Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1a dimanĉo de advento (La alveno de la Sinjoro) vespera vigila liturgio

Elŝuti 58.36 Kb.

1a dimanĉo de advento (La alveno de la Sinjoro) vespera vigila liturgio
Dato07.11.2017
Grandeco58.36 Kb.

Elŝuti 58.36 Kb.

1.a de Advento – jaro A – N.L.A.

1a DIMANĈO DE ADVENTO

(La alveno de la Sinjoro)

VESPERA VIGILA LITURGIO

ENIRA ANTIFONO (Ps. 24 (25), 5.3b) (starante)

K. Al vi, Sinjoro, mi levas mian animon. Mia Dio, en vi mi fidas.
Mi ne spertu disreviĝon! Ne mokos min miaj malamikoj,
Ĉar neniu el tiuj, kiuj esperas en Vi, hontos.


C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.
K. Amen.

EVANGELIO DE LA RESUREKTO (Mar 16, 9-16)

C. Anonco de la Resurekto de Nia Sinjoro Jesuo Kristo laŭ Marko.

Leviĝinte frue en la unua tago post la sabato, la Sinjoro aperis unue al Maria Magdalena, el kiu li elpelis sep demonojn. Ŝi iris, kaj sciigis ĝin al la homoj, kiuj estis kun li, dum ili malĝojis kaj ploris. Kaj aŭdinte, ke li vivas kaj estas vidita de ŝi, ili ne kredis. Post tio, li aperis sub alia formo al du el ili, dum ili piediris en la kamparon. Kaj foririnte, ili sciigis al la aliaj, kaj ankaŭ ili ne kredis. Fine li aperis al la Dek-unu, dum ili sidis ĉe manĝo, kaj riproĉis ilian nekredemon kaj kor-obstinon, ĉar ili ne kredis tiujn, kiuj vidis lin leviĝintan. Kaj li diris al ili: «Iru en la tutan mondon, kaj prediku la evangelion al ĉiu kreitaĵo. Kiu kredos kaj estos baptita, tiu estos savita; sed kiu ne kredos, tiu estos kondamnita».C. Kristo Sinjoro resurektis
K. Al Dio estu danko

JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO

C. Ni preĝu. (silenta momento)

Ho pardonema Dio, kiu en via Ununaskito nin renaskigis kreitaĵoj novaj, rigardu al la faritaĵo de via granda amo, kaj igu nin puraj de ĉia peko-ma­kulo, dum ni atendas vian Filon, nian Sinjoron kaj nian Dion, kiu vivas kaj regas kun vi en unueco kun la Sankta Spirito, Dio en jarcentoj da jarcentoj.
K. Amen.

LITURGIO DE LA PAROLO

LEGAĴO (Jes 51, 4-8) (sidante)

L. Benu min, ho Patro.
C. La profeta legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"La ĉieloj disneniiĝos kaj mia savo restos eterne"

L. Legado de Profeto Jesaja

Tiel diras la Sinjoro Dio: «Atentu min, ho mia popolo, kaj vi, mia gento, aŭskultu min; ĉar instruo eliros el mi, kaj mian leĝon mi starigos kiel lumon por la popoloj.

Proksima estas mia justeco, montriĝos mia savo, miaj brakoj regos la popolojn. Al mi esperas la insuloj kaj fidas mian brakon.

Levu al la ĉielo viajn okulojn, kaj rigardu la teron malsupre; ĉar la ĉielo disneniiĝos kiel fumo, kaj la tero elfrotiĝos kiel vesto, kaj ĝiaj loĝantoj mortos kiel kuloj.

Sed mia savo restos eterne, kaj mia justico ne difektiĝos. Aŭskultu min, vi, kiuj konas la justecon, popolo, havanta mian leĝon en sia koro: ne timu ofendon de homoj, kaj de iliaj insultoj ne senkuraĝiĝu; ĉar tineoj tramanĝos ilin kiel veston, kaj vermoj tramanĝos ilin kiel lanaĵon; sed mia justeco restos eterne, kaj mia savo por ĉiuj generacioj».

- Jen la parolo de Dio.


K. Al Dio estu danko!

PSALMO (Ps. 49 (50))

L. Venas nia Dio, venas kaj sin montriĝas.
K. Venas nia Dio, venas kaj sin montriĝas.

L. La Sinjoro, Dio de la dioj, ekparolas,
vokas la teron de oriento ĝis okcidento.
El Cion, la perfektaĵo de beleco,
Dio ekbrilis.


