Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1 eniraj ritoj enira antifono (Ps. 26, 1) (starante) A

Elŝuti 45.69 Kb.

1 eniraj ritoj enira antifono (Ps. 26, 1) (starante) A
Dato11.11.2017
Grandeco45.69 Kb.

Elŝuti 45.69 Kb.

5.a Paska Dimanĉo

KVINA PASKA DIMANĈO

1 ENIRAJ RITOJ

ENIRA ANTIFONO (Ps. 26, 1) (starante)

A. La Sinjoro estas mia lumo kaj mia savo: kiun mi timos? La Sinjoro defendas mian vivon: kiun mi timos? Haleluja.

C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.
A.
Amen.

C. La paco, la amo kaj la kredo el Dio Patro kaj el nia Sinjoro Jesuo Kristo estu kun vi ĉiuj.
A.
Kaj kun via spirito.

KONFESO DE PEKOJ

C. Gefratoj, Jesuo Kristo, la justulo, por ni propetas kaj nin repacigas kun la Patro. Nian animon ni malfermu al pripento por esti malpli malindaj ĉeigi la manĝotablon de la Sinjoro.

(mallonga silento)

C. Vi, Kiu estas la vojo por nin rekonduki al la Patro, Kyrie, eleison.
A.
Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu estas la vero por lumigi la popolojn, Kyrie, eleison.
A.
Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu estas la vivo por renovigi la mondon, Kyrie, eleison.
A.
Kyrie, eleison.

C. Kompatu nin la Ĉiopova Dio, kaj pardoninte niajn pekojn, Li gvidu nin al la eterna vivo.
A.
Amen.

C. GLORO AL DIO EN LA ALTOJ

C.A. Kaj sur la tero paco al la homoj de Lia bonvolo.
Ni laŭdas Vin, ni benas Vin, ni adoras Vin, ni gloras Vin,
ni dankas al Vi pro Via granda gloro, Sinjoro Dio,
ĉiela Reĝo, Dio Patro Ĉiopova.
Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo.
Sinjoro Dio, Ŝafido de Dio, Filo de l' Patro;
Kiu forigas la pekojn de l' mondo, kompatu nin,
Kiu forigas la pekojn de l' mondo, akceptu nian petegon,
Kiu sidas dekstre de la Patro, kompatu nin.
Ĉar Vi sola estas sankta, Vi sola Sinjoro,
Vi sola Plejaltulo,
Jesuo Kristo, kun la Sankta Spirito: en la gloro de Dio Patro.
Amen.


JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO

C. Ni preĝu. (silenta momento)

Ho Dio, Kiu montras al la vagantoj la lumon de Via vero por ke ili povu reveni al la rekta vojo, faru, ke ĉiuj, kiuj sin honorigas per la nomo kristana sukcesu forfuĝi ĉian nekoherecon kaj kapablu ĉiam vivi laŭ sia digno de elaĉetitaj kreitaĵoj. Per Jesuo Kristo Via Filo, nia Sinjoro kaj nia Dio, Kiu vivas kaj regas kun Vi, en la unueco de la Sankta Spirito, dum ĉiuj jarcentoj da jarcentoj.
A. Amen.


2 LITURGIO DE LA PAROLO (sidante)

UNUA LEGAĴO

L. Benu min, ho Patro.
C. La profeta legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L.
Amen.

"Ili elektis sep virojn plenajn de la Sankta Spirito."

L. El la Agoj de la Apostoloj (6, 1-7).

En tiuj tagoj plimultigis en Jerusalemo la nombro de la disĉiploj kaj okazis,
ke la grekaj kredantoj plendis kontraŭ tiuj, kiuj parolis hebree,
ĉar oni neglektis la grekajn vidvinojn en la ĉiutaga servado.


