Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1/ apero de Esperanto 1903 1914

Elŝuti 2.03 Mb.

1/ apero de Esperanto 1903 1914
paĝo30/55
Dato15.03.2017
Grandeco2.03 Mb.

Elŝuti 2.03 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   55

Kasraporto – federacio: enspezoj = 21.716 fr elspezoj = 7.074 fr

"La Informilo": enspezoj = 8.281 fr elspezoj = 8.742 fr


 • "La Informilo" - Ekde ĉi-jare la adresoj sur "La Informilo" estas presitaj pere de komputoro, tiel la unua linio havas novan aspekton. Unue troviĝas la adres-kodo, kiu ne plu ŝanĝiĝos de jaro al jaro, poste estas la abono-jaro kun mencio de eventualaj kotizoj por la koncerna jaro : A - abonanto, F = Federacia membro, poste UFE, UEA. Se la abonjaro estas 87, tiam vi jam estas paginta la abonon al "La Informilo". Se estas menciita 86, tiam vi ankoraŭ ne pagis la abonon por la nova jaro...Bonvolu fari tion senprokraste. La abono al "La Informilo" estas je 40 FF por enlanda adreso kaj je 50 FF aŭ 15 RPK por eksterlando. Prefere vi pagu per poŝt ĉek-konto kaj nepre evitu banko-ĉekojn el eksterlando (aldoniĝus preskaŭ 20 FF de bank-kostoj...).

 • libroservo – Ĝi proponas konstantan mendon de ĉiuj novaperantaj libroj en Esperanto.


2-a trimestro 1987 – 58-a "La Informilo" ( 16 paĝoj)
 • Federacia kongreso en Bar le Duc - La 16/17 ajn de majo okazis en Bar le Duc la 46-a kongreso de la Kultura orient-franca Esperanto asocio.Tuj post nia alveno ni kunvenis en granda salono de la urbo-domo, kie ni spektis "video-bendon" pri la pasinta Universala Kongreso en Ĉinio. Restis al ni ĉirkaŭ du horoj por viziti la akceptantan urbon, ĝian muzeon, multajn videndaĵojn. Ni bonŝancis, ĉar Ĝia Moŝto "Suno" bonvolis brili pro plezuro vidante nin ! Piede kompreneble ni vizitis la malnovan parton de la urbo, kiu estas supre konstruita. La suprenirado al tiu urbo-parto per multaj ŝtonŝtupoj rekompencis nin de nia laceceto, ĉar ni povis ĝui panoraman vidon de la regiono ĝis vidlimo. Kiel avidaj turistoj ni admiris plurajn konstruaĵojn de la XVII-a jarcento, kiuj ĉirkaŭas la placon "Sankta Petro", interalie la justicpalacon, malnovajn domojn, ktp, ornamitajn de mirindaj skulptaĵoj. La impona kirko,kiu datumas proksimume de la 14-a jarcento estas la plej bela konstruaĵo de la urbo. La eksteraj ŝtonskulptaĵoj invitis nin eniri la sanktejon. Ene de ĝi kuŝas skulptaĵoj, la unuj pli belaj ol la aliaj ! Inter ili troviĝas la tiel nomata "Skeleto" de Ligier-Riĉier, majstroverko kiu staras supre de la tombejo de René de Ĉalon (1554), reĝido de Orange. Anekdoto rakontas, ke Anne de Loreno, lia vidvino, petis la faman skulptiston Ligier-Riĉier skulpti la forpasintan edzon, en la stato, kiel li estus tri jarojn post la morto...Do tiu verko montras, kiel oni iom post iom "skeletiĝos" ! La vizito de la muzeo estis interesega. La plej malnova biciklo estas ekspoziciata, ankaŭ iloj kaj aĵoj, kiuj estis uzitaj ĉu dum la mezepoko, ĉu dum la XVII-a jarcento. Mencienda estas ankoraŭ la farmaniero de la regiona specialaĵo "Ribo ĵeleo-konfitaĵo pere de beroj mane senkernigitaj" ! laboristinoj forigas do la ribo-kernetojn per anser-plumo bevele tranĉita ! Sed mi priparolu la neforgeseblan varietean vesperon, kiu okazis post la manĝo en la urba teatrejo. La ĥor grupo "A Cœur Joie" de Bar le Duc regalis nin per tri kantoj en esperantoj... "O Sari Mares". "La knaboj de Senneville" kaj "La Vento" de Georges Brassens. Fervore la ĉeestantoj aplaŭdis. La Teatro Esperantista el Parizo (TESPA) prezentis "La Skolto-n" en majstra interpretado. Sekvis la unua parto de la koncerto de la urba muzikantaro de Fains-Véel, kiu ĉarmis la orelojn de la aŭskultantoj per mirinda interpreto de "His honor", "Musique aux quatre Vents"... Post la paŭzo TESPA ludis amuzan skeĉon eltiritan el "La vinberoj de la Eternulo", kiu estis vigle aplaŭdita. Fine la koncerto majstre finiĝis per "Rossini's birthday party", "Comme d'habitude". "Holidays springs" kaj impona fantaziaĵo el la muzika fresko de Serge Lama. "De Bonaparte à Napoleon"...Por fini la spektaklon solene, "La Espero" grandioze sonoregis ! Ĉiu spektanto estis kortuŝita... La aplaŭdoj kraketadis longe en la teatrejo pro entuziasmo ! Dimanĉe matene okazis la malfermo de la labor-kongreso. Post la bonvenaj paroloj de la federaci-prezidanto E. Ludwig, la gekongresanoj raportis, kiamaniere ili agis dum la jaro por propagandi kaj konatigi Esperanton. Koncizaj raportoj estis ankoraŭ faritaj pri diversaj temoj. Je la fino de la debatoj estis donita konsilo : "Pripensu la venontajn agojn por la venonta jaro por ke morgaŭ oni pritraktu tiujn aferojn". Finfine okazis elekto de novaj komitatanoj.


