Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1/ apero de Esperanto 1903 1914

Elŝuti 2.03 Mb.

1/ apero de Esperanto 1903 1914
paĝo41/55
Dato15.03.2017
Grandeco2.03 Mb.

Elŝuti 2.03 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   55

Montara ekskurso - Dimanĉe, 27-an de septembro, de «Col de la Schlucht» startis grupo de esperantistoj en montara ekskurso. Iniciatoro de tiu evento estis s-ro Colnot. Kvazaŭ laŭ mendo estis bela vetero. Kaj, kvankam malmultis nia grupo tiu, laŭkvalite, estis la plej internacia Esperanto-aranĝo kun 8 partoprenantoj el 4 nacioj (Francio, Japanio, Bulgario kaj Litovio). Ni bone pasigis tempon, surgrimpis la montaron laŭ vojo serpentanta inter rokoj, ĝuis belan pejzaĝon: Montaro, arbaro, verdaj valoj… Ĉu povas esti pli bona ripozo por la korpo kaj por la animo? Al mi precipe plaĉis tiu ekskurso, ĉar en Litovio… ne estas montaro! Por mi tiu ekskurso estis vera konatiĝo kun montaro kaj ebligis pli profundan ekkonon de la beleco de Alzaco. Je la nomo de ĉiuj partoprenantoj mi kore dankas al s-ro Jean Paul Colnot pro la agrable pasinta tago. Pli multe da tiaj ekskursoj. Raportis Algis Kaspiravicius.

Klarigoj de J.P. Colnot: vi legis ĉi-supre raporton de junulo pri nia migrado en Vogezoj la 2-an de septembro. Mi estas maljunulo, kaj kvankam mi iniciatis la ekskurson, mi ne povas konsenti pri la esprimo «bona ripozo por la korpo», ĉar unu monaton poste, miaj kruroj ankoraŭ doloris!…
Fakte, iam antaŭ pli ol 35 jaroj, mi konatiĝis kun tiu „vojeto de la rokoj“. Ankaŭ mi estis juna tiam kaj kun 3 aliaj esperantistoj ni piede migradis dum Pentekosto. La dimanĉon, de «Bonhoma Pasejo» al blanka Lago, Nigra Lago, Verda Lago, «Truta» Lago… (ĉiuj Lagoj imageblaj!), dum almenaŭ 7/8 horoj… la lundon ni eksupreniris piede de la Munster-valo kaj ni intencis elsupri Hohnekon. Sed ni eraris foje pri la vojo kaj retroviĝis en la «Pasejo de la Rokoj». Kiam subite eksplodis fulmontondro. Ni fakte kuris en tiu terura tereno ĝis la Schlucht

Photo 74 – 75 Photo 76 ripoziga pauzo!!Pasejo, kie ni celis aŭtobuson por reveni hejmen. Sed la belecon de la loko, eĉ dum la fulmotondro, tiel impresis nin, ke ni decidis reveni tien… dum suna tago! Plurfoje ni denove migradis tien kaj eĉ ĝis la supro de Hohneck. Nun de preskaŭ 20 jaroj ni ne revenis… kaj mi kun bedaŭro devis konstati, ke mia juneco estas for!….

 • Bar le Duc - Post la kutima inform-kampanjo (pres-kaj radiokomunikoj, afiŝoj, flugfolioj, kurso por komencantoj malfermiĝis la jaŭdon 7-an de oktobro en la klubkunvenejo, 69 rue Bradfer. Inter la 5 interesatoj ni plezure bonvenigis du oficistinojn de la loka turism-oficejo, Sandrine kaj Marylène. Paralele, denove gvidas kurson oficialan por la staĝanoj de la «institut des Forces de vente 55», nia agema sekretario, F.X. Gilbert, cetere direktoro de la departementa komerc-kaj Industri-ĉambro. Kalendaro de la jaraj aktivaĵoj estis ellaborita, en kiun Ùoviĝas la monataj klub-kunvenoj (duan merdredon de ĉiu monato). La Zamenhof-festo okazos la sabaton 23-an de januaro, en Centre Socio-Culturel de Marbot, kun iom Ùanĝiĝinta horaro: tagmanĝo kaj distraĵoj dum la posttagmezo por ebligi al «ekster-urbanoj» efike partopreni! 20 personoj ĉeestis la prelegon (kun lumbildoj) de Attilio Rojas, juna studento-profesoro en Cordoba (Argentino), en salono de la urb-domo, la 3-an de decembro. Attilio itineros tra Francio, je la invito de 14 aliaj urboj. Tre amika komuna tagmanĝo kunigis kelkajn klubanojn en varma etoso. Estas ankaŭ planita aŭto-ralio je ne ankoraŭ fiksita dato. Raportis P. Denis