K. Venas nia Dio, venas kaj sin montriĝas.

L. Nia Dio venas kaj ne silentas;
fajro ekstermanta estas antaŭ li,
ĉirkaŭ li estas granda ŝtormo.
li vokas la ĉielon desupre
kaj la teron, por juĝi sian popolon:


K. Venas nia Dio, venas kaj sin montriĝas.

L. «Antaŭ mi kolektu niajn fidelulojn,
kiuj faris kun mi interligon
ĉe oferdono
».
La ĉieloj proklamis lian justecon,
ĉar Dio estas la juĝanto.


K. Venas nia Dio, venas kaj sin montriĝas.

EPISTOLO (2 Tes 2, 1-14)

L. Benu min, ho Patro.
C. La apostola legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"Antaŭe devus esti malkaŝita la filo de la pereo, kiun la Sinjoro Jesuo detruos per la spiro de sia buŝo"

L. Dua letero de la Sankta Apostolo Paŭlo al la Tesalonikanoj

Koncerne la alvenon de nia Sinjoro Jesuo Kristo kaj nian alkolektiĝon al li, ni petegas vin, fratoj, ke vi ne fariĝu facile skueblaj mense, kaj ne konsterniĝu, nek per spirito, nek per parolo, nek per letero ŝajnigita kiel nia, kvazaŭ la tago de la Sinjoro jam apudestus.

Neniu vin trompu iamaniere! Ĉar nepre antaŭe okazos la apostateco, kaj malkaŝiĝos la homo de peko, la filo de pereo, tiu, kiu levas sin super ĉion, kion oni nomas kaj adoras kiel Diontiel, ke li sidas en la templo de Dio, elmontrante sin, kvazaŭ li estas Dio.

Ĉu vi ne memoras, ke mi diris tion al vi, dum mi estis kun vi? Kaj nun vi scias, kio malhelpas lin, por ke li malkaŝiĝu nur siatempe. La mistero de maljusteco jam energias; sed necesas, ke estos formovita la malhelpanto, kiu ankoraŭ restas. Tiam malkaŝiĝos la maljustulo, kaj la Sinjoro Jesuo lin detruos per la spiro de sia buŝo kaj neniigos per la apero de sia alveno.La alveno de la maljustulo estas pro la energio de Satano kun ĉia potenco kaj kun signoj kaj mensogaj mirindaĵoj, kun ĉia trompo de maljusteco damaĝe al tiuj, kiuj ne akceptis la amon al la vero por esti savitaj. Pro tio Dio sendas al ili energion de eraro, tiel, ke ili kredos la mensogon kaj ke estu juĝataj ĉiuj, kiuj ne kredis la veron, sed trovis plezuron en la maljusteco.

Sed ni devas ĉiam danki Dion pro vi, fratoj, amataj de la Sinjoro, pro tio, ke Dio vin elektis de la komenco al savo pere de la Spirito sanktiganta kaj de la kredo al la vero. Al ĉi tio li vin vokis per nia evangelio, por la akiro de la gloro de nia Sinjoro Jesuo Kristo.

- Jen la parolo de Dio.


K. Al Dio estu danko!

KANTO ĈE LA EVANGELIO (starante)

K. Haleluja, haleluja.
La Sinjoro venos kaj sin montros;
nia Dio ne malfruigos sian alvenon.
Haleluja


EVANGELIO (Mar 24, 1-31)

"Oni vidos la Filon de homo, venantan en la nuboj de la ĉielo"

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Legado de la evangelio laŭ Mateo
K. Gloro estu al Vi, Sinjoro.

C. En tiu tempo. Dum Jesuo, elirinte de la templo, ekforiris, liaj disĉiploj venis al li, por montri al li la konstruaĵojn de la templo. Li responde diris al ili: «Ĉu vi ne vidas ĉion tion? vere mi diras al vi: Ne estos lasita ĉi tie ŝtono sur ŝtono, kiu ne estos deĵetita».

Dum ili sidis sur la monto Olivarba, la disĉiploj venis aparte al li, dirante: «Diru al ni, kiam tio estos, kaj kio estos la signo de via alesto kaj de la finiĝo de la mondo». Jesuo, respondis al ili: «Gardu vin, ke neniu vin forlogu. Ĉar multaj venos en mia nomo, dirante: mi estas la Kristo; kaj ili forlogos multajn. Kaj vi aŭdos pri militoj kaj famoj de militoj. Zorgu, ke vi ne maltrankviliĝu; ĉar tio devas okazi; sed ankoraŭ ne estas la fino. Ĉar leviĝos nacio kontraŭ nacion, kaj regno kontraŭ regnon; estos malsatoj kaj tertremoj en diversaj lokoj. Sed ĉio tio estas komenco de suferoj.

