Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1/ apero de Esperanto 1903 1914

Elŝuti 2.03 Mb.

1/ apero de Esperanto 1903 1914
paĝo31/55
Dato15.03.2017
Grandeco2.03 Mb.

Elŝuti 2.03 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   55

nova komitato de la federacio - Prezidanto :E. Ludwig - Vic-prezidantoj :P. Denis - J.P. Colnot Sekretario : R. Kueny - Kasisto : A. Grossmann - Libro servo :R. Degrelle, J.L. Thibias - Informado : E. Barrier – Staĝoj: Nau, Scheidel - Junularo: Reibel - Ekzamenoj: C.Roux - Membroj de la komitato : R. Guillaume, J. Lepeix


 • Angulo de la prezidanto - Dum la federacia kongreso en Mulhouse - koran dankon al la tieaj samideanoj pro la agrabla etoso kaj la bona organizado - ĝojigis min io: kvankam nur dudeko da samideanoj ĝin ĉeestis, ĉiuj ĉeestintoj estis aktivuloj, kiuj respondecas, aŭ pri grupo, aŭ pri difinita tasko en la federacio. Al ĉiuj mi rediru ĉi-tie mian plej sinceran dankon pro la farita laboro. Mi ne citos nomojn pro la risko forgesi iun, sed mi konfesas, ke mi estas fiera estri federacion, en kiu ne mankas la laborantoj. Al ĉiuj aliaj, kiuj ne povis veni, mi diru: helpu ilin ! Nia celo estu : "krei la eventojn" Tio estas organizi kunvenojn, diskutrondojn por gelernantoj de la perkoresponda kurso, grupkunvenojn pri difinita temo, migradojn, staĝojn, ktp. Afable akceptu la demandojn de la respondeculino (Odette Scheidel) kiu informiĝos pri viaj realigoj ! Ek al la laboro. Edmond Ludwig

 • Guebwiller - Radio-florival elsendis dum 2 horoj la 7-an de aprilo pri Esperanto. S-ro Barrier detale kaj lerte prezentis la lingvon, klarigante ĝiajn historion, karakterizaĵojn, movadon, pruvante ĝian facilan kaj rapidan lernadon. Laurence Reibel parolis pri la junulara movado. "Kafo-klaĉo" okazis la 6-7 ajn de februaro en Heidelberg (Germanio) kaj kunigis dudekon da gejunuloj, ĉefe el Germanio. La kafo-klaĉo daŭris per ludoj kaj enigmoj, en bonega etoso, ĝis noktaj kaj eĉ matenaj horoj. Raportis Laurence Reibel.


3-a trimestro 198863-a "La Informilo" (16 paĝoj)

 • 73-a universala kongreso en Rotterdam: 2316 kongresanoj el 63 landoj.

 • agado en Vogezoj - Dekduo da geamikoj plezure interesiĝas pri Esperanto. Ĉiun monaton ok el ili kunvenas por perfektiĝi, por akiri pli korektan prononcadon, pli fluajn parolturnojn... ankaŭ por trinki teon kaj gustumi kelkajn frandaĵojn.

 • Gérardmer - regule ĉiun merkredon dum du horoj okazas kurso. Sep kursanoj finlernis "Metodo-n 12" kaj intencas komenci novan studadon per la lernolibro "Paŝoj al plena posedo". Oni aŭskultas kanzonojn, oni prunteprenas Esperanto-librojn kaj revuojn. Ankaŭ oni ĉiufoje legas amuzajn anekdotojn kaj ridas ; ĉar kiel diris R.Schwartz: "kiam homoj ridas kune, sincere, elkore, ili rapide progresas sur la larga ŝoseo de interkomprenemo kaj amikeco". Dum dek tagoj, en la salono de la kulturdomo de Gérardmer, la ekspozici-materialo de la federacio turnigis al si la rigardon de pluraj vizitantoj ; malmultaj el ili petis klarigojn aŭ kunprenis dokumentaĵojn. Tamen, nia Esperanto-grupo preparis la ekspozicion plej zorge kaj informis la lokan gazetaron per sciigoj pri Esperanto kaj kursoj. Sen ia ombro de dubo ankoraŭ longtempe ni devos persisti kaj batali por sukcesi. Robert Colin

