Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1 eniraj ritoj enira antifono (Kp. Lk. 1, 43) (starante) A

Elŝuti 105.23 Kb.

1 eniraj ritoj enira antifono (Kp. Lk. 1, 43) (starante) A
Dato06.12.2017
Grandeco105.23 Kb.

Elŝuti 105.23 Kb.

Jaro A - 6.a de Advento


SOLENO DE LA DIA PATRINECO DE MARIA

1 ENIRAJ RITOJ
ENIRA ANTIFONO (Kp. Lk. 1, 43) (starante)
A. Elizabeta diras al Maria:

"Kial vi venis al mi, Patrino de mia Sinjoro?

Se mi tion sciintus, tiam mi elirintus al vi renkonte.

Vi havas en via sino la Reĝon de la universo,

mi nur profeton;

vi Tiun, Kiu donas la leĝon,

mi tiun, kiu ĝin observas;

vi la Vorton kiu savas,

mi la voĉon kiu de Li proklamas la venon".
C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.

A. Amen.

C. La Sinjoro, Kiu gvidas niajn korojn laŭ la amo kaj la pacienco de Kristo, estu kun vi ĉiuj.

A. Kaj kun via spirito.
KONFESO DE PEKOJ
C. Gefratoj, Maria, la Virgulino, kiu atendas kaj naskas la Filon de Dio, per la ekzemplo de sia fido nin gvidas akcepti la plenan manifestiĝon de la Dia boneco. Ni nin pretigu por celebri ĉi-sanktajn misterojn laŭ ŝia humileco kaj pripentante niajn pekojn.
(mallonga silento)
C. Vi, Kiu estis koncipita en la sino de la Virgulino Maria, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu kundividis nian homan estaĵon, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu fariĝis homo por Vin mem foroferi por ni, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.
C. Kompatu nin la ĉiopova Dio, kaj pardoninte niajn pekojn, Li gvidu nin al la eterna vivo.

A. Amen.
KOMENCE DE LA LITURGIA ASEMBLEO
C. Ni preĝu. (silenta momento)
Dio, Kiu per la fekunda virgeco de Maria, havigis al la homoj la rimedojn por la eterna savo, donu al ni la gracon, ke ni spertu ŝian helpon, ĉar pere de ŝi ni ricevis la Aŭtoron de la vivo, Jesuon Kriston, Vian Filon, nian Sinjoron kaj nian Dion, Kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spiri­to, Dio en ĉiuj jarcentoj.

A. Amen.

2 LITURGIO DE LA PAROLO (sidante)
UNUA LEGAĴO
L. Benu min, ho Patro.

C. La profeta legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.

L. Amen.
"La regno de David eterne staros antaŭ la Sinjoro".
L. El la dua libro de Samuel (7, 1-5, 8-12. 14. 16).
Kiam reĝo David loĝis en sia domo

kaj la Sinjoro donis al li ripozon

rilate al ĉiuj liaj malamikojn ĉirkaŭe,

la reĝo diris al profeto Natan:

"Vidu, mi loĝas en cedroligna domo,

dum la kesto de Dio restas sub tendo".

Natan respondis al la reĝo:

"Faru ĉion, kio estas en via koro,

ĉar la Sinjoro estas kun vi".

Sed en tiu sama nokto Natan aŭdis la vorton de la Sinjoro:

"Iru kaj diru al mia servanto David:

Tiel diras la Sinjoro:Ĉu vi konstruos al Mi domon por mia loĝado?

Mi prenis vin el inter la ŝafoj kaj la kaproj,

por ke vi estu estro super mia popolo Izraelo:

Mi estis kun vi ĉie, kien vi iris:

Mi ekstermis ĉiujn viajn malamikojn antaŭ vi,

kaj ankaŭ estonte mi faros tion.

Mi igos granda vian nomon,

egala al la nomoj de la potenculoj sur la tero.

Mi aranĝos lokon por mia popolo Izraelo,

kaj Mi plantos ĝin, por ke ĝi loĝu senzorge sur sia loko.

Vi ne plu estos maltrankvila,

kaj malbonuloj ne plu premos vin, kiel antaŭe,

kiam Mi starigis juĝistojn super mia popolo Izraelo.

Mi donos al vi pacon, liberigante vin de ĉiuj viaj malamikoj.

La Sinjoro sciigis al vi, ke domon konstruos al vi la Sinjoro.

Kiam finiĝos viaj tagoj kaj vi kuŝiĝos kun viaj patroj,

Mi starigos por vi vian idon, de vi generitan,

kaj Mi donos forton al lia regno.

