Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1/ apero de Esperanto 1903 1914

Elŝuti 2.03 Mb.

1/ apero de Esperanto 1903 1914
paĝo34/55
Dato15.03.2017
Grandeco2.03 Mb.

Elŝuti 2.03 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   55

BILANCO POST UNU JARO: du grupoj ĉeestis la kursojn :


13 gejunuloj konsistigis la unuan grupon kaj partoprenis nur la unuan fazon.

15 gejunuloj konsistigis la duan grupon kaj finlernis la unuan fazon, nur 6 el ili sekvis la duan fazon kaj komencis interŝanĝi korespondadon kun membroj de I K E F

La tria fazo ne okazis.

KIEL TIUJ MISFUNKCIADOJ ?

Unue, la pedagogia organizado estis neadaptita : 4 sekvencoj de 4 horoj estis tro streĉa ritmo

la gelernantoj estis nesufiĉe motivigitaj pri Esperanto, la tradicia lernolibro ŝajnis netaŭga pro la ĝentilafekteco de la tekstoj. plue, la staĝanoj estis aparta publiko :

unua grupo - temas pri alternada formado : komence 3 monatoj, poste 1 semajno po 2 monatoj en la Instituto, la reston de la tempo ili pasigas en la entrepreno kie ili estas dungitaj. Kiam oni proponis la duan fazon, ili preferis viziti la klientaron por vendi kaj perlabori monon, anstataŭ ĉeesti kurson de Esperanto !

dua grupo - Temas pri senlaboruloj, kiuj ne komprenis la avantaĝon por ili lerni Esperanton .La kulturaj niveloj de la staĝanoj estis tre malsimilaj. Mezaĝo de la grupo : 23 jaroj.

KAJ LA FUTURO: daŭrigi la provon priatentante plej eble la pedagogiajn erarojn-la heterogenecon de la grupoj ek de la venontaj staĝoj en oktobro 1989 !

UTILAJ ADRESOJ: s-ro direktoro François Xavier Gilbert – Komerco-ĉambro de Meuse6, Parc Bradfer - F 55000 Bar le Duc – S-ro direktoro Gilles André - Institut des Forces de vente 8 parc Bradfer - F 55000 Bar le Duc

 • diversaj leteroj - El sinjorino Else Nielsen al kiu ni dediĉis la ĉefpaĝon de "La Informilo" no 66, ni ricevis tiun leteron..." 9 julio 89 - Estimata la informilo:" Korege mi dankas pro la sendita la informilo kiu ĝojigas min. La vojaĝon tra Francio mi tute ne forgesas. Multe da homoj helpis min kaj ĝojigis min. Mi vere vidis Francion. Mi ne ankoraŭ estas preta ordigi miajn memoraĵojn, mi nur desegnis la vojon tra Francio. Mi esperas poste, mi povos sendi al ciuj gastigantoj mian referaĵon."

El sinjoro Kueny (68 Bantzenheim) .... "Se vi scius, sinjoro Jospin !... Kiel fervora esperantisto de nia movado, mi deziris jam delonge kontakti, ne nur plenkreskulojn por paroli al ili pri Esperanto, sed ĉefe geknabojn, tiuj kiuj havas pli da tempo kaj bonŝanco por vivi tiun eksperimenton, t.e. komuniki per universala lingvo. Jam sensivigita je la malpermeso de nia ministro pri edukado lerni la universalan lingvon en lernejo, mi profitu almenaŭ la okazon klarigi al iuj infanoj de mia vilaĝo tion, kio estas Esperanto. La instruistoj, kolegoj de mi, estas malfermitaj je tiu informo Do, fine de junio... antaŭ la ferioj,en la kadro de "la kultura horo", mi havis tiun ŝancon paroli kun niaj infanoj. Tre silente kaj konscience, ili aŭskultis pri la kreinto de la nova lingvo - mi ja prezentis tion kiel historieton, facile kapteblan de la junuloj - kaj post horkvarono mi aludis pri la facileco de la prononco kaj de la skribado. Mi precizigis, ke oni neniam povas fari eraron skribe : kia ĝojo !... Mi petis iun infanon skribi sur la nigra tabulo kelkajn vortojn...Nekredeble ! Ili miris, ĉar li faris nenian eraron. Sensacia ! Ili kriis...daŭrigu !... kaj pluvalvenis la demandoj. ĉefe la tia : kial oni ne lernas tiun lingvon en lernejo ? Mi hontis por nia ministro... kion kaj kiel respondi krom tio, ke neŭtraleco ĝenas la registaranojn, kaj ke oni ne bezonas ilin por lerni Esperanton kaj komuniki tre facile kun alilandanoj. Vere ili estis tre entuziasmaj. La informadojn mi donis trifoje po unu horo en tri klasoj de ok ĝis dekunu jar-aĝaj infanoj. Estas vera plezuro por mi kontempli la malfermitecon kaj intereson de la infanoj. Oni ne "laboris" aŭ "penis" tra la neregulecoj, ni ludis kune ! Ho, se vi scius, sinjoro Jospin ! mi ŝatas doni tiujn informojn fronte al plenvivaj infanoj, kiuj aŭskultas kun "buŝo kaj oreloj malfermitaj" ! Jes, mi opinias, ke ĉiuj esperantistoj devus klopodi por same informi en la elementaj lernejoj".

