Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1/ apero de Esperanto 1903 1914

Elŝuti 2.03 Mb.

1/ apero de Esperanto 1903 1914
paĝo5/55
Dato15.03.2017
Grandeco2.03 Mb.

Elŝuti 2.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55

Oktobro 1954 - 18 a "La Informilo". Jen ŝanĝiĝis la subtitolo de la gazeto "bulletin de la fédération de l'Est de l'Union Espérantiste Française et de la Jeunesse Espérantiste de France ".

(ĉar mi ne trafoliumis la tutan kolekton de "La Informilo" antaŭe, mi subite trovis frontartikolon titolitan "Esperanto en Loreno antaŭ 50 jaroj" (tio signifas 50 jarojn antaŭ 1954, do komence de la jarcento!) Krome historia artikolo aperis ankaŭ en la 2 sekvintaj "La Informilo"-j , mi liveras tiun historian materialon tuj.)

Ekde oktobro 53, mi gvidis 2 vesperajn kursojn: 1 ĉe strato Clodion, al kiu aliĝis 15 personoj, alian en la junuldomo kun 13 aliĝintoj. Fakte kiom finlernis? Mi ne notis tion, verŝajne ne pli ol duono? Kaj perkoresponde aliĝis 82 gelernantoj novaj. 12 el ili finlernis la kurson. La Tejo-sekcio atingis 36 membrojn, el kiuj multaj venis el tiuj kursoj. (El tiuj 36 membroj, laŭ mia scio, en 1997, nur 3 restas aktivaj esperantistoj: Pol Denis, André Wagner, kaj Jean Paul Colnot. Kelkaj ankoraŭ simpatias.) Finance, finfine la kurso povis aĉeti la stokon (ĝi ne plu estis mia) kaj septembre restas 2860fr en la kaso.

Bar le Duc - S-ro Ancher, poŝta inspektoro en Bar, translokiĝis al Roubaix, kie li estis nomumita.

Nancy - Novaj vesperaj kursoj: lunde en junuldomo, merkrede en la teknika lernejo,6 rue Claudion, de s-ino Fondrillon, ambaŭ je la 20a30. Kunvenoj: la 2ajn kaj 4ajn ĵaŭdojn de l'monato en trinkejo, rue de Mon-Desert. Por la Tejo-sekcio en la junuldomo, la 1ajn kaj 3ajn ĵaŭdojn ja la sama horaro. Por la fervojistoj, la 1an merkredon de l'monato en la stacidomo.

Mulhouse; - S-ro Lienhardt verkis novan manlibron por lernado de Esperanto "manuel d'initiation à la langue internationale Esperanto", 6 lecionoj, 60 paragrafoj, 60 ekzercoj. Eldonisto: Eldono Nova. La libro celas, samtempe instrui Esperanton laŭ racia maniero, kaj por simplaj scivoluloj, kiuj trafoliumos ĝin, demonstracii ke Esperanto estas facile lernebla lingvo. Oni povas aĉeti la libron pere de UFE.

Tutmonda Esperanto-junular-organizo La franca sekcio tutkore dankas "La Informilo"n, kiu bonvolis disponigi al ĝi tutan paĝon por raporti pri la junularmovado en Francujo.

Sucesa kongreso en Hilversum. Gejunuloj el 11 Landoj partoprenis la 10an internacian kongreson de Tejo, ĉeestis 14 francaj delegitoj el Nancy, Lille, Lyon, Saintes, Paris, Dieuze, ktp...Kelkaj eroj el la kongresa semajno: vizito al radio-elsendejo en Hilversum kaj al la nova miniatura urbo en Madurodam, ĉe Hago. Ekskurso al Gouda, urbo fama pro sia fromaĝo, pipoj kaj vitraĵoj de sia preĝejo. Unuafoje prezentita la kolorfilmo Lando kaj popolo de Nederlando entuziasmigis la kongresanojn. Ankaŭ okazis diversaj konkursoj pri dancoj, paroladoj kaj tabloteniso. Sekve al invito de la tiea urbestro, la venontjara Tejo-kongreso okazos en la itala urbo L'Aquila (100km de Romo) tuj antaŭ, aŭ post la universala kongreso de Bolonjo. La restadkostoj estos malaltaj. La nova ĉefperantino de Tejo por Francio estas s-ino Giloteaux en Croix (Nord).Januaro 1955 19a "La Informilo".

