Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1/ apero de Esperanto 1903 1914

Elŝuti 2.03 Mb.

1/ apero de Esperanto 1903 1914
paĝo9/55
Dato15.03.2017
Grandeco2.03 Mb.

Elŝuti 2.03 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   55

Oktobro 1961 - 41a "La Informilo". Enkonduke "vorto de la prezidanto", kiu prezentas diversajn raportojn de aktivuloj, aperontaj en la bulteno, kaj anoncas ke s-ro Ribot, nelacigebla pilmigranto de Esperanto en Francio, post Bar le Duc, vizitos nun Nancion.

Artikolo verkita de s-ro Offroy(Château-Salins) pri esperanta sperto.Iam en trajno, de Château -Salins al Nancio, germana samideano veturanta al Kongreso en Nancy (verŝajne de SAT), alparolis lin en Esperanto, vidinte la verdan stelon ĉe lia butontruo. Ili gaje babilis en Esperanto, s-ro Offroy volis ankaŭ paroli germane, sed lia kunveturanto rifuzis "inter esperantistoj, nur Esperanto!". Ili disiĝis en la stacidomo, ĉar s-ro Offroy daŭrigis sian vojaĝon per alia trajno. Subite, la germana samideano vokis lin: fervoja oficisto ne volis lasi lin eliri el la stacidomo (tiam oni ankoraŭ kontrolis ĉiujn elirojn kaj enirojn), ĉar erare la bileto estis pagita nur ĝis Sarreguemines. La germano ne komprenis la francan, s-ro Offroy tradukis, ĉio bone finiĝis.Naskiĝo:en Verdun naskiĝo de Max en la hejmo de nia samideano A. Sahatdjian.

Novaj delegitoj de UEA: laŭ la decido de nia lasta kongreso, la sekretario skribis al kelkaj aktivuloj por inciti ilin fariĝi delegitoj de UEA. Nun ni havas 3 novajn delegitojn, 2 novajn fakdelegitojn. Entute 13 delegitoj, 8 fakdelegitoj, 1 vicdelegitino, 1 junulardelegito. Ĉirkaŭ kvarono de niaj membroj aperas en la delegitara reto!

St Avold- S-ro Manceau organizis ekspozicion "oriento-okcidento". La urbestro inaŭguris ĝin la 22an de februaro. Radio Sarrebrücken anoncis ĝin, la lokaj gazetoj favore raportis. Unesko subtenis per sendo de foto-afiŝoj La celo de la ekspozicio estis montri la ĉiutagan vivon en Oriento kaj la eblecon rilati kun malproksimaj landoj pere de Esperanto. Ĝi montris diversajn librojn, gazetojn, objektojn kolektitajn dank'al Esperanto: manĝobastonetoj, porcelanaĵoj, pupetoj, sidtapiŝoj, ventumiloj, maskoj, diversaj manĝaĵoj interesis la vizitantojn. Aparta vitroŝranko estis dediĉita al doktoro Zamenhof kaj Esperanto. Sonbendo klarigis la uzadon de la objektoj kaj aŭdigis japanan muzikon, esperantajn ĥorojn kaj poresperantaj sloganojn.

Kurso - La kurso gvidita de s-ro Manceau en la liceo finiĝis kun 7 gelernantoj: 6 sukcesis la ateston pri lernado. La liceestro disdonis la diplomojn kaj la loka gazeto raportis.

Metz - S-ro Manceau provis kontakti la tieajn konatajn samideanojn kun la celo starigi grupon. Kunveno okazis la 1an de julio. Ĉeestis gesinjoroj Raymond Schwartz (la konata esperanto-verkisto kaj kanzonisto) kaj 4 metzaj samideanoj Ni esperu, ke la 30 gesamideanoj en Metz, kies adresojn ni posedas, revenos al nia federacio.