 • Nancy - Ek de la ricevo de la informo pri la kurso de "France-Inter" mi unue mendis 50 afiŝojn kaj 100 flugfliojn pri la kurso el SAT-Amikaro. Tiel antaŭ la fino de julio mi dissendis al 40 esperantistoj aŭ simpatiantoj de Nancy kaj ĉirkaŭaĵo samtempe cirkuleron pri la nova lernjaro (kunvoko al kunveno la 21-an de septembro), afiŝon kaj flugfoliojn pri la aludita perradia kurso. Komunikojn al 10 gazetoj mi ankaŭ sendis (ŝajne nur 2 aperigis "Est républicain" kaj "La Liberté de l'Est") kaj mem gluis dekon da afiŝoj en Nancy. Kunveno do okazis la 21-an de septembro ; ĉeestis deko da personoj. Ni jam antaŭ planis 2 vesperajn kursojn por komencantoj. S-ro Thibias estis gvidonta la 1-an, mi mem la 2-an. Ve ! Intertempe li estis profesie sendita al Tuluzo, Sro Degrelle al Piennes (norde de "54"). Ni daŭre anoncas 2 kursojn sed mi estos sola por gvidi ambaŭ. Ek de la 12-a de oktobro okazos krome 2a-grada kurso (kun 5-6 interesatoj, dufoje monate, vendrede je la 20a30, la 14-an de oktobro, poste je datoj difinotaj). Okazos ankaŭ 3a-grada kurso (kun 3-4 interesatoj) la merkredon je la 16a45, dufoje monate. Lastminutaĵoj (4-an de oktobro): dum la ĝenerala kunveno de la "Universitato de la konstanta kulturo", kiun ĉeestis 800 personoj, 10-12 el ili anoncis sian intereson por Esperanto-kurso, kiun la prezidanto proponis sekve al instigo mia. Espereble io konkreta sekvos... Pri propagando: jam disdoniĝis dekoj da afiŝoj kaj ĉirkaŭ 2000 flugfolioj. (el 2500 eldonitaj). Nia samideano H. Moitrier transformiĝis plurfoje al "afiŝhomo" por disdoni surstrate, kun granda panelo pri Esperanto ĉedorse ! Radio-intervjuo ĉe Radio France Nancy okazos la lundon 24-an de oktobro je la 10-a. Kiu povos registri ? J.P. Colnot

 • Bar le Duc - Dum la somertempo 5 klubanoj migris alilanden por profiti Esperanto-eventojn kaj praktiki la lingvon. Du vizitis la universalan.kongreson en Roterdamo, 1 ĉeestis la Tejo-kongreson en Zagrebo kaj 2 pilgrimis tra orienta Kanado kaj fulme konatiĝis kun Nov-Jorko. La klubo gastigis Marko Dutra (brazila Esperanto-preleganto, inĝeniero), kiu prezentis sian landon al 25 homoj en salono de la urbodomo. Li havis okazon viziti la grandan firmaon "Bergère de France". Krome komuna vespermanĝo okazis kun 15 klubanoj. Malgraŭ disaŭdigo de komunikoj fare de "Radio -Nostalgie" kaj en "L'est républicain", prezentado de Esperanto kvazaŭ fiaskis pro manko de interesatoj. Du kursoj estas tamen planitaj. Cetere du grupoj da staĝanoj de "Forces de Vente 55" ĉeestas Esperanto-kurson en la kadro de sia deviga laborplano. Lastminutaĵo: pli ol 200 gelernantoj (Lycée d'Agriculture) ĉeestis debat-konferencon pri Esperanto... Surloka kurso okazos, se troviĝos gvidanto ! P. Denis

 • Internacia biciklado – Ĝi estis la fino de la internacia junulara renkontiĝo, kiu okazis en Rastatt (Germanio). La gejunuloj biciklis ĝis Betschdorf, kie Odette Scheidel gastigis ilin. (raportis Laurence Reibel - Mulhouse) .