El sinjoro Gérald Mourot (68 Rixheim) "Iam mi legis en ĵurnalo artikoleton pri la internacia lingvo Esperanto. Mi kontaktis do s-ron Kueny mian instruonton, kiu klarigis al mi la historion de la lingvo kaj la vivon de ĝia fondinto, Dr Zamenhof. Tre interesite, mi decidis ĝin lerni. Post ses monatoj da lernado mi partoprenis mian unuan staĝon en Villers les Nancy, la 27/28 ajn de majo 1989. Dum du tagoj, ĉirkaŭ sepdek esperantistoj loĝis en la maison de l'Asnée. Post fervorega akcepto, mi ĉeestis perfektigan kurson, gvidita de s-ro Ludwig. Mi timiĝis, kiam mi komencis la "15-an metodon", sed, tre rapide mi konstatis, ke mi komprenis preskaŭ ĉion, kaj ke mi povis esti komprenata ! Vespere, nia geesperantistaro vizitis la urbdomon de Nancy kaj post la vespermanĝo ni ĉeestis tre interesan "Son et Lumière" sur la Placo Stanislas !.Post necesa nokto de ripozo kaj abunda matenmanĝo, mi forte interesiĝis pri la libroservo, kie mi aĉetis plurajn librojn. Posttagmeze, mi ĉeestis la "ĝeneralan asembleon" kaj malgraŭ la fervorega etoso ni devis rehejmiĝi. Tre kontenta kaj kuraĝigite, mi veturis al Mulhouse".

 • Colmar - Kunvenis marde, la 12an de septembro en Colmara restoracio, deko da esperantistoj por diskuti pri estonta agado. Estis decidite pri ĉiumonata kunveno, la duan mardon de la monato. Prezento de Esperanto okazos la 29-an de septembro en la kadro de Colmar-Accueil Ĝin prizorgos sinjorino Lutzwiller kun helpo de sinjorino Imbert el Jugoslavio.


4-a trimestro 1989 – 68-a "La Informilo" 24 paĝoj)

 • sukcesoj en ekzamenojEn la federacio, sukcesis (inter aliaj) la jenajn ekzamenojn: atesto pri lernado: S-roj Etienne Barrier, Henri Moitrier – atesto pri praktika lernado: F-ino Laurence Reibel – atesto pri kapableco: s-ino Odette Scheidel.