Tiam la dek du apostoloj alvokis la grupon de la disĉiploj, kaj diris:
"Ne estas konvene, ke ni forlasu la predikadon de la vorto de Dio,
por servi en la disdono de la nutraĵoj.
Serĉu, fratoj, el inter vi sep homojn de ĉiuj estimatajn,
plenajn de la Sankta Spirito kaj de saĝo,
kaj ni komisios al ili ĉi tiun taskon.
Sed ni apostoloj
zorgos daŭre pri preĝado kaj anonco de la dia vorto."


La farita propono plaĉis al la asembleo.
Tiam oni elektis Stefanon,
viron plenan de kredo kaj de la Sankta Spirito;
poste Filipon, Proĥoron, Nikanoron, Timonon, Parmenason
kaj Nikolaon, prozeliton el Antioĥia.
Oni prezentis ilin antaŭ la apostoloj,
kiuj preĝis kaj metis sur ilin la manojn.


Dume la vorto de Dio pli kaj pli disvastigis.
En Jerusalemo la nombro de la disĉiploj multiĝis treege,
kaj ankaŭ multaj pastroj akceptis la kredon.


- Jen la parolo de Dio:
A.
Al Dio estu danko!

RESPONSORIA PSALMO (El Psalmo 32 (33))

L. Turnu Vin al ni, Sinjoro: en Vi ni esperas.
A.
Turnu Vin al ni, Sinjoro: en Vi ni esperas.

L. Ĝoje kantu, ho piuloj, antaŭ la Sinjoro;
al la justuloj konvenas glorado.
Gloru la Sinjoron per harpo;
per dekkorda psalterio ludu al Li.
A.
Turnu Vin al ni, Sinjoro: en Vi ni esperas.

L. Ĝusta estas la vorto de la Sinjoro
kaj fidinda ĉiu Lia agado.
Dio amas justecon kaj fidelecon;
la tero estas plena de Lia graco.
A.
Turnu Vin al ni, Sinjoro: en Vi ni esperas.

L. La okulo de la Sinjoro estas super tiuj,
kiuj Lin respektas, kiuj esperas Lian favoron.
Dio savos ilin de la morto
kaj nutros ilin en tempo de malsato.
A.
Turnu Vin al ni, Sinjoro: en Vi ni esperas.

DUA LEGAĴO

L. Benu min, ho Patro.
C. La apostola legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L.
Amen.

"Vi estas popolo de pastroj en la Regno de Dio."

L. El la unua letero de la Sankta Apostolo Petro. (2, 4-9)

Amataj; venu al la Sinjoro,
la vivanta ŝtono, kiun homoj rifuzis,
sed kiun Dio elektis kiel valoran ŝtonon.
Ankaŭ vi,
kiel vivantaj ŝtonoj, konsistigas spiritan domon:
vi estas sankta pastraro, kaj donas spiritajn oferojn,
kiujn Dio bonvole akceptas pere de Jesuo Kristo.


Ĉar oni legas en la Skribo:
"Jen Mi elektis valoran ŝtonon
kaj Mi metos ĝin en Cionon kiel ĉefan fundamentan ŝtonon.
Kiu kredas je ĝi, ne estos trompita."
Por vi kredantoj ĉi tiu ŝtono estas grandvalora.
Sed por tiuj, kiuj ne kredas:
"La ŝtono, kiun la konstruantoj forĵetis,
fariĝis por Dio la plej grava ŝtono;
sed por ili stumbligilo kaj falilo."
Ili stumblas kontraŭ ĝi, ĉar ili ne obeas al la vorto de Dio.
Sed vi estas la popolo elektita;
vi estas por la regno de Dio, popolo de pastroj,
kiun Li alvokis por anonci al ĉiuj siajn mirindaĵojn.
Li vokis vin el la mallumo, por gvidi vin al sia admirinda lumo.


- Jen la Parolo de Dio!
A.
Al Dio estu danko!

AKLAMA KANTO (Kp. Joh. 14, 6) (starante)

A. Haleluja, haleluja.
Mi estas la vojo, la vero kaj la vivo.
diras la Sinjoro:
Neniu venas al la Patro, krom per Mi.
Haleluja.