Bar le Duc - La urbestraro disponigis al la grupo kunvenĉambron en la urbodomo.La grupanoj tie kunvenas ĉiumerkrede je la 20a. Funkcias elementa kurso por kelkaj komencantoj, progresiga kurso por la aliaj membroj, kaj ankaŭ lumbildoj kaj ludoj alternas kun la kursoj.

Strasbourg - Unuafoje de post 1939, rekomenciĝis publika Esperanto-kurso. Ĝin gvidas s-ro Barido. La propagando por la kurso estis ĝenata de striko de la gazetaro. Tamen venis 25 personoj por lerni Esperanton en la Thomas-lernejo. Inter ili multaj instruistoj, kiuj donas la esperon, ke baldaŭ .multaj kursgvidantoj povos multobligi novajn kursojn kadre de la oficiala lerneja programo. La 2 nunaj oficialaj kursoj, kiujn partoprenis 70 infanoj en 2 lernejoj finiĝis dum julio pasinta (1954) kun bonaj rezultoj. En la 2 samaj lernejoj komenciĝis oktobre 2 novaj oficialaj kursoj.

Depeŝo el Montevideo - La ĝenerala konferenco de UNESKO ricevis rekomendon de la plenumkomitato (per ĉiuj voĉoj kontraŭ 2) akcepti UEA en konsulta pozicio, laŭ informo de profesoro Lapenna.

Mulhouse - La "societo esperantista" uzas parton de siaj kunvenoj por fari literaturajn tradukojn. Duobla rezulto ĉar tiamaniere la membroj perfektigas sian scipovon de Esperanto. Rilate la propagandon, tio montras la grandajn eblecojn de nia lingvo. Ni jam diris, ke Mulhouse ricevis premion dum la UK en Oslo pro traduko de la "kuracisto de Lennox" de A.J. Cronin. Post ricevo de la permeso de la eldonisto, ĉiuj membroj tradukis la saman tekston kaj poste dum la kunvenoj oni komparis la diversajn tradukojn por elekti la plej taŭgan. (Kaj poste "La Informilo" komencis la publikigon de tiu verko felietone, laŭ la disponigebla loko. Fakte aperis nur 12 linioj en tiu numero.)

Tejo-paĝo - Alvoko pri pago de kotizoj.(Ŝajne multaj forgesis pagi). Depost la ferioj okazis 3 pliaj renkontiĝoj: en Montigny, Badonviller kaj Château-salins, ĉiufoje kun dek duo da fideluloj. La 12an de decembro, okazis bankedo, gaja posttagmezo kaj balo en Dieuze (57) por festi la Zamenhoftagon; partoprenis 26 personoj, ĉefe dank'al la dieuzaj organizantoj.

En Nancy estas parola kurso en la junuldomo kun 14 fidelaj kaj laboremaj gelernantoj (per la junulkurso). En Dieuze, 10 lernantoj en la parola kurso. Perkoresponde 26 novaj aliĝantoj (37 entute julie, 7 finlernos). Ĉiu lernanto pagas kotizon plus provizon. La provizo pagos aliĝon al Esperanto-asocio. Nur la lernantoj finantaj la kurson en limigita tempo rajtos uzi tiun monon. La aliaj perdos la provizon, kiu eniros nian kason. Ni celis tiel limigi la nombron de aliĝantoj, por eviti la loboregon donitan antaŭe de 60 aŭ 80 gelernantoj, kies plejparto neniam finlernis la kurson. Internacia junulara kunveno estas planita por Pasko en la junulargastejo de Phalsbourg (57).


Aprilo 1955 - 20a "La Informilo".