Mi estos al li patro, kaj li estos al Mi filo.

Kaj stabila estos via domo kaj via regno eterne antaŭ Mi:

via trono estos eterne daŭra.’"
- Jen la parolo de Dio:

A. Al Dio estu danko!
RESPONSORIA PSALMO (Psalmo 88)
L. La Sinjoro estas ĉiam fidela.

A. La Sinjoro estas ĉiam fidela.
L. Eterne mi prikantos la dian mizerikordon;

per mia buŝo mi anoncos vian fidelecon dum jarcentoj.

Ĉar Vi proklamis: “Eterna estas mia graco."

Kiel la ĉielo estas daŭra via fideleco.

A. La Sinjoro estas ĉiam fidela.

L. Mi faris interligon kun Mia elektito,

Mi ĵuris al David, mia servanto:

"Mi igos poreterne forta vian domon;

Mi konstruos vian tronon por ĉiuj generacioj."

A. La Sinjoro estas ĉiam fidela.

L. Li vokos Min: "Vi estas mia patro,

mia Dio, kaj la roko de mia savo!"

Por ĉiam Li havos mian favoron;

kaj mia interligo kun Li estos fidela.

A. La Sinjoro estas ĉiam fidela.
DUA LEGAĴO
L. Benu min, ho Patro.

C. La apostola legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.

L. Amen.
"La mistero longtempe kaŝita, nun estas anoncata"
L. El la letero de Sankta Paŭlo Apostolo al la Romanoj (16, 25-27)
Gefratoj, gloro al tiu, kiu povas fortikigi vin

per mia anonco de la evangelio pri Jesuo Kristo.

Ĉar nun la mistero, kiu ekde eterno estis kaŝita,

revelaciiĝis pere de profetaj skriboj

laŭ la volo de la eterna Dio,

diskonigate al ĉiuj popoloj por ke ili obeu kaj kredu.

AI Li, la sola, saĝa Dio,

per Jesuo Kristo estu eterna gloro. Amen.
- Jen la parolo de Dio.

A. Al Dio estu danko!
AKLAMA KANTO (Lk. 1, 38) (starante)
A. Haleluja, haleluja.

Jen mi estas la servantino de la Sinjoro; fariĝu al mi kiel vi diris.

Haleluja.

EVANGELIO
"Saluton, Maria! La Sinjoro estas kun vi; li plenigis vin per sia graco."
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. El la evangelio laŭ Luko (1, 26-38)

A. Gloro estu al Vi, Sinjoro.
C. En tiu tempo Dio sendis la anĝelon Gabriel

en urbon de Galileo nomatan Nazaret

al virgulino, kiu estis fianĉinigita al viro, nomata Jozefo,

el la idaro de David;

la nomo de la virgulino estis Maria.

La anĝelo eniris ŝian domon kaj diris:

"Saluton, gracoplena! La Sinjoro estas kun vi."

Tiuj vortoj profunde impresis ŝin,

kaj ŝi pripensis, kion povas signifi tiu saluto.

Sed la anĝelo diris al ŝi:

Ne timu, Maria, ĉar vi estas favorata de Dio.

Vi koncipos kaj naskos filon, kaj vi nomos Lin Jesuo.

Li estos granda, kaj nomata 'Filo de la Sinjoro',

kaj Dio donos al li la tronon de lia patro David.

Kaj li reĝos por ĉiam super la popolo de Jakob.

Lia regno ne havos finon".

Tiam Maria diris al la anĝelo:

"Kiel estos tio, ĉar mi viron ne konas?"

La anĝelo respondis:

"La Sankta Spirito venos sur vin,

kaj la ĉiopova Dio superombros vin.

Pro tio via Infano estos sankta, Filo de Dio.

Vidu, ankaŭ Elizabet, via parencino, en sia maljuneco koncipis filon.

Ĉiuj opiniis, ke ŝi ne povas havi infanon;

tamen ŝi estas jam en la sesa monato:

ĉe Dio nenio estas neebla."

Tiam Maria diris:

"Jen mi estas la servantino de la Sinjoro; fariĝu al mi, kiel vi diris."

Poste la anĝelo foriris de ŝi.
- Jen la parolo de la Sinjoro.

A. Al Kristo estu laŭdo!

POST LA EVANGELIO
A. Nia Savonto descendis de la ĉielo en la sinon de Maria.

