Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1 eniraj ritoj enira antifono

Elŝuti 34.26 Kb.

1 eniraj ritoj enira antifono
Dato06.01.2018
Grandeco34.26 Kb.

Elŝuti 34.26 Kb.

Cieleniro (jaro C)

ĈIELEN-IRO DE JESUO

Jaro C – Ambrozia Rito 20ª de Majo 2007ª

1 ENIRAJ RITOJ


ENIRA ANTIFONO (Kp. Ps. 67, 33b-34a) (starante)

A. Kantu al la Sinjoro, Kiu ascendas en la alton de la ĉieloj, al oriento, haleluja.

C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.
A. Amen.

C. La graco kaj la paco el Dio, nia Patro, kaj el nia Sinjoro Jesuo Kristo, estu kun vi ĉiuj.
A. Kaj kun via spirito.


KONFESO DE PEKOJ


C. Gefratoj, la Sinjoro Jesuo, kiu nin invitas al la festeno de la Vorto kaj de la Eŭkaristio, nin vokas al konvertiĝo. Ni agnosku, ke ni estas pekantoj kaj ni propetu kun fido la Dian kompatemon.

(mallonga silento)

C. Vi, Kiu ascendis al la dekstro de la Patro kaj al ni donacas Vian Spiriton, Kyrie, eleison.
A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu ĉion subtenas per la potenco de Via vorto, Kyrie, eleison.
A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu estas reĝo de la universo kaj superreganto de la jarcentoj, Kyrie, eleison.
A. Kyrie, eleison.

C. Kompatu nin la Ĉiopova Dio, kaj pardoninte niajn pekojn, Li gvidu nin al la eterna vivo.
A. Amen.


GLORO AL DIO


C. GLORO AL DIO EN LA ALTOJ

C.A. Kaj sur la tero paco al la homoj de Lia bonvolo. Ni laŭdas Vin, ni benas Vin, ni adoras Vin, ni gloras Vin, ni dankas al Vi pro Via granda gloro, Sinjoro Dio, ĉiela Reĝo, Dio Patro Ĉiopova. Sinjoro, Filo unu­naskita, Jesuo Kristo. Sinjoro Dio, Ŝafido de Dio, Filo de l' Patro; Kiu forigas la pekojn de l' mondo, kompatu nin, Kiu forigas la pekojn de l' mondo, akceptu nian petegon, Kiu sidas dekstre de la Patro, kompatu nin. Ĉar Vi sola estas sankta, Vi sola Sinjoro, Vi sola Plejaltulo, Jesuo Kristo, kun la Sankta Spirito: en la gloro de Dio Patro. Amen.


JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO


C. Ni preĝu. (silenta momento)
Per la vortoj de Via Evangelio, Vi instruas al Via Eklezio, ho Dio, gustumi la sublimajn kaj eternajn realaĵojn al kiuj ascendis hodiaŭ la Savanto de la mondo; igu, ke ni kontempladu tra la inteligento de la kredo, la gloron de Kristo resurektinta, por ke, je Lia reveno, ni kapablu atingi la esperatajn riĉaĵojn. Por Li, nia Sinjoro kaj nia Dio, Kiu vivas kaj regas kun Vi, en la unu­eco de la Sankta Spirito en jarcentoj da jarcentoj.

A. Amen.


2 LITURGIO DE LA PAROLO


UNUA LEGAĴO (sidante)

L. Benu min, ho Patro.
C.
La profeta legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"Li suprenleviĝis antaŭ iliaj okuloj."

L. El la Agoj de la Apostoloj (1, 1-11)

En mia unua libro, kiun mi skribis, ho Teofilo, mi raportis pri ĉio, kion Jesuo faris kaj instruis, ekde la komenco de sia agado, ĝis Li leviĝis al la ĉielo.

