Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1/ apero de Esperanto 1903 1914

Elŝuti 2.03 Mb.

1/ apero de Esperanto 1903 1914
paĝo42/55
Dato15.03.2017
Grandeco2.03 Mb.

Elŝuti 2.03 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   55

NancyKursoj: la unuagrada kurso regule funkcias (ĉiumerkrede je la 19-a). La gelernantoj jam preparas la unuan leteron al korespondanto(j). ĵaŭde, nun je la 18-a horo, funkcias alterne duagrada kurso dufoje monate, triagrada unufoje monate, kaj konversacia rondo unufoje monate. Tiuj konversacioj ĝis nun temis pri la ĝenerale plej ŝatata temo por ĉiuj: la ferioj. Do, Henriko rakontis al ni pri vojaĝo en Bulgario (dum kiu oni ŝtelis lian aŭtomobilon, ĉiujn pakaĵojn kaj aŭdvidan kameraon… Li feliĉe retrovis la aŭtomobilon… sed ne la ceteron!). Daniela pri Prago, kaj Rolando pri vojaĝo al Kenjo. Ilustris la rakontojn ĉu poŝtkartoj, ĉu fotoj, ĉu filmo. Dum la Zamenhof-vespero Jopo prezentis diapojn pri Bretonio kaj lastaj esperantaj ekskursoj. Ni planas lerni kantojn ek de marto. La posttagmeza kurso de 3-a grado povis funkcii dufoje sed ĝi ĉesis ĉar estis malfacile regule kunvenigi la 3 interesatojn. Por la venonta jaro estas planata kurso nova, triagrada, eble sabate sed pli certe lunde posttagmeze, al kiu povos veni ankaŭ perkorespondaj gelernantoj el la proksimaj departementoj. Pluraj ŝajne interesiĝas… - Sabataj staĝoj en Nancy: Post nova enketo al ĉiuj interesatoj, fine 3 aŭ 4 personoj estus venintaj al 2a-grada staĝo. Do ne sufiĉe por ke tia staĝo povu funkcii dum 6 ĝis 8 kompletaj sabatoj. Ni rezignis. - Zamenhof-vespero: la vespera festeto dediĉita al la memoro de Dr Zamenhof okazis en Nancy la 18-an de decembro. Ĝi kunvenigis 18 personojn, kiuj ĝoje komune manĝis, trinkis kaj poste kompreneble iom kantis – eĉ “La Esperon”- (post trinkado ĉio eblas!). - Perkoresponda kurso: Kvankam ni povis nun kontroli la aperon de 15 komunikoj (el 42 senditaj…) al la regiona gazetaro, la informpetoj malmultas, kaj same la gelernantoj! Ĝis la komenco de februaro aliĝis nur 8 perkorespondaj gelernantoj. El ili, unu lernantino jam atingis la finon de «M11» (kaj tuj aliĝis al «M 12»): F-ino Marie-Agnès Mallinger en Bar le Duc (gvidita de Pol Denis). El la gelernantoj de la 2 antaŭaj jaroj, nun finlernis «M 12» kaj aliĝis al tria grado s-ro Armand Hubert, 57200 Sarreguemines (gvidita de s-ino Busser) kaj s-ino Michèle Nardi, 54830 Jarny (gvidita de s-ro Degrelle).

 • Strasbourg - Nia redakcio ricevis ekzempleron de loka inform-bulteneto, titolita «L’Etoile du Rhin» (nova serio, n 1), prizorgata de B Aunis. Ĝia enhavo tutsimple aludas aktivaĵojn (antaŭ la 2-a mondmilito…) de iu forpasinta samedeanino. Tiu sendaĵo estas fakte la sola vivsigno de niaj tieaj samideanoj. Ni tamen menciu, ke fidelas al niaj staĝoj Jacqueline Lepeix kaj Jacques Roux (el Illkirĉ). – Nekrologo: Forpasis en Strasburgo, la 19-an de februaro, nia kara samideanino Jeanne Oehri. 96-jara. Multaj el ni memoras pri ŝi. Ŝi regule partoprenis ĉiujn niajn federaciajn kongresojn kaj la printempajn renkontiĝojn en la Hingrie (en la praa epoko, kiam ankoraŭ ne ekzistis niaj staĝoj). Plurfoje ŝi regalis nin per la diapozitivoj, kiujn ŝi fotis dum feriadoj en mediteranea klubo. Ŝi estis enterigita la 24-an de februaro. Ŝi petis nek florojn nek kronojn sed se eble donacojn al «fédération des malades et handicapés de Neuhof», en kies domo ŝi pasigis siajn lastajn jarojn. Ŝi restis vigla kaj en ege bona mensa stato ĝis la fino. Ŝi plu vivos en niaj memoroj.

