Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


2. a dimanĉo de advento (La filoj de la Regno) enira antifono

Elŝuti 43 Kb.

2. a dimanĉo de advento (La filoj de la Regno) enira antifono
Dato07.01.2018
Grandeco43 Kb.

Elŝuti 43 Kb.

2.a de Avento – jaro C – N.L.A.

2.a DIMANĈO DE ADVENTO

(La filoj de la Regno)ENIRA ANTIFONO (Ps 71 (72) 16,17a-c) (starante)

K. Kiel lebanona cedro leviĝos lia frukto.
La Sinjoro por ĉiam estos benata,
Lia nomo supreniros antaŭ la sunon;
en Li estos benataj ĉiuj teraj gentoj.


C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.
K. Amen.

KONFESO DE PEKOJ

C. Gefratoj, por inde celebri la sanktajn misterojn, ni agnosku niajn pekojn.

C.K. Mi konfesas al Dio ĉiopova kaj al vi, gefratoj, ke mi ege pekis per penso, parolo, faro kaj neglekto:

mia kulpo, mia kulpo, mia tre granda kulpo.
Tial mi petas la beatan Marian ĉiam virgan, ĉiujn Anĝelojn,
la Sanktulojn kaj vin, gefratoj, preĝi por mi al nia Sinjoro Dio.
K. Amen.


C. Dio Ĉiopova kompatu nin, li pardonu niajn pekojn kaj nin konduku al la eterna vivo
L. Amen.

GLORO AL DIO

C. GLORO AL DIO EN LA ALTOJ
C.K. Kaj sur la tero paco al la homoj de Lia bonvolo.
Ni laŭdas Vin, ni benas Vin, ni adoras Vin, ni gloras Vin,
ni dankas al Vi pro Via granda gloro, Sinjoro Dio,
ĉiela Reĝo, Dio Patro Ĉiopova.
Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo.
Sinjoro Dio, Ŝafido de Dio, Filo de l' Patro;
Kiu forigas la pekojn de l' mondo, kompatu nin,
Kiu forigas la pekojn de l' mondo, akceptu nian petegon,
Kiu sidas dekstre de la Patro, kompatu nin.
Ĉar Vi sola estas sankta, Vi sola Sinjoro,
Vi sola Plejaltulo,
Jesuo Kristo, kun la Sankta Spirito: en la gloro de Dio Patro.
Amen.


JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO

C. Ni preĝu. (silenta momento)

Inspiru al Via familio, ho ĉiopova Dio, la sanktan proponon iri renkonten, ageme kaj kun justeco, al la Savanto, Kiu venas por ke ĝi meritu posedi la regnon de la ĉieloj. Per Jesuo Kristo, Via Filo, nia Sinjoro kaj nia Dio, Kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito en jarcentoj da jarcentoj.
K. Amen.

LITURGIO DE LA PAROLO

LEGAĴO (Jes 19,18-24) (sidante)

L. Benu min, ho Patro.
C. La profeta legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"La Egiptoj servados la Sinjoron kune kun la Asirianoj."

L. Legado de Profeto Jesaja

Tiel diras la Sinjoro Dio:«En tiu tempo estos en la lando Egipta kvin urboj, parolantaj la lingvon Kanaanan kaj ĵurantaj per la Sinjoro de legiaroj; unu havos la nomon Urbo de la Suno.

En tiu tempo estos altaro por la Sinjoro meze de la lando Egipta, kaj monumento por la Sinjoro apud ĝia limo: ĝi estos signo kaj atesto pri la Sinjoro de legiaroj en la lando Egipta. Kiam ili krios al la Sinjoro pro la premantoj, Li sendos al ili savanton, kiu savos ilin. La Sinjoro fariĝos konata al la Egiptoj, kaj la Egiptoj tiam ekkonos la Sinjoron, kaj alportos buĉoferojn kaj farunoferojn, ili faros sanktajn promesojn al la Sinjoro kaj plenumos. La Sinjoro frapos la Egiptojn, frapos kaj resanigos; kaj ili returnos sin al la Sinjoro, kaj Li aŭskultos ilian peton kaj resanigos ilin.

En tiu tempo estos vojo de Egiptujo al Asirio; kaj la Asirianoj venados en Egiptujon kaj la Egiptoj en Asirion, kaj la Egiptoj servados kune kun la Asirianoj.En tiu tempo Izrael estos triope kun Egiptujo kaj Asirio; estos beno sur la tero.»