Antaŭ sia ĉieleniro Li, pere de la Sankta Spirito, donis siajn instrukciojn al tiuj kiujn Li elektis kiel apostolojn. Al ili, post sia morto, Jesuo aperis kaj per mul­taj pruvoj montris sin vivanta. Dum kvardek tagoj Li sin prezentis plurfoje al ili, parolante pri la regno de Dio. Iun tagon, manĝante kun ili, Li ordonis: "Ne aliru al Jerusalemo, sed atendu la donacon promesitan de la Patro, pri kio Mi parolis al vi. Fakte, Johano baptis per akvo; sed vi, post malmultaj tagoj es­tos baptataj per la Sankta Spirito." Tiam ili, kiuj troviĝis kun Jesuo, deman­dis Lin: "Sinjoro, ĉu ĉi tiu estas la tempo, en kiu Vi restarigos la regadon al Izra­elo?" Sed Li respondis: "Ne apartenas al vi koni la tempon, kiam ĉi tio oka­zos. Nur la Patro povas tion decidi. Sed vi ricevos la forton de la Sankta Spirito, kiu baldaŭ venos sur vin. Tiam vi fariĝos miaj atestantoj en Jerusa­lemo, en la tuta Judeo kaj Samario ĝis la fino de la tero."

Tion dirinte, Li suprenleviĝis antaŭ iliaj okuloj. Poste nubo malaperigis Lin for de ilia vido.

Kaj dum ili fikse rigardadis al la ĉielo, jen alproksimiĝis al ili du viroj blanke vestitaj, kiuj diris: "Viroj galileanoj, kial vi rigardas la ĉielon? Jesuo, kiu forla­sis vin por leviĝi al la ĉielo, iam tiel same revenos."

- Jen la parolo de Dio.


A. Al Dio estu danko!


RESPONSORIA PSALMO (El Psalmo 46(47))

L. Dio iras al la ĉielo inter kantoj de ĝojo.
A. Dio iras al la ĉielo inter kantoj de ĝojo.

L. Ĉiuj popoloj aplaŭdu, aklamu Dion per ĝojaj voĉoj.
Ĉar ĉiopova estas la Sinjoro, la Plejaltulo,
A. Dio iras al la ĉielo inter kantoj de ĝojo.

L. Dio iras al la ĉielo inter aklamoj, inter sonoj de muzikinstrumentoj.
Kantu al Dio, kantu himnojn! Kantu al nia reĝo, kantu himnojn!
A. Dio iras al la ĉielo inter kantoj de ĝojo.

L. Ĉar Dio estas reĝo de la tuta tero: kantu himnon!
Dio regas sur la popoloj. Dio sidas sur Sia sankta trono.
A. Dio iras al la ĉielo inter kantoj de ĝojo.


DUA LEGAĴO

L. Benu min, ho Patro.
C.
La apostola legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"Dio levis Sian Filon al la ĉielo donante al Li ĉian povon apud Si."

L. El la letero de la apostolo Paŭlo al la Efezanoj (1, 17-23)

Gefratoj, en miaj preĝoj mi memoras pri vi, por ke Dio, la glora Patro de nia Sinjoro Jesuo Kristo, donu al vi la saĝecon, kiu venas de la Spirito, kaj ke Li Sin montru al vi, por ke vi povu pli kaj pli bone koni Lin.

Mi petas de Dio, ke vi estu lumigataj en via koro, por ke vi komprenu, al kia celo Li vokas vin, kian riĉecon de gloro Li pretigis al tiuj, kiuj al Li apartenas, kaj per kia supermezura forto Li agadis favore al ni, kiuj kredas je Li. Temas pri la sama energio kaj ĉiopova forto, kiun Dio manifestis, kiam Li revivigis Kriston kaj levis Lin al la ĉielo, donante al Li ĉian povon apud Si. Tie Li estas super ĉiuj regantoj, aŭtoritatoj kaj ĉiuspecaj potencoj de ĉi tiu mondo kaj de la estonta. Dio metis ĉion antaŭ liajn piedojn kaj starigis Lin kapo de la tuta Eklezio, kiu estas la korpo de Kristo. Kaj Kristo plene efektivigas ĉion kaj estas en ĉio.

- Jen la parolo de Dio!


A. Al Dio estu danko!


AKLAMA KANTO (Mat. 28, 19a.20b) (starante)

A. Haleluja, haleluja. Iru kaj instruu ĉiujn naciojn - diras la Sinjoro -.
kaj sciu, ke Mi estos kun vi ĉiam, ĝis la fino de la mondo. Haleluja.


EVANGELIO

C. La Sinjoro estu kun vi.
A. Kaj kun via spirito.

C. El la evangelio laŭ Luko (24, 46-53)
A. Gloro estu al vi, Sinjoro.

"Dum Li benis ilin, Li estis suprenportata en la ĉielon."