Tiam oni transdonos vin al afliktado, kaj mortigos vin; kaj vi estos malamataj de ĉiuj nacioj pro mia nomo. Tiam multaj ofendiĝos, kaj perfidos unu la alian, kaj malamos unu la alian. Multaj falsaj profetoj leviĝos, kaj forlogos multajn; pro la multobligo de maljusteco, la amo de la plimulto malvarmiĝos. Sed kiu persistos ĝis la fino, tiu estos savita. Ĉi tiu evangelio de la Regno estos predikita tra la tuta mondo, kiel atesto al ĉiuj nacioj; kaj tiam venos la fino. Kiam do vi vidos sur la sankta loko la abomenindaĵon de dezerteco, pri kiu parolis la profeto Daniel, ‒ la leganto komprenu ‒ tiam tiuj, kiuj estas en Judujo, forkuru al la montoj, kiu estas sur la tegmento, tiu ne malsupreniru, por preni ion el sia domo, kaj kiu estas sur la kampo, tiu ne revenu, por preni sian mantelon. En tiuj tagoj, ve al la gravedulinoj kaj al la suĉigantinoj!

Preĝu, ke via forkurado ne estu en vintro nek en sabato. Ĉar tiam estos granda aflikto tia, kia ne estis de la komenco de la mondo ĝis nun, nek iam estos. Kaj se tiuj tagoj ne estus mallongigitaj, neniu estus savita; sed pro la elektitoj tiuj tagoj estos mallongigitaj.

Tiam se iu diros al vi: “Jen ĉi tie la Kristo”, aŭ: “Tie”, ne kredu; ĉar leviĝos falsaj kristoj kaj falsaj profetoj kaj faros grandajn signojn kaj miraklojn, tiel ke ili forlogus, se eble, eĉ la elektitojn. Jen mi antaŭdiris al vi.

Se do oni diros al vi: “Jen li estas en la dezerto”, ne eliru; aŭ: “Jen li estas hejme”, ne kredu. Ĉar kiel la fulmo venas el la oriento kaj montriĝas ĝis la okcidento, tiel ankaŭ estos la alesto de la Filo de homo. Kie ajn estos la kadavro, tien kolektiĝos la agloj.

Tuj post la aflikto de tiuj tagoj “la suno mallumiĝos, la luno plu ne donos sian lumon, la steloj falos el la ĉielo, kaj la potencoj de la ĉielo ŝanceliĝos”.

Tiam aperos sur la ĉielo la signo de la Filo de homo, kaj tiam ploros ĉiuj gentoj de la tero, kaj oni vidos la Filon de homo, venantan en la nuboj de la ĉielo kun potenco kaj granda gloro. Li elsendos siajn anĝelojn kun granda sono de trumpeto, kaj ili kolektos liajn elektitojn el la kvar ventoj, el unu limo ĝis la alia limo de la ĉielo».

- Jen la parolo de la Sinjoro.
K. Al Kristo estu laŭdo!

--- oOo ---

C. Laŭdata estu Jesuo Kristo.
K. Ĉiam li estu laŭdata.

(sidante, oni aŭskultas la homilion)

POST LA EVANGELIO (Kp. Mt. 24, 27; 25, 13; 26, 41)

K. Kiel fulmobrilo de oriento al okcidento,
tia estos la reveno de la Filo de l' homo.
Restu vekantaj ĉiuj, kaj preĝu:
vi scias nek pri la tago nek pri la horo,
kiam nia Sinjoro ĉesigos la mondon.


UNIVERSALA PREĜO

C. Gefratoj, kun la certeco esti elaŭditaj, ni adresu niajn petegojn al Kristo, Suno de justeco, neniam subiranta, por ke, reveninte en la gloro, li trovu nin viglaj en la preĝo kaj pretaj akcepti lin.

