Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1/ apero de Esperanto 1903 1914

Elŝuti 2.03 Mb.

1/ apero de Esperanto 1903 1914
paĝo43/55
Dato15.03.2017
Grandeco2.03 Mb.

Elŝuti 2.03 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   55

Thionville – tutpaĝa raporto de Bruno Henry pri somera esperanto-lernejo en aŭgusto en Poprad (Slovakio).


 • Bar le Duc – raporto de F.X. Gilbert pri "expolangues " en Parizo februare.

 • Federacia financa raporto – enspezoj de la federacio: 28498fr. – elspezoj: 39569fr

enspezoj de "La Informilo": 10604fr - elspeeoj: 9511fr
2-a trimestro 1993 – 82-a "La Informilo" (36 paĝoj)

 • 35-a federacia staĝo en Haguenau
 • photo 77Okdeko imagu !…” ĝin sonis ĉe la telefono la voĉo de Odette (Odette Scheidel el Betschdorf, por la ne-esperantistaj mond-loĝantoj, kiuj ankoraŭ ne konas ŝin!), kiu brile organizis tiun renkonton. Jes, 80 esperantistoj de ĉiuj generacioj kaj de ĉiuj lingvaj niveloj ĉeestis la 35-an staĝon de orientfranca Esperanto-federacio en la nordelzaca urbo Haguenau, fine de aprilo. La staĝanoj venis de Litovio, Luksemburgio, Germanio- inter ili deko da vigle lernantaj infanoj el Boblingen – kaj Francio. Kursojn gvidis samideanoj Kueny, Colnot kaj Ludwig. La seminarion pri la vivo kaj verko de Gaston Waringhien prezentis Georges Lagrange. La distra vespero estis muzika kun la mandolina ensemblo «Mandolinata», kiu eĉ eligis el siaj arkivojn muzikaĵon speciale verkitan por internacia muzik-konkurso en Haguenau en la jaro… 1934, kun la titolo «Esperanto». Ni menciu, ke tiam impona grupo aktivis en Haguenau, kie ankaŭ instruis Lidja Zamenhof per la Cseh-metodo. Post ĉarma skeĉo de Odile kaj Dorothée, komenciĝis dua parto kun gitaristo kaj kantisto, kiu ravis per bela nuanco, riĉa voĉo senmikrofona, la gejunulajn kaj malpligejunulajn aŭskultantojn, kantante repertuaron divers-stilan.. Kia bedaŭro, ke li ne kantis esperant-lingve! Tamen kia etoso! Ĉion bonan por sinjoro Kress kaj la grupo de Haguenau! Raportis Edmond Ludwig