Tuj post la artikolo jam publikigita pri Esperanto en Loreno kaj Alzaco en 1926-27, nekrologo anoncis la morton de s-ro Emile Zimmermann, prezidanto de la federacio, kiu mortis subite la 23an de decembro. Li estis esperantisto de post 1909. Post la unua mondmilito, li fondis la grupon de Colmar, kiun li prezidis, kaj estis delegito de UEA ĝis 1939. Dum multaj jaroj li gvidis Esperanto-kursojn en tiu urbo, kaj li propagandis Esperanton en ĉiuj medioj.Li estis prezidanto de nia federacio de post 1938. Post la milito li translokiĝis al Strasbourg, kaj estis tie el la plej viglaj membroj. Lia morto estas granda perdo por nia movado. Ni aldonu, ke la filo de sro Emile Zimmermann, kiu estis en 1939 ĝenerala sekretario de nia federacio, mortis dum la milito. (Do la federacio estis sen prezidanto. La tasko estri ĝin apartenis al la vicprezidantoj. Sed mi mem estis jam treege okupita pro la kursoj kaj la sekcio de Tejo, kaj mi, tro juna, ne sentis min kapabla gvidi ĝin. Mi nenion faris, kaj la alia vicprezidanto, sro Buecher (Mulhouse) ankaŭ ne reagis.)Tuteŭropa fervojista konferenco - Ĝi okazis en Homburg-Saarlando (oni tiam skribis per la duobla "a", kiu malaperis poste), de la 14a ĝis la16a de majo.

Metz... reesperantiĝis. Treege vigla virino, s-ino Simone Combebias eklernis Esperanton en 1954, unue perkoresponde per la kurso de "centre national Esperanto-office", gvidita de Pierre Delaire el Orléans, poste plie per nia kurso, kun sia filino. Kaj la 31an de januaro, dank'al la subteno de la subestrino de la turisma oficejo (kiu mem lernis Esperanton 30 jarojn antaŭe), ŝi malfermis kurson en la urbodomo de Metz. 15 gelernantoj dum la unua leciono, 25 dum la dua. Ĉiuj aliĝis al UEA, al UFE, ekkorespondas. Inter ili kanada instruistino (anglolingva denaske) kiu opinias, ke Esperanto estas pli facile parolebla ol la franca. La grupo ankaŭ abonis 10 gazetojn. Ĉiuj esperas per Esperanto vojaĝi eksterlanden dum la bela sezono kaj provi tiel sian lingvokapablon...

Tejo-paĝo - Informoj pri la internacia junulara kongreso de Tejo en L'Aquila (Italio) aŭguste, alloga programo kun ekskursoj en regiono kie ĉiam brilas la suno (eĉ nokte, diris ŝercemulo). Informoj ankaŭ pri la internacia renkontiĝo en Phalsbourg dum Pasko: 27 aliĝintoj. La pariza sekcio de Tejo organizis 2 kursojn en la ĉefurbo (ĉe UFE kaj en liceo "Louis le Grand").
Julio 1955 - 21a "La Informilo"

Kape de tiu bulteno, alvoko de la redakcianoj, s-roj Fondrillon kaj Chapellier, kiuj informas, ke de pli ol 5 jaroj la bulteno estas sendita al 500 personoj . Sed nur 150 pagis abonon. Do urĝa alvoko, por ke la homoj konsentu unue kunlabori sendante informojn pri sia agado, due pagi de nun abonon je 30fr (anstataŭ 20fr). Kaj denove oni indikas s-ron Chapellier kiel kasiston (kvankam dum la antaŭa ĝenerala kunveno, li ne plu estis kandidato, do ne elektita!)

Meze de la bulteno, informo pri la planita federacia kongreso: la Mulhuzanoj rezignis pri la organizado, do neniu kongreso ĉi-jare. Oni serĉas grupon, kiu bonvolos organizi ĝin venontjare. Krome oni serĉas kandidaton por la prezidanteco... (alvoko verŝajne verkita de s-ro Chapellier, vere nelacigebla!)

Strasbourg - la kunvenoj de nun okazos en "café de France", place Kléber (anstataŭ en "Luxhof", nun fermita), la 1an kaj 3an merkredon de ĉiu monato. Krome nova loka estraro:prezidanto: s-ro Barido, sekretariino: f-ino Schneider

Nancy - Forpasis la tre kara frato Antonin Huchot, kundirektoro de institucio Sta Jozefo en Nancy.