Photo 57Antaŭ la dimanĉa tagmanĝo la reprezentanto de la urbestro - tiu-ĉi bedaŭrinde ne povis ĉeesti la ceremonion - invitis nin en la granda honor -salono de la urbdomo ; li dankis nin pro nia alveno en Bar le Duc. Lia parolado temis pri la estonteco de Esperanto, kiu helpas al la interpopola kompreniĝo, al la paco, ktp. Nia prezidanto donacis al li libron kaj diskon, kaj oni spektis video-bendon filmitan en la kolegio de Villefranĉe sur Saône kie grupo lernas esperanton.
Nome de la urbestraro oni regalis nin per mirindaj keks-specialaĵoj, kiuj tre bongustis ! Post la tagmanĝo kelkaj el ni devis foriri pro la trajnhoraro. Ankoraŭ kortuŝitaj pro la varietea vespero ili adiaŭis kaŝante sian emocion kaj kunportante neforgeseblan memoraĵon.


Photo 58 – Jorgos

Je la 16-a okazis granda evento : la alveno de la karavanaj biciklantoj de s-ro Jorgos kiuj estis akceptitaj de la geesperantistoj kaj de aliaj personoj. Foririnta el Sud-Francujo ili direktiĝas bicikle tra Eùropo ĝis Varsovio por la Universala kongreso, propagandante esperanton en ĉiu urbo, kie ili haltas. Ni gratulas ĉiujn elkore !Sed oni ne devas forgesi la organizantojn de ĉi-tiu kongreso kaj de tiu memorinda vespero, inter ili nian ŝatatan s-ron Denis, kiu tiom laboris, por ke tiu kongreso sukcesu, kiu nelaceble tradukis majstre tion, kio estis dirita esperante por la ne-esperantistoj kaj inverse. Ĉiu partoprenanto de la federacia kongreso prezentas al li plej korajn dankojn kaj gratulojn Raportis Odette Scheidel -67 - Betschdorf

 • Nova komitato elektita la 17-an de majo en Bar le Duc –

Prezidanto: s-o E. Ludwig (Stosswhir-68), - vic-prezidantoj: s-roj J.P. Colnot (Laxou-54) kaj P. Denis (Bar le Duc-55) - Sekretarioj: por la eksteraj rilatoj: s-ro R. Kueny (Bantzenheim-68), por la vivo de la asocio: s-ino J. Lepeix (Strasbourg-67), por la informado: s-ro E. Barrier (Hoĉstatt-68) - Kasisto: A. Grossmann (Balderùeim-68) - Libroservo: s-roj R. Degrelle (Tomblaine-54) kaj J.L. Thibias (Vandoeuvre-54) - .Ekzamenoj: f-ino C. Roux (Vandoeuvre-54) – staĝoj: s-ino M. Nau (Montigny-lès-Metz-57) - junularo: f-ino L. Reibel (Richwiller-68) - aliaj komitatanoj: R. Guillaume (Pont St Vincent-54), J.L. Claudel (Bruyères-88) P. Dautreville (Epinal-88).