 • Mulhouse - Laŭ propono de pluraj membroj de nia grupo, ni unuvoĉe konsentis oficialiĝon de «Mulhouse-Esperanto», kies sidejo troviĝas ĉe s-ino H. Damotte, 13 rue Poincaré 68100-Mulhouse. La 6-an de oktobro okazis tie nia fondiĝ-kunveno, kiun ĉeestis 9 samideanoj: s-inoj.H. Damotte, A Dreyfus-Miller, A. Mussabini, C. Charton kaj s-roj A. Grossmann, M. Schlewitz, C. Berthe-Arnaud, R. Kueny, P. Mercier. Post relegado de la statutoj, du membro-kategorioj estas deciditaj: aktivaj membroj pagas jaran kotizon de 15 fr. kaj membroj-subtenantoj pagas 10fr. Sekvas elekto de la komitato kaj proceduro de ĝia renovigo. Jenaj volontuloj estas, per levita mano, elektitaj kiel membroj de la komitato: G. Damotte, A. Grossmann, R. Kueny, M. Schlewitz, C. Charton, A. Mussabini, P. Mercier kaj G. Berthe-Arnaud. Elekto de la estraro: prezidanto : A. Grossmann – vicprezidantoj: H. Damotte, P. Mercier – sekretarioj: (por la franca) G. Berthe-Arnaud. (por Esperanto) A. Mussabini – kasisto: R. Kueny, helpantoj: M. Schlewitz, C. Charton. Marde, la 17-an de novembro ni ĉeestis specialan kunvenon ĉe s-ino Damotte, kiu afable aranĝis festeton honore al nia gvidanto, André Grossmann, Jes, li kvindekjariĝis… Ankoraŭ junulo. En agrabla etoso, la dek ĉeestantoj drinketis je la sano de tiu nelacigebla samideano kaj, kompreneble, amika babilado daŭris pli longe ol kutimaj kunvenoj! Raportis A. Mussabini.

 • Colmar - Ekde oktobro, esperantistoj de la regiono de Colmar kunvenas dufoje monate en Wintzenheim por prepari agadon surlokan. La kunvenejon disponigas al ili Michel Basso, en la nova sidejo de lia konstru-entrepreno. Alia proponita agado estus la helpo al starigado de fak-asocio pri konstruado kaj arkitekturo. Jam estas prenitaj tutmondaj kontaktoj, Ne mankos la laboro! Raportis E. Ludwig.

 • Haguenau - Kiel vi povos legi aliloke, nova pitoreska alzaca urbeto akceptos la partoprenantojn de nia printempa kultura semajnfino. En Haguenau ekfloras denove esperantista aktiveco sub la impulso de sinjoro Charles Kress, kiu informas nin, pri estiĝo de eta grupo en 1990. Tiam kvar personoj ĉeestis kurson por komencantoj. Ĉi jare la grupo kreskis. Ses personoj aliĝis al la unuagrada kurso semajna kaj al la kurso por progresantoj. Nedubeble, la 35-a staĝo de parolata Esperanto alportos stimulon al la lokaj freÙbakitaj samideanoj!