EVANGELIO

C. La Sinjoro estu kun vi.
A.
Kaj kun via spirito.

C. El la evangelio laŭ Johano (14, 1-12)
A. Gloro estu al Vi, Sinjoro.

("Mi estas la vojo, la vero kaj la vivo.")

C. En tiu tempo Jesuo diris al siaj disĉiploj:
"Ne maltrankviliĝu via koro. Kredu je Dio kaj kredu ankaŭ je Mi.
En la domo de Mia Patro estas multaj loĝejoj.
Se ne estus tiel, ĉu Mi dirus al vi: Mi iras por pretigi al vi la lokon?
Kaj se Mi foriras kaj pretigas al vi lokon,
Mi revenos kaj prenos vin al Mi,
por ke ankaŭ vi estu tie, kie Mi estas.
Kaj kien Mi iras, - vi konas la vojon."


Tomaso diris al li:
"Sinjoro, ni ne scias, kien Vi iras; kiel do ni povas koni la vojon?"
Jesuo diris al li:
"Mi estas la vojo, la vero kaj la vivo.
Neniu venas al la Patro, krom per Mi.
Se vi konas Min, vi konos ankaŭ Mian Patron.
Eĉ, jam nun Vi konas kaj vidis Lin."


Filipo diris al Li:
"Sinjoro, montru al ni la Patron; tio sufiĉas por ni."
Jesuo respondis:
"Ĉu mi estas tiel longe kun vi, kaj vi ne konas Min, Filipo?
Kiu vidis Min, vidis la Patron.
Kial vi diras: Montru al ni la Patron?
Ĉu vi ne kredas, ke Mi vivas en la Patro, kaj la Patro en Mi?
La vortojn, kiujn Mi parolas al Vi, Mi parolas ne de Mi mem;
sed la Patro estas en Mi, kaj per Mi Li agadas.
Kredu, ke Mi estas en la Patro kaj la Patro en Mi;
aŭ almenaŭ kredu je Mi pro la faroj mem, kiujn vi vidas:
Mi certigas al vi:
tiu kiu kredas je Mi, plenumos la agadojn, kiujn Mi faras,
kaj eĉ pli grandajn, ĉar Mi iras al la Patro."


- Jen la parolo de la Sinjoro.
A.
Al Kristo estu laŭdo!

POST LA EVANGELIO (Kp. 2 Mak. 1, 24-25-27a)

A. Sinjoro Dio, Kreanto de ĉiuj aĵoj,
terura kaj forta, justa kaj pardonema,
Vi, Kiu sola estas bona,
Vi, Kiu ĉion donacas,
kunigu nian disperdiĝintan popolon. Haleluja.

( Sidante, oni aŭskultas la homilion)C. Laŭdata estu Jesuo Kristo.
A.
Ĉiam li estu laŭdata.

UNIVERSALA PREĜO

C. Gefratoj, Dio, nia Patro, al ni apudiĝis per ĉia favoro de savo.
Ni propetu Lian helpon, cele, ke nia malfortiko ne vanigu Lian agon.


L. Ni preĝu kune kaj diru: "Ekĝoju, Sinjoro, tiuj, kiuj en Vi esperas".
A.
Ekĝoju, Sinjoro, tiuj, kiuj en Vi esperas.

L. Por la Eklezio: cele, ke ĝi estu unuiĝinta kaj ĝuu la pacon, kaj - kreskante en la timo de la Sinjoro - ĝi estu riĉa je ĉiuj donacoj disdonitaj de la Sankta Spirito: ni preĝu.
A.
Ekĝoju, Sinjoro, tiuj, kiuj en Vi esperas.

L. Por la homoj, kiuj ankoraŭ ne kredas en Kristo kaj Lin forpelis de sia vivo: por ke la Sinjoro permesu, ke ili konvertiĝu kaj de Li, kiu sola ĝin donas kun abundo, ili ricevu la vivon: ni preĝu.
A.
Ekĝoju, Sinjoro, tiuj, kiuj en Vi esperas.