 • Perkoresponda kurso – el 66 komunikoj senditaj al la gazetaro regiona almenaŭ 35 aperis.Venis ĝis nun 90 informpetoj. Mi indikas, laŭ la departementoj, 2 ciferojn: la unua montras la nombron de informpetoj, la dua la nombron de aliĝantoj: 57 (24-7), 54 (12-4), 68 (11-5), 51 (11-5), 88 (9-4), 52 (5-3), 67 (4-3), 70 (3-2), 55 (0), cetera Francio kaj eksterlando (10-2). Aliĝis 35 gelernantoj (se vi adiciis la ĉi-suprajn ciferojn, vi ja scias tion!).Lastjare nur 31 aliĝintoj al M11 (el 39) mendis la kasedon. Ĉi-jare ĉiuj aliĝintoj, sen unu sola escepto, mendis ĝin. Finlernis M11 ĝis nun 8 personoj. Raportis J.P. Colnot.

 • Nancy - Nia 2a-grada kurso plu funkciis 2-foje monate ĝis la 10-a de junio. Same pri nia kunveno, kun kurso prepare al "kapableco", kiu okazis unufoje monate ĝis la 17-a de junio Ni jam planis nian agadon por la aŭtuno kaj la centjariĝo de Esperanto: ni prezentos la belan ekspozicion ame prizorgitan de P. Denis en socia centro "Henri Bazin" de la 14-a ĝis 21-a de septembro, en la granda halo de la urbdomo de Nancy de la 21-a ĝis la 28-a de septembro kaj fine en la junuldomo Philippe Desforges de la 28-a de septembro ĝis la 5-a de oktobro. La vesperaj kursoj rekomenciĝos nur la merkredon 14-an de oktobro (post reveno de la universitataj studentoj) je la 20a30 ; alia kurso povos funkcii je la 18-a horo, se interesatoj enskribiĝos ! Ni planas eldoni 3000 flugfoliojn por akompani nian kampanjon. La 14-an de aprilo. 70-a datreveno de la morto de D-ro Zamenhof, la regiona radio-stacio " radio France Nancy" dediĉis ludon, (kiu okazas ĉiutage de la 11a30 gis la 12a30) al la temo "Esperanto". La celo de la ludo animita de la ĵurnalistino Marianne Bernède, estis trovi, dank'al telefona helpo de radio-aŭskultantoj (kiuj povis ricevi pro la efiko de sia helpo diversajn premiojn) kelkajn esperantistojn kaj intervjui ilin pri Esperanto, la vivo de Zamenhof, la agado por Esperanto, ktp. Por konservi al la ludo la freŝecon de neatenditeco neniu esperantisto estis kompreneble informita. Aùskultanto de Nancy direktis la ĵurnalistinon al la junuldomo Ph Desforges, kaj el tie oni vane provis antaŭ trafi min telefone ĝis la 12a15...Tiam mi revenis hejmen el mia laborejo kaj konsentis respondi tuj al intervjuo, kiu devis nepre finiĝi je la 12a30 por la fino de la elsendo ! Nur poste mi eksciis, ke la elsendo fakte daŭris unu horon, kun inter aliaj, longa intervjuo de la kuratoro de la Esperanto-Muzeo en Gray, Geo Junier. Mi petis, ĉu eblus ricevi kasedon kun kopio de la elsendo sed oni respondis..."Ne eblas, ni ne kopiis la elsendon. Tio estus ebla, kondiĉe ke vi petu tion antaŭe !"... Marianne Bernède promesis dediĉi alian elsendon al Esperanto okaze de la ekspozicioj planitaj por aŭtuno. Raportis J.P. Colnot

 • Gérardmer - Esperanto ĉiam vivas en Gerardmer ! La 6 geamikoj, kiuj helpis la LKK-anojn por prepari la nacian kongreson serioze partoprenas kurson per "Metodo 12", la kurso komenciĝis en oktobro kaj estas gvidata de Robert Colin. Ĝi okazas en la kulturdomo merkrede, de 14h30 ĝis 16h30. Je la fino de ĉiu kunsido oni legas kelkajn paĝojn el esperanta romano. La kurso estas fako de la "Maison de la Culture et des Loisirs" kaj oni mencias ĝin en gazetoj, afiŝoj kaj raporto de la ĝenerala kunveno. Krome, ankaŭ Michèle Lambert hejme instruas unua- gradan kurson per "Metodo 11" por 4 komencantaj plenaĝuloj. 13 libroj kaj diversaj revuoj estas la kerno de kreskiĝonta esperanta biblioteko.