 • Bar le Duc – La malfermo de la "klub-jaro" okazis la 24-an de septembro sub la formo de aŭtomobilralio "sur la spuroj de Johana d'Arko". Spite al speciala alvoko en "La informilo" kaj sendo de pluraj individuaj invitiloj direkte al la "najbaroj", nur la tuta familio Greiner partoprenis kvalite de "eksterlandanoj"! Raporton vi legos en alia rubriko. Dum la unua kunveno, la 11-an de oktobro, ni amike bonvenigis samideanojn Barnouin el Bettancourt (52) kaj Maillot el Cousances les Forges. Tiam oni ellaboris la kalendaron de la monataj rendevuoj (la 2-an merkredon de ĉiu monato) kaj la ĉefajn punktojn de la venonta agado. Inter ili ni citu la publikan inform-kunvenon en salono de la urbodomo. Tiucele dissendiĝis 50 trifoliaj informiloj (invitilo, afiŝeto, frontpaĝo de "La Informilo") direkte al ĉiuj edukejoj de la urbo. Ricevis ilin plie ĉiuj soci-kultur-centroj kaj diversaj administrejoj. Pri tiu vespero - la 26-an de oktobro - vi povos legi aliloke...franclingve. Sekve al ĝi malfermiĝis 1-a gradakurso, al kiu aliĝis 10 homoj (2 loĝas en St Mihiel kaj 1 en Ligny en Barrois). Tiun kurson gvidas P. Denis, Paralele la du kandidatoj al la parola parto de la "kapableco" ek-esploras la postulatajn taskojn. Siaflanke F. X. Gilbert instruas esperanton al grupo da staĝanoj de la "Institut des Forces de Vente 55", lingvo-fako oficiale ŝovita en la oficiala labor-programo. Estas ankaŭ planita, dufoje en monato konversaci-rondo, dum kiu kelkaj progresantoj "tra-studos" iun interesan romanon. Ni ankaŭ menciu, ke memorinda vizito funde de min-instalaĵoj okazis la 16-an de junio. Raporto pri tiu eksterordinara evento aperas ankaŭ en ĉi-tiu bulteno. Ekde nun, ĉiuj klubanoj kaj simpatiantoj estas invitataj partopreni la tradician Zamenhof-vesperon, la sabaton 20-an de januaro. Memorinda aŭto-ralio - 13 personoj respondis al la invito far la "Groupe des Espérantistes Meusiens". Ni povas aserti, ke neniu bedaŭris sian partoprenon, dum kiu ĉiu kleriĝis historie, geografie kaj eĉ lingve! Jen kelkaj linioj verkitaj de partopreninto, cetere "freŝbakita" esperantisto! "La 24-an de septembro, je la 10-a, placon de la stacidomo en Vaucouleurs (55-Mozo) okazis la forveturo. Tiu loko kaj la legado de la unuaj demandoj tuj indikis al ni, ke ni forirus sur "la spuroj de Johana d'Arko". La vilaĝoj Amanty, Vouthon, Domrémy, Coussey kaj la pitoreska veturvojo, tipe "Lorena", malkovris ŝian epopeon al ni!. Finfine je la 13-a, ĉiuj partoprenantoj kuniĝis en simpatia etoso por tagmanĝi, ekzakte sur la loko, kie "Jeanne" aŭdis la elĉielajn voĉojn... Sed por ni nur suneroj venis el la ĉielo kaj estis tre agrable! Post la manĝo ni konis la "venkantojn" : s-ro Mougin el Etain (55) ricevis la verkon de Claudel "Johana ĉe la ŝtiparo" (tradukita de A. Cherpillod) kaj la plej juna raliulino, f-ino Greiner el Foug (54) estis rekompensita per la libro de M. Louste, "la reĝeto". Resume estiĝis agrabla dimanĉo de septembro!. Ni aldonu ke ĉiuj partoprenintoj frandis la bongustajn kaj famkonatajn "Madeleines" de Commercy" redaktis Olivier André – Bar le Duc.