Raporto pri la 17a internacia junulara kongreso de Tejo en Wokinĝam (Anglujo) verkita de Michel Chapellier (la filo de la federacia kasisto). Interesega kongresa programo, plaĉa kongresejo en impona domo meze de ĝardenoj kaj herbejoj, interesaj parolado de/kaj diskuto kun profesoro Ivo Lapenna. Vetero ĝenerale bela (por Anglujo!), elstaraj vizitoj al Windsor kaj Londono. Bedaŭrinde ĉio havas finon...

Reagoj - sekve al la publikigo en la pasinta "La Informilo" de la raporto pri nia federacia kongreso, ni ricevis de s-ro Ribot, ĝenerala sekretario de UFE, leteron gratulantan pro la farita laboro. Sed aliaj estraranoj de UFE reagis tute malsame. Unue ĉar ni diris, ke ni estis malbone informitaj pri la vojaĝo de d-ro Hamway. Ni ne diris ke ni estis pli malbone informitaj ol la aliaj federacioj: informoj mankis egale por ĉiuj! Ni skribis " ŝajnas ke la preleginto mem kulpis pri tio". Cirkulero de UFE (12/60), cetere diris, ke UFE estis sen informoj de post aprilo! Oni riproĉis, ke iu aludis pri perdo de neŭtraleco de UFE. Sed kiel dirite, la plej multo de la ĉeestantoj rimarkis nenion riproĉeblan ĉe UFE. Tio tamen alportis al nia prezidanto akran leteron, kiun li tute ne meritis. Oni riproĉas nian konstaton, ke "Franca Esperantisto" kvazaŭ ne aperis ĉijare. Fakte ĝis nia kongreso ni ricevis nur la numeron 195-196 (12/60-1/61). Post nia kongreso alvenis 197-198, kaj unu semajnon post la nacia kongreso la 8 paĝan numeron 199, kiu celis ebligi la preparon de la kongreso! Ni konscias pri la malfacilaĵoj sed tamen esperas plibonigon! Jean Paul Colnot.

Internacia koresponda servo - kreis ĝin la grupo de Crailsheim (Germanio) kun kiu ni bone rilatas. Ĝi celas ebligi internacian korespondadon pere de Esperanto. La korespondemulo skribas leteron en sia lingvo, sendas al IKS, kiu tradukas Esperanten, kaj sendas al la koncerna Lando, kie esperantistoj retradukas nacilingven. Ekzistas jam reto de landaj oficejoj, kun perantoj, kiuj zorgas pri la diversaj tradukoj. La korespondemuloj pagas malgrandan sumon, oni tradukas privatajn aŭ komercajn leterojn. Pliaj kunlaborantoj estas serĉataj.