Esperanto-ekzamenoj okazis en la teknika lernejo, 6 rue Clodion, la 19an de junio. 9 kandidatoj el 11 sukcesis la ateston pri lernado. Du el ili (Gilbert Poiret el Nancy, kaj André Wagner el Dieuze, meritis la citon "tre bone"- Jean Paul Colnot trapasigis tiun ekzamenon.)

Krome raportis s-ro Schmitt pri ekzameno pri kapableco: la 28an de marto, sukcesis s-ino Combebias (Metz) kaj s-ro Colnot (Nancy). (Tial mi rajtis trapasigi la APL en junio.)

aperis felietone duona paĝo de "la kuracisto de Lennox".40a universala kongreso en Bolonjo (Italio): pli ol 1400 alinĝintoj, el kiuj 15 el nia federacio: 1 el Hommartin, 12 el Nancy, 1 el Metz, 1 el Strasbourg.

Tejo-paĝo - La paska internacia renkontiĝo en la junulargastejo de Phalsbourg, verŝajne pro nefavora vetero, ne estis tiel sukcesa kiel antaŭvidite. Nur 21 gejunuloj partoprenis kaj nur 2 eksterlandanoj. Inter ili, ni ĝoje akceptis Günther Becker (kiu fariĝis poste prezidanto de Tejo, kaj ankoraŭ pli poste ĝenerala sekretario de UEA, ankoraŭ nun delegito de UEA en Blieskastel, Sarlando). Sed la lingva nivelo inter la francaj partoprenintoj estis, krom kelkaj esceptoj, la plej malalta... Alia renkontiĝo dum majo, favorita ĉifoje de belega vetero, kunvenigis en agrabla loko, en Raon l'Etape (Vogezoj) dekon da gejunuloj. Okazis memorinda pieda ekskurso nokte sub lunlumo, ĝis la supro de la Signal-ŝtonego. El tie ni ĝuis mirindan panoramon super ĉiuj vilaĝoj de la valo, lumigitaj. Pentekoste, membroj de nia Tejo-sekcio partoprenis germanan Esperanto-kongreson, aliaj ĉeestis en St Mihiel junulgastejan renkontiĝon ( ĉu ne, Pol Denis?). En Nancy, sekve al la ĉijara tre sukcesa vespera kurso, stariĝis junular-grupo kun 14 anoj. La kunvenoj okazas de nun ĉiumerkrede en la junuldomo. Komence de julio okazis junulara renkontiĝo en Dieuze (57) kun ĉirkaŭ 12 partoprenantoj. (Bedaŭrinde la lasta.)
oktobro 1955 - 22a "La Informilo".

Frontpaĝe raportis s-ino Blanche Fondrillon pri la kongreso de Bolonjo, kiu estis tre granda sukceso. Ŝi tute ne vizitis Italion antaŭe, do ekveturis tien kun antaŭjuĝoj. Sed Bolonjo (kiu tiuokaze ĝemeliĝis kun Bulonjo ĉe maro, kie okazis 50 jarojn antaŭe la unua universala kongreso) ĉarmis ŝin. Ŝi trovis sin transportita en senaĝan epokon, en kiu kuniĝas harmonie memoraĵoj de mezepoko kaj renesanco kun modernaj konstruaĵoj. Paca oazo en kiu okazis miraklo: akordo de epokoj kaj de popoloj.

S-ro Hubert Férez el Strasbourg, kie li kreis la "unionistan movadon", partoprenis kiel delegito de UFE la germanan kongreson en Neustadt (Palatinato) dum Pentekoste. Li salutis la kongreson per tre elokventa paroladeto, en kiu li elvokis la samajn esperon, senton kaj celon, kiuj gvidas la 2 landajn asociojn, ambaŭflanke de Rejno.

En Strasbourg mortis s-ino Heintz, edzino de nia federacia komitatano. Ŝi mem estis esperantistino de post 1927, multe helpis sian edzon en lia poresperanta laboro, kaj dum la milito sukcesis savi la bibliotekon de la grupo de Strasburgo, konfiskita de la nazioj.

Nancy-Esperanto-markoj, verda stelo sur blanka fono kun la vorto "Esperanto", diametro 60 mm, por automobiloj, motorcikloj, estas ĵus eldonitaj de la grupo de Nancy.