 • Intereso-plena junularkongreso en Zagreb, por la 50-a datreveno de Tejo: 400 gejunuloj partoprenis. Inter ili kelkaj Zagrebanoj, kiuj lernis Esperanton dum nur 2 semajfinoj per la "zagreba metodo", kaj jam bone parolis. La kongresa programo estis ampleksa. Raportis Lidja Bloch el Bar le Duc.

 • Esperantistaj familioj - Gesinjoroj Grossmann partoprenis la 10-an renkontiĝon de esperantistaj familioj en Szentgotthard (Hungario), en aŭgusto. Kvindeko da gepartoprenantaj gepatroj kaj gefiloj: ĉiuj esperanto-parolantoj. Renkontiĝo majstre organizita, kie ĉiuj, infanoj aŭ gepatroj, trovis adaptitan allogan programon.

 • Renkontiĝo en Alpoj - raportas A. Grossmann pri internacia semajno organizita de la esperanto-grupo de Montpellier, en Alpoj. 70 partoprenintoj el 6 landoj, 30 aliaj aliĝoj estis refuzitaj pro manko de loko. 4 nivelaj kursoj alternis kun interesaj ekskursoj, ludoj, kantoj...


4-a trimestro 1988 – 64-a "La Informilo" (34 paĝoj)

 • Mulhouse - Post iom longa ferio-periodo ,la Esperanto-grupo de Mulhouse ekde oktobro denove regule kunvenas ĉiu-marde vespere de la 18a30 ĝis la 20a. S-ino Damotte afable disponigas al ni kunvenejon en sia loĝejo. Ŝajne okaze de la Esperanto-kongreso en Mulhouse iuj privilegiaj kongresintoj, tie kunsidis por amika post-kongresa kuntrinkado. La 21-an de oktobro okazis en Wittenheim apud Mulhouse, inform-kunveno pri Esperanto, dank'al la prizorgado kaj klopodoj de fino Reibel, kiu sukcesis propagandi inter gejunuloj. La kunvenon kun-organizis s-ro Kueny kaj ĝin gvidis s-ro Ludwig. El tio rezultas, ke nun povas okazi en Mulhouse kurso por komencantoj, kiun gvidas nia nova kurs-gvidanto, Robert Kueny. Krom tiu unua sukceso, iuj membroj de la Esperanto-grupo de Mulhouse deziris, ke niaj ĉiu-semajnaj kunvenoj estu uzataj por serioza laboro. Tial ni decidis, ke la plej kapablaj kaj kuraĝaj prepariĝu al atesto pri kapableco. Sekve al tio, du aliaj kursoj povas okazi. La dua-gradan kurson, destinata al lernantoj de metodo 12, kaj al tiuj, kiuj preferas pli konversacian kurson, gvidas s-ino Mussabini. La tria-gradan kurson, por la studemuloj preparantaj la ateston pri kapableco, gvidas Sro Grossmann. Raportis A. Grossmann

