Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


4. a jartempa dimanco enira antifono

Elŝuti 97.39 Kb.

4. a jartempa dimanco enira antifono
Dato09.01.2018
Grandeco97.39 Kb.

Elŝuti 97.39 Kb.

Jartempa 4 C - 1994/954.A JARTEMPA DIMANCO


ENIRA ANTIFONO (Jes. 63, 7) (starante)
A. Mi memoros la amon de Dio, Tiun laùdante pro ciuj Liaj donacoj, pro la sennombraj bonajoj, kiujn Li malavare disdonis, dank' al Lia kompatemo, kiu estas senlima.
C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.

A. Amen.
C. La Sinjoro, Kiu gvidas niajn korojn laù la amo kaj la pacienco de Kristo, estu kun vi ciuj.

A. Kaj kun via spirito.

KONFESO DE PEKOJ.
C. Gefratoj, Jesuo venis en la mondon por anonci la Evangelion de savo. Ni pretigu nin por akcepti la Dian Filon kun fido viva kaj kun humila pento pri niaj pekoj.
(mallonga silento)
C. Mi konfesas al Dio Ciopova kaj al vi, gefratoj, ke mi multe pekis per pensoj, per faroj kaj per forgesoj (batante al si la bruston), pro mia kulpo, pro mia kulpo, pro mia grandega kulpo. Kaj mi propetas la beatan ciam virgan Marian, la Angelojn, la Sanktulojn, kaj vin, gefratojn, ke vi pregu por mi la Sinjoron, nian Dion.
C. Kompatu nin la Ciopova Dio kaj pardoninte niajn pekojn, Li gvidu nin al la eterna vivo.

A. Amen.

GLORO AL DIO EN LA ALTOJ:

C.A. Kaj sur la tero paco al la homoj de Lia bonvolo.

Ni laùdas Vin, ni benas Vin,

ni adoras Vin, ni gloras Vin,

ni dankas al Vi pro Via granda gloro,

Sinjoro Dio, ciela Rego,

Dio Patro Ciopova.

Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo.

Sinjoro Dio, Safido de Dio,

Filo de l' Patro;

Kiu forigas la pekojn de l' mondo, kompatu nin,

Kiu forigas la pekojn de l' mondo, akceptu nian petegon.

Kiu sidas dekstre de la Patro, kompatu nin.

Car Vi sola estas sankta,

Vi sola Sinjoro,

Vi sola Plejaltulo, Jesuo Kristo,

kun la Sankta Spirito:

en la gloro de Dio Patro. Amen.

JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO.
C. Ni pregu. (silenta momento)
Gardu, ho kompatema Patro, al Via familio kun amo nelacigema, kaj gin purigu pere de granda beno; permesu, ke en gi daùre kresku la lumo de Via vero kaj la forto de Via favoro.

Per Jesuo KrIsto, Via Filo, nia Sinjoro kaj nia Dio, Kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la sama Sankta Spirito, dum ciuj jarcentoj da jarcentoj.

A. Amen.


LITURGIO DE LA PAROLO
L. Benu min, ho Patro.

C. La profeta legajo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.

UNUA LEGAJO
"Mi faris vin profeto por la popoloj."
El la libro de Jeremia 1, 4-5. 17-19
En la tempo de la rego Josija la Sinjoro parolis al mi:

"Antaù ol Mi formis vin en la patrina sino, Mi vin konis,

kaj antaù ol vi aperis al la lumo, Mi sanktigis vin,

farante vin profeto por la popoloj.

Zonu vian veston, levigu kaj diru al ili cion,

kion Mi ordonis al vi;

ne timu je ilia ceesto, por ke Mi ne tremigu vin antaù ili.
Jen Mi faras vin hodiaù fortigita urbo,

fera kolono kaj bronza muro kontraù la tuta lando,

kontraù la regoj de Judujo, kontraù giaj princoj,

kontraù giaj pastroj, kaj kontraù la popolo de la lando.

Ili batalos kontraù vi, sed ili ne venkos vin;

car Mi estas kun vi, por savi vin."
- Jen la parolo de Dio.

A. Al Dio estu danko!


RESPONDA PSALMO (El Psalmo 70 (71))
L. Mia buso proklamos Vian justecon.

A. Mia buso proklamos Vian justecon.
L. Vin, Sinjoro, mi fidas:

neniam mi disrevigos.

Pro Via justeco savu kaj liberigu min;

aùskultu kaj helpu min.

A. Mia buso proklamos Vian justecon.

L. Estu por mi forta roko, nesuperebla remparo,

car mia roko kaj fortikajo Vi estas.