Tejo-paĝo - Raporto pri la 11a junularkongreso en L' Aquila (Italio) kiu arigis 180 gejunulojn el 12 Landoj (9 Francoj).

Kun dolora surprizo, ni eksciis pri grava malsano de nia amiko André Wagner (Dieuze), aktiva membro de Tejo, kaj junulgasteja respondeculo. Dum julio, poliomjelito atakis lin, aŭtune li estas reedukata en Rennes. La grupo de Dieuze ĉesis aktivi


Januaro 1956 - 23a "La Informilo"

Unuiĝo estas forto! Nova alvoko de la kasisto (do ĉiam s-ro Chapellier) por pago de kotizoj al UFE kaj UEA. Esperanto rikoltis 2 gravajn sukcesojn: oficiala agnosko far la 8a ĝenerala konferenco de UNESKO en Montevideo, kaj rekomendo de la Eùropa Konsilio en Strasburgo, dank'al la senĉesa agado kaj la granda kompetenco de la reprezentantoj de UEA.(Sed tiuj 2 tekstoj mem neniam aperis en "La Informilo"). Ni ŝuldas tiujn sukcesojn al la senĉese kreskanta nombro de la membroj de UEA, kaj al ilia malavareco, kiu ebligis sendi profesoron Lapenna, kiel reprezentanton dum la tuta daŭro de la konferenco en Montevideo, kaj prezenti ekspozicion escepte ampleksan. Pli da membroj estas absoluta neceso.Strasbourg - La unionista movado, kreita de Hubert Férez, alvokas al aliĝoj.Ĝia celo estas plej bone utiligi la teknikajn kompetentecojn nepre necesajn por la realigado de ĝia programo. Ĝi estas politike strikte neŭtrala, ĝi jam kunigas la elitojn de la plej diversaj medioj, ĝi kreas diversajn komitatojn: pri morala agado kaj defendo de la Homo, pri diversaj studoj (financaj, doganaj, ekonomikaj, lingvaj kaj kulturaj), pri junularo, ktp...Ĝia programo estas grandioza. Ĝi alvokas al pago de jara kotizo (500fr, dum la sola kotizo al UFE estas 550fr, UEA-MJ 925fr, UEA-MA 1000fr). Kaj la kotizo de la unionista movado ebligus aliĝi al la movado regiona, nacia kaj tutmonda, oni povus elekti la asociojn, al kiuj oni deziras aliĝi (ĉu UFE-UEA-UL (universala ligo), SAT-GEE-TEJO, ...). (S-ro Férez estis granda idealisto. Li sukcesis komence kunigi homojn, sed la sukceso estis efemera kaj ĉefe parola. Li ne estis realista, kaj verŝajne pro liaj aĝo kaj sanstato la unionista movado ne estis longe efika.)

Ĉiam en Strasbourg, okazis la 16an de oktobro, kunveno de aktivuloj de orienta Francio (kaj de Parizo). Ĝi estis kunvokita de Pierre Petit, vicprezidanto de UFE. Ĉeestis profesoro Laurat (Parizo), doktoro Hermann (GEA), s-roj Férez, Heintz, Barido (Strasbourg), f-ino Kirtz, s-ro Lienhardt (Mulhouse), kaj s-ro Colnot (Nancy). La celo estis renovigi kaj pli ampleksigi la komitaton de la orienta federacio. Ne per voĉdono dum ĝenerala kunveno sed per nomumo fare de s-ro Petit. Ĉi lasta klarigis, ke pro la rezultoj atingitaj ĉe la Eùropa Konsilantaro, pro planitaj ekspozicio kaj amaskunveno en Strasburgo, estas necese, ke la orienta federacio estu tre forta kaj ke dekobliĝu la nombro de la membroj. La prezidanteco estis proponita sinsekve al s-roj Férez, Lienhardt kaj Heintz, sed ĉiuj rifuzis kun bonaj klarigoj. Tamen s-ro Petit decidis, ke s-ro Heintz estu la prezidanto (kaj raportis pri tio en "Franca Esperantisto"). Sed s-ro Heintz, pro sanproblemo, rifuzis akcepti tiun postenon, kiu do daŭre vakas (mi mem raportis tiel en "La informilo"). La fakte tiam decidita komitato konsistis el s-ro Buecher (Mulhouse),vicprezidanto, s-ro Chapellier (Nancy) ĝenerala sekretario kaj kasisto (speciala tasko: revivigi la ekzistantajn grupojn). Helpsekretario (kreado de novaj grupoj): s-ro Colnot (Nancy). Komitatanoj: s-roj Férez, Heintz, Barido, (Strasbourg), s-ro Lienhardt (Mulhouse), s-ro Denis (Bar le Duc), s-ro Tible (St Dié), s-ro Boyet (Sarreguemines). Jen do stranga surpapera komitato, en kiu la prezidanto rifuzis la postenon kaj almenaŭ 4 membroj ne estis konsultitaj antaŭe... Sed s-ro Petit decidis tiel.

