo de Dio.


K. Al Dio estu danko!

KANTO ĈE LA EVANGELIO (Kp. Luk 3,4b) (starante)

K. Haleluja, haleluja.
Jen la voĉo de krianto en la dezerto:
Pretigu la vojon de la Eternulo. Haleluja


EVANGELIO (Joh 3, 23-32a)

"Kiu havas la fianĉinon, tiu estas la fianĉo; sed la amiko de la fianĉo, kiu staras kaj lin aŭdas, tre ĝojas pro la voĉo de la fianĉo."

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Legado de la evangelio laŭ Johano
K. Gloro estu al Vi, Sinjoro.

C. En tiu tempo. Johano baptadis en Enon, proksime de Salim, ĉar estis tie multe da akvoj; kaj oni alvenis por esti baptitaj. Fakte Johano ankoraŭ ne estis ĵetita en malliberejon. Fariĝis do diskutado inter la disĉiploj de Johano kaj iu Judo pri la puriĝo. Ili venis al Johano, kaj diris al li: «Rabeno, tiu, kiu estis kun vi transe de Jordano, kaj pri kiu vi atestis, jen tiu baptas, kaj ĉiuj venas al li». Johano respondis kaj diris: «Neniu povas ion ricevi, se ĝi ne estas donita al li el la ĉielo. Vi mem atestas pri mi, ke mi diris: “Mi ne estas la Kristo”, sed “mi estas sendita antaŭ li”. Kiu havas la fianĉinon, tiu estas la fianĉo; sed la amiko de la fianĉo, kiu ĉeestas kaj lin aŭdas, tre ĝojas pro la voĉo de la fianĉo. Ĉi tiu mia ĝojo do plenumiĝis. Li devas altiĝi, mi, male, malaltiĝi».

Kiu de supre venas, tiu estas super ĉiuj; kiu estas el la tero, tiu el la tero estas kaj laŭ la tero parolas. Kiu venas de la ĉielo, tiu estas super ĉiuj. Kion li vidis kaj aŭdis, tion li atestas.

- Jen la parolo de la Sinjoro.
K. Al Kristo estu laŭdo!

--- oOo ---

C. Laŭdata estu Jesuo Kristo.
K. Ĉiam li estu laŭdata.

(sidante, oni aŭskultas la homilion)

POST LA EVANGELIO (Kp. Mt. 24, 27; 25, 13; 26, 41)

K. Ne timu Cion: viaj manoj ne senfortiĝu!
La Sinjoro, via Dio, meze de vi, estas forta Savanto,
li ĝojos pri vi gaje.


UNIVERSALA PREĜO

C. Gefratoj, la Sinjoro estas proksima: ni plirapidigu kun fido en la espero kaj levu niajn preĝojn, por ke ni povu akcepti lin en la vero kaj paco..

L. Ni preĝu kune kaj diru: “Venu, Sinjoro Jesuo”
K. Venu, Sinjoro Jesuo

L. Por la Eklezio,, kio atendas kun fido vian revenon: ĝi daŭrigu kun renovigita koro la iradon de libereco kaj vero, kiun vi montris per la donaco de via vivo; ni preĝas al vi:

K. Venu, Sinjoro Jesuo

L. Por la familioj: pere de atestado sincera kaj aktiva de sia fido, ili kapablu pretigi al vi la vojon; ni preĝas al vi:

K. Venu, Sinjoro Jesuo

L. Por ĉiu el ni: aŭskultante vian Vorton, li trovu la profundan kialon de sia ĝojo; ni preĝas al vi:

K. Venu, Sinjoro Jesuo

(aliaj intencoj)KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO

C. Apudestu, ho Dio ĉiopova; al tiu, kiu vin atendas kun koro sincera; al tiu, kiu sin sentas tro malforta kaj malriĉa, donu la forton kaj la riĉon de via karitato, kiu neniam elĉerpiĝos. Per Kristo nia Sinjoro.

K. Amen.

EŬKARISTIA LITURGIO

RITO DE LA PACO

C. Laŭ la instigo de la Sinjoro, antaŭ prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni interŝanĝu pacosignon.

DONACOFERO (sidante)

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi panon por ke ĝi fariĝu korpo de Kristo, Via Filo.
K. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi vinon por ke ĝi fariĝu sango de Kristo, Via Filo.
K. Amen

KREDO-KONFESO (starante)

C. Gefratoj, kunvenigitaj de la Spirito de Kristo mem, ni konfesu kun koro sincera la simbolon de nia kredo:

C. MI KREDAS JE UNU DIO,
C.K. la Patro ĉiopova, Kreinto de la ĉielo kaj de la tero,
de ĉiuj aĵoj videblaj kaj nevideblaj.
Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo, ununaskita Filo de Dio,
kaj el la Patro generita antaŭ ĉiuj jarcentoj.
Dio el Dio, Lumo el Lumo, Dio vera el Dio vera,
generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro:
per Kiu ĉio estas farita.
Kiu por ni homoj kaj por nia savo descendis de la ĉieloj.
Kaj per la Sankta Spirito Li enkarniĝis
el Maria, la Virgulino, kaj fariĝis homo.
Krucumita por ni sub Poncio Pilato,
Li mortis kaj estis entombigita.
La trian tagon Li resurektis laŭ la Skriboj,
ascendis al la ĉielo kaj sidas dekstre de la Patro.
Kaj Li revenos kun gloro,
juĝi la vivantojn kaj la mortintojn,
kaj Lia regno estos senfina.
Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto,
kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.
Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata;
Kiu parolis per la profetoj.
Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.
Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.
Kaj mi atendas la reviviĝon de la mortintoj,
kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.