L. Ni preĝu kune kaj diru: “Venu, Sinjoro Jesuo”
K. Venu, Sinjoro Jesuo

L. Por la Eklezio, por ke ĝi povu vivi ĝoje kaj persiste inter la elprovoj de la mondo kaj estu dankema por la multenombraj donacoj de vi ricevitaj,
ni preĝas al vi:
K. Venu, Sinjoro Jesuo

L. Por la Respondeculoj de la Nacioj, por ke inspiritaj de aŭtentika servemo, klopodu al la komuna bono, ni preĝas al vi:
K. Venu, Sinjoro Jesuo

L. Por ni ĉiuj, por ke ni restu kune kun la Sinjoro, kiu iam venos al ni kiel nia juĝisto kaj kiel juĝisto de la tuta historio, ni preĝas al vi:
K. Venu, Sinjoro Jesuo

(aliaj intencoj)KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO

C. Ho Dio, reveku vian potencon kaj venu: forpuŝu la atakojn de la malbono kaj subtenu la Eklezion, kiu fidas en via pardonemo. Per Kristo nia Sinjoro.
K. Amen.

EŬKARISTIA LITURGIO

RITO DE LA PACO

C. Laŭ la instigo de la Sinjoro, antaŭ prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni interŝanĝu pacosignon.

DONACOFERO (sidante)

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi panon por ke ĝi fariĝu la korpo de Kristo, Via Filo.
K. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi vinon por ke ĝi fariĝu la sango de Kristo, Via Filo.
K. Amen

KREDO-KONFESO (starante)

C. Gefratoj, vokitaj por partopreni je la sama pano kaj je la sama kaliko, en komunio kun la tuta katolika Eklezio, ni kune konfesu nian kredon.

C. MI KREDAS JE UNU DIO,
C.K. la Patro ĉiopova, Kreinto de la ĉielo kaj de la tero, de ĉiuj aĵoj videblaj kaj nevideblaj. Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo, ununaskita Filo de Dio, kaj el la Patro generita antaŭ ĉiuj jarcentoj.
Dio el Dio, Lumo el Lumo, Dio vera el Dio vera,
generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro: per Kiu ĉio estas farita. Kiu por ni homoj kaj por nia savo descendis de la ĉieloj. Kaj per la Sankta Spirito Li enkarniĝis el Maria, la Virgulino, kaj fariĝis homo. Krucumita por ni sub Poncio Pilato, Li mortis kaj estis entombigita.La trian tagon Li resurektis laŭ la Skriboj, ascendis al la ĉielo kaj sidas dekstre de la Patro. Kaj Li revenos kun gloro, juĝi la vivantojn kaj la mortintojn,
kaj Lia regno estos senfina.
Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto, kiu devenas de la Patro kaj de la Filo. Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata; Kiu parolis per la profetoj.
Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.
Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.
Kaj mi atendas la reviviĝon de la mortintoj,
kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.


ORACIO PRI LA DONACOJ

C. Akceptu, ho Dio, la oferon, kiun ni prezentas al vi, por ke ĝi plikreskigu nian sindonemon al vi kaj plenumu nian savon. Per Kristo nia Sinjoro.
K. Amen.

PREFACO

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Leviĝu viaj koroj!
K. Ni havas ilin ĉe la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.
K. Estas inde kaj juste.

C. Vere estas inde kaj juste, ĝuste kaj save, ke ni ĉiam kaj ĉie danku al vi, Patro sankta kaj ĉiopova, per Kristo, nia Sinjoro. Per sia unua veno en la humileco de ia homa naturo, li plenumis la promeson donitan ekde la pratempo, kaj malfermis al ni la vojon al la eterna savo; kiam li denove venos kun la dia majesto, ni glorplene ricevos la promesitajn bonojn, kiujn nun ni kuraĝas esperi kun vigla atendo. Kun ĉi tiu fido, kunigitaj kun la ĥoro la anĝeloj, ni ĝoje kunkantas la himnon de via gloro:

C.K. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj.
Plenas de via gloro la ĉielo kaj la tero. Hosana en la altoj!
Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!


(oni surgenuiĝu)

C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ĉiu sankteco. Ni petas do: sanktigu ĉi tiujn donacojn per la roso de Via Spirito, por ke ili fariĝu por ni la Korpo kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo. Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono, Li prenis la panon kaj dankante rompis kaj donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj manĝu el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas mia korpo, kiu por vi estos oferdonata.

Simile post la vespermanĝo, prenante ankaŭ la kalikon kaj denove dankante, Li donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj trinku el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas la kaliko de mia sango, de la nova kaj eterna testamento, kiu por vi kaj por ĉiuj estos verŝata por forigo de la pekoj. Faru tion je mia rememoro.ANAMNEZO

C. Jen la mistero de la kredo!
K. Ni anoncas Vian morton, Sinjoro, kaj konfesas Vian resurekton, ĝis kiam Vi revenos en gloro.

