Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


25ª jartempa dimanĉo katolika Esperanta Centro Milano S. Meso

Elŝuti 53.18 Kb.

25ª jartempa dimanĉo katolika Esperanta Centro Milano S. Meso
Dato22.03.2017
Grandeco53.18 Kb.

Elŝuti 53.18 Kb.

25ª JARTEMPA DIMANĈO

Katolika Esperanta Centro - Milano S. MESO (Jaro A - Ambrozia rito) 17ª de Septembro 2005ª
1. ENIRAJ RITOJ
ENIRA ANTIFONO (Ps. 17, 19b-20)

(starante)

A. La Sinjoro min liberigis, Li savis min, ĉar Li min amas.

C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.

A. Amen.

C. La graco de nia Sinjoro Jesuo Kristo, la amo de Dio Patro kaj la komuneco de la Sankta Spirito estu kun vi ĉiuj.

A. Kaj kun via spirito.
KONFESO DE PEKOJ

C. Gefratoj, ni priekzamenu nian pretecon akcepti la Sinjoron kaj lasi nin gvidadi de Lia saĝo. Ni pardon­petu pro niaj malfidelaĵoj rilate Lian amon, por esti indaj celebri ĉi sanktan Eŭkaristion.

(mallonga silento)

C. A. Mi konfesas al Dio ĉiopova kaj al vi, gefratoj, ke mi ege pekis per penso, parolo, faro kaj ne­glekto:

(Oni brustofrapas, dirante:)

mia kulpo, mia kulpo, mia tre granda kulpo.

Tial mi petas la beatan Marian ĉiam virgan, ĉiujn Anĝelojn, la Sanktulojn kaj vin, gefratoj, preĝi por mi al nia Sinjoro Dio.

C. Kompatu nin la ĉiopova Dio kaj pardonin­te niajn pekojn, Li gvidu nin al la eterna vivo.

A. Amen.
GLORO AL DIO

C. Gloro al Dio en la altoj

C.A. Kaj sur la tero paco al la homoj de Lia bonvolo. Ni laŭdas Vin, ni benas Vin, ni ado­ras Vin, ni gloras Vin, ni dankas al Vi pro Via granda gloro, Sinjoro Dio, ĉiela Reĝo, Dio Pa­tro Ĉiopova. Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo. Sinjoro Dio, Ŝafido de Dio, Filo de l' Pa­tro; Kiu forigas la pekojn de l' mondo, kom­patu nin, Kiu forigas la pekojn de l' mondo, akce­ptu nian petegon, Kiu sidas dekstre de la Patro, kompatu nin. Ĉar Vi sola estas sankta, Vi sola Sinjoro, Vi sola Plejaltulo, Jesuo Kri­sto, kun la Sankta Spirito: en la gloro de Dio Patro. Amen.
JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO

C. Ni preĝu

(silenta momento)

Malfermu, ho Dio, je la aŭskultado de Via Voĉo, la animojn de Viaj filoj cele, ke pli kreskadu nia kredo kaj, ke nia vivo restu pura je ĉia kulpo. Per Jesuo Kristo, Via Filo, nia Sinjoro kaj nia Dio, Kiu vivas kaj regas kun vi en unueco kun la Sankta Spirito, dum jarcentoj da jarcentoj.A. Amen.
2. LITURGIO DE LA PAROLO
UNUA LEGAĴO (sidante)

L. Benu min, ho Patro.

C. La profeta legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.

L. Amen.

"Miaj pensoj ne estas kiel viaj pensoj".

L. El la libro de Profeto Jesaja (55, 6-9)

Serĉu la Sinjoron, ĉar Li estas trovebla; voku Lin, ĉar Li estas proksime. La malpiulo forlasu sian vojon, kaj la pekulo siajn intencojn; ili revenu al la Sinjoro, Kiu ilin kompatos, kaj al nia Dio, kiu larĝe pardonas. Ĉar miaj pensoj - diras la Sinjoro - ne estas kiel viaj pen­soj, kaj viaj vojoj ne estas kiel la miaj. Kiom la ĉielo estas pli alte ol la tero, tiom miaj vojoj estas pli alte ol la viaj, kaj miaj pensoj ol la viaj.