Liberigu min, mia Dio,

el la mano de la malbonuloj.

A. Mia buso proklamos Vian justecon.

L. Mia espero Vi estas, Sinjoro,

kaj mia forto ekde mia juneco;

Vin mi fidis ekde mia koncipigo.

Ekde la sino de mia patrino Vi estas mia protektanto.

A. Mia buso proklamos Vian justecon.

L. Mia buso ciutage proklamos Vian justecon

kaj Vian helpon.

Dio, Vi instruis min ekde mia juneco;

mi daùre anoncos Viajn mirindajojn.

A. Mia buso proklamos Vian justecon.


DUA LEGAJO
L. Benu min, ho Patro.

C. La apostola legajo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
"Tri aferoj estas esence necesaj: kredo, espero, amo; sed la plej grava el ili estas amo."
L. El la unua letero de la Sankta Apostolo Paùlo al la Korintanoj

(12, 31 - 13, 13)

(Oni povas mallongigi la tekston, legante nur la partojn enkrampigitajn per *.....°.)
*Gefratoj,°

deziru forte la pli grandajn gracodonojn!

Kaj ankoraù pli preferindan vojon mi montras al vi:

Se mi parolus la lingvon de homoj kaj angeloj, sed ne havus amon,

mi farigus sonanta kupro aù tintanta cimbalo.

Kaj se mi posedus la profetan povon

kaj konus ciujn misterojn kaj cian sciencon;

kaj se mi havus tian kredon, ke mi formovus montojn,

sed ne havus amon, mi estus nenio.

Kaj se mi disdonus mian tutan havon por nutri malsatulojn,

kaj kiel martiro mi fordonus mian korpon al la flamoj,

sed ne havus amon, nenion mi profitus.
* Tiu, kiu amas, estas pacienca kaj sindona.

Li ne envias, ne fanfaronas, nek estas aroganta.

Kiu amas, estas respektoplena, ne celas sin mem, ne koleras,

forgesas ricevitan malbonon.

Kiu amas, ne agas kontraù justeco;

sed la vero estas lia plezuro.

Kiu amas, cion pardonas, al ciu fidas, cion esperas, cion toleras.

La profeta povo neniigos,

la donaco de la lingvoj cesigos,

la lumo de la scienco neniigos,

cio pereos, sed la amo neniam subiros.
Car ne perfekta estas la donaco de la scienco,

kaj limigita la profeta povo.

Sed kiam alvenos la perfekteco, tiam ili neniigos.
Kiam mi estis infano,

mi parolis infane, mi sentis kaj pensis infane.

Sed fariginte plenagulo, mi formetis la infanajojn.

Nun mi vidas kvazaù per spegulo, malklare,

sed tiam ni vidos vizagon kontraù vizago.

Nun mi konas Lin nur parte,

sed tiam mi konos Lin, kiel Li mem konas min.
Do, nun daùras:

la kredo, la espero kaj la amo, tiuj tri,

sed la plej grava el ili estas la amo.°
- Jen la parolo de Dio!

A. Al Dio estu danko!


AKLAMA KANTO (Kp Mat. 11, 25) (starante)
A. Haleluja, haleluja.

Gloro al Vi, Patro, Sinjoro de la cielo kaj de la tero,

car Vi malkasis al la simpluloj la misterojn de la ciela regno.

Haleluja.


EVANGELIO
"Jesuo, kiel Elija kaj Elisa, ne estis sendita nur al la Judoj."
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. El la evangelio laù Luko (4, 21-30)

A. Gloro estu al vi, Sinjoro.
C. En tiu tempo Jesuo anoncis en la sinagogo de Nazaret:

"Hodiaù ci tiu Skribo plenumigas antaù viaj okuloj."

Kaj ciuj konsentis,

mirigitaj pro la vortoj de sageco, kiujn Li diris.

Sed ili demandis inter si: "Cu tiu ne estas la filo de Jozefo?"

Tiam Li diris al ili:

"Sendube vi memorigos al Mi la proverbon:

'Kuracisto, sanigu vin mem'"

faru ankaù ci tie, en viaj patrujo, la mirindajojn,

kiuj, laùdire, estis faritaj en Kafarnaumo.

Sed Mi diras al vi: Neniu profeto estas akceptata en sia patrujo.

Ec, Mi deklaras al vi:

Estis multaj vidvinoj en Izraelo en la tempo de Elija,

kiam el la cielo dum tri jaroj kaj ses monatoj

falis ec ne unu pluva guto,

kaj okazis granda malsato sur la tuta lando;

tamen al neniu el ili estis sendita Elija,

krom al fremda virino de Carfat en la lando Cidon.