C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al Vi, Sinjoro, la panon de vivo kaj la kalikon de la savo, dankante, ke Vi konsideris nin indaj stari antaŭ Vi kaj servi al Vi. Kaj humile ni petegas ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo, ni unuiĝu per la Sankta Spirito. Rememoru, Sinjoro, Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo kaj perfektigu ĝin en la karitato kune kun nia Papo . . . .. . . . . . . nia Episkopo . . . . . . . . ., kaj la tuta klerikaro. Memoru ankaŭ niajn gefratojn, kiuj endor­miĝis en la espero pri la resurekto, kaj ĉiujn, kiuj mortis en Via kompato; kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizaĝo. Kompatu nin ĉiujn, ni petas, ke kun la beata Dipatrino virga Maria, kun la beata Jozefo, ŝia fianĉo, kun la beataj apostoloj kaj kun ĉiuj sanktuloj, kiuj surtere plaĉis al Vi, ni meritu partopreni la eternan vivon, laŭdi kaj glori Vin. Per Via Filo Jesuo Kristo.

Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo, al Vi, Dio Patro ĉiopova, en unueco kun la Sankta Spirito, estu ĉiu honoro kaj gloro eterne.


K. Amen.

RITO DE KOMUNIO

JE LA DISPECIGO DE LA PANO (Jes. 40, 10a.11)

K. Jen: la Sinjoro Dio venas kun potenco. Kiel paŝtisto li paŝtos siajn ŝafaron, per sia mano arigos la ŝafidojn, kaj tenos ilin en siaj brakoj.

C. Levante la manojn al la Patro, kiu estas en la ĉieloj kaj lasante, ke nin gvidu la Sankta Spirito, kiu preĝas en ni kaj por ni, ni kune diru la preĝon, kiun Jesuo mem al ni instruis:

C.K. PATRO NIA, Kiu estas en la ĉielo, sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno. Fariĝu Via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.


(Kun etenditaj manoj, la celebranto daŭrigas:)

C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ĉiuj malbonoj; donu favore pacon en niaj tagoj, por ke, helpitaj de Via kompato, ni estu ĉiam liberaj de la peko kaj sekuraj kontraŭ ĉiu danĝero, atendante la beatan esperon kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.
K. Ĉar Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.

C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apostoloj: "Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi", ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio; kaj degnu laŭ Via volo pacigi kaj unuigi ĝin. Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.
K. Amen.

C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ĉiam.
K. Kaj kun via Spirito.

C. Jen la Ŝafido de Dio, jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.
Beataj la alvokitaj al la festeno de la Ŝafido.

C.K. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton,
sed diru nur unu vorton kaj resaniĝos mia animo.


KOMUNIA ANTIFONO (Jes. 49, 13)

K. Ĝoju, ho ĉieloj; ĝojegu, ho tero; ĝojkriu, ho montoj,
ĉar la Sinjoro konsolas Sian popolon,
per sia mano arigos la ŝafidojn,
kaj sentas kompaton al la malfeliĉuloj.

ORACIO (starante)

C. Ni preĝu: (silenta momento)
Ricevinte viajn donacojn de graco, ni petas al vi, Ĉiopova Dio, ke kresku en ni, pro la daŭra partopreno en via festeno, la frukto de nia savo. Per Kristo nia Sinjoro.
K. Amen.

KONKLUDAJ RITOJ

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via Spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

C. Kliniĝu por la beno.

Dio ĉiopova kaj kompatema, kiu al vi donas la gracon memori en la kredo la unuan venon de lia Filo kaj atendi plenespere lian gloran adventon, vin nun sanktigu per la lumo de lia vizito, kaj vin plenigu per sia beno.K. Amen.

C. En la irado dum ĉi tiu vivo, Dio igu vin firmaj en la kredo, ĝojaj en la espero, agemaj en la karitato.

K. Amen.

C. Vi, kiuj ĝojas pro la veno de nia Elaĉetinto, povu ĝui la eternan feliĉon kiam li venos gloroplena.

K. Amen.

C. Kaj la beno de Dio ĉiopova, la Patro † kaj la Filo † kaj la Sankta † Spirito, descendu sur vin kaj ĉe vi restu ĉiam.

K. Amen.

C. Ni foriru en paco.
K. En la nomo de Kristo.Elŝuti 58.36 Kb.


Elŝuti 58.36 Kb.