L. Por la junuloj, kiuj geedziĝas en ĉi tiu tempo: por ke ilia unuiĝo estu bazita sur Kristo releviĝinta kaj lasu sin gvidi de Li en la vivoj geedza kaj familia: ni preĝu.
A.
Ekĝoju, Sinjoro, tiuj, kiuj en Vi esperas.

L. Por ke ĉi tiu Eŭkaristia celebrado alportu al nia vivo fruktojn de bono, kiuj estu signo de nia aparteno al Kristo: ni preĝu.
A.
Ekĝoju, Sinjoro, tiuj, kiuj en Vi esperas.

(aliaj intencoj)

KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO

C. Gardu en ni, vivanta kaj aganta, ho Dio, la Paskan Misteron, kiun ni celebris kaj, post esti reviviginta nin en Viaj sakramentoj, daŭre nin gvidu per Viaj nelacigeblaj patraj zorgoj. Per Kristo nia Sinjoro.
A.
Amen.

3 EŬKARISTIA LITURGIO

RITO DE LA PACO

C. Laŭ la instigo de la Sinjoro, antaŭ prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni interŝanĝu pacosignon.

DONACOFERO (sidante)

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi panon por ke ĝi fariĝu korpo de Kristo, Via Filo.
A.
Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi vinon por ke ĝi fariĝu sango de Kristo, Via Filo.
A.
Amen.

KREDO-KONFESO (starante)

C. Gefratoj, por celebri fruktoporte la Eŭkaristion, sakramenton de la unueco de la Eklezio, ni kune konfesu la katolikan kredon:

C. MI KREDAS JE UNU DIO,

C.A. la Patro ĉiopova, Kreinto de la ĉielo kaj de la tero,
de ĉiuj aĵoj videblaj kaj nevideblaj.
Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo,
ununaskita Filo de Dio,
kaj el la Patro generita antaŭ ĉiuj jarcentoj.
Dio el Dio, Lumo el Lumo,
Dio vera el Dio vera,
generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro:
per Kiu ĉio estas farita.
Kiu por ni homoj kaj por nia savo
descendis de la ĉieloj.
(Oni klinas la kapon, ĝis: "fariĝis homo")
Kaj per la Sankta Spirito Li enkarniĝis
el Maria, la Virgulino, kaj
fariĝis homo.
Krucumita por ni sub Poncio Pilato,
Li mortis kaj estis entombigita.
La trian tagon Li resurektis laŭ la Skriboj,
ascendis al la ĉielo kaj sidas dekstre de la Patro.
Kaj Li revenos kun gloro,
juĝi la vivantojn kaj la mortintojn,
kaj Lia regno estos senfina.
Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto,
kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.
Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata;
Kiu parolis per la profetoj.
Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.
Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.
Kaj mi atendas la reviviĝon de la mortintoj,
kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.


ORACIO PRI LA DONACOJ

Ho Dio de boneco, plenumu en ni la misteron de la komuneco kaj de la vivo, kiujn oni prezentas per ĉi tiu interŝanĝo de donacoj kaj levu nian animon de la zorgoj mondaj al la ĉiela realaĵo. Per Kristo nia Sinjoro.
A.
Amen.

PREFACO

C. La Sinjoro estu kun vi.
A.
Kaj kun via spirito.

C. Leviĝu viaj koroj!
A.
Ni havas ilin ĉe la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.
A.
Estas inde kaj juste.

C. Vere estas bone kaj juste Vin alte taksi, ho Patro, ĉiam kaj ĉefe dum ĉi tiu tempo, kiun la Eklezio konsekras por kontempladi kaj por revivi la savigajn okazintaĵojn de la Pasko de Kristo. Tiamaniere ĉiuj kredantoj kunpartoprenas en la sama kredo la misteron de la pasiono, kiu ilin elaĉetis, kaj ĝojas ili pro la eterna glora destino, kiu al ni estas donita pro la Sinjoro leviĝinta. Pro ĉi tiu favoro ĝojegas la homaro sur la tuta tero kaj kun la anĝelaro kaj la sanktularo ĝi kantas ĥore la himnon de Via laŭdo:

C.A. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj.
Plenas de Via gloro la ĉielo kaj la tero.
Hosana en la altoj!
Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro.
Hosana en la altoj!