ORACIO PRI LA DONACOJ

C. Bonvolu akcepti niajn oferojn, ho Dio, kiu en via Filo al ni donis pardo­non kaj pacon; gardu en nia komunumo plenakordan kaj fratan amon. Per Kristo nia Sinjoro.

K. Amen.

PREFACO

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Leviĝu viaj koroj!
K. Ni havas ilin ĉe la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.
K. Estas inde kaj juste.

C. Vere estas inde kaj juste, ĝuste kaj save,ke ni ĉiam kaj ĉie danku al vi, ho Dio,kaj ke ni vin laŭdu kun ĝojoplena koro.
Nia elaĉeto estas apuda, la antikva espero plenumiĝis: aperas la promesita liberiĝokaj ekbrilas la lumo kaj la ĝojo de la sanktuloj.Pro ĉi tiuj donacoj de graco, kune kun la anĝelĥoroj,ni levas al vi la himnon de via gloro
:

C.K. SANKTA, SANKTA, SANKTA
estas la Sinjoro, Dio de legiaroj.
Plenas de via gloro la ĉielo kaj la tero.
Hosana en la altoj!
Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro.
Hosana en la altoj!


(oni surgenuiĝu)

C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ĉiu sankteco. Ni petas do:
sanktigu ĉi tiujn donacojn per la roso de Via Spirito, por ke ili fariĝu por ni la Korpo + kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo.

Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono, Li prenis la panon kaj dankante rompis kaj donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj manĝu el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas mia korpo, kiu por vi estos oferdonata.

Simile post la vespermanĝo, prenante ankaŭ la kalikon kaj denove dankante, Li donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj trinku el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas la kaliko de mia sango, de la nova kaj eterna testamento, kiu por vi kaj por multaj estos verŝata por forigo de la pekoj. Faru tion je mia rememoro.

ANAMNEZO

C. Jen la mistero de la kredo!
K. Ni anoncas Vian morton, Sinjoro, kaj konfesas Vian resurekton, ĝis kiam Vi revenos en gloro.

C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al Vi, Sinjoro, la panon de vivo kaj la kalikon de la savo, dankante, ke Vi konsideris nin indaj stari antaŭ Vi kaj servi al Vi. Kaj humile ni petegas ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo, ni unuiĝu per la Sankta Spirito.

Rememoru, Sinjoro, Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo kaj perfektigu ĝin en la karitato kune kun nia Papo . . . . . . . nia Episkopo . . . . . . ., kaj la tuta klerikaro.

Memoru ankaŭ niajn gefratojn, kiuj endormiĝis en la espero pri la resurekto, kaj ĉiujn, kiuj mortis en Via kompato; kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizaĝo.

Kompatu nin ĉiujn, ni petas, ke kun la beata Dipatrino virga Maria, kun la beataj apostoloj kaj kun ĉiuj sanktuloj, kiuj surtere plaĉis al Vi, ni meritu partopreni la eternan vivon, laŭdi kaj glori Vin. Per Via Filo Jesuo Kristo.

Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo, al Vi, Dio Patro ĉiopova, en unueco kun la Sankta Spirito, estu ĉiu honoro kaj gloro eterne.
K. Amen.

RITO DE KOMUNIO

JE LA DISPECIGO DE LA PANO

K. La Savanto estas alvenonta en la brilo de Sia gloro:
ni estu pretaj akcepti la regnon de Dio.


C. Obeante la vorton de la Savinto kaj formitaj de lia Dia instruo, ni kuraĝas diri:

C.K. PATRO NIA, Kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ
kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.


(Kun etenditaj manoj, la celebranto daŭrigas:)

C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ĉiuj malbonoj; donu favore pacon en niaj tagoj, por ke, helpitaj de Via kompato, ni estu ĉiam liberaj de la peko kaj sekuraj kontraŭ ĉiu danĝero, atendante la beatan esperon kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.
K. Ĉar Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.

C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apostoloj: "Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi", ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio; kaj degnu laŭ Via volo pacigi kaj unuigi ĝin. Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.
K. Amen.

C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ĉiam.
K. Kaj kun via Spirito.

C. Jen la Ŝafido de Dio, jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.
Beataj la alvokitaj al la festeno de la Ŝafido.

C.K. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton,
sed diru nur unu vorton kaj resaniĝos mia animo.


KOMUNIA ANTIFONO (Kp. Ps. 39, 2-3; Tb 5,13; Lk 21, 28.)

K. En la Sinjoro mi esperis, li min aŭskultis;
jen, nia savo estas apuda.
li aŭskultis mian krion, li firmigis miajn paŝojn.


ORACIO (starante)

C. Ni preĝu: (silenta momento)

Kune kun vi, ho Patro, konduku al la eterna loĝejo vian familion, kiu en la savofesto jam ĝuas la ĝojon de via ĉeesto. Per Kristo nia Sinjoro.K. Amen.

KONKLUDAJ RITOJ

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via Spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

C. Benu vin la Ĉiopova Dio,, la Patro † kaj la Filo † kaj la Sankta † Spirito.

K. Amen.

C. Ni foriru en paco.
K. En la nomo de Kristo.

L’Esperanto è una lingua internazionale ideata da L. L .Zamenof, che ne ha pubblicato la grammatica nel 1887. Già dai tempi di Pio X, la Chiesa ha prestato attenzione a questa lingua, fino a riconoscerla come lingua liturgica, con l’approvazione del Messale Romano. Dal 1910 si è costituita la “Internacia Katolika Uniĝo Esperantista (IKUE)” che dal 1992 è riconosciuta dal Pontificio Consiglio per i Laici.
(Per ulteriori informazioni sull’IKUE e sulla sua sezione italiana (UECI), telefonare al 02.2621149 o al 02.66301958 o visitare il sito: www.ueci.it.)
Elŝuti 53.71 Kb.


Elŝuti 53.71 Kb.