Aldono de J.P. Colnot: okazis 4 kursoj: A1 (E. Ludwig per M10), A2 (R. Kueny per "amuza legolibro"), B (J.P. Colnot per M15); D-seminario (G. Lagrange, vivo kaj verkaro de Gaston Waringhien).
 • Angulo de la prezidanto - La Colmar-a grupo kaj Take vin invitas al Mittelwihr! Vin inviti estas la agrabla misio de tiu «angulo de la prezidanto»: invito reveni al Alzaco, kie okazos la aŭtuna staĝo de nia federacio. Via multnombra partopreno en la printempa staĝo en norda Elzaco, ĉe sinjorino Scheidel, montris vian intereson por niaj aranĝoj. La saman amikan etoson ni deziras ĝuigi al vi en la «vin-lando», proksime de Colmar, en Mittelwihr. Kaj vinon, kaj esperantistan gajon vi ĝuos en oktobro! Al komencantoj, lernantoj kaj freŝbakitaj finlernintoj de kurso ni proponas la kutimajn tri nivelojn por intensa praktikado. La spertaj praktikantoj kaj la fidelaj aktivuloj siaflanke malkovros iom da ŝanĝo! Jen: okazos dum tiu staĝo la fondo de Take (Tutmonda Asocio de Konstruistoj Esperantistaj) ! La fondaktivuloj de Take estas du federacianoj, Michel Basso kaj J.P. Cancel. Ili honoras nian federacion per la kreo de fak-asocio, kiu klopodos promocii la internacian lingvon en la ekononia vivo per siaj propraj rimedoj, laborigante pagotajn esperanto-parolantojn. Sed ili ne kontentiĝos je prezento de la asocio: helpe de aliaj profesiuloj de la ekonomia vivo, ili instruos al ni varb-kaj vendoteknikojn, kiuj utilos al ĉiuj aktivuloj, bazaj membroj aŭ respondeculoj de grupoj aŭ de fakasocioj. Partopreno de esperantistoj en foiroj pli kaj pli oftas, kiom da ili lernis prezenton kaj vendon de niaj produktoj? Ofte la sekvo de simplaj reguloj jam kondukus al videbla sukceso. Take ankaŭ invitos reprezentantojn de aliaj fakasocioj, por studi kun ili komunan strategion por vastigi la uzon de Esperanto en sia ne-esperantista kolegaro. La kunlaborado de fakasocioj kun la ĝenerala movado estos alia temo de nia kunveno. Certe ankaŭ vi havas dirindan opinion pri enigo de Esperanto en la ekonomian vivon kaj pri la promociado de la fakasocioj. Ni bezonas la opinion de ĉiuj inter vi kaj ni ĝojus, se vi helpus nin per interveno por alporto de via sperto, aŭ, se hazarde vi tute ne povos partopreni, per sendo de skribaj komentoj, kiun ni prezentos. La plej realismajn ideojn ni publikigos en la gazeto «jarcento 21». Edmond Ludwig