(oni surgenuiĝu)

(Kun etenditaj manoj, la celebranto diras:)

C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ĉiu sankteco.

(La celebranto kunigas la manojn, kaj, etendante poste ilin super la pano kaj la kaliko, diras:)Ni petas do:
sanktigu ĉi tiujn donacojn per la roso de Via Spirito,

(Li kunigas la manojn kaj krucosignas la oferaĵojn, aldonante:)por ke ili fariĝu por ni la Korpo † kaj la Sango
de nia Sinjoro Jesuo Kristo.

(La celebranto kunigas la manojn.


En la sekvaj formuloj la vortoj de la Sinjoro estu prononcataj klarvoĉe, laŭ la postulo de ilia signifo.)

Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono,

(La celebranto prenas la panon, kaj tenante ĝin super la altaro, daŭrigas:)Li prenis la panon
kaj dankante rompis kaj donis ĝin al siaj disĉiploj,
dirante:

(li iomete klinigas)Prenu kaj manĝu el ĝi vi ĉiuj:
ĉar tio estas mia korpo,
kiu por vi estos oferdonata.

(La celebranto montras al la popolo la konsekritan hostion, remetas ĝin sur la patenon, kaj surgenue adoras. Poste li daŭrigas:)Simile post la vespermanĝo,

(li prenas la kalikon kaj, tenante ĝin iomete super la altaro, aldonas:)prenante ankaŭ la kalikon kaj denove dankante,
Li donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

(li iomete klinigas)Prenu kaj trinku el ĝi vi ĉiuj:
ĉar tio estas la kaliko de mia sango,
de la nova kaj eterna testamento,
kiu por vi kaj por multaj estos verŝata
por forigo de la pekoj.


Faru tion je mia rememoro.

(La celebranto montras la kalikon al la popolo, remetas ĝin sur la korporalon, kaj surgenue adoras. Poste li diras:)C. Jen la mistero de la kredo!
A.
Ni anoncas Vian morton, Sinjoro, kaj konfesas Vian resurekton, ĝis kiam Vi revenos en gloro.

(Etendante la manojn, la celebranto diras:)C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al Vi, Sinjoro,
la panon de vivo kaj la kalikon de la savo,
dankante, ke Vi konsideris nin indaj
stari antaŭ Vi kaj servi al Vi.
Kaj humile ni petegas
ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo,
ni unuiĝu per la Sankta Spirito.


Rememoru, Sinjoro,
Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo
kaj perfektigu ĝin en la karitato
kune kun nia Papo ......................................
nia Episkopo ................................, kaj la tuta klerikaro.

(En la meso por mortintoj oni povas aldoni:)C. Memoru pri Via servant(in)o ...............................
kiun Vi hodiaŭ vokis al Vi el ĉi tiu mondo.
Bonvolu, ke li (ŝi),
kiu estis similigita al Via Filo en la morto,
ankaŭ similigu en lia resurekto.


Memoru ankaŭ niajn gefratojn,
kiuj endormiĝis en la espero pri la resurekto,
kaj ĉiujn, kiuj mortis en Via kompato;
kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizago.


Kompatu nin ĉiujn, ni petas,
ke kun la beata Dipatrino virga Maria,
kun la beataj apostoloj kaj kun ĉiuj sanktuloj,
kiuj surtere plaĉis al Vi,
ni meritu partopreni la eternan vivon, laŭdi kaj glori Vin.

(La celebranto kunigas la manojn)Per Via Filo Jesuo Kristo.

(Tiam la celebranto prenas la patenon kun la hostio kaj la kalikon kaj, ambaŭ levante, diras:)Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo,
al Vi, Dio Patro Ĉiopova,
en unueco kun la Sankta Spirito,
estu ĉiu honoro kaj gloro eterne.
A.
Amen.