- Jen la parolo de Dio:

A. Al Dio estu danko!
RESPONSORIA PSALMO (Ps.

Psalmo Psalmoj (helena psalmos - laŭda kanto) estas himnoj de la hebrea religia poezio kaj preĝoj (el la Malnova testamento). Ili konsistigas la deknaŭan libron de la Malnova testamento, la Psalmaron. Oni atribuas la aŭtorecon de la psalmoj al la reĝo Davido (ĉirkaŭ 1000 a.K.)
144 (145))
L. Proksime estas la Sinjoro por ĉiuj, kiuj Lin vokas.

A. Proksime estas la Sinjoro por ĉiuj, kiuj Lin vokas.

L. Ĉiutage mi Vin benos, kaj mi gloros Vian nomon ĉiam kaj eterne. Granda estas la Sinjoro kaj glorinda, kaj Lia grando ne estas mezurebla.

A. Proksime estas la Sinjoro por ĉiuj, kiuj Lin vokas.

L. Pacienca kaj kompatema estas la Sinjoro, tolerema kaj riĉa je favoro. Korfavora estas la Sinjoro por ĉiuj; Lia amo etendiĝas al ĉiuj kreitaĵoj.

A. Proksime estas la Sinjoro por ĉiuj, kiuj Lin vokas.

L. Justa estas la Sinjoro en ĉiuj Siaj vojoj, kaj bona en ĉiuj Siaj agadoj. Proksima Li estas al ĉiuj, kiuj Lin vokas, al ĉiuj, kiuj vokas Lin sincere.

A. Proksime estas la Sinjoro por ĉiuj, kiuj Lin vokas.
DUA LEGAĴO

L. Benu min, ho Patro.

C. La apostola legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.

L. Amen.

" Por mi la vivo estas kuniĝo kun Kristo"

L. El la unua letero de la Apostolo Paŭlo al la Filipi­anoj (1, 20c-24.27a)

Gefratoj, Kristo estos glorata en mia korpo ĉu per la vivo, ĉu per la morto. Ĉar por mi la vivo estas Kristo kaj la morto estas gajno. Sed se mia vivo povas esti utila al mia apostola laboro, mi ne scias, kion preferi. Ambaŭflanke mi estas altirata. Ĉar mi havas sam­tempe deziron foriri de ĉi tiu vivo kaj esti kun Kristo, kio estus multe pli bone por mi; aŭ restadi en la vivo por utilo al vi. Ĉiukaze via vivmaniero estu inda je la evangelia mesaĝo de Kristo.

- Jen la parolo de Dio.

A. Al Dio estu danko!
AKLAMA KANTO (At. 16, 14) (starante)

A. Haleluja, haleluja.

Malfermu, Sinjoro, nian koron kaj ni komprenos la vortojn de Via Filo.

Haleluja
EVANGELIO

C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. El la evangelio laŭ Mateo (20, 1-16a)

A. Gloro estu al vi, Sinjoro.

" Ĉu vi estas enviema, ĉar mi estas bona?"

C. En tiu tempo Jesuo diris al siaj disĉiploj ĉi tiun parabolon: "Tia estas la regno de Dio: Iu havis gran­dan vitejon kaj iumatene, frue, li eliris por dungi labo­ristojn por ĝia kulturado. Li kontraktis kun ili po unu denaro por la tago, kaj li sendis ilin en sian vitejon. Ĉirkaŭ la naŭa horo li eliris denove, kaj vidis aliajn senokupajn homojn sur la placo. Li diris al ili: 'Iru ankaŭ vi en mian vitejon, kaj mi pagos al vi kiom estas juste' Kaj ili iris. Simile li faris ĉirkaŭ tagmezo kaj la dekkvina horo. Elirinte ankoraŭfoje ĉirkaŭ la deksepa horo, li trovis aliajn homojn. Li demandis: 'Kial vi staras ĉi tie senokupe la tutan tagon?' Ili res­pondis: 'Ĉar neniu nin dungis'. Li diris: 'Ankaŭ vi iru en la vitejon'. Ĉe la sunsubiro, la posedanto de la vitejo diris al sia administranto: 'Voku la laboristojn kaj pagu al ili la salajron, komencante de la laste ven­intaj'. Li vokis do tiujn, kiuj estis dungitaj cirkaŭ la deksepa horo, kaj donis al ĉiu unu denaron. Tiuj, kiuj komencis labori unuaj supozis, ke ili ricevos pli; sed ankaŭ ili ricevis po unu denaro. Tiam ili murmuris kontraŭ la mastro, dirante: 'Ĉi tiuj venis lastaj kaj laboris nur unu horon, kaj vi pagis tiujn egale al ni, kiuj portis la ŝarĝon de la tuta tago sub la suno!' Sed la mastro diris al unu el li: 'Amiko, mi ne trompis vin: ĉu vi ne kontraktis kun mi por unu arĝenta monero? Prenu do vian pagon kaj silentu. Se mi volas doni al ĉi tiu lasta, kiom al vi, ĉu ne estas permesite al mi fari per mia mono tion, kion mi volas? Aŭ ĉu vi estas envi­ema, ĉar mi estas bona al ili?' Tiel lastaj estos unuaj kaj unuaj estos lastaj".