 • Agadraporto 1992 de l'orient-franca Esperanto-federacio - La federacio vivas ! Tion pruvas la multnombraj lokaj aranĝoj de niaj grupoj (pri kiuj vi povis legi dum la jaro en «La Informilo») kaj la reguleco de niaj staĝoj semajn-finaj. Sukcesis la printempaj staĝo kaj ĝenerala asembleo en Villers-les-Nancy, organizitaj de Madeleine Roux, Partoprenis la pola aktoro Jerzy Fornal. Sukcesis ankaŭ la aŭtuna staĝo en Hettange-Grande, organizita de Catherine Gallego, kun la partopreno de profesoro Maitzen el Vieno. Jam survojas la 35-a staĝo kaj ĝenerala asembleo en Haguenau, prizorgataj de Odette Scheidel. La federacianoj ankaŭ atentigis, ke ilia ligilo, «La Informilo», iĝas pli kaj pli interesa. Jen la rezulto de la konstanta laboro de la ĉefredaktoro, P. Denis. Plu prizorgas la perkorespondan kurson Jean-Paul Colnot, kiu gvidas tutan skipon da korektantoj. Saman regulan laboron daŭrigis dum la tuta jaro la respondeculo de nia libro-servo, Roger Degrelle, helpata dum la staĝoj de s-ino Colnot, Ŝajnas, ke niaj federacianoj estas legemaj, laŭ la nombro de la venditaj libroj. Dank'al la rikoltita profito, la federacio povis eldoni duan libron. Temis ĉi-foje pri originala rakontaro de nia federaciano Jean-Louis Claudel, el Bruyeres: «Avo Fungo kaj aliaj rakontoj». La eldono estiĝis dank’ al la klopodoj de Edmond Ludwig kaj la pri-informatika talento de André Grossmann. Ĉi-lasta zorgis krome pri la kontoj de la federacio, same perinformatike, helpe de la propraj maÙinoj kaj mem ellaboritaj programoj. La financoj estas sanaj kaj ebligas nun pli vastan informadon ekster la movado. Kunlabore kun UFE, nia federacio dissendas ĉiun duan semajnon, “La lettre de l’Espéranto” al radioj, televidoj, gazetoj kaj lernejaj dokumentejoj. Pri la dis-sendado zorgas Roberto Kueny. Ankaŭ «La Informilo» nun atingas tiujn adresojn. Por la inform-petantoj, ĉefe pri la perkoresponda kurso, la federacio aĉetis restantan stokon de la speciala numero de «Esperanto actualités», titolita «ils apprennent l’espéranto, la plus facile des langues vivantes». Krome, la federacio rajtos represi ĝin se necesos. Sume: aktivaj komitatanoj…ĉu ne ?.... raportis Edmond Ludwig, prezidanto kaj Catherine Gallego, sekretario


 • Diversaj raportoj - du paĝa raporto de André Grossmann pri postkongreso en Sankta Petersbourgo, en aŭgusto, post la SAT kongreso en Kaŭnas ( Litovio).

Raporto de André Wagner (Dieuze) kaj Odette Scheidel (Betschdorf) pri la mondkongreso de esperantistaj handikapuloj en Frantiskovy Lazne (Ĉeĥoslovakio).Interesatoj povas sin turni al A. Wagner, 16, rue Noblemaire-57260 Dieuze.

1-a trimestro 1993 – 81-a "La Informilo" (26 paĝoj).

 • Angulo de la prezidanto – La angulo estas pli anguleta ĉifoje! Mi ne volas sufoki vin per lavango da vortoj! Tiun loketon en nia pli kaj pli interesa "La Informilo" mi uzu por mallonga mesaĝo al ĉiuj niaj aktivuloj, dirante al ili: ne perdu vian tempon per argumentado, sed agu kaj sciigu pri via agado, ĝis venos la momento, kiam la kontraŭuloj kaj la indiferentuloj miros pri niaj atingoj. Jam mi aŭdis nekonatajn firmajn opiniojn de tiaj mirantoj sur la ondoj de niaj naciaj radiostacioj. Ni suras la ĝustan vojon! Ade pluen! Edmond Ludwig.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   55


Elŝuti 2.03 Mb.

 • Mulhouse - Laŭ propono de pluraj membroj de nia grupo, ni unuvoĉe konsentis oficialiĝon de «Mulhouse-Esperanto», kies sidejo troviĝas ĉe s-ino H.
 • , Partoprenis la pola aktoro Jerzy Fornal. Sukcesis ankaŭ la aŭtuna staĝo en Hettange-Grande, organizita de Catherine
 • . Plu prizorgas la perkorespondan kurson Jean-Paul Colnot, kiu gvidas tutan skipon da korektantoj. Saman regulan laboron daŭrigis dum la tuta jaro la respondeculo de nia libro-servo, Roger
 • , el Bruyeres: «Avo Fungo kaj aliaj rakontoj». La eldono estiĝis dank’ al la klopodoj de Edmond Ludwig kaj la pri-informatika talento de André
 • , prezidanto kaj Catherine Gallego, sekretario

 • Elŝuti 2.03 Mb.