Ankoraŭ en Strasburgo: kio okazis en la Eùropa Konsilantaro? 14 delegitoj de tiu konsilantaro proponis eksperimenton de oficiala instruado de Esperanto, en po 1 klaso kun gelernantoj 11 ĝis 14 jaraj en Britio, Francio, Germanio, Italio kaj Nederlando. Post unu jaro la lernantoj estos ekzamenataj en Strasburgo. La konsulta asembleo dum majo devos decidi pri tiu rekomendo. Dum la sama kunsida periodo la materialo de la granda ekspozicio pri Esperanto de Montevideo estos ekspoziciata en la Domo de la Eùropa Konsilantaro. La unionista movado organizos samtampe internacian Esperanto-renkontiĝon en Strasbourg. Nova kurso publika komenciĝis en Thomas-lernejo, gvidata de s-ro Barido, la 23an de novembro 1955 kun 15 gelernantoj.

Nancy - "La Informilo" raportis pri artikolo aperinta en "La Praktiko", tre interesa ilustrita revuo, (kiu nun malaperis). La longa tripaĝa artikolo kun 7 fotoj havis titolon "la franca esperantistino Marie Marvingt, la plej eksterordinara virino post Jeanne d'Arc." La usonaj jurnalistoj donis tiun titolon al artikolo aperinta anglalingve en usona gazeto, kaj esperantisto tradukis ĝin por "la praktiko". (Fakte Marie Marvingt loĝis en Nancy, almenaŭ dum la lastaj jaroj de sia vivo. Ŝi estis fama ĉefe kiel aviadistino. Mi havis okazon plurfoje diskuti kun ŝi, ĉar ŝi estis klientino de mia laborejo. Ŝi ankaŭ venis unu aŭ du foje al la Esperanto-kunvenoj en Nancy. Ŝi restis eksterordinare vigla, mense kaj korpe, ĝis maljunaĝo. Ŝi ĉiam bicikladis.)

Tejo-paĝo - Ĝi donas konsilojn al junuloj por vojaĝi dank'al Esperanto, partopreni kongresojn, uzi la servojn de lokaj delegitoj ktp... Nova junulara rondo estas ĵus fondita en Migennes (Yonne) de Roger Imbert (kiu poste translokiĝis al Zagrebo, Kroatio). La meza aĝo estas 17 jaroj. En Nancy perdiĝis kelkaj pasintjaraj membroj, aliĝis kelkaj novuloj. La kunvenoj okazas ĵaŭde, 2 aŭ 3 foje monate en la junuldomo, 2 foje kun la UFE-grupo ĉe strato Mon Désert. 7 gejunuloj formas nun komitaton de korektantoj por la perkoresponda kurso, kiu enskribis denove 60 gelernantojn, el kiuj 11 finlernis la kurson. Al la parola kurso en la junuldomo aliĝis 8 novuloj. La grupo abonas 7 diversajn Esperanto-gazetojn. Krome, en nia regiono estas kelkaj izolitaj membroj, en Troyes, Metz, Longwy, Epinal, Dieuze. Entute la regiona Tejo-sekcio posedas nur 18 membrojn en 55-56.
Aprilo 56 - 24a "La Informilo"

Popolfratiga renkontiĝo en Strasbourg. Sub tiu titolo, aperis artikolo subskribita de s-ro Petit (vicprezidanto de UFE), Profesoro Laurat (beletrikisto) kaj s-ro Férez (animanto de la unionista movado).