 • Colmar - Turneis tra Alzaco la zagreba pup-teatristino Nevenka Imbert. Kun Marie Barthelemy ŝi prezentis sian spektaklon antaŭ entuziasma juna publiko. En la esperanto-klubo de Colmar ŝi rakontis pri malpli ĝojaj okazaĵoj en Zagrebo. Ankaŭ emociigis la ĉeestantaron tekstoj de Spomenka Ŝtimec.

 • Mulhouse - Ĉi jare la kutima trilanda Zamenhof-festo estis organizita de la dinamika esperanto-grupo de Mulhouse. Ĝi arigis la 12-an de decembro samideanojn el Svislando, Germanio kaj Francio, do el la trilanda regiono nuntempe nomata Regio. La programo estis kaj instrua kaj distra. Prelegis la mulhouse-a samideano Roberto Kueny – teknikisto en granda svisa kemia entrepreno – pri «nutraĵo-kemio» por homoj kaj bestoj. Sekvis komuna ludo: vorto-mozaiko, dum kiu oni lotumis botelojn de speciala bordoza esperanto-vino. Ludestris André Grossmann. Poste viglis la diskutoj dum komuna vespermanĝo en la hotelo Balladins. Ŝajnas, ke pli intensiĝos la ligoj inter la tri najbaraj asocioj! Cetera informo: la komitato de la nova asocio «Mulhouse-Esperanto» deziras bonvenigi vin en la sino de tiu asocio kaj invitas vin fariĝi membro per pago de modesta kotizo je 15F por 1993. Ĝi estas pagebla al Robert Kueny, 11 rue de Battenheim, 68490 Bantzenheim, aŭ Mulhouse-Esperanto, CCP 19684 F–Strasbourg. Nia grupo regule kunvenas ĉiun unuan mardon de monato. Ĝi ankaŭ amike rilatas kun la grupoj de Bazelo kaj Frajburgo, kun kiuj ni klopodas organizi komunajn aranĝojn. Kiel membro vi estos prioritate informita pri ili. Komunikis la komitato.

 • Bar le Duc - Ĥus finiĝis la unua-gradakurso, kiun fidele partoprenis la 5 interesatoj. Cetere ankaŭ bone disvolviĝis la oficiala kurso al 10 staĝanoj de la “Institut des Forces de Ventes 55”, kurso, kiu kulminis je trapaso de la unua-grada ekzameno, kies parola parto estis prizorgita de J.P. Colnot. Ankaŭ regule okazas la monataj kunvenoj vizitataj de «eksteraj» samideanoj. Planita la 23-an de januaro la Zamenhof-posttagmezo arigis 26 personojn, kiuj ĝuis ne nur la amikan kutiman etoson sed ankaŭ la distran parton kaj la bongustaĵojn preparitajn de Renée kaj Pierre Canus. Ni sincere bedaŭris la ne -ĉeeston de niaj samideanoj François Xavier kaj Liliane Gilbert, trafitaj dufoje de familia funebro, al kiuj ni speciale direktis niajn pensojn. Ankaŭ kutimaj partoprenintoj forestis, kiujn ni esperas revidi venontjare. Dum la marta klub-kunveno François-Xavier prezentis video-bendon pri la lastjara Zamenhof-vespero.

 • Punkta federacio-ago. Laŭ iniciato de Raymond Boré el Ĉambery, ankaŭ nia federacio sendis al la deputitoj de la eŭropa parlamento de nia regiono novjarajn bondezirojn per la plurlingvaj bondezir-kartoj presitaj de la Esperanto grupo de la citita urbo. Aldonis mesaĝon la prezidanto. Respondis ĉiuj alskribitoj per antaŭpresitaj kartoj. Reliefiĝis la respondo de la eksministro François Guillaume, kiu manskribe kaj afable respondis.

1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   55


Elŝuti 2.03 Mb.

 • Sabataj staĝoj en Nancy
 • Perkoresponda kurso
 • en Bar le Duc (gvidita de Pol Denis). El la gelernantoj de la 2 antaŭaj jaroj, nun finlernis «M 12» kaj aliĝis al tria grado s-ro Armand Hubert, 57200 Sarreguemines (gvidita de s-ino
 • - Nia redakcio ricevis ekzempleron de loka inform-bulteneto, titolita «L’Etoile du Rhin» (nova serio, n 1), prizorgata de B
 • kaj Jacques Roux (el Illkirĉ). – Nekrologo : Forpasis en Strasburgo, la 19-an de februaro, nia kara samideanino Jeanne
 • . Ni sincere bedaŭris la ne -ĉeeston de niaj samideanoj François Xavier kaj Liliane

 • Elŝuti 2.03 Mb.