Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1/ apero de Esperanto 1903 1914

Elŝuti 2.03 Mb.

1/ apero de Esperanto 1903 1914
paĝo32/55
Dato15.03.2017
Grandeco2.03 Mb.

Elŝuti 2.03 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   55

angulo de la prezidanto - Por tiu nova jaro mi deziras el vi ĉiuj serion da emoj : komunikemon, laboremon, helpemon, reklamemon kaj instruemon. Ĉio tio ne necese respondas al plibonigo de via propra sano, sed certe al la sanigo de la esperanto-movado ! Do ĝin kuraĝas deziri al vi... Edmond Ludwig


 • nekrologo - Yves Scheffer, juna kuracisto tre konata en nia federacio, mortis la 9-an de februaro 1989 dum helikoptera akcidento en Alpoj. Li lernis Esperanton kun la Esperanto-klubo de Metz kaj poste venis al Nancy por studi medicinon. Li ofte partoprenis lasttempe niajn kunvenojn en Nancy kun sia edzino Ĉristine . En la lastaj jaroj de siaj medicinaj studoj en Nancy, li jam deĵoris kiel kuracisto de "medicina urĝa helpo" (S.A.M.U.). Poste li transloĝiĝis al Metz kaj Verdun, kaj fine, dum sia soldatservo en Alpoj, li elektis la montaran medicinan savon. Tie li deĵoris de post oktobro pasinta...Dum helpo al vundita angla skianto, la helikoptero tuŝis elektrajn dratojn kaj frakasiĝis. El la 5 pasaĝeroj, 4 mortis dum la akcidento.

 • Bar le Duc - Finiĝis kurso unua grada...sed la partoprenintoj nepre deziras daŭrigi sian studadon. La ceteraj kursoj kontentige disvolviĝas (2a-kaj 3a-grada.) Kvar klubanoj trapasis sukcese ekzamenojn : Béatrice Barbier kaj Nicole François ricevis la diplomon de "Atesto pri lernado" kaj Mireille Dillenschneider kaj François-Xavier Gilbert venkis la malfacilaĵojn de la skriba parto de la "kapableco". Gratuloj al ĉiuj !. La tradicia Zamenhof-vespero arigis en plej varma etoso 27 gastojn ! Jen okazo por honorigi per specifa diplomo la kasiston de la klubo Jean Canus, kiu eklernis esperanton en...1938 ! Neeble silenti pri la bongustaj pladoj ellaboritaj de la paro Renée kaj Pierre Canus ! Post la elekto de la vesper-reĝino" (oportuna fabo helpis!), ĉiuj frandis la humurplenajn (originalajn!) skeĉojn, kie aktoris Liliane kaj François-Xavier, Agnès, Béatrice kaj Nicole, Mireille kaj Pol ! Estas asertate, ke rido sanigas : ni certas, ke ĉiuj ĉeestantoj profitis tian efikan kuracilon ! Memevidente oni kantis kaj Sylvie -kiel kutime! - plej stimule akordionludis ! Kelkaj klubanoj jam aliĝis al la planita staĝo de Villers kaj al la nacia kongreso de Viĉy.

 • Mulhouse - La 18-an kaj 19-an de februaro okazos en nia urbo "forumo de la asocioj". Nia Esperanto grupo ankaŭ havos tie budon kaj uzos la federacian ekspozicion por prezenti kaj propagandi la internacian lingvon. En marto ni gastigos prelegantinon el Danlando, kiu prezentos al ni sian landon. La prelegvojaĝon prizorgas la jam fame konata "Esperanto-biciklanto" Jorgos. raportis André Grossmann.