 • Nancy - La nova laborjaro rekomenciĝis la 20-an de septembro. Tiam kunveno okazis en la MJC Ph Desforges. Ĝin ĉeestis 12 personoj, el kiuj pluraj novuloj (65 cirkuleroj estis dissenditaj jam en aŭgusto). Mi disdonis tra Nancy en 3 semajnoj ĉirkaŭ 3500 flugfoliojn (el 5000 eldonitaj), 125 afiŝojn kaj 30 "disdonilojn" (kartonajn, laŭ modelo de UFE) por la aluditaj flugfolioj. La disdoniloj mem krome efikis kiel afiŝoj. Mi-mem vizitis 3-foje ĉiujn ejojn, kun 3 malsamaj modeloj de informolioj, kiujn mi disdonis unuj post la aliaj (kaj eĉ 4-an fojon komence de novembro por repreni la restantajn neuzitajn). Afiŝado kaj disdonado okazis en ĉiuj junul-domoj, soci-kulturaj centroj, liceoj, universitato (ĉefe beletra fakultato), ĉe la "universitato de la 3-a aĝo" (750 folioj nur tie...), en urbodomo, turism-oficejo, ĉe diversaj komercistoj, ktp. Efiko ?...Ek de la 1-a leciono venis 6 novaj personoj por elementa kurso (lastjare post malpli impona propaganda kampanjo venis 10..., do la rezulto tute ne proporcias al la farita laboro... Mi promesas fari "malpli" venontjare !). Poste, iom post iom, venis 1 aŭ 2 novuloj ĉiusemajne, ni devis pritrakti 3 foje tiun l-an lecionon... kaj la novuloj firme, ĉu aliĝas, ĉu malaperas ! Je la dato 15-a de novembro, 9 gelernantoj ĉeestas la kurson, sed alvenas novuloj ĉiusemajne ! Sekve ni donas al ili kelkajn klarigojn, speciale komence kaj fine de ĉiu leciono, sed dum la cetera leciono ili devas provi sekvi la kurson (ni atingas la 4-an lecionon...). Krome funkcias 2-a-grada kurso, kiu uzas jen "Amuzajn Dialogojn", jen "Metodo-12" aŭ funkcias kiel "konversacia rondo", 2- aŭ 3foje monate (merkrede je la 20a30). Ĉeestas 2 ĝis 7 personoj. Kaj 3a-grado okazas nun unufoje monate je la 17a30, sed ĉeestas nur 2 aŭ 3 personoj, do eble ni ĉesigos ĝin... aŭ ankaŭ ĝi funkcios je la 20a30 (per "paŝoj al plena posedo"). Komuna vespermanĝo okazos la 29-an de novembro. Ni planis krome festi la "Zamenhof-tagon" la 13-an de decembro ekde la 19-a horo. Disdono de "metodo 4" eldonita de UFE - Sekve al propono de la nacia asocio ni ricevis 2000 flugfoliojn kun reklamo pri "méthode Assimil"... Ni disdonis preskaŭ 1900... Nur 6 personoj respondis al la testo.. Neniu el ili aliĝis al la kurso ! El tiuj "M4" ni disdonis 750 en U.C.P. (universitato de konstanta kulturo, eks 3-a-aĝa)...Neniu rezulto ! Informado pere de la "1-a leciono de SAT-Amikaro" - En la kadro de la perkoresponda kurso ni anoncis julie en la regiona gazetaro la eblecon ricevi senpagan lecionon de Esperanto kontraŭ 2 poŝtmarkoj je 2.20 F, 17 personoj mendis ĝin, nur 2 aliĝis al nia perkoresponda kurso. Lastjare, preskaŭ duono de la personoj, kiuj informpetis kaj ricevis la bonegan flugfolion "L'esperanto a 100 ans" aliĝis al kurso (el 114 informpetintoj, 46 aliĝis perkoresponde kaj 10 al parola kurso) : konklude: prefere oni ne liveru al la publiko tro ampleksan klarigan materielon pri la lingvo (la broŜuro de SAT -Amikaro ampleksas 16 paĝojn). Koran bonvenon! - Je la komenco de oktobro alvenis en Nancy d-ro Eduardo Ernesto Pelinca da Costa, kirurgo, kiu dum 2 jaroj specialiĝos pri neŭro-kirurgio. Kun sia edzino li alvenis el Brazilo. Ili jam partoprenas la Esperanto-vivon, li-mem kiel sperta esperantisto kaj lia edzino, Rahela, kiel eklernantino de la lingvo! Ambaŭ samtempe lernas la francan! Ili rapide instaliĝis en Nancy, ĉefe dank' al sinjorino Madeleine Roux (laŭdire ilia "franca patrino"!). raportis J.P. Colnot.

 • federacia staĝo en Montigny-lès-Metz – plena sukceso de la staĝo pri"parolata Esperanto". Tradicie, en la orient-franca federacio, ni rendevuas ĉe la "Ermitage St Jean" por la "parolata esperanto-staĝo", komence de la aŭtuna sezono. Je la 7-a kaj 8-a de oktobro, pli ol kvardek homoj partoprenis tiun kunsidon por interŝanĝi ideojn, perfektiĝi aŭ eklerni la internacian lingvon. Kelkaj amikaj najbaroj el Luksemburgio kaj Germanio vizitis nin. Kiel kutime, sinjorino Nau aranĝis la materialaĵojn agrable kaj perkekte. Dum la vespero. sinjoro Colnot montris al ni belajn lumbildojn pri grekaj insuloj, kiujn ĵus li vizitis kun sia edzino. Kaj la nokta surprizo venis sub la formo de "iluziisto", kiu sukcesis ne aperi... antaŭ ol foriri! La studa parto dispartigis la staĝanojn inter kvar kursoj, de la baza kurso ĝis la preparado al la superaj ekzamenoj. La libroservo ebligis al ĉiu, aĉeti aŭ trafoliumi la novaĵojn, ĉar estis multe da interesaj kaj novaj libroj: ni povas citi la "komercan terminaron" tute noveldonitan de la fakgrupo I.K.E.F. (Internacia komerca kaj ekonomia fakgrupo). Por fini, mi volas diri nian grandan ĝojon, konstatante ke multaj gejunuloj partoprenis tiun staĝon! ni esperas denove renkonti ilin okaze de la printempa staĝo en Merkwiller. Raportis F.X. Gilbert – Bar le Duc.

La 28-an staĝon partoprenis nur ĉirkaŭ 40 homoj, do regreso! Funkciis kurso A1 (M10, gvidis G. Greiner), A2 (M11, J.P. Colnot), B ( M15, A. Grossmann), C (Renée Triolle kaj B. Moon per studo de libro kaj elvoko de kelkaj problemoj nuntempaj).