- Jen la parolo de la Sinjoro.A. Al Kristo estu laŭdo!
POST LA EVANGELIO (Ps. 12, 6bc)

A. Ekzultadas mia koro pro via savo, mi kantas al la Sinjoro, Kiu al mi donas ĉian bonon kaj mi himnadas al la Plejaltulo.

(sidante, oni aŭskultas la homilion)

C. Laŭdata estu Jesuo Kristo.

A. Ĉiam li estu laŭdata.
UNIVERSALA PREĜO

C. Gefratoj, ni alpreĝu fidoplene la Sinjoron, Kiu deziras la bonon kaj la savon de tiuj, kiuj estas tre malriĉaj, kaj de la plej foraj.

L. Ni preĝu kune kaj diru:

"Dio justa kaj kompatema, elaŭdu nin!".

A. Dio justa kaj kompatema, elaŭdu nin!

L. Por la Eklezio: cele, ke ĝi atestu al la tuta mondo sian realaĵon de popolo de Dio kunigita de la amo de la Patro, Kiu al Si vokis la homojn el ĉiu ter-angulo: ni preĝu.A. Dio justa kaj kompatema, elaŭdu nin!

L. Por nia socia komunumo: cele, ke neniu metu kalkulon aŭ gajnon baze de sia ago-maniero, kaj cele, ke la serĉado de la justeco lumigata estu de la volo doni al ĉiu ajn, tion, kion tiu bezonas: ni preĝu.A. Dio justa kaj kompatema, elaŭdu nin!

L. Por tiuj, kiuj rekomencas la engaĝiĝon en la instruado kaj en la lernado: cele, ke docentoj, gepatroj kaj studentoj lernu eduki sin reciproke kaj el la lernejo ili faru veran medion de priformado homa kaj kristana: ni preĝu.A. Dio justa kaj kompatema, elaŭdu nin!

L. Por ni, kiuj vokitaj estas al kristana vivo: cele, ke nia juĝo-maniero ne estu inspirita de la justeco ĉi-monda, sed, ke ĝi estu imitado de la boneco kaj de la sindonemo de Dio: ni preĝu.A. Dio justa kaj kompatema, elaŭdu nin!

(aliaj intencoj)
KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO

C. Via Eklezio ekĝoju, ho Patro, je la favoroj, kiujn al ĝi vi plenmane donacas: ĝi restu fidela al Kristo Sinjoro kaj meritu kunĝuadi la eternan ĝojon kun Li, Kiu vivas kaj regas en jarcentoj da jarcentoj. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.
3. EŬKARISTIA LITURGIO
RITO DE LA PACO.

C. Laŭ la instigo de la Sinjoro, antaŭ pre­zen­ti sur la altaro niajn donacojn, ni inter­ŝanĝu paco­signon.
DONACOFERO

(sidante)

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi pa­non por ke ĝi fariĝu korpo de Kristo, Via Filo.

A. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi vinon por ke ĝi fariĝu sango de Kristo, Via Filo.

A. Amen.
KREDO-KONFESO

(starante)

C. Gefratoj, kunigitaj de la Spirito mem de Kristo, ni konfesu kun koro sincera la simbolon de nia kredo:
C. MI KREDAS JE UNU DIO:

C.A. la Patro Ĉiopova, Kreinto de la ĉielo kaj de la tero, de ĉiuj aĵoj videblaj kaj ne­vi­deblaj. Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo, ununaskita Filo de Dio, kaj el la Patro ge­nerita antaŭ ĉiuj jarcentoj. Dio el Dio, Lu­mo el Lumo, Dio vera el Dio vera, gene­ri­ta, ne kreita, samsubstanca kun la Patro: per kiu ĉio estas farita. Kiu por ni homoj kaj por nia savo descendis de la ĉieloj. Kaj per la Sankta Spirito Li enkarniĝis el Maria, la Virgulino, kaj fariĝis homo. Kru­cu­mita por ni sub Poncio Pilato, Li mortis kaj estis entombigita. La trian tagon Li re­surektis laŭ la Skriboj, ascendis al la ĉie­lo kaj sidas dekstre de la Patro. Kaj Li re­venos kun gloro, juĝi la vivantojn kaj la mor­tintojn, kaj Lia regno estos senfina. Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto, kiu devenas de la Patro kaj de la Filo. Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata; Kiu parolis per la profetoj. Kaj je unu Eklezio: sankta, ka­to­lika kaj apostola. Mi konfesas unu bap­ton por la pardono de la pekoj. Kaj mi aten­das la revivigon de la mortintoj, kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.
ORACIO PRI LA DONACOJ

C. Rigardu bonvole, ho Dio forta kaj eterna al ĉi ofera rito; akceptu la donacojn metitajn sur la sankta altaro kaj, kun koro fordonema benu Viajn filojn. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.

PREFACO

C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. Leviĝu viaj koroj!

A. Ni havas ilin ĉe la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.

A. Estas inde kaj juste.

C. Vere estas inde kaj juste al Vi danki kaj al Vi levi la himnon de beno kaj laŭdo, Dio Ĉiopova kaj eterna. Vi kreis la mondon laŭ la vario de ĝiaj elementoj, Vi antaŭvidis la viciĝon de la tempoj kaj de la sezonoj, kaj al homo, farita al vi simile, vi konfidis la mirindaĵojn de la universo, tiel ke, fidela interpretanto de Viaj planoj, li regadu super ĉia kreitaĵo kaj en Viaj faroj li gloradu Vin, Kreanton kaj Patron, per Kristo nia Sinjoro. En Li la ĉieloj kaj la tero, la anĝeloj kaj la sanktuloj kantas unuvoĉe Vian gloron:

C.A. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjo­ro, Dio de legiaroj. Plenas de Via gloro la ĉielo kaj la tero. Hosana en la altoj! Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!

(Oni surgenuiĝu)

C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ĉiu sankteco. Ni petas do: sanktigu ĉi tiujn donacojn per la roso de Via Spirito, por ke ili fariĝu por ni la Korpo kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo. Kiam Li estis fordon­on­ta sin memvole al la Pasi­ono, Li prenis la panon kaj dankante rompis kaj donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj manĝu el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas mia korpo, kiu por vi estos oferdonata.Simile post la vespermanĝo, prenante ankaŭ la kalikon kaj denove dankante, Li donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj trinku el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas la kaliko de mia sango, de la nova kaj eterna testa­mento, kiu por vi kaj por multaj estos verŝata por forigo de la pekoj. Faru tion je mia rememoro.C. Jen la mistero de la kredo!

A. Ĉiun fojon, kiam ni manĝas el ĉi pano kaj trin­kas el ĉi kaliko, ni anoncas Vian morton, Sinjoro, en la atendo de Via alveno.

C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni ofe­ras al Vi, Sinjoro, la panon de vivo kaj la kalikon de la savo, dankante, ke Vi konsi­de­ris nin indaj stari antaŭ Vi kaj servi al Vi. Kaj humile ni pet­egas ke, partoprenante en la kor­po kaj la sango de Kristo, ni unuiĝu per la Sankta Spirito.

Rememoru, Sinjoro, Vian Eklezion disvast­igi­tan tra la tuta mondo kaj perfektigu ĝin en la karitato kune kun nia Papo ............, nia Episko­po ...........i, kaj la tuta klerikaro.

Memoru ankaŭ niajn gefratojn, kiuj endorm­iĝis en la espero pri la resurekto, kaj ĉiujn, kiuj mortis en Via kompato; kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizaĝo.

Kompatu nin ĉiujn, ni petas, ke kun la beata Di­patr­ino virga Maria, kun la beataj apostoloj kaj kun ĉiuj sanktuloj, kiuj surtere plaĉis al Vi, ni meritu partopreni la eternan vivon, laŭ­di kaj glori Vin.

Per Via Filo Jesuo Kristo.

C. Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo, al Vi, Dio Patro Ĉiopova, en unueco kun la Sankta Spirito, estu ĉiu honoro kaj gloro eterne.