Tiel ankaù en la tempo de la profeto Elisa,

estis multaj lepruloj en Izraelo;

sed neniu el ili estis de Dio purigita, krom Naaman,

fremdulo el Sirio."
Je ci tiuj vortoj ciuj en la sinagogo plenigis de kolero;

kaj leviginte ili pelis Lin ekster la urbon,

kaj pusis Lin gis krutajo de la monteto,

sur kiu ilia urbo estis konstruita,

por jeti Lin malsupren.

Sed pasante meze de ili, Li foriris.
- Jen la parolo de la Sinjoro.

A. Al Kristo estu laùdo!

KANTO POST LA EVANGELIO (Kp. El. 32, 12-13)
A. Sinjoro, cesu Via kolero; kompatorica estu al la kulpoj de Via popolo, kiel je Vi mem Vi juris, ho Dio.
(sidante, oni aùskultas la homilion)
C. Laùdata estu Jesuo Kristo.

A. Ciam li estu laùdata.


UNIVERSALA PREGO
C. Gefratoj, Dio, Sinjoro Ciopova, montru al ni Sian kompatemon disdonante la gracojn, kiujn bezonas la Eklezio kaj la tuta homaro.

Ni fidoplene propetu:
L. Ni pregu kune kaj diru: "Elaùdu nin, ho Sinjoro".

A. Elaùdu nin, ho Sinjoro.

L. Por la Sankta Eklezio: por ke, gvidata de la Spirito de la Sinjoro, Gi kapablu agnoski en la ciutaga vivo la signojn de la Dia ceesto: ni pregu.

A. Elaùdu nin, ho Sinjoro.

L. Cele, ke, perante Maria, la vokitoj al vivo de aparta konsekrigo trairu laù pli kaj pli aùtentika maniero sian vokigon, donante al la mondo ateston pri la fideleco al la ordono de amo: ni pregu.

A. Elaùdu nin, ho Sinjoro.

L. Por la malriculoj kaj por tiuj, kiuj en nia socio bezonas pli multe da helpo: cele, ke al ciu donita estu la varmo de ia servo, kiu estu vera signo de kristana karitato: ni pregu.

A. Elaùdu nin, ho Sinjoro.

L. Por ci tiu nia asembleo: cele, ke ni ciuj sentu, ke vokitaj ni estas por la misio de apostoloj de Kristo pere de la ciutaga atestado de nia kredo: ni pregu.

A. Elaùdu nin, ho Sinjoro.
(aliaj intencoj)


KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO
C. Ho Ciopova Dio, Via Patra kaj forta mano cirkaùadu Viajn servistojn per sirmado sekura: subtenante ilin kontraù ciaj atakoj de la malbono, ilin gvidadu serene al la cielaj bonajoj. Per Kristo, nia Sinjoro.

A. Amen.

EUKARISTIA LITURGIO - RITO DE LA PACO.
Laù la instigo de la Sinjoro, antaù prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni intersangu pacosignon.

DONACOFERO (sidante)
A. Benata la Sinjoro en jarcentoj.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ci panon por ke gi farigu korpo de Kristo, Via Filo.

A. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ci vinon por ke gi farigu sango de

Kristo, Via Filo.

A. Amen.

KREDO-KONFESO (starante)
C. Gefratoj, vokitaj por partopreni je la sama pano kaj je la sama kaliko, en komuneco kun la tuta Eklezio katolika, ni konfesu nian kredon:
C. MI KREDAS JE UNU DIO:

C.A. la Patro Ciopova, Kreinto de la cielo kaj de la tero,

de ciuj ajoj videblaj kaj nevideblaj.

Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo,

ununaskita Filo de Dio,

kaj el la Patro generita antaù ciuj jarcentoj.

Dio el Dio, Lumo el Lumo,

Dio vera el Dio vera,

generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro:

per kiu cio estas farita.

Kiu por ni homoj kaj por nia savo

descendis de la cieloj.
(Oni klinas la kapon, gis: "farigis homo")
Kaj per la Sankta Spirito Li enkarnigis

el Maria, la Virgulino, kaj farigis homo.

Krucumita por ni sub Poncio Pilato,

Li mortis kaj estis entombigita.

La trian tagon Li resurektis laù la Skriboj,

ascendis al la cielo kaj sidas dekstre de la Patro.