Li estas laŭdata de la anĝeloj kaj vokata Dio suvereno.(sidante, oni aŭskultas la homilion)

C. Laŭdata estu Jesuo Kristo.

A. Ĉiam li estu laŭdata.
UNIVERSALA PREĜO
C. Gefratoj, la Sinjoro, Kiu rigardis al la humileco de Maria kaj ŝin elektis kiel Patrinon de Kristo, rigardu al nia malriĉo kaj kontentigu niajn propetojn.
L. Ni preĝu kune kaj diru: "Plenumiĝu, ho Dio, Via volo de savo".

A. Plenumiĝu, ho Dio, Via volo de savo.

L. Por la Eklezio: por ke ĝi plenumu, en humilo kaj obeante al Dio, sian patrinan mision kaj nasku Kriston en la koro de ĉiuj, pere de la vorto kaj de la sakramentoj: ni preĝu.

A. Plenumiĝu, ho Dio, Via volo de savo.

L. Por ĉiuj homoj: por ke, kun la kredo en Dio, kun paco kaj harmonio, ili formu la popolon de la nova interligo en Kristo, kaj kunlaboru por la plenumiĝo de la universala savo: ni preĝu.

A. Plenumiĝu, ho Dio, Via volo de savo.

L. Por ke ĉiu el ni sentu la devon, kun la helpo de la Sankta Spirito, atesti, pere de vera kristana vivokonduto, la veron de la daŭra ĉeesto de la Filo de Dio en la mondo: ni preĝu.

A. Plenumiĝu, ho Dio, Via volo de savo.

L. Por ni, kiuj jam apude estas al la Kristnasko: por ke, kun konscienco purigita de ĉia kulpo, ni nin pretigu akcepti la Filon de Dio, kiel Elaĉetanton kaj Sinjoron de nia tuta vivo: ni preĝu.

A. Plenumiĝu, ho Dio, Via volo de savo.

L. Por ĉi tiu nia asembleo: cele, ke ni firme kredu, ke nenio neebla estas por Dio, se ni akceptos Lian volon laŭ la nuna realaĵo de nia ĉiutaga vivo: ni preĝu.

A. Plenumiĝu, ho Dio, Via volo de savo.

(aliaj intencoj)


KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO
C. Ho Dio ĉiopova, Kiu nin kreis kaj al ni sendis Vian Vorton, fariĝintan homo en la sino de Maria la Virgulino, ame rigardu al Via popolo kaj elaŭdu ties humilan voĉon. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.
3 EŬKARISTIA LITURGIO
RITO DE LA PACO
C. Laŭ la instigo de la Sinjoro, antaŭ prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni intersangu pacosignon.

DONACOFERO (sidante)
C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi panon por ke ĝi farigu korpo de Kristo, Via Filo.

A. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi vinon por ke ĝi farigu sango de

Kristo, Via Filo.

A. Amen.
KREDO-KONFESO (starante)
C. Gefratoj, por celebri fruktoporte la Eŭkaristion, sakramenton de la unueco de la Eklezio, ni kune konfesu la katolikan kredon:
C. MI KREDAS JE UNU DIO,

C.A. la Patro ĉiopova, Kreinto de la ĉielo kaj de la tero,

de ĉiuj aĵoj videblaj kaj nevideblaj.

Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo,

ununaskita Filo de Dio,

kaj el la Patro generita antaŭ ĉiuj jarcentoj.

Dio el Dio, Lumo el Lumo,

Dio vera el Dio vera,

generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro:

per Kiu ĉio estas farita.

Kiu por ni homoj kaj por nia savo

descendis de la ĉieloj.

(Oni klinas la kapon, ĝis: "fariĝis homo")Kaj per la Sankta Spirito Li enkarniĝis

el Maria, la Virgulino, kaj fariĝis homo.

Krucumita por ni sub Poncio Pilato,

Li mortis kaj estis entombigita.

La trian tagon Li resurektis laŭ la Skriboj,

ascendis al la ĉielo kaj sidas dekstre de la Patro.

Kaj Li revenos kun gloro,

juĝi la vivantojn kaj la mortintojn,

kaj Lia regno estos senfina.

Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto,

kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.

Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata;

Kiu parolis per la profetoj.

Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.

Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.

Kaj mi atendas la reviviĝon de la mortintoj,

kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.
ORACIO PRI LA DONACOJ

C. Via spirito, ho ĉiopova Dio, kiu descendis kun sia gloro en Marian la Virgulinon, akceptu niajn oferojn kaj ilin pleniĝu per ŝia favoro. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.
PREFACO
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. Leviĝu viaj koroj!