Januaro 1962 - 42a "La Informilo" -

Eksterordinara ĝenerala kunveno de UFE. Okazas konflikto inter la gvidantoj de UFE. La dokumentoj pri la grava voĉdono proponita atingis nin, kiam "La Informilo" numero 42 estis preskaŭ tute kompostita. Do tiu teksto el s-ro Boyet aperas kiel stencilita 2 paĝa suplemento.(alia suplemento presita: la programo de la kulturdomo Grésillon.) . S-ro Chapellier, nia kutima delegito en la nacia kongreso (li estas fervojisto...) ne povos partopreni en Lyon. S-ro Boyet anstataŭos lin, kaj petas ke ĉiuj membroj sendu al li voĉdonilon, unue por diri, ĉu ili konsentas ke s-ro Boyet reprezentu la federacion, due por voĉdoni por la komitatanoj de UFE. La problemo estas komplika; diversaj membroj de la konsilantaro de UFE dissendis cirkulerojn por konigi sian vidpunkton. S-ro Boyet, kiel federacia prezidanto, ricevis 12 cirkulerojn kun entute 20 paĝoj! Sed ĝenerale ĉiuj niaj membroj ne estas , aŭ ne estas bone, informitaj. (Mi tre resumas, ĉar la klariga teksto de s-ro Boyet ampleksas 2 paĝojn). En la estraro de UFE okazas opozicio inter s-ro Ribot, ĝenerala sekretario, kaj S-ro Petit, vicprezidanto. S-ro Ribot ne povas efektivigi siajn intencojn pro malhelpo de s-ro Petit. UFE estas laŭstatute demokratia, tamen ĉiuj decidoj estas prenitaj en la sidejo en Parizo.kie dejoras s-roj Petit, Guillaume kaj Rousseau. Leteroj koncernantaj la prezidanton (s-ro Llech-Walter en Perpignan) aŭ la ĝeneralan sekretarion (s-ro Ribot en Marmande), se ili alvenas en Parizo, estas ofte responditaj de la parizanoj. La parizanoj, kompreneble, multe laboras por Esperanto, sed ili fakte gvidas la tutan asocion. La provincanoj venas malofte en Parizon (la vojaĝoj estas kostaj), ili ĝenerale ne estas tre bone informitaj pri la problemoj. Do, la proponoj de la deĵorantaj parizanoj estas dum la kunvenoj unuanime akceptataj (de la deĵorantoj mem). Nova kandidato al la nacia konsilantaro, d-ro Albault (el Toulouse), subtenata de s-ro Ribot, proponas diversajn rimedojn por plibonigi la administran laboron de UFE (vivo de konsilio per leteroj, novaj statutoj, kreado de komisionoj por plenumi precizajn taskojn, ktp...). En la arkivoj ne troviĝas ekzemplero de la voĉdonilo, sed la cirkulero de s-ro Boyet diras ke ĝi entenas 17 nomojn, kaj oni elektas nun 15 homojn. Necesas forstreki 2 nomojn, kaj atenti pri kiuj oni forstrekos...

Federacia kongreso - Neniu proponis sin por ĝin organizi ĝis januaro.

Tejo paĝo - La junulardelegito de Nancy enketis per cirkulero al ĉiuj junuldomoj de Francio, por scii kie ekzistas kursoj de Esperanto, kaj proponi eventuale nian perkorespondan kurson. Nur 6 respondis. La 2 unuaj respondoj venis el Colmar kaj Dieuze: en Colmar la direktoro estis Simon Mathieu, en Dieuze la prezidanto André Wagner. Ambaŭ lernintoj de nia perkoresponda kurso kaj anoj de Tejo 1954-56. Bedaŭrinde neniu Esperanto-kurso ĝis nun tie. En Migennes (89), ekzistas kursoj kaj sekcio kun 12 membroj. La aliaj respondintoj estis Lezignan, Rouen kaj Nemours (Alĝerio), kursoj pli malpli funkciis. Estas projekto por enkonduki Esperanton en ĉiujn junuldomojn de Francio (sed ĝi restos sen sekvo).

Partopreno en esperantista renkontiĝo en Nederlando -Monique Colin,(Lunéville) lernintino kaj kunlaborantino de nia perkoresponda kurso, kaj komitatanino de la federacio, gajnis restadon en Nederlando partopreninte konkurson organizitan de s-ro Pierre Delaire (centre national Esperanto office, Orléans). Ŝi estis gastigata de nederlanda familio en Kromménie. Ŝi tre aprezis la tutan programon, kun multaj ekskursoj. Ŝi estas dankema al la nederlandaj geamikoj pro ilia gastemo. Ni plue praktiku la internacian lingvon, tiel ke nenio homa estu al ni fremda!
Aprilo 1962 - 43a "La Informilo"

raporto pri mandato - Nia prezidanto, F. Boyet, do reprezentis nin dum la eksterordinara kunveno de UFE en Lyon la 17an kaj 18an de februaro 1962. La tagordo fiksita de la estraro de UFE estis: 1/ aŭdo de s-roj Petit kaj Ribot - 2/ voĉdono por elekto de nova konsilantaro.

Unua kunsido la 17an de februaro: la 2 citataj estraranoj rediras parole, kion ili jam skribis en cirkuleroj.