 • Verdun - Laŭ la peto de la asocio "Verdun-Accueil" mi prezentis al dudeko da homoj la internacian lingvon. Iun vesperon, mi haltigis mian aŭton antaŭ antikva turo, mi puŝis pezan pordon mi grimpis krutan lignan ŝtuparon kaj en la malhela lunlumo mi malfermis knarantan giĉeton... Kie do mi estis ? Ĉu estis la ĝusta adreso ?... Subite, tra la luketo, varma lumo kaj homa voĉo saltis al mia vizaĝo ! Ho, kia plezuro ; mi estis sur la bona vojo. Post enketo pri mia identeco, la prezidantino malfermis la pordon. Fakte la asocio posedas sian sidejon en la fama "Tour Ĉaussée", konstruita en 1365 ; la kunveneja salono situas en la unua etaĝo malantaŭ dumetraj muroj. Do povis komenciĝi la prelegeto. Por tion fari, mi uzis lumbildojn preparitajn de Pol Denis kun registrita komento de li. Tio-ĉi permesis doni al la ĉeestantoj sufiĉe da informoj por postaj diskutoj. Fakte multaj demandoj estis faritaj de ĉiu kaj respondoj donitaj de mi kaj de la ses esperantistoj, kiu helpis min. La partoprenantoj montris gravan intereson al la fenomeno "Esperanto", petante pruvojn de ties efikeco, de ties moderneco. Por paroli pri la gramatiko, mi disdonis al ĉiu unu ekzempleron de la "Premier rendez-vous", kiu permesis klarigi facile la aferon. Post amikaj interŝanĝoj de sentoj kaj ideoj, kiam la kontenteco kaj la laceco trafis ĉiujn, ni intersalutis nin kaj rehejmeniĝis tra la freŝa nokto. F.X. Gilbert –Bar le Duc Noto de la redaktoro: la tiel nomata "premier rendez-vous" estas ero de la jam multe konata "Metodo 4" (10 sinsekvaj folioj) eldonita de UFE kaj kiu estas uzebla ĉie por ĉia publiko.

 • Pont-St-Vincent - Kadre de la loka amikaro kiu nomiĝas "Ameun'ti !"="Amène toi !" ("Venu kun ni" en loka dialekto) Sinjoro Guillaume malfermis kurson antaŭ unu jaro. Ses lernantoj ĉeestas tiun kurson, ĉiun duan merkredon, de la 17-a ĝis la 19-a kaj laboras per la "Racia Kurso". Eble dum la venonta staĝo de "parolata esperanto" ili kapablos trapasi la unuan ekzamenon. Krome, ekde januaro, s-ro Guillaume ankaŭ malfermis "kurseton" kun infanoj de sia klaslernantaro (10/11 jaraj), ĉirkaŭ 15 geknaboj ĉeestas tiun kurson post la oficiala horaro. La venontan lernjaron, laŭ ĵusa informo, oni "prezentos" fremdan ligvon en elementaj lernejoj de Francio (du horojn ĉiusemajne).Ĉu ne estus bone, ke oni povu "prezenti" la internacian lingvon anstataŭ la anglan, germanan aŭ aliajn malfacilajn lingvojn? Noto de la redaktoro: eldoniĝis siatempe sub la ŝildo de UFE tre efika kaj simpla "Fulmo-metodo" por "prezenti" Esperanton al junaj infanoj de la elementaj lernejoj. Mi jam provis ĝin sukcese. Interesatoj petu unu ekzempleron ĉe la sidejo de UFE, kontraŭ modera prezo.

 • Nancy - Kurso por komencantoj funkcias ĉiumerkrede ekde la 12-a de oktobro. El la 2 anoncitaj kursoj, mi sukcesis fari nur unu okazantan de la 19-a ĝis la 20-a 15 kun 10 gelernantoj. Kreiĝis krome 2a-grada kurso per "Amuzaj Dialogoj" de A. Lienhardt kaj "M12", merkrede je la 20a30 dufoje monate, kaj 3a-grada (per "paŝoj al plena posedo"), kiu funkcias ankaŭ merkrede, de la 16a45 ĝis la 18a, dufoje monate. 5 gelernantoj partoprenas en ĉiu kurso. Ni festos la Zamenhof-vesperon la 14-an de decembro. La 16-an de novembro okazis prezento de Esperanto en la spiritisma rondo "Allan Kardec" laŭ peto de ties prezidanto. J.P. Colnot