Kaj Li revenos kun gloro,

jugi la vivantojn kaj la mortintojn,

kaj Lia regno estos senfina.

Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto,

kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.

Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata;

Kiu parolis per la profetoj.

Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.

Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.

Kaj mi atendas la revivigon de la mortintoj,

kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.


ORACIO PRI LA DONACOJ
C. Ni pregu:
La prezento de ci tiu ofero, ho Dio kompatema, nin purigu de cia malbono kaj ciam subtenadu nian malfortecon. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.

EUKARISTIA LITURGIO - PREFACO
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. Levigu viaj koroj!

A. Ni havas ilin ce la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.

A. Tio estas inda kaj justa.
Vere estas inde kaj juste Vin danki, ho Dio de senfina potenco. Vi kapabligas la Eklezion de Kristo celebri la misterojn grandiozajn, en kiuj nia eteco de mortemulaj kreitajoj sin altigas al eterna rilato, kaj nia ekzistado en la tempo komencas ekfloradi al vivo senfina. Tiel, postsekvante planon aman, la homo pasas de iu kondico de morto al iu, mirinda, de savo. Miroplenaj kaj felicaj, ni nin unuigas je la horo de ciuj vocoj, kiuj surtere kaj enciele kantas Vian gloron, kaj komune gojante, ni levas la himnon de laùdo:
C.A. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj. Plenas de Via gloro la cielo kaj la tero. Hosana en la altoj! Benata, kiu venas en

la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!
(Oni surgenuigu)

(Kun etenditaj manoj, la celebranto diras:)


C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ciu sankteco.
(La celebranto kunigas la manojn, kaj, etendante poste ilin super la pano kaj la kaliko, diras:)
Ni petas do: sanktigu ci tiujn donacojn per la roso de Via Spirito,
(Li kunigas la manojn kaj krucosignas la oferajojn, aldonante:)
por ke ili farigu por ni la Korpo + kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo.
(La celebranto kunigas la manojn. En la sekvaj formuloj la vortoj de la Sinjoro estu prononcataj klarvoce, laù la postulo de ilia signifo.)
Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono,
(La celebranto prenas la panon, kaj tenante gin super la altaro, daùrigas:)
Li prenis la panon

kaj dankante rompis kaj donis gin al siaj disciploj,

dirante:
(li iomete klinigas)
Prenu kaj mangu el gi vi ciuj:

car tio estas mia korpo,

kiu por vi estos oferdonata.
(La celebranto montras al la popolo la konsekritan hostion, remetas gin sur la patenon, kaj surgenue adoras. Poste li daùrigas:)
Simile post la vespermango,
(li prenas la kalikon kaj, tenante gin iomete super la altaro, aldonas:)
prenante ankaù la kalikon kaj denove dankante,

Li donis gin al siaj disciploj, dirante:
(li iomete klinigas)
Prenu kaj trinku el gi vi ciuj:

car tio estas la kaliko de mia sango,

de la nova kaj eterna testamento,

kiu por vi kaj por multaj estos versata

por forigo de la pekoj.
Faru tion je mia rememoro.
(La celebranto montras la kalikon al la popolo, remetas gin sur la korporalon, kaj surgenue adoras. Poste li diras:)
C. Jen la mistero de la kredo!

A. Ciufoje kiam ni mangas ci tiun Panon kaj trinkas el ci tiu Kaliko, ni anoncas Vian morton, Sinjoro, gis Vi revenos en gloro.
(Etendante la manojn, la celebranto diras:)
C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al Vi, Sinjoro,

la panon de vivo kaj la kalikon de la savo,

dankante, ke Vi konsideris nin indaj

stari antaù Vi kaj servi al Vi.

Kaj humile ni petegas

ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo,

ni unuigu per la Sankta Spirito.
Rememoru, Sinjoro,

Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo

kaj perfektigu gin en la karitato

kune kun nia Papo ......................................

nia Episkopo ................................, kaj la tuta klerikaro.
----------
(En la meso por mortintoj oni povas aldoni:)
C. Memoru pri via servant(in)o ...............................

kiun Vi hodiaù vokis al Vi el ci tiu mondo.