Dua kunsido: voĉdonado. Reguloj ne klaraj , multaj federacioj ne preparis tiel zorge kiel ni tiun baloton. Iuj delegitoj venis sen mandatoj, sen voĉdoniloj. Longa diskutado: oni obeu la statutojn.

Tuj post la baloto, la kunveno estis fermita, do oni decidis.nenion pozitivan, oni eĉ ne scias, kiuj kandidatoj estas elektitaj! La eble utila laboro estos farenda dum kunveno en la pariza sidejo la 18an de marto... Oni iom scias poste pri la sekvo legante la raporton de Jean Chapellier, nia delegito dum la 54-a nacia kongreso en Gresillon (aprilo 62). S-ro Llech-Walter restas prezidanto de UFE, d-ro Albault fariĝas unua vicprezidanto, s-ro Petit dua vicprezidanto. Oni ne plu parolas pri s-ro Ribot. (Mi ne plu posedas la kolekton de "F.E." de tiu epoko, por scii ĉu li restis konsilanto). Krome dum la nacia kongreso, nia samfederaciano J. Manceau, jam komitatano de UFE, fariĝis en Grezillon helpsekretario, kaj s-ro J Chapellier konsilanto.Nekrologo - forpasis post longa malsano, s-ino Mangel en Le Lyaumont (70), edzino de unu el niaj unuaj perkorespondaj lernantoj kaj patrino de nia Tejo-anino Geneviève Mangel. Forpasis 2 membroj de la federacio: pastro Tronet, en Velleron (70) kaj s-ro Castel, instruisto en Hommarting (57).

Strasbourg - D-ro Tortel, komencis kurson en Thomas-lernejo kun 15 gelernantoj, kaj s-ro Ferez gvidas multajn lernantojn per korespondado en tuta Francujo.

Creutzwald-St Avold - S-ro Manceau gvidis ĉi vintre elementan kurson kun 10 lernantoj kaj duagradan kun 10. La rezultoj ne estas kontentigaj, ĉar la kursoj okazas dum nur 45 minutoj ĉiusemajne dum la hortabelo de la liceo, do ne dum la feriotempo. Pluraj lernantoj preparas la ateston pri lernado. Krome ,s-ro Manceau prelegis pri Esperanto dum kunveno de la Rotari-klubo de St Avold, la 20an de aprilo: 20 aŭskultantoj estis interesataj.

Prelegvojaĝo de s-ro Ribot en nia regiono - La (tiama) ĝenerala sekretario de UFE prelegis pri Esperanto en 32 lernejoj de nia regiono al pli ol 2100 gelernantoj, komence de oktobro.. En Meurthe & Moselle, li vizitis Longwy, Jarny, Pont à Mousson,, Toul, Nancy, Dombasle, Lunéville. En Vogezoj: St Dié, Gérardmer, Remiremont, Epinal, Mirecourt, kaj Neufchâteau. Ni esperas ,ke la intereso por nia lingvo plu kreskos post tiu vizito .Menciinda estis la intereso de geinstruistoj kaj gelernantoj en Vogezoj. (Sed en Nancy li povis prelegi nur en la teknika lernejo, kies direktorino estis s-ino Fondrillon. La aliaj lernejoj tre "malvarme" akceptis lin kaj li ne povis prelegi.)

la 40a germana Esperanto-kongreso okazos proksime de ni, en Oberkirĉ (Baden), pentekoste.

Tejo-paĝo - raporto pri la reorganizo de JEFO. Nenio koncernas nian regionon.
Julio 1962 - 44a "La informilo"

raporto pri la 22a kongreso de la federacio, okazinta en Strasbourg la 3an de junio 1962.

(La kongreso ne estis anoncita antaŭe en "La Informilo", verŝajne cirkulero estis dissendita.)