- Jen la parolo de Dio.


K. Al Dio estu danko!

PSALMO (Psa. 86 (87))

L. Ĉiuj popoloj laŭdu la Sinjoron
K. Ĉiuj popoloj laŭdu la Sinjoron.

L. Lia fundamento estas sur la sanktaj montoj.
La Sinjoro amas la pordegojn de Cion
Pli ol ĉiujn loĝejojn de Jakob.
Gloraĵojn oni rakontas pri vi, ho urbo de Dio.
K. Ĉiuj popoloj laŭdu la Sinjoron.

L. Mi parolas al miaj konatoj pri Raab kaj Babel,
Ankaŭ pri Filiŝtujo kaj Tiro kun Etiopujo: Jen tiu tie naskiĝis.
Pri Cion oni diros: «Tiu kaj tiu tie naskiĝis,
Kaj Li, la Plejaltulo, ĝin fortikigas».
K. Ĉiuj popoloj laŭdu la Sinjoron.

L. La Sinjoro notos, enskribante la popolojn: «Ĉi tiu tie naskiĝis».
Kaj dancante oni kantos: «Ĉiuj miaj fontoj estas en Vi».
K. Ĉiuj popoloj laŭdu la Sinjoron.

EPISTOLO (Efe 3,8-13)

L. Benu min, ho Patro.
C. La apostola legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"Al mi estis donita la graco anonci la evangelion al la paganoj."

L. Letero de la Sankta Apostolo Paŭlo al la Romanoj

Gefratoj,

al mi, kiu estas la plej malgranda el la sanktuloj,
estis donita la graco anonci la evangelion al la paganoj,
la senfundan riĉecon de Kristo
kaj klarigi, kia estas plenumo de la mistera plano,
kiu antaŭ la tempo estis kaŝita en Dio, la Kreinto de la universo.
Tiel, per la Eklezio ankaŭ la regadoj kaj la potencoj de la ĉielo
nun konas la senfinan saĝecon de Dio, kiun Li montris,
plenumante per Kristo, nia Sinjoro, sian eternan planon.
Kunigite al Kristo per nia fido al Li,
ni povas havi eblecon alproksimiĝi konfidoplene al Dio.
Pro tio mi petas, ke vi ne senfortiĝu pro miaj suferoj por vi:
ili estas via gloro.

- Jen la parolo de Dio.


K. Al Dio estu danko!

KANTO ĈE LA EVANGELIO (Luk 3,4.6) (starante)

K. Haleluja, haleluja.
Pretigu la vojon de la Eternulo,
Rektigu Liajn irejojn!.
Ĉiu karno vidos la savon de Dio.
Haleluja


EVANGELIO (Mar 1,1-8)

"Ebenigu lian irejon."

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Legado de la evangelio laŭ Marko
K. Gloro estu al Vi, Sinjoro.

C. Ĉi tiu estas la komenco de la evangelio,
la ĝoja mesaĝo de Jesuo Kristo, Filo de Dio.

En la libro de la profeto Jesaja Dio diras:


«Mi sendas mian anĝelon antaŭ Vi,
kaj li preparos vian vojon.
Li estas voĉo de krianto en la dezerto:
“Pretigu la vojon de la Sinjoro,
ebenigu lian irejon!”»

Aperis Johano la baptisto en la dezerto


kaj predikis pentofaran bapton por la pardono de la pekoj.
Kaj ili estis baptitaj de li en la rivero Jordano
konfesante siajn pekojn.
Johano estis vestita per kamelharaĵo,
kun leda zono ĉirkaŭ siaj lumboj;
li manĝadis akridojn kaj sovaĝan mielon.
Al la amaso li predikadis:
«Venas post mi tiu, kiu estas pli potenca ol mi,
antaŭ kiu mi ne estas inda
kliniĝinte malligi la rimenojn de liaj ŝuoj.
Mi vin baptis nur per akvo;
sed li vin baptos per la Sankta Spirito».

- Jen la parolo de la Sinjoro.


K. Al Kristo estu laŭdo!

POST LA EVANGELIO (Jes. 14, 1a-c; 1 Kor. 4, 5c)

K. Estas venonta la tempo de la Savanto,
kaj Liaj tagoj ne malfruos.
Jen: la Sinjoro estos kompatema,
Li disigos la tenebrojn per Sia lumo.

