Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1 Kolektiĝas pacaj batalantoj

Elŝuti 0.65 Mb.

1 Kolektiĝas pacaj batalantoj
paĝo28/30
Dato14.03.2017
Grandeco0.65 Mb.

Elŝuti 0.65 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

3. Kongresoj pri Esperanto.


Ĉiu jaro esperanta universala kongreso estas organizita de UEA. Kiel ni vidis en tiu libro, la Volapuko ne staris dum la testo de internacia kongresoj. Esperanto, kontraŭe, ĝi faris salton antaŭen ek la unua Kongreso Bulonjo-sur-Mer en 1905 kaj ĉiuj, kiuj sekvis.
Estas ĝuste en tiuj rektaj homa kontakto, tio estas diri la granda bezono de Esperanto kaj ĝia praktika valoro.

Estas efektive, ke Esperanto konsideras sin kiel apartenantaj al la sama familio. Ekzistas inter ili profunda senco de konfido kaj solidareco pro tio dum lia vojaĝo Esperanto estas certa ankoraŭ, esti akceptita kun malfermitaj brakoj de aliaj Esperanto el la fremda lando kie li eniras.

 Necesas esti ĉeestita al tiuj alvenantoj al la ejo de la kongreso, grupoj da kamaradoj, kiuj vidis ilin post unu jaro aŭ plus kiuj revidi, al Parizo, al Stockholm aŭ al Vieno. Kiu impeto kiu puŝas sin, unu la aliaj tiam ili ne konas sin, ili neniam vidi, ne estas de la samlando ?

Ekde kelkaj jaroj, la komitatoj de la Kongresa organizado …ankaŭ antaŭkalkulas « postkongrese ». En turista medio ne fore, la partoprenantoj povas dank’ al favoreblaj ekonimikaj kondiĉoj, profitas dank’ al iliaj libertempo kaj daŭrigi amikaj rilatoj naskiĝis dum la postsamajno.

Kaj, kiam alvenas la fino de iliaj restado oni forlasas sin unu la aliaj kun bedaŭro, sed kun la espero revidi sin proksima, ĉu al Londono, Amsterdamo, Oslo aŭ Belgrado.

Krom la kongresoj organizitaj de diversaj asocioj, la esperantistoj havas la eblecon renkonti, en la kultura, aŭ simple turistika, dum la esperanaj seminarioj celo ankaŭ en Danemarko, en Yougoslavio,en Francujo. La esperant-instruistoj aĉetis, restoris, transformis Gresillon kastelon apud Beaugé en Maine-et-Loire. La kastelo kaj ĝia parko povas akcepti Pasko kaj dum la tuta aŭtuno cento da vizitantoj. _

Ekde tiam ĝis nun, ĉiu jaro, Kongreso kunvenis en urbo en Eŭropo aŭ aliloke, krom dum periodo de la du mondmilitoj.
Je la sama tempo, la lingvo riĉigis, riĉigas, kreskas ĉie tra la tuta mondo kaj fariĝas pli subtila. Kiam oni faras statistikoj tra la mondo, oni konstatas , ke ĉie en la mondo estas homoj kiuj sciparolas Esperanton.

4. Esperanto kontraŭ la intrenaciaj organismoj de Unuaĝinta Nacio.

a. Rezolucioj de UNESKO48.


Jen du okazoj la Ĝenerala Konferenco de UNESKO akceptis specialan rezolucion dediĉitan al Esperanto. Tiu de la 4-a Ĝenerala Konferenco (Montevideo 1954) rezultis el kelkjara kampanjo kunordigita de UEA, precipe de ĝia estrarano Ivo Lapema. La rezolucio pri la jubileo Jaro, akceptas de la 23-a Ĝenerala Konferenco (Sofio 1985), estis la frukto de tridekjara kunlaboro kaj bonaj kontaktoj de kelkaj naciaj delegacioj. Kune la du rezolucioj konsistigas la plej klaran agnoskon de la valoro de Esperanto fare de grava interŝata organizaĵo.

IV.1.4.422 La Ĝenerala Konferenco, diskutinte la Raporton de la Ĝenerala Direktoro pri la Internacia Peticio favora al Esperanto.

IV.1.4.4221 Notas la rezultojn atingitajn per Esperanto sur la kampo de internaciaj interlektaj interŝanĝoj kaj por la proksimigo de la popoloj de la mondo.