Bonvolu, ke li (si),

kiu estis similigita al Via Filo en la morto,

ankaù similigu en lia resurekto.
Memoru ankaù niajn gefratojn,

kiuj endormigis en la espero pri la resurekto,

kaj ciujn, kiuj mortis en Via kompato;

kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizago.
Kompatu nin ciujn, ni petas,

ke kun la beata Dipatrino virga Maria,

kun la beataj apostoloj kaj kun ciuj sanktuloj,

kiuj surtere placis al Vi,

ni meritu partopreni la eternan vivon, laùdi kaj glori Vin.
(La celebranto kunigas la manojn)
Per Via Filo Jesuo Kristo.
(Tiam la celebranto prenas la patenon kun la hostio kaj la kalikon kaj, ambaù levante, diras:)
Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo,

al Vi, Dio Patro Ciopova,

en unueco kun la Sankta Spirito,

estu ciu honoro kaj gloro eterne.

A. Amen.

KOMUNIAJ RITOJ - DISPECIGO DE LA PANO (Jo. 17, 11b)
A. Mi ascendos al la altaro de Dio, al la Dio, Kiu gojon donas sensubiran. Kial vi malgojigas kaj estas genata, animo mia? Esperu en Dio, car nur en Li, mia Savanto kaj mia Dio, mi fidas.

C. Pere de la bapto ni farigis Filoj de Dio, kaj kiel Filoj, Dio mem nin invitas nun al Sia bankedo: kun la goja fidemo de la filoj, al Li ni adresu la pregon, kiun Jesuo al ni instruis:
PATRO NIA, Kiu estas en la cielo,

sanktigata estu Via nomo.

Venu Via regno.

Farigu Via volo, kiel en la cielo, tiel ankaù sur la tero.

Nian panon ciutagan donu al ni hodiaù

kaj pardonu al ni niajn suldojn,

kiel ankaù ni pardonas al niaj suldantoj.

Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.
(Kun etenditaj manoj, la celebranto daùrigas:)
C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ciuj malbonoj;

donu favore pacon en niaj tagoj,

por ke, helpitaj de Via kompato,

ni estu ciam liberaj de la peko

kaj sekuraj kontraù ciu dangero,

atendante la beatan esperon

kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.

A. Car Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.
C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apostoloj:

"Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi",

ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio;

kaj degnu laù Via volo pacigi kaj unuigi gin.

Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.

A. Amen.
C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ciam.

A. Kaj kun via spirito.
C. (mallaùte)

La akcepto de Via Korpo kaj Sango, Sinjoro Jesuo Kristo,

ne farigu por mi jugo kaj kondamno,

sed pro Via kompato, gi utilu al mi

kiel gardilo kaj kuracilo por mia animo kaj korpo.
(La celebranto genufleksas, prenas la hostion kaj, tenante gin iom super la pateno, sin turnas al la popolo kaj diras klarvoce:)
C. Jen la Safido de Dio,

jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.

Beataj la alvokitaj al la festeno de la Safido.
(Kaj, kun la popolo, li aldonas unufoje:)
C.A. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton,

sed diru nur unu vorton kaj resanigos mia animo.
C. La korpo de Kristo gardu min por la eterna vivo.

C. La sango de Kristo gardu min por la eterna vivo.
(Tiam la celebranto prenas la patenon aù hostiujon, iras al komuniigontoj kaj montras al ciu el ili hostion iom levitan, dirante:)
C. La korpo de Kristo.
(La komuniiganto respondas:)
K. Amen.
C. Tion, kion ni prenis per la buso, Sinjoro, ni akceptu per pura menso;

kaj la portempa donaco farigu por ni la eterna savilo.

KOMUNIA ANTIFONO
A. Ni Vin laùdas, Sinjoro Ciopova, glora rego de la tuta universo. Vin benadas la angeloj kaj la cef-angeloj, Vin laùdas la profetoj kune kun la apostoloj. Ni Vin laùdas, ho Kristo, kusantaj antaù Vi, Kiu venis por elaceti niajn pekojn. Ni Vin vokas, ho granda Elacetinto, Kiun la Patro al ni sendis kiel Pastiston. Vi estas la Filo de Dio, Vi estas la Mesio, Kiu naskigis de la Virgulino Maria. De Via valora sango ebriigitaj, permesu, ke de cia kulpo ni estu liberigitaj.
ORACIO (starante)
C. NI pregu: (silenta momento)
Ho Dio, Kiu nutradis Viajn fidelulojn pere de la Pano viva, kiu descendis de la cielo: nin elacetu de nia mortemuleco kaj plikreskigu en ni la esperon de la beata revivigo en Kristo, nia Sinjoro, Kiu vivas kaj regas en jarcentoj da jarcentoj. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.

KONKLUDAJ RITOJ
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
C. Benu vin la Ciopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

A. Amen.
C. Ni foriru en paco.

A. En la nomo de Kristo.
Elŝuti 97.39 Kb.


Elŝuti 97.39 Kb.