 • Hagondange - Okaze de la alveno en Hagondange, kie momente ne ekzistas Esperanto-grupo, de la esperantistaj biciklantoj, estis informitaj la loka agentejo de "Republicain Lorrain", kiu ricevis abundan dokumenton, la urbestro kaj la loĝantoj de Strato Zamenhof. La 18-an de majo, depono -pli ĝuste dirite alkroĉiĝo- de bukedo ĉe la angulo de "Rue du Dr Zamenhof" malantaŭ la urbdomo, en ĉeesto de lokaj esperantistoj kaj de pluraj reprezentantoj de la urbestraro, kiuj poste invitis la partoprenantojn al honorvino. "Le Républicain Lorrain" ne nur fotis sed longe intervjuis la biciklantojn (post antaŭanonco) kaj raportis. Jen la informslipo, kiu estis sisteme ŝovita en ĉiun leterkeston de la loĝantoj de la Strato Zamenhof :"Ĉers habitants de la rue du Docteur Zamenhof. Pourquoi y a t-il aujourd'hui un bouquet de fleurs près du nom de votre rue ? C'est que l'invention du Dr Zamenhof, la langue internationale espéranto, fête cette année son centenaire. A cette occasion quelques jeunes espérantistes ont décidé de faire le tour d'Europe à vélo. Partis du Sud de la France, ils se sont rendus en Espagne et en Suisse et ils sont aujourd'hui dans votre ville. Mieux faire connaître la plus facile des langues vivantes l'espéranto...tel est leur but. Et leur périple qui doit les mener en Suède, en Pologne, en Turquie... est l'occasion de pratiquer la langue du Dr Zamenhof avec les jeunes espérantistes qu'ils rencontrent aux différentes étapes. Si vous désirez de plus amples informations, vous pouvez contacter le Club d'Espéranto du Lycée Ĉarlemagne 17 av Clémenceau 57100 Thionville. Vous pouvez également renvoyer à la même adresse le document joint ("1er rendez-vous").


3-a trimestro 1987 – 59-a "La informilo" (22 paĝoj)

 • Universala kongreso – rekorda jubilea universala kongreso en Varsovio: 5946 partoprenintoj el 73 landoj.

 • La 46a kongreso de la Orient franca federacio okazis, la 17/18-ajn de majo 1987, en la belegaj salonoj de la urbodomo de Bar le Duc. Ni gratulas s-ron Denis, kaj samtempe, la tutan grupon tiean, kiu laboregis por la sukceso de la kongreso. Ariĝis kvindeko da partoprenantoj, inter ili s-ino Claude Nourmont, sekretario de l'U.F..E. 1/ labora kongreso: la ĝenerala laborkunsido de nia federacio okazis dimanĉe matene. A/ Raportoj de la grupoj: la partoprenantoj aŭskultis la raportojn el la diversaj kulturaj centroj de nia federacio, inter ili := Bar le Duc , kiu trakukis kaj registris specialan sonbendon por turistoj en Esperanto ; = Montigny-lès-Metz, kiu organizis la staĝon fine de la lernojaro; aparte menciindas la agado de s-ino Marthe Nau, kiu gajnis unujaran abonon al "Monato", kiel rekompenco por la varbado de la plej multnombraj lernantoj de la perkoresponda kurso.; = Nancio ; = Epinal kaj Gérardmer, kiuj organizis la nacian kngreson de U.F.E. kun helpo de Nancianoj ; =Munster kaj Colmar ; = Mulhouse, kiu rilatis kun la najbaraj svisaj grupoj, kaj prezentis specialan kvar-lingvan ekspozicion pri Esperanto kun materialo el La Chaux de Fonds ; = Strasburgo, kie Bernard Aunis gajnis premiojn en diversaj literaturaj konkursoj ; = Betschdorf, kiu havas bonegajn rilatojn kun la germanaj grupoj dank' al la agado de s-ino Odette Scheidel, kiu tradukis turisman prospekton pri la urbeto ; = Thionville, kie funkciis klubo en la liceo, kie estis akceptitaj diverslandaj vojaĝprelegantoj, kaj sukcesis la "Projet d'Actions Educatives".