IV. 1.4.4222 Rekonas, ke tiuj rezultoj respondas al la celoj kaj idealoj de Unesko ;

IV.1.4.4223 Notas, ke pluraj ŝatoj-membroj informis pri sia preteco enkonduki aŭ ampliksigi la instruadon de Esperanto en siaj lernejoj aŭ superaj edukaj institucioj, kaj petas tiujn Ŝtatojn-membrojn informadi la Ĝenerala Direktoron pri la rezultoj atingitaj sur tiu kampo,

IV. 1.4.4224 Komisias la Ĝeneran Direktoron sekvi la kurantan evoluon en la uzado de Esperanto en scienco, edukado kaj kulturo, kaj tiucele kunlabori kun Universala Esperanto-Asocio en aferoj koncernantaj ambaŭ organizaĵojn.


  1. Ĝenerala Konferenco de Unesko, Montevideo, 1954

Konsiderante, ke ĝi en sia sesio de 1954, okazinta en Montevideo, per rezolucio IV.1.4.4221-4224 notis la rezultojn, atingitajn pere de la internacia lingvo Esperanto sur la kampo de internaciaj interlektaj interŝanĝoj kaj reciproka kompreniĝo inter la popoloj de la mondo, kaj rekonis, ke tiuj kongruas kun la celoj kaj idealoj de Unesko.

Memorigante, ke Esperanto intertempe faris konsiderindan progreson kiel ilo de kompreniĝo inter popoloj kaj kulturoj de malsamaj landoj, penetrante en la plimulton de la regionoj de la mondo kaj la plimulton de la homaj agadoj.

Rekontante la grandajn eblecojn, kiujn Esperanto prezentas por la internacia kompreniĝo kaj la komunikado inter popoloj de malsamaj naciecoj.

Notante la tre gravan kontribuon de la Esperanto-movado, kaj precipe de Universala Esperanto-Asocio, al la disvastigado de informoj pri la agado de Unesko, same kiel ĝian partoprenon en tiu agado.

Konscia pri la fakto, ke en 1987 oni festos la centjariĝon de la ekzisto de Esperanto.

1.Gratulas la Esperanton-movadon okaze de ĝia centa datreveno.

2.Petas la Ĝeneralan Direktoron daŭre sekvi kun atento la evoluon de Esperanto kiel rimedo por plibonigi la komprenon inter malsamaj nacioj kaj kulturoj

3.Invitas la Ŝatojn-Membrojn marki la centjariĝon de Esperanto per konvenaj aranĝoj, deklaroj, eldono de specialaj poŝtmarkoj kaj simile, kaj instigi al enkonduko de studprogramo pri la lingvo-problemo kaj pri Esperanto en siaj lernejo kaj siaj institucioj de super edukado.

4.Rekomendas al la internaciaj neregistaraj organizaĵoj aliĝi al la festado de la centjariĝo de Esperanto kaj pristudi la eblon utiligi Esperanton kiel rimedon por disvastigi inter siaj membroj ĉiajn informojn, inkluzive de tiuj pri la agado de Unesko.


c. Ĝenerala Konferenco de Unesko, Sofio, 1985.


Grava rekono: en du okazoj (1954 kaj 1985) UNESKO rekonis la avantaĝojn de la lingvo -Esperanto kaj, per du rezolucioj, invitis ŝtatojn membrojn inici la enkondukon de studprogramo pri la problemo de la lingvoj kaj pri Esperanto en la lernejoj.

Gvidlinioj por informado.

Celoj

* Konsciigi la publikon pri la problemoj en la nuna internacia lingva ordo.

Ĉia informado pri Esperanto estas senperspektiva, se la celgrupo ne konscias pri ekzisto de lingva neegaleco kaj la nedemokratieco de la nuna internacia lingva ordo. La nuna celo de la informado devas sekve esti ke la ĝenerala publiko malkovru la fundamentan nedemokratiecon de kumunika sistemo, kiu tutvive privilegas iujn sed postulas de aliaj jaroj da penoj por atingi tamen malperfekta lingvoscio. En la strebado estigi diskuton pri lingva egaleco kaj lingvaj rajtoj troveblas multajn potencialas aliancanojn kun similaj celoj. Ekzistas multajn sciencajn verkojn pri la efikoj de lingva neegaleco je tutmonda, loka kaj individua niveloj. Indas, ke responculojn pri informado bone transtudu la temon. Por ŝanĝi la realaĵoj necesas unue ĝisfunde ekkoni ilin.* Konsciigi la publikon pri la ekzisto kaj funkciado de Esperanto