A. Ni havas ilin ĉe la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.

A. Estas inde kaj juste.
C. Vere estas inde kaj juste Vin danki, ho Patro, kaj petegi Vian potencon por celebri solenmemore la misteron de Maria la Virgulino. De ŝia fekundeco ekĝermis tiu, kiu nin satigas per anĝela pano. La riĉeco de Eva pekulino disipita, pere de Maria al ni estas redonata; pere de virino enŝoviĝis inter nin la kulpoveneno; pere de virino komenciĝas la agado de savo. Je la rampanta insido de la malbono oponas la forto de la Elaĉetinto; la patrineco, kiu iĝis komenciĝo de morto, redonas al ni la Dion vivantan, kaj de tio la homa speco releviĝas liberiĝinte de la antikva premo. Ĉiu mizero, kiu al ni venis de Adamo, estas venkita pro la superabundo de la donaco de Kristo. Feliĉaj pro ĉi venko, kune kun la anĝeloj kaj kun la sanktuloj, ni levas al Vi la himnon de Via laŭdo:

C.A. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj.

Plenas de Via gloro la ĉielo kaj la tero.

Hosana en la altoj!

Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro.

Hosana en la altoj!
(oni surgenuiĝu)

(Kun etenditaj manoj, la celebranto diras:)


C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ĉiu sankteco.
(La celebranto kunigas la manojn, kaj, etendante poste ilin super la pano kaj la kaliko, diras:)
Ni petas do:

sanktiĝu ĉi tiujn donacojn per la roso de Via Spirito,
(Li kunigas la manojn kaj krucosignas la oferaĵojn, aldonante:)
por ke ili fariĝu por ni la Korpo + kaj la Sango

de nia Sinjoro Jesuo Kristo.
(La celebranto kunigas la manojn.

En la sekvaj formuloj la vortoj de la Sinjoro estu prononcataj klarvoĉe, laŭ la postulo de ilia signifo.)


Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono,
(La celebranto prenas la panon, kaj tenante ĝin super la altaro, daŭrigas:)

Li prenis la panon

kaj dankante rompis kaj donis ĝin al siaj disĉiploj,

dirante:

- 7 -
(li iomete kliniĝas)


Prenu kaj manĝu el ĝi vi ĉiuj:

ĉar tio estas mia korpo,

kiu por vi estos oferdonata.
(La celebranto montras al la popolo la konsekritan hostion, remetas ĝin sur la patenon, kaj surgenue adoras.

Poste li daŭrigas:)


Simile post la vespermanĝo,
(li prenas la kalikon kaj, tenante ĝin iomete super la altaro, aldonas:)
prenante ankaŭ la kalikon kaj denove dankante,

Li donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:
(li iomete kliniĝas)
Prenu kaj trinku el ĝi vi ĉiuj:

ĉar tio estas la kaliko de mia sango,

de la nova kaj eterna testamento,

kiu por vi kaj por multaj estos verŝata

por forigo de la pekoj.
Faru tion je mia rememoro.
(La celebranto montras la kalikon al la popolo, remetas ĝin sur la korporalon, kaj surgenue adoras.

Poste li diras:)


C. Jen la mistero de la kredo!

A. Ni anoncas Vian morton, Sinjoro, kaj konfesas Vian resurekton,

ĝis kiam Vi revenos en gloro.


(Etendante la manojn, la celebranto diras:)
C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al Vi, Sinjoro,

la panon de vivo kaj la kalikon de la savo,

dankante, ke Vi konsideris nin indaj

stari antaŭ Vi kaj servi al Vi.

Kaj humile ni petegas

ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo,

ni unuiĝu per la Sankta Spirito.
Rememoru, Sinjoro,

Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo

kaj perfektigu ĝin en la karitato

kune kun nia Papo .................

nia Episkopo ................., kaj la tuta klerikaro.
(En la meso por mortintoj oni povas aldoni:)
C. Memoru pri Via servant(in)o .................

kiun Vi hodiaŭ vokis al Vi el ĉi tiu mondo.

Bonvolu, ke li (ŝi),

kiu estis similigita al Via Filo en la morto,

ankaŭ similiĝu en lia resurekto.
Memoru ankaŭ niajn gefratojn,

kiuj endormiĝis en la espero pri la resurekto,

kaj ĉiujn, kiuj mortis en Via kompato;

kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizaĝo.
Kompatu nin ĉiujn, ni petas,

ke kun la beata Dipatrino virga Maria,

kun la beataj apostoloj kaj kun ĉiuj sanktuloj,

kiuj surtere plaĉis al Vi,

ni meritu partopreni la eternan vivon, laŭdi kaj glori Vin.
(La celebranto kunigas la manojn)
Per Via Filo Jesuo Kristo.
(Tiam la celebranto prenas la patenon kun la hostio kaj la kalikon kaj, ambaŭ levante, diras:)
Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo,

al Vi, Dio Patro ĉiopova,

en unueco kun la Sankta Spirito,

estu ĉiu honoro kaj gloro eterne.