C. En tiu tempo diris Jesuo al siaj disĉiploj: "Estas skribite, ke la Mesio devos morti, sed la trian tagon Li devas leviĝi el la mortintoj. Laŭ lia ordono nun devas esti predikata al ĉiuj popoloj invito al konvertiĝo por ricevi pardo­non de pekoj, Vi estos atestantoj pri tio, komencante de Jerusalemo. Pro tio Mi sendos sur vin la Sanktan Spiriton promesitan de Mia Patro. Sed vi restu en Jerusalemo, ĝis vi estos plenigataj de lia spirita forto." Poste Li kondukis ilin al la vilago Betania. Tie, levante siajn manojn sur ĉiujn, Li benis ilin. Kaj tiel benante, Li disiĝis de ili kaj estis suprenlevita en la ĉielon. Liaj disĉiploj adorkliniĝis.

Poste ili revenis al Jerusalemo kun granda ĝojo. Kaj konstante ili gloris kaj dankis Dion en la templo.- Jen la parolo de la Sinjoro.
A. Al Kristo estu laŭdo!

POST LA EVANGELIO (Kp. Joh. 20, 17; 16, 7) (starante)

A. Mi supreniras al Mia Patro kaj Patro via, al Mia Dio kaj Dio via, kaj mi
sendos al vi la Sanktan Spiriton, haleluja, haleluja.


(sidante, oni aŭskultas la homilion)

C. Laŭdata estu Jesuo Kristo.
A. Ĉiam li estu laŭdata.


UNIVERSALA PREĜO


C. Gefratoj, La Sinjoro, Jesuo, supervenkinto de la morto, sidas dekstre de la Patro kaj propetas por ni. Al Li ni nin turnu kun fila fido.

L. Ni preĝu kune kaj diru:"Kristo, elaŭdu nin!"
A. Kristo, elaŭdu nin.

L. Cele, ke la disĉiploj de la Sinjoro kapablu esti ĝojaj atestantoj de la Resurekto, enfamilie, en la socio kaj ĝis la plej lastaj limoj de la tero: ni preĝu.
A. Kristo, elaŭdu nin.

L. Por tiuj, kiuj travivas la sperton de la malĉeesto aŭ de la foreco de Dio. La mistero de la Ascendo helpu ilin remalkovri, ke la Sinjoro estas kun ni ĉiujn tagojn, ĝis la fino de la tempoj: ni preĝu.
A. Kristo, elaŭdu nin.

L. Cele, ke la baptitoj, kiuj havas prisociajn respondecojn donu pruvon pri la maturiĝo de sia kredo, konstruante socion justan kaj solidaran: ni preĝu.
A. Kristo, elaŭdu nin.

(aliaj intencoj)

KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO

C. Vidu, ho Patro, al kia digno estas nuntempe levita la homo, kiun Vi kreis: daŭre purigu nin per Via favoro, kaj igu, ke tagon post tago ni estu pli kaj pli indaj je la mistero de Via senfina amo. Per Kristo nia Sinjoro.
A. Amen.


3 EŬKARISTIA LITURGIO

RITO DE LA PACO

C. Laŭ la instigo de la Sinjoro, antaŭ prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni interŝanĝu pacosignon.

DONACOFERO (sidante)

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi panon por ke ĝi fariĝu korpo de Kristo, Via Filo.
A. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi vinon por ke ĝi fariĝu sango de Kristo, Via Filo.
A. Amen.


KREDO-KONFESO (starante)

C. Gefratoj, kunvenigitaj de la spirito mem de Kristo, ni konfesu kun koro sincera la simbolon de nia kredo:

C. MI KREDAS JE UNU DIO,

C.A. la Patro ĉiopova, Kreinto de la ĉielo kaj de la tero, de ĉiuj aĵoj videblaj kaj nevideblaj. Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo, ununaskita Filo de Dio, kaj el la Patro generita antaŭ ĉiuj jarcentoj. Dio el Dio, Lumo el Lumo, Dio vera el Dio vera, generita, ne kreita, samsubstan­ca kun la Patro: per Kiu ĉio estas farita. Kiu por ni homoj kaj por nia savo descendis de la ĉieloj. Kaj per la Sankta Spirito Li en­karniĝis el Maria, la Virgulino, kaj fariĝis homo. Krucumita por ni sub Poncio Pilato, Li mortis kaj estis entombigita. La trian tagon Li resurektis laŭ la Skriboj, ascendis al la ĉielo kaj sidas dekstre de la Patro. Kaj Li revenos kun gloro, juĝi la vivantojn kaj la mortintojn, kaj Lia re­gno estos senfina. Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Vivig­anto, kiu devenas de la Patro kaj de la Filo. Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata; Kiu parolis per la profetoj. Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola. Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj. Kaj mi atendas la revivigon de la mortintoj, kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.