Esperanto estas unika fenomeno, kaj antaŭ ĉio necesas ke la esperantistoj mem plene konsciu pri tio. Ĉiu esperantisto povas rakonti pri personaj spertoj, kiuj ofte estas tute neimageblaj al eksteruloj. Konkretaj travivaĵoj kaj veraj homoj el foraj landoj estas la plej konvenka rimedo por atentigi la publikon pri la ekzisto de tiu fenomeno. Gravas ja ke la informado ne estu tro abstrakta: imponi povas personaj riĉiĝoj pere de Esperanto, emociaj kaj intelektaj. Informado pri Esperanto devas unuavice esti ĝuste informado ne propagando. En informado ĉefan rolon havu verajn informojn, ne sloganoj (« Lingvo de paco kaj amikeco », « ĉies dua lingvo » ktp). Ne ĉiu volas lerni Esperanton, sed multo estas atingita, se oni sukcesas konsciigi pli vastan publikon pri tio, ke Esperanto estas vera vivanta lingvo kun parolkomunumo kiu ampleksas la tutan mondon, lingvokomunumo en kiu ĉiu ano povas senti sin plenrajta membro. Jam tio estas revelacio por la plej multaj homoj. Por efike informi pri la ekzisto kaj funkciado de Esperanto necesas ke la esperantistoj mem pli profunde konu la fenomenon - Esperanton, kaj sekve pli kuraĝe argumentu kontraŭ eraraj prezentoj.* Proponi Esperanton kiel solvon en konkretaj situacioj.

Nur post kiam la unuaj du celoj estas almenaŭ parte atingitaj, eblas serioza proponi uzon de Esperanto kiel solvon en iuj konkretaj situacioj. Necesas ĉiam konscii , ke Esperanto ne estas magia bastoneto, kiu per unu frapo povus forigi ĉiujn problemojn de lingva neegaleco. Antaŭ ol proponi Esperanta en konkreta situacio, necesas ĝifunde pripensi kiun precizan rolon Esperanto povus havi, kiaj estus la avantaĝoj kaj malavantaĝoj, kaj kial estos la argumentoj de la kontraŭuloj. Sed en kazoj kie la avantaĝoj estas klaraj kaj la kontraŭargumentoj facile refuteblaj, oni kuraĝe faru sian proponon aŭ, se eble, simple ekuzu Esperanton.* Kuraĝiigi al lernado de Esperanto.

Lerni Esperanton volos unuavice homoj kiuj konsias pri la problemoj en la nuntempa internacia lingva ordo aŭ sentas sin altirataj de la tutmonda egaleca lingvokomunumo de la Esperanto-parolantoj. Sekve la plej bona maniero varbi kursanojn estas konsciigi la publikon pri la ekzisto de lingva neegaleco kaj pri la ekzisto de tutmonda, egalece funkcianta lingvo komunumo, en kiu ĉiuj bonvenas. Malmultaj deziros eklerni Esperanton nur pro tio ke ĝi estas relative facile lingvo. Ne la gramatikaj detaloj sed la fakto ke ĉiu povas igi Esperanton sia propra lingvo, igas ĝin unika kaj lerninda.


d. Rimedoj.


Je la nivelo de UEA.

Unuavicaj celgrupoj : Landaj asocioj de UEA : internacie agantaj, influkapablaj organizaĵoj kaj individuoj kiuj jam interesiĝas pri lingvaj rajtoj, organizaĵoj kaj medioj kie aktualiĝas demandoj pri egaleca komunikado ; la informita ĝenerala publiko tutmonde, sed aparte en landoj kie ne ekzistas organizita Esperanto – movado.Taskoj : Gvidado de la informa agado je landa nivelo ; kontaktoj kun internaciaj organiaĵoj kaj laŭeble informado rekte al la mondpubliko ; ĝenerala informado en regionoj sen organizita movado.

Por subteni la informan agadon je landa nivelo ; la informa fako de UEA strebu regule disponigi al la landaj asocioj gazetaraj komunikadojn kaj pretajn modelajn artikolojn facile tradukeblajn kaj adapteblajn al lokaj cirkonstancoj. UEA ankaŭ strebu disponigi en siaj interretaj paĝoj koncizajn respondojn al oftaj demandoj pri Esperanto kaj kolekton de modelaj informiloj diverslingvaj. Ĉe internaciaj organizaĵoj UEA unuavice flegu la rilatojn, informu pri la esperantista agado kiu konformas kun la celoj de la koncernaj organizaĵoj kaj tiel montru la utilon de pluaj kaj pliaj kontaktoj por ambaŭ partioj. UEA ankaŭ laŭeble strebu konsciigi respondeculoj de la organizaĵoj pri la problemoj en la nuna internacia lingva ordo, sed tiuj strebadoj ne malutila al la bonaj rilatoj kun la koncernaj organizaĵoj.