 • Nancy - Ni festis la Zamenhof-vesperon la 14an de decembro. Dek-duo da gelernantoj partoprenis, ni parolis pri Dro Zamenhof, pri la homaj rajtoj, aŭdis Esperanto-kantojn, ĉefe de Olivier Tzaut. La elementa kurso finiĝis la 25-an de januaro sed nur 6 gelernantoj el 10 lernis ĝis tiam. Nun sekvas 2a-grada kurso per "Metodo 12", daŭre ĉiumerkrede je la 19a horo. Ni planas lerni kantojn unufoje monate. Ekzistas 2 aliaj kursoj por progresantoj: 2a-grada ("Amuzaj Dialogoj"), dufoje monate, merkrede je la 20a30 kaj 3a-grada ankaŭ merkrede dufoje monate (je la 17a45 nun). La projekto de kurso en la kadro de "universitato de konstanta kulturo" fiaskis, unue pro malbona informado fare de la universitato al interesatoj (nur 4 personoj finfine prezentis sin...2 el ili venis al la MJC) kaj manko de salonoj por kursoj en la universitato (la Junuldomo povus disponigi...kontraŭ pago de luprezo sed la universitato ne volis pagi!). Ĉe la radio: mi estis intervjuita la 24-an de oktobro dum ĉirkaŭ 20 minutoj. de Jacqueline Pierson. ĉe Radio France Nancy. Je la 10a matene ŝajne neniu rimarkis la elsendon, neniu publika reago. La 2-an de januaro mi reagis al informo de "Europe no1", telefonante al la respondeculino de la elsendo "Vos yeux et vos oreilles sur l'actualité". Mia interveno estis aŭdebla samtage ĉirkaŭ la 13a30. Neniu scias ĉu estis reagoj. Raportis J.P. Colnot

 • Perkoresponda kurso - ...Lasta komuniko aperinta en Mozelo ("Le Républicain Lorrain") jam alportis pli ol 10 informpetojn leterajn aŭ telefonajn. Nun, la 30-an de januaro, aliĝis 19 gelernantoj por la nuna lernjaro. El ili, 2 jam finlernis "M11" : Kiel vi eble scias, de kelkaj jaroj nia federacio organizis konkurson por varbado al nia kurso. Jam plurfoje gajnis la premion s-ino Nau en Montigny lés Metz. Dum la pasinta lernjaro, ŝi denove premiiĝis ! (abono al la gazeto

Monato") ŝi varbis 4 gelernantojn dum tiu jaro. La aliaj varbintoj estas P. Denis, A. Grossmann kaj F. Neel (en 51: St Martin sur le pré ) Gratulojn kaj dankon al ĉiuj !.
2-a trimestro 1989 – 66-a "La Informilo" (22 paĝoj)

 • Angulo de la prezidanto E. Ludwig - Karaj samlingvanoj. Ĉar eksmodiĝas pli kaj pli persvado per argumentoj, ni esperantistoj, ankaŭ eniru la eraron de sloganoj. Ni enmartelu nian mesaĝon: "Esperanto ne estas utopio! Esperanto vivas! Utopio estas la espero, ke foje politikistoj vere volos promociigi ĝin!" Jen kion ni larĝe devas konigi ! kaj la laboron por esperanto ni faru mem

PS - Tian radikalan opini-esprimon akiris la prezidanto post la negativa rezulto de la aŭdienco ĉe la ministerio pri nacia edukado.