––– oOo –––(sidante, oni aŭskultas la homilion)

C. Laŭdata estu Jesuo Kristo.
K. Ĉiam li estu laŭdata.

UNIVERSALA PREĜO

C. Tre karaj gefratoj, kune kun ĉiuj homoj, kiuj de Dio atendas la lumon por sia vivo, ni propetu la favoron de la Sinjoro.

L. Ni preĝu kune kaj diru: “Dio, espero nia, savu nin
K. Dio, espero nia, savu nin.

L. Por la Dia popolo: cele, ke ĉiuj fideluloj sin pretigu por la alveno de la Sinjoro kun plej granda morala streĉo, vivante vivon riĉan je ĉia kristana virto: ni preĝu.
K. Dio, espero nia, savu nin.

L. Por ni, kiuj vivas en la atendo renkonti Kriston: cele, ke Ties veno inter nin estu fundamento de nia fido, de nia laboremo kaj de la engaĝiĝo al frateca vivo: ni preĝu.
K. Dio, espero nia, savu nin.

L. Por la fratoj, kiuj estas en la sufero kaj en la elprovo, por ke ili elprovu la konsolon de la Sinjoro kaj la ageman solidarecon de la fratoj: ni preĝu.
K. Dio, espero nia, savu nin.

(aliaj intencoj)KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO

C. Subtenu en ni, ho Dio, la esperon, plikreskigu nian kredon kaj nian filan amon, kaj plenigu nin per favoroj laŭ Viaj promesoj. Per Kristo nia Sinjoro.
K. Amen.

EŬKARISTIA LITURGIO

RITO DE LA PACO

C. Laŭ la instigo de la Sinjoro, antaŭ prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni interŝanĝu pacosignon.

DONACOFERO (sidante)

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi panon por ke ĝi fariĝu la korpo de Kristo, Via Filo.
K. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi vinon por ke ĝi fariĝu la sango de Kristo, Via Filo.
K. Amen

KREDO-KONFESO (starante)

C. Gefratoj, por celebri riĉrezulte la Eŭkaristion, sakramenton de unueco de la Eklezio, ni kune proklamu la katolikan kredon.

C. MI KREDAS JE UNU DIO,
C.K. la Patro ĉiopova, Kreinto de la ĉielo kaj de la tero,
de ĉiuj aĵoj videblaj kaj nevideblaj.
Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo, ununaskita Filo de Dio,
kaj el la Patro generita antaŭ ĉiuj jarcentoj.
Dio el Dio, Lumo el Lumo, Dio vera el Dio vera,
generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro:
per Kiu ĉio estas farita.
Kiu por ni homoj kaj por nia savo descendis de la ĉieloj.
Kaj per la Sankta Spirito Li enkarniĝis el Maria, la Virgulino,
kaj fariĝis homo.

Krucumita por ni sub Poncio Pilato,
Li mortis kaj estis entombigita.
La trian tagon Li resurektis laŭ la Skriboj,
ascendis al la ĉielo kaj sidas dekstre de la Patro.
Kaj Li revenos kun gloro, juĝi la vivantojn kaj la mortintojn,
kaj Lia regno estos senfina.
Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto,
kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.
Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata;
Kiu parolis per la profetoj.
Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.
Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.
Kaj mi atendas la reviviĝon de la mortintoj,
kaj la vivon en la estonta mondo.
Amen.


ORACIO PRI LA DONACOJ

C. Donu al ni, ho Dio Ĉiopova, pere de la Dia forto de ĉi tiu mistero, la eternan vivon de Kristo, Via Filo, Kiu partoprenis en nia mortemula naturo, kaj Kiu vivas kaj regas en jarcentoj da jarcentoj.
K. Amen.

PREFACO

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Leviĝu viaj koroj!
K. Ni havas ilin ĉe la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.
K. Estas inde kaj juste.

Vere estas inde kaj juste, nia devo kaj fonto de savo, ke ni ĉiam kaj ĉie danku al Vi, Sinjoro, Patro Sankta, Kiu estas Dio de kompatemo kaj anstataŭ puni preferas doneman pardonon.

En la homeco de Via Filo, Vi rekreis la homon por ke la morto ne aliformu en li Vian vivantan bildon. Estas la favoro de Via kompato, kiu nin savas: el la karno de Adamo, la peko al ni donis morton, el la karno de Kristo Via senfina amo nin restarigis al la vivo. Per ĉi tiu Via donaco, kune kun la plenĝojo de Viaj anĝelaj legiaroj, ni kunkantas la himnon de Via gloro, senfine dirante:

C.K. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj.
Plenas de Via gloro la ĉielo kaj la tero. Hosana en la altoj!
Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!