UEA aktive serĉu kontakton kun medioj kie oni diskutas problemojn rilatajn al lingva egaleco kaj tutmonda komunikado, kaj senpasie informu pri la ekzisto kaj funciado de Esperanto.

Je la nivelo de landaj asocioj.

Unuavicaj celgrupoj : Lokaj grupoj kaj individuaj membroj de la Asocio ; landnivele aŭ internacie agantaj, influ-kapablaj organizaĵoj kaj individuoj kiuj jam interesiĝas pri lingvaj rajtoj ; naciaj aŭ lokaj organizaĵoj kaj medioj kie aktualiĝas demandoj pri egaleca komunikado ; ĵurnalistoj de tutlandaj amaskomunikiloj kaj la ĝenerala informita publiko.

Taskoj : La ĉefa respondeco pri informa laboro kuŝas ĉe la nacia nivelo. La landa asocio provizu la lokajn grupojn kaj la individuajn membrojn per aktuala kaj profesie produktita inform-materialo, starigu rebat-servon kiu rapide reagu al eraraj prezentoj de Esperanto en tutlandaj kaj lokaj amaskomunikiloj, kaj ĝi aktive kontaktu organizaĵojn kaj individuojn kiuj povas interesiĝi pri egaleca tutmonda komunikado.

Je loka kaj individua nivelo.

Unuavicaj celgrupoj : Lokaj organizaĵoj kaj individuoj kiuj interesiĝas pri lingvaj problemoj, ĵurnalistoj de lokaj amaskomunikiloj kaj la ĝenerala publiko.

Taskoj : Informado pri konkretaj araĝoj kontaktoj kun loka ĵurnalistoj. La individuaj esperantistoj mem estu pli forte konvinkitaj pri la valoro de la fenomeno Esperanto, kaj ili havu sufiĉajn sciojn por kuraĝe kaj konvinke argumenti kontraŭ eraraj prezentoj. Pli gravas la kvalito ol kvanto de la informado.
La Unuiĝintaj Nacioj prave konsiderante, ke tiu peticio UNESKO interesita specife zorge de kulturaj rilatoj, la pasinta lin, kaj post studi en la 7-a Ĝenerala Konferenco, okazinta en Parizo en decembro 1952, okazis la voĉdono de la grava movado kiu legas:
"Ĝenerala Direktoro (UNESKO) estas rajtigita por komuniki al la Membro la Internacia peticio favora al Esperanto, kiu estis prezentita al la Unuiĝintaj Nacioj, kaj sendis al UNESKO por la organizo, kaj entrepreni konforme al la instrukcioj, la necesajn prepara laboro por ebligi la Ĝenerala Konferenco decidi, en lia 8-a Kunveno de la sekvado al ĉi peticio. Pri Esperanto en lia verko Ivo Osibov komendas tiujn konsiliojn al tiuj kiuj demandas sin dirante : « Kial iu lernus Esperanton ? » Oni lernas esperanton por uzi ĝin, por havi utilon de ĝia kono. Ju pli da homoj parolas la lingvon, uzas ĝin en la ĉiutaga vivo, por la plej diversaj celoj, des pli utila ĝi estos por ĉiu el ili.

Kiel pligrandigi la nombron da parolantoj ? Per instruado. Kiel pligrandigi la nombron de instruatoj? Informante la publikon pri la lingva problemo en la internacia vivo, pri la ekzisto de la internacia lingvo kiel solvo, pri ĝia utiligebleco, pri atingoj realigitaj per ĝi sur la plej diversaj kampoj de la homa vivo.

Ne hazarde la strategia Laboplano de UEA 2001 – 2010 fiksis kiel tri ĉefajn agadkampojn : informadon, instruadon kaj utiligadon. Ili estis forte ligita inter si, intense interplektitaj.

Nur kiom eble plej vasta praktika utiligo de Esperanto sur ĉiuj kampoj de la homa vivo povas esti efika evidentigo de ĝia utileco. Kaj tial motivo por pli vasta lernado. La homoj trovu ion valoran kaj interesan per sia uzado de la lingvo – diras la Strategia Laborplano. Ĝi aparte emfazas la rolon de fakaj asocioj.

La Jarlibro 2001 listigas 88 fakajn asociojn okupiĝantajn pri diversaj mondkonceptoj, profesioj, ŝatokupoj, ktp. Ok el ili aliĝis al UEA. Kvardek kontraktis kunlaboron kun UEA. Du estas fakaj sekcioj de TEJO49. La ceteraj 38 ne havas formalan ligon kun UEA. Minimume kvindeko da fakaj kunvenoj okazas dum la universalaj kongresoj. Pluraj fakaj kongresoj, konferencoj, renkontoĝoj, seminarioj okazas diversloke kaj diverstempe tra la mondo ekster la universalaj kongresoj. En tiuj fakaj organizaĵoj dum tiuj fakaj renkontiĝoj apartenantoj al diversaj fakoj pridiskutas siajn fakajn temojn aplikante Esperanton.