 • Mulhouse - Dana prelegantino vizitis nin en Mulhouse...Post rondvojaĝo en Francio, ŝi alvenis la 1-an de aprilo por sia lasta etapo en nia lando. S-ino Damotte akceptis ŝin ĉe la stacidomo kaj gastigis ŝin dum du tagoj. Tiun posttagmezon kelkaj membroj de nia grupo kunvenis por bonvenigi ŝin kaj dum kafo-trinko ni havis la okazon interkonatiĝi. Sro Grossmann akompanis ŝin al apuda muzeo pri surŝtofa presado, kiun ŝi deziris viziti. La postan tagon, je la deka horo, ni renkontiĝis en saloneto de la jam konata hotelo "Balladins", kie ni kongresis lastan aprilon. Respondis al nia invito kelkaj svisaj kaj germanaj samideanoj, entute ni estis iom pli ol dudek partoprenantoj. S-ino Else Grete Nielsen, kiu tute ne kaŝas sian aĝon (ŝi estas 80-jara!), estas tre simpatia, kuraĝa kaj energia persono. Montrante diapozitivojn pri sia lando, ŝi detale ĉion klarigis kaj fine rakontis iom pri sia vivo kiel esperantistino. Ŝi lernis la internacian lingvon antaŭ kvindek jaroj. En tre gaja kaj amika etoso ni komune tagmanĝis en la hotela restoracio kaj poste kelkaj el niaj gastoj vizitis diversajn muzeojn. S-ino Nielsen forveturis al Germanio kun geedza paro, kiu afable gastigis ŝin kaj tiel ebligis rektan reiron al Kopenhago kiel programite. S-ino Nielsen vizitis ankaŭ Nancion, kie ŝi prelegis pri sia lando. Si estis intervjuita de Est Républicain, kiu aperigis grandan artikolon 4-kolumnan kun foto, kiu ornamis la frontpaĝon de "La Informilo" 66. Raportis Aleksandra Mussabini

 • Nancy - La kursoj unua-kaj duagradaj finiĝis la 7-an de junio pro manko de "batalantoj", tio estas de disponeblaj gelernantoj. La tria grado okazos ankoraŭ dufoje, la 14-an kaj 28-an de junio. Poste ĉiuj ferios. Ni jam planas la venontan lernjaran : kunveno okazos en MJC Philippe Desforges la 20-an de septembro. La kurso(j) por komencantoj rekomenciĝos la 18-an de oktobro, la kursoj por praktikantoj povos rekomenciĝi pli frue. Ni jam planas disdonon de ĉirkaŭ 2000 "M4" kaj de 2000 aliaj prospektoj en Nancy.

 • Rouffach - De la 4-a ĝis la 8-a de majo 1987 okazis en Rouffach inter Mulhouse kaj Colmar, "Europa Biologia Foiro". Laŭ la instigo kaj kun la helpo de s-ro Mas el la grupo Esperanto kaj Ekologio, (46170 Castelnau-Montratier), ni starigis tie budon pri Esperanto. Ni povis refoje uzi la ekspozicion, sed pro manko de loko (nur unu tablo), ni montris nur unu flankon de kelkaj paneloj. Pluraj samideanoj el la regiono, sed ankaŭ el Frajburgo kaj Bazelo venis tien por deĵori dum unu aŭ du tagoj kaj por helpi al s-ro Mas, kiu ja deĵoris ĉiujn 5 tagojn, kaj al kiu ni devas aparte danki pro tiom da sindonemo ,kaj pro lia instigo. Ni disdonis plurajn centojn da flugfolioj : M4, pri la perkoresponda kurso, kaj aliajn, sed ankaŭ german-lingvajn por germanaj vizitantoj. Do entute granda sukceso. S-ro Mas sukcesis vendi ŝajne 25 Junulkursojn kaj ni notis pli ol 80 adresojn de interesiĝantoj En la unua tago, ni estis tie pli ol dek samideanoj el la tri landoj Francio, Germanio, kaj Svislando, kaj regis tiam tute kuraĝiga etoso. Ni povas ĝoji pro la fruktodona kunlaboro kun niaj najbarlandaj samideanoj. Intertempe ni jam enkomputorigis la 80 kolektitajn adresojn kaj dissendis al ili informojn pri la perkoresponda kurso. Krome plia instigado aŭ informado estas ankoraŭ ebla ĉi-autune. Nur pli estonte ni eble scios ĉu ĉi-tiu semado donos iom da fruktoj. A. Grossmann.

 • nova komitato de la federacio - Post la Ĝenerala asembleo 1989 en Villers les Nancy:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   55


Elŝuti 2.03 Mb.

 • Barbier
 • Canus
 • Denis , A. Grossmann

 • Elŝuti 2.03 Mb.