Pli ol 30 personoj partoprenis tiun kongreseton. S-ro Cuene, nova prezidanto de la Strasburga grupo, unue salutas la kongresanojn je la nomo de siaj samurbanoj; samtempe li anoncas la reorganizon de la strasburga amikaro; Tuj poste, S-ro Boyet, federacia prezidanto, malfermas la laborkunsidon; S-ro Colnot, sekretario, petas la aprobon de la protokolo pri la 21a kongreso (aprobita unuanime) kaj legas kelkajn salutleterojn de neĉeestantoj (s-roj Férez kaj Denis). Li prezentas poste la agadraporton de la pasinta jaro, tiel resumitan:La situacio ĉijare estas simila al tiu de la antaŭaj jaroj. Nia federacio daŭre vivetas, ĝi stagnas ĉar daŭre mankas aktivuloj sufiĉe multnombraj. Kelkaj homoj ne povas ĉion fari kaj finfine ili ankaŭ laciĝas. Estas ĉiam eblecoj por pluraj grupoj, sed tiaj ekzistas nur en Strasbourg kaj Nancy. En Strasbourg, kunvenoj regule okazas kaj la grupo estas reorganizita, dum en Nancy la situacio ne estas tre brila, kunvenoj fariĝis neregulaj, la iama vigla junularsekcio nun kvazaŭ tute malaperis. La nombro de niaj membroj estas daŭre ridinde malalta. Dum 1960 ni havis 85 membrojn, dum 1961: 83 kaj aktuale nur 78. Ĉirkaŭ aro de fidelaj multjaraj membroj, kies nombro ne multe ŝanĝiĝas, ni sukcesas varbi ĉiujare kelkajn novulojn, kiuj preskaŭ tuj forlasas nin. Lastjare oni anoncis 210 lernantojn en la diversaj urboj, ni varbis 18 novajn membrojn, sed 11 el ili jam ne rekotizis por 1962!. Same , el 18 novuloj de la jaro 1960, nur 5 rekotizis dum 1961 kaj 2 restas ĉi--jare.

Pri la propagando ĝenerale farita, ni ne estas multe informitaj. Prelego ĉe Rotary-kluboj okazis en St Avold, Bar le Duc kaj Sarreguemines, kaj ŝajne ili interesis la rotarianojn. El Nancy, ĉirkaŭ 50 artikoletoj estis dissenditaj por anonci kursojn kaj pri nia kongreso, al la regiona gazetaro. Ni povis kontroli la aperigon de nur kelkaj el ili. La turisma servo en Nancy interesiĝis pri Esperanto kaj akceptis enpresigi anoncon en la jarlibron de UEA; ĝi krome reeldonos esperantan prospekton pri la urbo.

Parolaj kursoj funkciis en Strasbourg (15 lernantoj gviditaj de d-ro Tortel, preskaŭ ĉiuj jam finis la kurson), en St Avold (10 elementaj kaj 4 superaj lernantoj en la liceon, gvidataj de s-ro Manceau).

Korespondaj kursoj funkcias en Strasbourg (gvidanto s-ro Férez, detalaj informoj mankas, estus 80 lernantoj en tuta Francujo), kaj en Nancy (gvidanto s-ro Colnot, kunlabore kun deko da korektantoj): 16 novaj lernantoj en la elementa kurso kaj 6 en la supera. Manko de publika intereso ne ebligas la plenan funkciadon de tiu kurso.

La bulteno "La Informilo", malpli regule aperis de unu jaro. Ĝenerale kulpas la malfruiĝo de la ĉefaj informoj. S-ro Fondrillon bezonas unu monaton por komposti la bultenon, inter alie pro manko da literoj: 3 korektadoj estas necesaj. Kiam informoj alvenas fine de decembro kaj komence de januaro, nur dum februaro estas sendita la bulteno.