4 RITO DE KOMUNIO

JE LA DISPECIGO DE LA PANO (Joh. 6, 68-69)

A. Sinjoro, al kiu ni iru? Vi sola havas vortojn de eterna vivo, kaj ni kredis kaj ni agnoskis, ke Vi estas la Sanktulo de Dio, haleluja.

C. Obeante la vorton de la Savinto kaj formitaj de lia Dia instruo, ni kuraĝas diri:

C.A. PATRO NIA, Kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ
kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.


(Kun etenditaj manoj, la celebranto daŭrigas:)

C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ĉiuj malbonoj;
donu favore pacon en niaj tagoj,
por ke, helpitaj de Via kompato,
ni estu ĉiam liberaj de la peko
kaj sekuraj kontraŭ ĉiu danĝero,
atendante la beatan esperon
kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.
A.
Ĉar Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.

C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apostoloj:
"Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi",
ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio;
kaj degnu laŭ Via volo pacigi kaj unuigi ĝin.
Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.
A.
Amen.

C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ĉiam.
A.
Kaj kun via spirito.

C. (mallaŭte)
La akcepto de Via Korpo kaj Sango, Sinjoro Jesuo Kristo,
ne farigu por mi juĝo kaj kondamno,
sed pro Via kompato, ĝi utilu al mi
kiel gardilo kaj kuracilo por mia animo kaj korpo.

(La celebranto genufleksas, prenas la hostion kaj, tenante ĝin iom super la pateno, sin turnas al la popolo kaj diras klarvoĉe:)C. Jen la Ŝafido de Dio,
jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.
Beataj la alvokitaj al la festeno de la Ŝafido.

(Kaj, kun la popolo, li aldonas unufoje:)C.A. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton,
sed diru nur unu vorton kaj resaniĝos mia animo.


C. La korpo de Kristo gardu min por la eterna vivo.
C. La sango de Kristo gardu min por la eterna vivo.

(Tiam la celebranto prenas la patenon aŭ hostiujon, iras al komuniiĝontoj kaj montras al ĉiu el ili hostion iom levitan, dirante:)C. La korpo de Kristo.

(La komuniiĝanto respondas:)K. Amen.

C. Tion, kion ni prenis per la buŝo, Sinjoro, ni akceptu per pura menso;
kaj la portempa donaco fariĝu por ni la eterna savilo,


KOMUNIA ANTIFONO

A. La anĝeloj staras ĉirkaŭ la altaro kaj Kristo donas la Panon de la Sanktuloj kaj la kalikon de vivo por la pardono de la pekoj, haleluja.

ORACIO (starante)

C. Ni preĝu: (silenta momento)
Subtenu nin per Via ĉeesto, ho nia Dio, kaj faru, ke la sakramento, kiun ni plenkrede ricevis gardu nin kontraŭ la danĝeroj kaj nin purigu de la malbono. Per Kristo nia Sinjoro.
A.
Amen.

KONKLUDAJ RITOJ

C. La Sinjoro estu kun vi.
A.
Kaj kun via spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

C. Kliniĝu por la beno.
Dio, Kiu per la releviĝo de la Kristo starigis nian savon kaj nin igis filoj Liaj, donu al vi la feliĉon de Lia beno.
A.
Amen.

C. La Elaĉetinto, Kiu donis al ni la donacon de la vera libero, igu vin partopreni en la heredaĵo eterna.
A.
Amen.

C. Estu vi, kiuj pere de la bapto kun Li releviĝis en la kredo, kapablaj konkeri, per vivo sankta, la eblecon Lin iam renkonti en la ĉiela patrujo.
A.
Amen.

C. Kaj la beno de Dio Ĉiopova, la Patro † kaj la Filo † kaj la Sankta † Spirito,
descendu sur vin, kaj kun vi ĉiam restu.
A.
Amen.

C. Ni foriru en paco.
A.
En la nomo de Kristo.Elŝuti 45.69 Kb.


Elŝuti 45.69 Kb.