 • Angulo de la prezidanto - Por tiu "Angulo de la Prezidanto" mi dezirus prezenti al vi opinion, kiu fortiĝis en mi post plurjara klopodado oficialigi la eksperimenton de esperanto-instruado en la mezlernejo de Villefranĉe sur Saône. Malgraŭ daŭra laboro de la estro, sinjoro Miquel de la C.E.R.L. (Centro Esperantista de Liono), de speciale kreita "asocio de gepatroj" (Ademsco), de GEE, de UFE kaj de multaj izolitaj gesamideanoj - inter ili federacianoj - , la rezulto praktika estas nula !.Pro tio mi starigas al vi ĉiuj la demandon: ĉu ni pluinformu la politikistojn kaj petegu ilin, ke ili intervenu favore al esperanto ? Ni sciu, ke tiaj intervenoj ĉefe estas reklamo por ili. Ĉu ne pli efikus, se ni direktus niajn fortojn al organizado de aranĝoj - kion ĉiu grupo aŭ unuopulo povas fari - kaj al informado de la ĝenerala publiko ? Politikistoj mem interesiĝos pri ni, kiam ni estos multnombraj, do interesaj por ili. Sed por tio necesus, ke oni povu nin nombri ! kaj jen la hoko: tro multaj el ni, opinias, ke ne necesas aliĝi al asocio. Kion vi opinias ? Viaj kontribuoj estos bonvenaj. Edmond Ludwig.

 • Federacia agadraporto 1988 - 93 homoj membriĝis sine de la kultura orient-franca Esperanto-federacio, inter kiuj 70 estas samtempe membroj de la nacia asocio UFE. Nia bulteno "La Informilo" havas 224 abonantojn. Memore kaj kompare kun 1987 membriĝis tiatempe 76 homoj (78 al UFE) kaj 214 abonis "La Informilon". Pri nia federacia perkoresponda kurso (la plej grava en tuta Francio) raportas detale ties sindonema kaj vigla animanto J.P. Colnot. Roger Degrelle daŭre prizorgas nian imponan libro-servon helpe de Jean Luc Thibias. Ambaŭ jus transloĝiĝis... sed la unua daŭre plenumas akurate sian oficon !

 • La jara federacia kongreso okazis en Mulhouse- La 16/17ajn de aprilo. Unu el la du tradiciaj staĝoj de "parolata Esperanto" okazis la 1 kaj 2-ajn de oktobro en Betschdorf (67) kun la sama sukceso. Cetere vi malkovros aliĝilon por la venonta (en Villers les Nancy) en tiu-ĉi numero. Aliĝu plej multnombre ! Agado de la lokaj grupoj: "La Informilo" detale raportis laŭ la informoj liveritaj de la informantoj. Jen do nur resumitajn menciojn :Bar le Duc: ekde aŭtuno 1987 okazas diversnivelaj kursoj. La grupo partoprenis la imponan "karnavalo-feston" per rimarkita "ŝip-ĉaro", organizis vojaĝon al la Esperanto muzeo de Gray kaj festis la Zamenhof-vesperon la 19-an de decembro. Betschdorf: la ĉefa agado sub la impulso de nia dinamika samideanino Odette Scheidel estis la organizo de la aŭtuna staĝo. Mulhouse: La grupo zorgis pri la 47-a federacia kongreso en la ĉirkaŭaĵo de la urbo. Ekde oktobro ĉijare okazas diversnivelaj kursoj (vidu alilokan raporton). Kelkaj grupanoj partoprenis la Zamenhof-feston en Frejburgo (GFR) la 10-an de decembro 87; kelkaj grupanoj pruntedonis ĵuse sian voĉon por surbendigi la freŝpresitan lernolibron verkitan de niaj prezidantoj E. Ludwig kaj R. Triolle. Nancy: Senlaca agado de J.P Colnot helpe de aliaj grupanoj. Intensiva informado ĉiapublike, radio-elsendo, diversnivelaj kursoj, Zamenhof-vespero... S-ino Roux jam zorgas pri nia venonta Esperanto-staĝo. Munster: prezento de Esperanto antaŭ dudeko da gelernantoj. Pont St Vincent: du kursoj (por plenkreskuloj kaj por infanoj). Zorgas pri ili s-ro Guillaume. Gérardmer: prezento al la publiko de la federacia Esperanto-ekspozicio. Lernantoj diversnivelaj daŭre kaj diligente perfektiĝas en la lingvo. Protokolis R. Kueny.