Delegitaro de UEA: Francujo estas la Lando, kie estas la plej granda nombro da delegitoj, kaj certe nia federacio estas unu el la plej riĉaj laŭ tiu vidpunkto. Laŭ la plej lastaj informoj, 19 personoj en nia federacio plenumas 23 delegitajn servojn (12 delegitoj, 1 vic-delegitino, 9 fakdelegitoj, 1 junulardelegito). Tio signifas ke ĉirkaŭ kvarono de nia membraro aktivas en la delegitaro. Sciante, ke delegito devige estas sperta praktikanto de la lingvo kaj samtempe kotizanto de UFE-UEA kun abono al la 2 revuoj, oni povas miri pri la stagnado de federacio en kiu troviĝas tiom da spertuloj.

S-ro Chapellier, federacia kasisto, legas poste la kasan raporton. La kaso estas iom "riĉa", sed ĝi malmulte elpezas ĉar la federacio nur vivetas.

La sekvanta punkto de la tagordo estas la rilatoj kun la nacia movado. S-ro Boyet, delegito de la federacio ĉe la eksterordinara kunveno de UFE en Lyon dum februaro, aldonas kelkajn klarigojn al la raporto, kiun li aperigis en "La Informilo" de aprilo.

S-ro Manceau, nacia estrarano, raportas pri la kunveno de la administrantaro de UFE de la 18a de marto en Parizo, dum kiu estis elektita la nova estraro.

S-ro Chapellier raportas pri la nacia kongreso en Grésillon (Pasko) dum kiu estis aprobitaj la novaj naciaj statutoj kaj elektitaj kelkaj novaj komitatanoj. Ni rimarkas ke ne plu estas delegitoj de la federacioj ĉe la konsilantaro de UFE. La federacioj estas do reprezentataj nur ĉe la ĝenerala kunveno sed ne plu ĉe la kunvenoj de la konsilantaro. Ĉiu konsilanto kandidatiĝas kaj estas elektita naciskale dum la ĝenerala kunveno kaj neniel respondecas pri sia mandato, dum la cetero de la jaro, antaŭ la membraro de sia federacio. S-ro Chapellier raportas, ke al tiuj rimarkoj jam faritaj en Grésillon, oni respondis, ke la nuna komitato konsideras sin provizora kaj ke oni plibonigos poste la organizon. La nombro de la komitatanoj (24) kaj de la vicprezidantoj (4) ŝajnas alta sed s-ro Manceau opinias ke ili ne estas troaj, ĉar ĉiu havas difinitan taskon en la nova komitato. S-ro Manceau, ekzemple, estas komisiita zorgi pri la orienta kaj nord-orienta federacioj. Estos necese precizigi, kiuj estos la atribuoj de tiuj komisiitoj apud la federaciaj prezidantoj. Ĉar pluraj tiaj punktoj estas por ni tute novaj kaj ankoraŭ iom nebulaj, la ĉeestantoj unuanime decidas aprobi la tri raportojn, kaj ,post pli kompletaj informoj kaj precizoj, ree pritrakti la problemon dum estonta kunveno.

Post la pritraktado de la novaj statutoj de UFE, naskiĝas la sekvanta punkto de la tagordo: iliaj konsekvencoj por la federacioj kaj grupoj. Post longa diskutado en kiu partoprenas la ĉefaj aktivuloj (la komitatanoj: s-ro Lienhardt, d-ro Tortel, s-ro Schmitt, s-ro Cuené, s-ro Heintz, ktp) oni povas resumi jene la situacion: ekzistas tri specoj de asocioj:

- ne deklaritaj: tia estas ĝis nun nia federacio

- deklaritaj laŭ la leĝo de 1901: ni devas urĝe efektivigi la necesajn klopodojn por deklari nian federacion, ĉar s-ro Lienhardt rimarkigas ke nia federacio ne estante deklarita,ni eĉ ne rajtas -laŭleĝe- kunveni hodiaŭ!