Jen la adreso: Take – Entrepreno Lucĉina Rue de Tiefenbaĉ F-68920 Wintzenheim

 • Nancy - Kursoj plu normale funkcias. La elementa finiĝis dum marto kaj tuj komenciĝis daŭriga per «Gerda malaperis” (ĉiumerkrede). Ĥaŭde je la 18-a alterne funkcias 2a kaj 3a grado kaj konversacio. Ĉiufoje ĉeestas de 3 ĝis 10 personoj. Nova triagrada kurso – Post enketo al diversaj interesatoj, tia kurso povos starti oktobre. Estis proponitaj la lundo, la mardo aŭ la sabato posttagmeze. La plej multaj interesatoj (8-9 personoj) elektis la lundon posttagmeze unufoje monate. Principe ĝi povus starti la lundon 11-an de oktobro. La horaro proponita estus de la 14-a (aŭ 14h15 gis la 17-a (aŭ 17a15). La diversaj interesatoj bonvolu informi min, ĉu tiuj dato kaj horaro taŭgas. Se ne ili proponu aliajn daton kaj horaron. Estas koncernataj gesinjoroj. Hubert, s-inoj Nardi, Moureaux, François, Rougieux, Fricot, Tomasi, s-ro Moitrier. Ĝi funkcios per libro "Faktoj kaj Fantazioj". - Perkoresponda kurso: 53 komunikoj al la gazetaro (plus 11 preparataj la 15-an de aprilo): el ili aperis almenaŭ 21. Ĉirkaŭ 70 personoj petis informojn. Sed ĝis nun aliĝis nur 14. El ili jam 2 finlernis. - Gazet-artikoloj pri Esperanto kaj la lingvo-problemo. Dankon al tiuj el vi, kiuj sendas al mi la artikolojn pri tio. Ĉi jare mi jam povis liveri al niaj instancoj 26 paĝojn laŭ formato A4 (lastjare 22 paĝoj). Okazis en tuta Francio relative multaj reagoj al diversaj artikoloj malfavoraj al Esperanto, tiel ke la revuo «Science et Vie» ekzemple dediĉis paĝon dum 4 monatoj por aperigi resumojn el tiuj leteroj. Ni ankaŭ rilatis kun la skipo Cousteau, kun kiu kunlaborado ŝajnas ebla (ĉi–ene en tiu bulteno vi trovos la tekston en esperanto de la peticio, kiun iniciatis tiu skipo, pri la «rajtoj de la venontaj generacioj»). La franclingvan tekston (peticio «rajtoj») vi povas mendi al «Equipe Cousteau» - Pétition, 75809 – Paris Cedex 17 Atentu! … La peticio finiĝos en septembro, oni devas antaŭ tiu dato sendi la plenigitajn foliojn. - Sabataj staĝoj en Nancy: Daŭre ekzistas la ebleco funkciigi tiajn staĝojn unu sabaton monate, ĉu de la 10-a gis la 17-a, ĉu de la 14-a ĝis la 18-a. Interesatoj bonvolu konigi sin al la respondeculo. Tri gradoj estas eblaj tamen por la 3a-grado, nun ekzistos la lunda kurso. Sed kompreneble staĝo funkcios nur se, sufiĉe frue, sufiĉa nombro da interesatoj anoncos sin. - Pri la turisma prospekto: ....vi jam legis en ĉiuj lastaj «La Informilo»; venis multe da mendoj el la tuta mondo… krom el nia regiono! Se vi deziras ĝin, bonvolu skribi al "Office de Tourisme, 14 pl. Stanislas, 54000 Nancy". Ne forgesu peti la prospektojn en Esperanto!… kaj petu plurajn: por viaj korespondantoj, gelernantoj… bopatrinoj ktp! Tiu turisma prospekto ne estis tute senutila. Pro ĝi, la «internacia centro de restado» (kaj junulgastejo en kastelo Remicourt, Nancy) kontaktis min kaj proponis kunlaboron. El tio rezultas la jeno: = Prelego pri Esperanto la vendredon 13-an de junio, je la 20a30 en la kastelo Rémicourt. = Ekspozicio pri Esperanto estos elmontrata en la kastelo laŭ la disponebleco de la materialo, principe meze de julio ĝis fine de aŭgusto. Dum tiu periodo, lastjare, tranoktis tie 2500 ĝis 3000 gejunuloj el multaj landoj. Tiu ekspozicio estos montrata en la enirejo. Krom la tranoktantoj, loĝantoj de la sudaj kaj okcidentaj kvartaloj de la «nancia distrikto», ofte vizitas la kastelon, ĉar ĝi situas en ripoziga 9-hektara parko, kaj la eventoj estas anoncataj ne nur de la gazetaro sed plie de la specifaj urbaj paneloj elektronikaj. Vesperaj provlecionoj povos foje okazi se sufiĉaj interesatoj. = Plus staĝo: krome okazos (prove) 6-taga staĝo por komencantoj, de la 18-a ĝis la 24-a de julio, ĉiam en la kastelo. Mi aparte verkis franclingvan programon (ankaŭ ŝovitan en ĉi-tiun bultenon), ĉar temas pri aranĝo dediĉata al franclingvanoj. Se vi konas interesiĝemulojn... nepre informu ilin ! (fotokopiu la aluditan dokumenton!). = Krome pri la kastelo mem unua prospekto –nigra/blanka- tuj aperos en Esperanto, pri la Centro. Kroma kolora eldono aperos venontjare, se la intereso estos sufiĉe granda. Petu la unuan al la kastelo Rémicourt 54600 Villers-les-Nancy. Raportis J.P. Colnot

1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   55


Elŝuti 2.03 Mb.

 • Colnot
 • Jen la adreso: Take – Entrepreno Lucĉina Rue de Tiefenbaĉ F-68920 Wintzenheim
 • : 53 komunikoj al la gazetaro (plus 11 preparataj la 15-an de aprilo): el ili aperis almenaŭ 21. Ĉirkaŭ 70 personoj petis informojn. Sed ĝis nun aliĝis nur 14. El ili jam 2 finlernis.
 • Sabataj staĝoj en Nancy
 • Pri la turisma prospekto

 • Elŝuti 2.03 Mb.