Kasraporto resumita: federacio- enspezoj : 4.763frf, elspezoj : 1.033frf
"La Informilo" : " 9.237frf, " 5.211frf

jara profito : 7.755fr.

 • La 26-a federacia staĝo de parolata Esperanto okazis en Betschdorf la 1-an kaj la 2-an de oktobro 1988.


Photos 61 – 62 s-ino Odette Scheidel
Strange, pri ĝi ne aperis raporto en "La Informilo". Aperis nura mencio en la ĉi-supra agadraporto. Ĝin organizis do, ĉiam dinamike, nia senlaca amikino Odette Scheidel. La sekvantajn informojn mi trovis en la staĝo-programo, en "La Informilo" 62. Okazis 3 kursoj: A gvidita de E. Ludwig per M10, B1 de A. Grossmann per M11, B2 de J.P. Colnot per M12. Okazis krome prelego de Claude Gacon, pri kiu aperis anonco en la sama "la Informilo" 62. Mi simple transformis la "os" verbojn al "is" por raporti pri ĝi. Laŭ la kotizoj enkasigitaj, ĉeestis kredeble sesdeko da personoj.

 • Elstara prelego en la kadro de la 26-a staĝo de parolata esperanto - Claude Gacon:? direktoro de la kultura centro esperantista (K.C.E.) en La Chaux de Fonds (Svisio), redaktoro ĉe "svisa radio internacia" por la Esperanto-fako, arkivisto de "centro de dokumentado kaj esploro pri la lingvo internacia", kursprogramisto kaj metodologo, preskaŭ konstante instruas esperanton al lernantoj el ĉiuj mondpartoj. En tiu didaktika aktiveco li konstatis, ke la grek-latina gramatika terminologio ne nur ne estas tre favora al la ellernado de la okcidentaj lingvoj, eŭropaj, latinidaj kaj germanaj, sed ke koncerne al la ellerno de esperanto ĝi estas nebuliga kaj erariga. Tiel tiom da lernantoj stagnas je meznivela lingvo-praktiko, baraktante senespere por distingi la transitivajn verbojn de la netransitivaj (1a "ig-iĝ-problemo"), por korekte uzi la akuzativon, la afiksaron, ktp. Montriĝis, ke objektiva lingva priskribo multe helpas ĉiujn ekkompreni kiel reale funkcias Esperanto. Amuzaj ekzercoj, lingvaj diskutoj kaj prezento de la aktiveco de kultura centro esperantista agrabligis tiun prelegon, kiu tutcerte malfermis al ĉiuj novajn horizontojn entuziasmigajn.

Perkoresponda kurso – Ĝi daŭre vigle funkcias 10 novaj gelernantoj de post aŭgusto (35 fine de la pasinta lernjaro, 12 el ili finlernis M11). La kurskotizo nun plialtiĝis (235fr kun kasedo, 180fr sen kasedo). Afiŝoj kaj flugfolioj disponeblas por informemuloj.

1-a trimestro 1989 – 65-a "La Informilo" (26 paĝoj);
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   55


Elŝuti 2.03 Mb.

 • Membroj de la komitato
 • Ludwig Guebwiller
 • Bloch
 • Reibel
 • Mussabini
 • Colnot
 • Ludwig
 • Guillaume
 • Scheidel

 • Elŝuti 2.03 Mb.