- deklaritaj por rekono pri publika utileco: ĉar neniam regiona federacio sukcesis tion atingi, tiucelaj klopodoj ne ŝajnas aktuale necesaj. Eventuale ni povus peti la rekonon de la ministerio pri publika instruado. Ni ne povis ricevi el UFE la necesajn konsilojn por nun modifi niajn statutojn. La novaj statutoj de UEA kaj la modelaj statutoj por la federacioj ankoraŭ ne estas presitaj. Do, ni atendu la necesajn informojn, kaj por la redaktado de niaj novaj statutoj, kaj por la deklaracio ĉe prefektejo.

Nova komitato - 9 antaŭaj komitatanoj rekandidatiĝas, unu nova kandidato anoncas sin (d-ro Tortel). Estas elektitaj unuanime la 10 kandidatoj:

s-roj Boyet (Sarreguemines), Chapellier (Nancy), F-ino Colin (Lunéville), s-roj Colnot (Nancy), Denis (Bar le Duc), Férez (Strasbourg), Fondrillon (Nancy), f-ino Jacquot (Epinal), s-ro Manceau (Creutzwald), d-ro Tortel (Strasbourg).

Poste, la prezidanto transdonas la parolvicon al s-ro Vogelmann el Crailsheim (Germanio), kiu salutas la kongresanojn je la nomo de sia grupo kaj prezentas la libreton, kiun ĝi ĵus eldonis "Esperanto en komerco". Je la nomo de la najbara grupo de Oberkirĉ, s-ro Poppeck salutas la kongresanojn kaj invitas ilin al la nacia germana kongreso okazonta en Oberkirĉ dum Pentekosto.

La sekretario starigas la demandon: kie okazos la proksima federacia kongreso? Pluraj ĉeestantoj proponas Nancy, sed por eviti ripetiĝon de la duopo "Nancy-Strasbourg", la kongresanoj fine unuanime aprobas Epinal, kie f-ino Jacquot kaj s-ro Bergerot bonvoleme akceptas organizi venontjare la 23an kongreson..Antaŭe, regiona renkontiĝo kaj Esperanto-ekzamenoj estos organizataj dum septembro en Nancy.

Post la manĝo, dum parto de la kongresanoj vizitas la urbon, la komitato elektas la estraron: prezidanto: sro Boyet, sekretario: s-ro Colnot, kasisto: s-ro Chapellier.

Saint Avold - Esperanto-ekzamenoj: organizitaj de s-ro Manceau: 3 gelernantoj sukcesis la ateston pri lernado, 1 la superan lernadon.

Stencilitaj suplementoj al la 44a "La Informilo": listo de radio-elsendoj en Esperanto, kaj invito, programo kaj aliĝilo al septembra regiona renkontiĝo en Nancy.


Januaro 1963 - 45a "La Informilo".

"La diapozitivoj de la federacio": serio de 40 diapozitivoj, kun akompana teksto franclingva, estas eldonita de s-roj Lentaigne kaj Capus en Montpellier. Sufiĉas disponi pri projekciilo por diapoj, kaj oni povas, aŭ libere komenti la bildojn, aŭ legi la tekston, aŭ uzi sonbendon. Tiu materialo tre helpos gesamideanojn, kiuj ne sentas sin kapablaj prelegi mem pri Esperanto. Sed ĝi utilos(kaj jam utilis) ankaŭ al tre spertaj samideanoj. Pol Denis jam uzis ilin 4 foje en Bar le Duc (ĉe la Rotari klubo, dum kunveno de edukistoj, en CEG kaj en la porinstruistina seminario de Bar, inter junio kaj novembro) . En Epinal f-ino Jacquot kaj s-ro Bergerot uzos ilin baldaŭ ĉe la Rotari-klubo. Oni prezentis ilin en Nancy septembre. Por prunti la materialon, oni interkonsentu kun la sekretario.