ORACIO PRI LA DONACOJ

C. Akceptu, ho Dio, la oferon, kiun ni prezentas pro la mirinda ĉieleniro de Via Filo kaj, pere de ĉi tiu sankta interŝanĝo de donacoj, konsentu, ke nia spirito leviĝu al la ĝojo de la resurektinta Sinjoro, Kiu vivas kaj regas en jarcentoj da jarcentoj.
A. Amen.


PREFACO

C. La Sinjoro estu kun vi.
A. Kaj kun via spirito.

C. Leviĝu viaj koroj!
A. Ni havas ilin ĉe la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.
A. Estas inde kaj juste.


C. Vere estas inde kaj juste, ke ĉiuj kreitaĵoj kununuiĝu por Vin laŭdi, ho Dio de senfina potenco. Jesuo, Via Filo, reĝo de la universo, venkinto de la peko kaj de la morto, hodiaŭ kun jubilo de la anĝeloj iris en la ĉielon. Tiel Li, per­anto inter Dio kaj la homoj, juĝisto de la mondo kaj Sinjoro de la universo, ne forlasis nin en la malriĉo de nia homa naturo, sed Li antaŭ ni iris al la eterna loĝejo, por doni al ni la esperon certan, ke kie Li, kapo kaj principo, estas, ankaŭ ni, Liaj membroj, estos, kununuiĝintaj en la sama gloro. Per ĉi tiu mis­tero, en la pleno de la Paska ĝojo, la homaro jubilas sur la tuta tero, kaj kun la anĝelaj kaj sanktularaj legiaroj ĥore kantas la senfinan himnon:

C.A. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj. Plenas de Via gloro la ĉielo kaj la tero. Hosana en la altoj! Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!

(Oni surgenuiĝu)

C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ĉiu sankteco. Ni petas do: sanktigu ĉi tiujn donacojn per la roso de Via Spirito, por ke ili fariĝu por ni la Korpo † kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo. Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono, Li prenis la panon kaj dankante rompis kaj donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj manĝu el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas mia korpo, kiu por vi estos oferdonata.Simile post la vespermanĝo, prenante ankaŭ la kalikon kaj denove dankante, Li donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj trinku el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas la kaliko de mia sango, de la nova kaj eterna testamento, kiu por vi kaj por multaj estos verŝata por forigo de la pekoj. Faru tion je mia rememoro.C. Jen la mistero de la kredo!
A. Vi nin elaĉetis per Via kruco kaj Via resurekto: savu nin, ho Savinto de la mondo.

C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al Vi, Sinjoro, la panon de vivo kaj la kalikon de la savo, dankante, ke Vi konsideris nin indaj stari antaŭ Vi kaj servi al Vi. Kaj humile ni pet­egas ke, partoprenante en la kor­po kaj la sango de Kristo, ni unuiĝu per la Sankta Spirito. Rememoru, Sinjoro, Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo kaj perfektigu ĝin en la karitato kune kun nia Papo........, nia Episkopo ........, kaj la tuta klerikaro. Memoru ankaŭ niajn gefratojn, kiuj endormiĝis en la espero pri la resurekto, kaj ĉiujn, kiuj mortis en Via kompato; kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizaĝo. Kompatu nin ĉiujn, ni petas, ke kun la beata Dipatrino virga Maria, kun la beataj apostoloj kaj kun ĉiuj sanktuloj, kiuj surtere plaĉis al Vi, ni meritu partopreni la eternan vivon, laŭ­di kaj glori Vin. Per Via Filo Jesuo Kristo.

C. Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo, al Vi, Dio Patro Ĉiopova, en unu­eco kun la Sankta Spirito, estu ĉiu honoro kaj gloro eterne.
A. Amen.