La pli konkreta plano de UEA 2001 – 2004 postulas ke UEA havu klaran kaj deklaritan politikon pri la faka apliko de Esperanto.

Kio estu la politiko de UEA pri la faka apliko de Esperanto ? UEA substenu plivastigon de la apliko de Esperanto al ĉiu sferoj de la homa vivo. Ĝi instigu organiziĝon de samfakaj esperantistoj en la fakoj kie faka asocio ankoraŭ ne ekzistas. Akceptu kaj la ekzistantajn kaj la novajn kiel aliĝintajn fakajn asociojn aŭ kontaktu kun ili pri komuna agado, se ili plenumas la kondiĉojn kiujn strarigas la Staturo kaj regularoj de UEA.

UEA inicias kaj helpas al la fakaj asocioj konstati kaj studi komunajn problemojn kiuj aperas en ilia agado, diskutigi ilin kaj trovi solvojn por ili. La esperantistaj fakaj asocioj ne restu izolitaj de samfakaj organizaĵoj neesperantistaj, ĉu la landskale ĉu internaciskale. Ili sentu sin samfakanoj kun ili, kunlaboru kun ili pri la sama faktemoj, aperu en iliaj kongresoj kaj renkontiĝoj, en iliaj periodaĵoj. Kiam temas pri fakaj internaciaj rilatoj, la esperantistaj fakaj asocioj konstaste klopodu konsciigi la neesperantistaj gekolegoj pri lingvoproblema aspekto de faka temo kaj ekzistanta solvo.

Internaciaj fakaj kunvenoj de esperantistoj estu okazo por ekkoni samfakulojn de la lando kie la kunveno okazas kaj por pruvi la vivanteco, aplikebleco kaj konkreta aplikado de esperanto en la koncerna fako.

La laboro kaj sukcesoj de la fakaj asocioj ne restu nekonataj al la publiko esperantista kaj neesperantista. La fakaj asocioj raportu pri siaj problemoj, ilia solvado kaj pri siaj atingaĵoj al la gazetaro, aparte al la revuo Esperanto. Ni ĉiuj sciu kie kaj por kio Esperanto estas utiligata. Sciu tion ankaŭ neesperantistoj. Tiel li havos motivon por lerni ĝin.

Esperantistaj vojaĝantoj, imigrantoj aŭ rifuĝantoj, kiu vojaĝis el iliaj nasklandoj kaj kiuj subite retrovas ilin en fremda lando, en kiu loĝantaro de la tiu lando scipovas paroli esperante, ĉiam atestis, ke ne estas plej granda ĝojo retrovi sin en la lando en kiu esperanto estas parolata.

Tie, kiam ili retrovas sin inter esperantmondo, ili iĝas konvinkitaj la ekziston de la vivo estas en tiu mondo. Mondo unuanime intencas kunhelpi laŭ iliaj povoj. Rilatigi esperantujo se mi povas diri tion, kun la aliaj mondanoj pere de plenplenas de pacamo, amikeco kaj interfrateco povas esti favora kaj nobla donaco al ili.  1. Hodiaŭj

La klopodoj daŭrigas akceptigi esperanton kiel parte en tuta en la instruado, kaj en internaciaj organizaĵoj por sia adaptado kiel komuna internacia lingvo al ĉiuj. La Hongrio estas la sola Eŭropa lando kiu proponi ekzamenobjekto je la nivelo de la bakalaŭreco kaj esperantekzameno konforme al cadre eŭropa komuna kadre por la lingva referenco(CECR).

Kvankam disdonita al kvar angulo de la planedo, la esperantistoj sciis profiti novajn teknologiojn pri la komunikado tiel ke elektronika paktransporto, la dissendaĵaj listoj…kaj ĉiam lunarko de la reta TTT-ejo. En 2001, esperanta detraduko de Wikipédia estas lanĉita, kaj kalkulas hodiaŭ pli ol 170 000 artikoloj. Ĝi iĝis esperanta reta TTT-ejo la plej famaj. Oni egale povas noti kreaĵo de la radiosendo en Muzaiko, la lineo de la julio 2011.

1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


Elŝuti 0.65 Mb.

  • 4. Esperanto kontraŭ la intrenaciaj organismoj de Unuaĝinta Nacio.
  • Ĝenerala Konferenco de Unesko, Montevideo, 1954

  • Elŝuti 0.65 Mb.