A. Amen.
4 RITO DE KOMUNIO
JE LA DISPECIGO DE LA PANO (Lk 11,27)
A. Beata la ventro, kiu Vin portis, ho Kristo, kaj beata la sino, kiu Vin nutris, ho Sinjoro de la mondo, Kiu por savi la homojn bonvolis homiĝi.
C. Levante la manojn al la Patro, Kiu estas en la ĉieloj, kaj lasante, ke nin gvidu la Sankta Spirito, kiu preĝas en ni kaj por ni, ni kune recitu la preĝon, kiun Jesuo mem al ni instruis:
C.A. PATRO NIA, Kiu estas en la ĉielo,

sanktigata estu Via nomo.

Venu Via regno.

Fariĝu Via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ

kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,

kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.

Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.
(Kun etenditaj manoj, la celebranto daŭrigas:)

- 9 -


C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ĉiuj malbonoj;

donu favore pacon en niaj tagoj,

por ke, helpitaj de Via kompato,

ni estu ĉiam liberaj de la peko

kaj sekuraj kontraŭ ĉiu danĝero,

atendante la beatan esperon

kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.

A. Ĉar Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.
C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apostoloj:

"Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi",

ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio;

kaj degnu laŭ Via volo pacigi kaj unuigi ĝin.

Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.

A. Amen.
C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ĉiam.

A. Kaj kun via Spirito.
C. (mallaŭte)

La akcepto de Via Korpo kaj Sango, Sinjoro Jesuo Kristo,

ne fariĝu por mi juĝo kaj kondamno,

sed pro Via kompato, ĝi utilu al mi

kiel gardilo kaj kuracilo por mia animo kaj korpo.
(La celebranto genufleksas, prenas la hostion kaj, tenante ĝin iom super la pateno, sin turnas al la popolo kaj diras klarvoĉe:)
C. Jen la Ŝafido de Dio,

jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.

Beataj la alvokitaj al la festeno de la Ŝafido.
(Kaj, kun la popolo, li aldonas unufoje:)
C.A. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton,

sed diru nur unu vorton kaj resaniĝos mia animo.
C. La korpo de Kristo gardu min por la eterna vivo.

C. La sango de Kristo gardu min por la eterna vivo.
(Tiam la celebranto prenas la patenon aŭ hostiujon, iras al komuniigontoj kaj montras al ĉiu el ili hostion iom levitan, dirante:)
C. La korpo de Kristo.
(La komuniiĝanto respondas:)
K. Amen.
C. Tion, kion ni prenis per la buŝo, Sinjoro, ni akceptu per pura menso;

kaj la portempa donaco fariĝu por ni la eterna savilo.
KOMUNIA ANTIFONO ( Prv. 9, 5-6; Ap 2, 17; 3, 5)
A. Ho mirinda donacinterŝanĝo! La Kreanto de la tuta homaro, naskiĝinte de la Virgulino netuŝita pro la interveno de la Sankta Spirito, ricevas mortemulan karnon kaj al ni donas dian vivon.
ORACIO (starante)
C. Ni preĝu: (silenta momento)

Restu kun ni, ho Dio ĉiopova, kaj per la propeto de Maria, la virgulino kaj patrino, helpu nin kun senlaca amo gardi ĉiun tagon de la vivo la donacon ricevitan ĉe la Eŭkaristio. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.

5 KONKLUDAJ RITOJ
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

C. Kliniĝu por la beno.

Dio pardonema, Kiu pere di Sia Filo, naskiĝinta de la Virgulino, elaĉetis la mondon, vin pleniĝu per Sia beno.

A. Amen.

C. Vin ĉiam ŝirmu la Virgulino Maria, kiu al ni donis la Aŭtoron de la vivo.

A. Amen.

C. Al vi ĉiuj, ĉi tien kunigintaj por devote celebri la solenon de la Senmakula Koncipiĝo de la Beata Virgulino Maria, la Sinjoro donu la konsolon de la spirito kaj la eternan feliĉon.

A. Amen.

C. Kaj la beno de Dio ĉiopova, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito, descendu sur vin, kaj kun vi ĉiam restu.

A. Amen.

C. Ni foriru en paco.

A. En la nomo de Kristo.
Elŝuti 105.23 Kb.


Elŝuti 105.23 Kb.