4 RITO DE KOMUNIO

JE LA DISPECIGO DE LA PANO (Kp Joh.14,3)

A. " Mi iras prepari por vi lokon" - diras la Sinjoro. "Kiam mi estos irinta kaj mi estos ĝin preparinta, tiam mi revenos kaj mi vin kunprenos por ke ankaŭ vi estu kie mi estas", haleluja.

C. Obeante la parolon de la Savinto kaj de Lia Dia instruo formitaj, ni kuraĝas diri:
C.A. PATRO NIA, Kiu estas en la ĉielo, sanktigata estu Via nomo. Venu Via regno. Fariĝu Via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero. Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj. Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.

C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ĉiuj malbonoj; donu favore pacon en niaj tagoj, por ke, helpitaj de Via kompato, ni estu ĉiam liberaj de la peko kaj sekuraj kontraŭ ĉiu danĝero, atendante la beatan esperon kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.
A. Ĉar Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.

C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apostoloj: "Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi", ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio; kaj degnu laŭ Via volo pacigi kaj unuigi ĝin. Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.
A. Amen.

C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ĉiam.
A. Kaj kun via Spirito.

C. Jen la Ŝafido de Dio, jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo. Beataj la alvokitaj al la festeno de la Ŝafido.
C.A. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton, sed diru nur unu vorton kaj resaniĝos mia animo.

KOMUNIA ANTIFONO (Mt 6, 9-10)

A. Patro nia, Kiu estas en la ĉieloj, igu, ke ĉiuj konatiĝu kun Via nomo; alvenu Via regno, fariĝu Via volo, tiel sur la tero, kiel en la ĉielo, haleluja, haleluja.


ORACIO (starante)

C. Ni preĝu: (silenta momento)
Laŭ la elano de Lia ascendo al la alto de la ĉieloj, Via Filo, ho Dio, potence al si altiris ankaŭ nin, kaj nin liberigis el la sklaveco de la peko; donu al tiuj, kiuj lin akceptas en la kredo, la eblecon partopreni lian gloron de Sinjoro resurektinta, kiu vivas kaj regas en jarcentoj da jarcentoj.
A. Amen.

5. KONKLUDAJ RITOJ

C. La Sinjoro estu kun vi.
A. Kaj kun via spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.


C. Kliniĝu por la beno.
Dio Ĉiopova vin benu en la tago en kiu Lia ununura Filo ascendis al la ĉielo kaj malfermis al vi la vojon por ke ankaŭ vi povu ĝis Li ascendi.
A. Amen.

C. Kristo, Kiu post Sia reviviĝo videble aperis al Siaj disĉiploj, aperu al vi bonvolema juĝisto, kaj vin konduku al la eterna vivo.
A. Amen.

C. La mistero, kiun vi deklaras pere de la kredo, iĝu iam senfina heredaĵo, kiam Kristo, en la gloro de la Patro, vin vokos al la promesita gloro.
A. Amen.

C. Kaj la beno de Dio Ĉiopova, la Patro † kaj la Filo † kaj la Sankta † Spirito, descendu sur vin, kaj kun vi ĉiam restu.
A. Amen.

C. Ni foriru en paco.
A. En la nomo de Kristo.
L’Esperanto è una lingua internazionale ideata da L. L .Zamenof, che ne ha pubblicato la grammatica nel 1887

Già dai tempi di Pio X, la Chiesa ha prestato attenzione a questa lingua, fino a riconoscerla come lingua liturgica, con l’approvazione del Messale Romano nel 1990. Il Santo Padre dal 1994 usa anche questa lingua per gli auguri prima delle benedizioni Urbi et Orbi e, dal 1977, la Radio Vaticana dif­fon­de regolar­i trasmissioni in Esperanto.

Dal 1910 si è costituita la Internacia Katolika Uniĝo Esperantista (IKUE: Unione Esperantista Catto­lica Inter­na­zionale) che dal 1992 è riconosciuta dal Pontificio Consiglio per i Laici.

(Per ulteriori informazioni sull’IKUE e sulla sua sezione italiana (UECI), telefonare al 02.2621149 o al 02.66301958 o visitare il sito: www.ueci.it.)Elŝuti 34.26 Kb.


Elŝuti 34.26 Kb.