(oni surgenuiĝu)

C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ĉiu sankteco. Ni petas do:
sanktigu ĉi tiujn donacojn per la roso de Via Spirito, por ke ili fariĝu por ni la Korpo + kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo.

Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono, Li prenis la panon kaj dankante rompis kaj donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj manĝu el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas mia korpo, kiu por vi estos oferdonata.

Simile post la vespermanĝo, prenante ankaŭ la kalikon kaj denove dankante, Li donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj trinku el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas la kaliko de mia sango, de la nova kaj eterna testamento, kiu por vi kaj por multaj estos verŝata por forigo de la pekoj. Faru tion je mia rememoro.

ANAMNEZO

C. Jen la mistero de la kredo!
K. Ni anoncas Vian morton, Sinjoro, kaj konfesas Vian resurekton, ĝis kiam Vi revenos en gloro.

C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al Vi, Sinjoro, la panon de vivo kaj la kalikon de la savo, dankante, ke Vi konsideris nin indaj stari antaŭ Vi kaj servi al Vi. Kaj humile ni petegas ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo, ni unuiĝu per la Sankta Spirito.

Rememoru, Sinjoro, Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo kaj perfektigu ĝin en la karitato kune kun nia Papo ........nia Episkopo ......., kaj la tuta klerikaro.

Memoru ankaŭ niajn gefratojn, kiuj endormiĝis en la espero pri la resurekto, kaj ĉiujn, kiuj mortis en Via kompato; kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizaĝo.

Kompatu nin ĉiujn, ni petas, ke kun la beata Dipatrino virga Maria,kun la beata Jozefo, ŝia fianĉo, kun la beataj apostoloj kaj kun ĉiuj sanktuloj, kiuj surtere plaĉis al Vi, ni meritu partopreni la eternan vivon, laŭdi kaj glori Vin.

Per Via Filo Jesuo Kristo.

Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo, al Vi, Dio Patro ĉiopova, en unueco kun la Sankta Spirito, estu ĉiu honoro kaj gloro eterne.


K. Amen.

RITO DE KOMUNIO

JE LA DISPECIGO DE LA PANO (kp. Zeĥ. 14, 5.7)

K. Jen: la Sinjoro venas, kaj ĉiuj Liaj sanktuloj kun Li;
kaj estos en tiu tago granda lumo.


C. Gvidataj de la Spirito de Jesuo kaj lumigataj de la saĝo evangelia,
ni kuraĝas diri:

C.K. PATRO NIA, Kiu estas en la ĉielo, sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno. Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ
kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.


C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ĉiuj malbonoj; donu favore pacon en niaj tagoj, por ke, helpitaj de Via kompato, ni estu ĉiam liberaj de la peko kaj sekuraj kontraŭ ĉiu danĝero, atendante la beatan esperon kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.
K. Ĉar Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.

C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apostoloj: "Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi", ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio; kaj degnu laŭ Via volo pacigi kaj unuigi ĝin. Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.
K. Amen.

C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ĉiam.
K. Kaj kun via Spirito.

C. Jen la Ŝafido de Dio,
jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.
Beataj la alvokitaj al la festeno de la Ŝafido.

C.K. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton,
sed diru nur unu vorton kaj resaniĝos mia animo.


(Tiam la celebranto prenas la patenon aŭ hostiujon, iras al komuniiĝontoj kaj montras al ĉiu el ili hostion iom levitan, dirante:)

C. La korpo de Kristo.

(La komuniiĝanto respondas:) Amen.

KOMUNIA ANTIFONO (kp. Jes. 40, 1; 41, 14)

K. "Konsolu, konsolu mian popolon
- diras via Dio –
Ne timu, Mi estas via helpo, via Elaĉetinto."


ORACIO (starante)

C. Ni preĝu: (silenta momento)
La forto, kiun ni ricevis en Viaj misteroj, ho Ĉiopova Dio, nin helpu regi nian egoismon kaj plifirmigu en ni la deziron je Via regno. Per Kristo nia Sinjoro.
K. Amen.

KONKLUDAJ RITOJ

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via Spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

C. Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro † kaj la Filo † kaj la Sankta † Spirito.
K. Amen.

C. Ni foriru en paco.
K. En la nomo de Kristo.
Elŝuti 43 Kb.


Elŝuti 43 Kb.