La renkontiĝo de la 16a de septembro en Nancy.kunvenigis entute ĉirkaŭ 15 gesamideanojn el 4 departementoj.Laŭ ekzamena vidpunkto ĝi estis relative sukcesa, la du kandidatoj por la supera lernado brile sukcesis same kiel la kandidato por la elementa. Sed pro la ekzamenoj, kiuj okupis tro longe la 3 ekzamenantojn kun la kandidatoj, pro la disfalo de la nancia grupo, pro la aliĝoj ĝenerale lastminutaj, kvazaŭ ne ekzistis alia programo. La komuna manĝo estis ankaŭ fiasko ĉar la servado estis multe tro longa. Tial la opinioj estas ĝenerale malfavoraj kaj nia prezidanto opinias ke la renkontiĝo estis fuŝaĵo. Sabate,vespere, nur 5 personoj partoprenis la viziton al la urbodomo de Nancy. Tiu vizito estis tre interesa sed ne estis fakte esperantista okazaĵo. Dimanĉe, la partoprenantoj alvenis sufiĉe dise, la ekzamenoj bone disvolviĝis sed la postaj alvenintoj iom enuis promenante en la kvartalo... mi jam parolis pri la tagmanĝo... Poste, prezentado de la diapozitivoj de Lentaigne videble interesis kaj eĉ entuziasmigis preskaŭ ĉiujn ĉeestantojn. Je la 16a, okazis kunveno de la komitatanoj sub prezido de s-ro Boyet por pritrakti la problemon de la statutŝanĝoj. Post la 16a30, parola parto de la "supera lernado". Fine projekciado de kolorfotoj pri Svisujo finis la kunvenon je la 18a.

Sukcesis la ekzamenojn: atesto pri elementa lernado: s-ro Fabien Chanut (Nancy)

atesto pri supera lernado: f-ino Jacquot kaj s-ro Bergerot (Ĉanteraine-Epinal) ambaŭ lernintoj kaj nun kunlaborantoj de la nancia koresponda kurso.Strasbourg - La popol-universitato, post klopodoj de d-ro Tortel, akceptis la malfermon de kursoj. Sed tiu informo venis tro malfrue por komenci kurson ĉi-vintre. De post oktobro, la strasburga grupo kunvenas 4 foje monate, 2 foje en "maison des tanneurs" kaj 2 foje "rue de la croix", en speciala ĉambro, kiu donas la eblecon de lumbildparoladoj de d-ro Tortel.

Edziĝo - Oktobre edziniĝis Marie-Blanche Fondrillon (filino de gesinjoroj Fondrillon, la prezidantino de la nancia grupo kaj la presisto de "La informilo") kun s-ro Abel Saouas, inĝeniero pri arbaroj en Sirio

Naskiĝo - La 1an de decembro: naskiĝis Hervé, filo de gesinjoroj Colnot en Laxou.

Membraro - Fine de 1962, nia federacio, unuafoje de post la milito, posedas 100 membrojn. Ni ŝuldas tion al d-ro Tortel, kiu aliĝigis al la federacio ĉiujn siajn lernantojn. ( Bone sed eble danĝere por la statistikoj de la venontaj jaroj...) Nia membraro laŭ la diversaj departementoj estas nun: Bas-Rhin: 32 (ĉiuj en Strasbourg kaj ĉirkaŭ-urbo), Meurthe et Moselle: 30 (el kiuj 22 en aŭ apud Nancy), Moselle: 10, Haut-Rhin: 8, Meuse: 7, Vosges: 7, ekstero: 6. El la 35 novaj varbitoj, 17 loĝas en Strasbourg, 14 venas de la nancia perkoresponda kurso.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   55


Elŝuti 2.03 Mb.

 • Manceau
 • Boyet
 • Mathieu
 • Aprilo 1962
 • Tronet
 • Cuene
 • Tortel
 • Lienhardt , d-ro Tortel , s-ro Schmitt , s-ro Cuené , s-ro Heintz
 • Jacquot
 • Chanut
 • Colnot

 • Elŝuti 2.03 Mb.