La 16-an de junio okazis vizito de la esperanto-grupo de Bar le Duc al karbominejo en Stiring-Wendel. Neforgesebla vizito, pri kiu raportas tutpaĝe Mireille Dillenschneider. • 48-a ĝenerala asembleo - La 48-a ĝenerala asembleo de la federacio okazis en Villers les Nancy, fine de majo 1989 (post la printempa staĝo), dum kiu oni elektis la novan komitataron (vidu liston en la antaŭa "La Informilo").Photo 63
Post la asembleo kunsidis la nova komitato. Agadraporto: = La nombro de la federacianoj estas 193 (lastjare :163). Inter ili 73 aliĝis al la nacia asocio U.F.E. (Union Française pour l'Espéranto) kaj 45 al la monda asocio U.E.A. (Universala Esperanto-Asocio).= Abonis "La informilo-n" 247 homoj.= La perkoresponda kurso de la federacio fruktiĝas. Respondecas nia nelaciĝebla samideano Jean Paul Colnot.= La libro-servon federacian daŭre (kaj sukcese!) prizorgas Roger Degrelle, kiu estas nun en Piennes.= Du "staĝoj de parolata Esperanto" okazas jare : printempe kaj aŭtune, la ĝenerala asembleo ĉiam okazas post la unua staĝo. Agado de la grupoj (laŭ la ricevitaj raportoj)= Mulhouse : ĉiuvendrede (vespere) okazis kursoj por komencantoj (de oktobro 88 ĝis junio 89). Sep aliĝintoj, tri finlernis "metodon 11". Ĉiujaŭde (vespere) renkontiĝis progresantoj. Ekde oktobro 88, en la "kultur Domo" de Illzach, malfermo de kurso, kiu arigis nur 4 homojn spite al sendo de 130 informleteroj kaj reklamoj ĉe la lokaj gazetoj. Paralele ni menciu 2a-gradan kurson (per "metodo 12") ankaŭ en Mulhouse (4 personoj). En februaro 89 : specifa budo okaze de la "forum des associations" (departementa evento). Majo : 5 tagoj da informado en Rouffach, ĉe la "ekologia foiro" kun helpo de s-ro Mas el Sud-Francio. Fine de junio: informado pri Esperanto en elementa lernejo. = Pont-St-Vincent: s-ro Guillaume gvidis kurson por komencantoj kaj kursetojn por infanoj post oficiala lern-horaro. = Nancy : multfaceta agado sub la impulso de J.P. Colnot. Kvazaŭ daŭra informado al ĉiuspecaj publikoj. Kutimaj kursoj tri-nivelaj (dudeko da personoj). Printempa semajnfina staĝo en Villers les Nancy ĉefe prizorgita de sinjorinoj Roux. Postsekvis la ĝenerala asembleo. (detalaj raportoj aperas regule en "La Informilo" pri la agado en Nancio). = Bar le Duc : tri kursoj (de la elementa ĝis la supera, kiu celis skriban parton de la "kapableco"). Du diplomitoj ("atesto pri lernado"). Mireille Dillenschneider kaj François Xavier Gilbert trapasis siaflanke (sukcese !) la aluditan parolan parton. Por la Zamenhof-vespero ĝoje renkontiĝis 27 personoj. Specifa kurso al staĝanoj de "Institut des Forces de Vente 55" oficiale aldoniĝis al la studprogramo de tiuj gejunuloj. Aparta raporto aperis en la no 66 de "La Informilo". 4 klubanoj ĉeestis la nacian kongreson de UFE en Rouen. Monata klub-kunveno okazis regule dum la jaro. = Metz : Organizo de la aŭtuna staĝo far (ankaŭ nelacigebla kaj daŭre dinamika !) sinjorino Nau. Ŝi paralele varbas efike por nia perkoresponda kurso. = Colmar : la grupanoj renkontiĝas ĉiumonate. = Strasburgo: neniu raporto atingis la protokolinton. = Gérardmer: raportis s-ro Colin en la lasta numero de "La Informilo". Ni rememorigu, ke nia kasisto A. Grossmann aperigis ankaŭ interesajn statistik-tabelojn en nia trimestra bulteno. Protokolis Robert Kueny.

Financa raporto resumite: enspezoj federaciaj :7523 fr - elspezoj: 4804 fr - profito: 2719 fr.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   55


Elŝuti 2.03 Mb.

 • Lutzwiller
 • Barnouin
 • Denis
 • Mougin
 • Gilbert
 • Colnot
 • Dillenschneider
 • Colin

 • Elŝuti 2.03 Mb.