(Noto de JP Colnot: principe mi preferas raporti post la evento. Sed mi konstatas, ke, "La Informilo" numero 25 aperis nur januare 57, nenio estis publigita julie kaj oktobre, pro manko da artikoloj! Uzante la programon aperintan en la 24a "La Informilo", kaj mian memoron, jen raporto pri tiu okazaĵo sufiĉe grava.)La 8a sesio de la eŭropa konsulta asembleo okazis en Strasbourg de la 15a ĝis la 21a de aprilo. En ĝia tagordo troviĝis la ekzameno de la propono pri eksperimento de oficiala enkonduko de Esperanto en kelkajn lernejojn de 5 Landoj. Por dokumenti plej bone tiun asembleon, la granda Esperanto-ekspozicio, kiu en Montevideo tiel bone influis UNESKOn, estis prezentata en la sidejo de la eŭropa konsilantaro. La unionista movado ( kiu estis nek asocio, nek partio laŭ s-ro Férez, sed nur organismo por unuigi ĉiujn fortojn-ankaŭ ne esperantistajn- por akceli la porpacan kunlaboron inter la popoloj) organizis gravajn manifestaciojn. Estis invititaj multaj asocioj (eble tro?). La urbestro de Strasbourg s-ro Altorfer, ĝis tiam malfavora al Esperanto, konsentis oficiale inaŭguri la ekspozicion kaj poste akcepti la partoprenantojn en la urbodomo, la sabaton 14an de aprilo. Vespere okazis amikara vespero. La dimanĉon 15an, okazis matene vizito al la ekspozicio. Tagmeze laŭdire komuna manĝo. Posttagmeze ek de la 15a, popolfratiga renkontiĝo, sub prezidanteco de s-ro Lévy, direktoro de informado ĉe la eŭropa konsilantaro. En vasta salonego, la oratoroj sekvis unu la alian, oni parolis ĉu france, ĉu germane, ĉu esperante. Estis tradukoj. Kelkaj parolis koncize. Aliaj paroladis tre longe, tro longe Petro Louis sidis apud mi. Li parolis nome de SAT, Jean Paul Colnot nome de Tejo. ( Ni reamikiĝis tiuokaze). Ni estis la laste vokitaj por paroli. Ni komencis senpacienciĝi post horoj da atendado. S-ro Férez fine vokis min, mi parolis en esperanto, tiel rapide ke neniu povi traduki francen, mi estis revokita por traduki. Petro Louis estis la lasta oratoro. (Tio estis malĝentilaĵo al li.). Li parolis treege koncize kaj trafe.( Ŝajnas , ke li diris ke la afero cetere daŭris tro longe). Mi memoras pri admirinda parolado de profesoro Lapenna. Pri la tagmanĝo laŭdire komuna, ĝi okazis en grandega kaj luksa restoracio de Placo Kléber. Antaŭe, mi estis informiĝinta al s-ro Férez, pri la prezoj de la manĝoj por la junuloj, "neniu problemo", li respondis,"estos menuoj je ĉiuj prezoj". Sed kiam mi vidis la kadron kaj la orajn epoletojn de la kelneroj, mi fariĝis suspektema. Mi petis la prezaron de la menuoj. Ege kostaj! Mi petis la prezaron laŭ karto. "Vi ne elturniĝos malpli koste" diris la kelnero! Kolerega, mi alparolis s-ron Férez, kiu troviĝis inter oficialuloj. Li ege miris pri la prezoj (realismo ne estis lia ĉefa kvalito). Li vokis la direktoron, kiu asertis, ke s-ro Férez eraras. Mi vokis ĉiujn gejunulojn kaj konatulojn jam ĉetabliĝintajn por ke ili forlasu tiun tiel multekostan ejon. Forirante, mi forigis la afiŝon, kiu anoncis "Esperantistoj, al la unua etaĝo", kaj la kelneroj laŭ mia aspekto ne kuraĝis malhelpi min. Ni, eble 15-20 ope, tre bone tagmanĝis je moderaj prezoj en alia restoracio (kiun ni ekkonis antaŭe okaze de la kongreso de UFE) (Ĉu ne Pol Denis?)