A. Amen.
4. RITO DE KOMUNIO
JE LA DISPECIGO DE LA PANO (Ps. 7,2))

A. Dio, mia Sinjoro, en Vi mi rifuĝas: savu min de tiuj, kiuj min persekutas kaj min liberigu.

C. Dio Patro sendis en niajn korojn la Spiriton de Lia Filo, kiu krias: "Abbà, Patro!" Ĉi tiu estu nia krio dum ni kuraĝas turni al la Patro la preĝon, kiun Jesuo mem al ni instruis:

C.A. Patro nia, Kiu estas en la ĉielo, sankt­igata estu Via nomo. Venu Via regno. Fariĝu Via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero. Nian panon ĉiu­ta­gan donu al ni hodiaŭ kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj. Kaj ne konduku nin en ten­ton, sed liberigu nin de la malbono.

C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ĉiuj mal­­bonoj; donu favore pacon en niaj tagoj, por ke, helpitaj de Via kompato, ni estu ĉiam liberaj de la peko kaj sekuraj kontraŭ ĉiu dan­ĝero, atendante la beatan esperon kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.

A. Ĉar Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.

C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apo­sto­loj: "Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi", ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio; kaj degnu laŭ Via volo pacigi kaj unu­igi ĝin. Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.

A. Amen.

C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ĉiam.

A. Kaj kun via spirito.

C. (mallaŭte) La akcepto de Via Korpo kaj San­go, Sinjoro Jesuo Kristo, ne fariĝu por mi juĝo kaj kondamno, sed pro Via kompato, ĝi utilu al mi kiel gardilo kaj kuracilo por mia animo kaj korpo.

C. Jen la Ŝafido de Dio, jen tiu, kiu forigas la pe­kojn de la mondo. Beataj la alvokitaj al la festeno de la Ŝafido.

C.A. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton, sed diru nur unu vor­ton kaj resaniĝos mia animo.

C. La korpo de Kristo gardu min por la eterna vivo.

C. La sango de Kristo gardu min por la eterna vivo.

(Tiam la celebranto prenas la patenon aŭ hostiujon, iras al komuniiĝontoj kaj montras al ĉiu el ili hostion iom levitan, dirante:) La korpo de Kristo.

(La komuniiĝanto respondas:) Amen.

C. Tion, kion ni prenis per la buŝo, Sinjoro, ni ak­cep­tu per pura menso; kaj la portempa donaco fariĝu por ni la eterna savilo.
KOMUNIA ANTIFONO

A. La anĝeloj estas ĉirkaŭ la altaro kaj Kristo oferas la Panon de la sanktuloj kaj la Kalikon de vivo por la pardono de la pekoj.
ORACIO (starante)

C. Ni preĝu: (silenta momento)

Ho Dio, Kiu nin vokis por celebri en akordo la vesper­manĝon de Via Filo, plenigu nin per Via karitato por ke ni nin konservadu ĉiuj kune pere de ligo de la amo al Li, Kiu igis nin fratoj, kaj vivas kaj regas dum jarcentoj da jarcentoj.A. Amen.
5. KONKLUDAJ RITOJ

C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

C. Benu vin la Ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

A. Amen.

C. Ni foriru en paco.

A. En la nomo de Kristo._________________________________________________________________________________________
L’Esperanto è una lingua internazionale ideata da L. L .Zamenof, che ne ha pubblicato la grammatica nel 1887.

Già dai tempi di Pio X, la Chiesa ha prestato attenzione a questa lingua, fino a riconoscerla come lingua liturgica, con l’approvazione del Messale Romano nel 1990. Il Santo Padre dal 1994 usa questa lingua, tra le altre, per gli auguri di Natale e di Pasqua prima della benedizione Urbi et Orbi e, inoltre, dal 1977, la Radio Vaticana dif­fon­de regolar­i trasmissioni in Esperanto (tre programmi settimanali).

Dal 1910 si è costituita la Internacia Katolika Uniĝo Esperantista (IKUE: Unione Esperantista Catto­lica Inter­na­zionale) che dal 1992 è riconosciuta dal Pontificio Consiglio per i Laici.

Annualmente l’IKUE organizza un congresso internazionale, che ogni due anni, diventa ecumenico perchè acco­mu­nato a quello del KELI (l’analoga organizzazione protestante).(Per ulteriori informazioni sull’IKUE e sulla sua sezione italiana, telefonare al 02.2621149 o al 02.66301958).

Elŝuti 53.18 Kb.


Elŝuti 53.18 Kb.