Nancy - Vizito de eksterlandanoj. Gesinjoroj Sylla Chavez en Rio de Janeiro, estis en Nancy de la 25a ĝis la 27a de marto, gastoj de gesamideanoj Petro Louis. S-ro Chavez tre interese prelegis en la laborrondo pri sia granda Lando Brazilo, kun projekciado de lumbildoj. Poste li deklamis poemojn el siaj propraj verkoj. Ĉirkaŭ 50 samideanoj ĉeestis tiun instruplenan vesperon (inter kiuj ni rimarkis f-inon Marvingt). S-ro Chavez, kiu dejoris en UNO dum pluraj jaroj, afable respondis al diversaj demandoj pri tiu internacia organismo. Li elmontris krome belajn artismajn brazilajn revuojn. (Iom poste, s-ro Chavez vizitis unu el niaj kunvenoj en la junuldomo.)

Nekrologo- La grupo de Nancy denove perdis unu el siaj membroj: Marcel Brezol, malsana jam de 2 jaroj, mortis 52 jara en februaro. Li estis esperantisto de 30 jaroj kaj ĉiam afabla kaj gaja.

Duonpaĝo en tiu bulteno estis dediĉita al la daŭrigo de la felietono " la kuracisto de Lennox"

Tejo-paĝo - Internacia junularkunveno ĉe Feldberg (Nigra Arbaro) 29-3, 3-4 1956 Tiu interesa aranĝo de Michel Schmidt estis sukcesplena, kaj kunvenigis pli ol 40 gejunulojn en la junulargastejo Hebelhoff, apud la 1500 metra Feldberg. Partoprenantoj venis el Danlando, Saarlando, kaj ĉefe Germanio kaj Francujo. (La sufikso "io" ne estis ĝeneraligita). Tre interesa estis la programo:- kurso laŭ rekta metodo dum unu horo ĉiutage,- skikursoj,- skiado,- promenado,- prelegoj pri sociaj kaj politikaj problemoj, pri la historio de Esperanto,- diskutadoj: kiel varbi por nia movado, kiel aranĝi kursojn, ktp... Du ĝojaj vesperoj: kantoj, ludoj kaj skeĉoj prezentitaj de la grupoj Tailfingen kaj Konstanz. Ĝojo kaj simpatio regis dum la tuta kunveno. Malbela vetero iom ĝenis la promenadojn dum la dimanĉo, kiam regis ekstere pluvo, nebulo kaj neĝo. La vetero feliĉe refariĝis suna dum la lundo. Inter la francaj partoprenantoj, ni notas 4 gejunulojn el la vigla grupo de Migennes. El Nancy kaj regiono 11 gejunuloj partoprenis pli malpli komplete la renkontiĝon. ( Fakte el Nancy, ni veturis 9 ope en 2 aŭtomobiloj. Krome 2 bone trejniĝintaj bicikloturistoj veturis de Nancy ĝis Feldberg. Laŭ mia memoro, ili alvenis vespere proksime de Feldberg. La grimpado al la gastejo ŝajnis al ili tre kruta kaj tre longa. Ili ekvidis tute etan vojeton dekstraflanke kaj pensis per ĝi mallongigi la grimpadon...
Photo 8
Ve! Baldaŭ ili retroviĝis en tre dika tavolo da neĝo; tiel dika la neĝo, tiel granda ilia laciĝo, ke ili povis nur surdorsigi la sakojn kaj serĉi piede la gastejon, revenante sen la bicikloj al la ĉefvojo. La dimanĉon posttagmeze, kun helpo de skiantoj, ili retrovis la biciklojn. Kaj tute supre de monto Feldberg, oni povis vidi 2 nanciajn biciklistojn apogitajn de 2 skiantoj, sur dika tavolo da premita neĝo, ĉirkaŭataj de tuta grupo de ridegantaj esperantistoj.)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55


Elŝuti 2.03 Mb.

  • Aprilo 1955
  • Julio 1955
  • Barido
  • Jean Paul Colnot
  • Januaro 1956
  • Petro Louis

  • Elŝuti 2.03 Mb.