B/ Administraciaj raportoj = 1)Raporto pri la perkoresponda kurso: aŭdiĝis raporto de s-ro Colnot. Partoprenis al la P.K.K. 39 gerlernantojn 14 finis la M.11 sed nur 3 finlernis la laboron.per M12. Multaj komunikoj estis dissenditaj al la gazetoj, sed ne ĉiuj estis kontroleblaj. Sur la ĝenerala kampo de la instruado de Esperanto notindas, ke kelkaj personoj fariĝis esperantistoj pere de la federacia perkoresponda kurso. Nia prezidanto, E. Ludwig kun Renée Triolle redaktis novan instrulibron, "nouveau cours d'Espéranto".= 2) Agadraporto: ĝi estas legata de la sekretario kaj unuanime akceptita. = 3/ Financa raporto :ĝi estas legata de la kasisto kaj unuanime akceptita. Evidentiĝas, ke la kaso de la federacio pliriĉiĝis ĉefe dank' al la nacia kongreso.= 4) Raporto pri la Libro-Servo: prezentata de Jean Luc Thibias, ĝis estas ankaŭ unuanime adoptita.

C/ Voĉdonoj :1) Delegito de la federacio al la kongreso en St Raphaêl: du kandidatoj proponas sin : s-ino Odette Scheidel el Betschdorf kaj f-ino Catherine Roux el Nancio. F-ino Catherine Roux estas unuanime elektita, post intervenoj de s-ino Claude Nourmont kaj de Edmond Ludwig. 2) Elekto de novaj komitatanoj: rekandidatiĝas kaj unuanime elektitaj : - s-ro Roger Degrelle . - s-ro André Grossmann - 3 aliaj komitatanoj estas elelktataj :- s-ro Robert Kueny ;- f-ino Laurence Reibel ;- s-ro Jean Luc Thibias.

D/ Venontaj agadproponoj : Intervenas s-ro Georges Lagrange, kiu transdonas informojn pri "La kvinpetalo". La venontaj agadoj direktas sin jene: = plivigligo de la rondvojaĝo de la ekspozicio: intervenis Claude Nourmont, Edmond Ludwig kaj Pol Denis. Claude Nourmont faris nigreblankajn fotojn de tiu ekspozicio, kaj petas la permeson, ke aliaj grupoj aĉetu ilin. = intensivigo de la gastigo de prelegvojaĝantoj de U.F.E.. Pluraj grupoj proponas sin por gastigi prelegvojaĝantojn de U.F.E. kiel Thionvile, Bar le Duc, Mulhouse (post grupa diskuto), kaj Colmar. = Organizo de grupa federacia vizito al la nacia muzeo de Esperanto en Gray. = Agado en turismo: kompilo de diversaj flugfolioj en Eo kaj rilatoj kun turismoficejoj (pretas labori s-ino Lydia Bloch kaj s-ro Jean Luc Thibias). = Organizo de malgrandaj staĝoj por komencantoj: laŭ ideo de s-ino Odette Scheidel, kun ebla helpo de s-ro Robert Kueny.

2/ Distraj kaj kulturaj eroj de la kongreso - = Turisma promenado tra la malnova parto de Bar le Duc sub la gvidato de s-ino Lydia Bloch. = Spekto de sonbendo pri la 71-a U.K. en Pekino sabate posttagmeze. = Elstara sabata spektaklo kun brila prezentado de s-ro Pol Denis en ĉeesto de ne-esperantistoj = Elstara prezentado de la ĥoro "A Coeur-joie" de Bar le Duc, kiu speciale eklernis Esperanton por la kongreso. Estas la unua fojo, ke tia impona ĥoro eklernas la internacian lingvon, por kanti fervore en Esperanto, = Esperantaj teatraĵoj de T.E.S.P.A., luditaj de Georges kaj Patrick Lagrange kaj Michel Audibert: "La skolto" de Serĝo Elgo, "La vinberejoj de l'Eternulo". = Aktiva kaj brila partopreno de la harmonio de la urbeto Fains-Véel, kiu konkludis la tutan spektaklon per ludado de "La Espero", himno de la esperantistoj. = Akcepto dimanĉe matene, fare de la vicurbestro de Bar le Duc, kaj kiu eklernas Esperanton (s-ro Thierry) : samtempe ĉiuj havis la eblecon malkovri la sonbendon pri la eksperimento en la kolegio de Villefranĉe sur Saône, kie Esperanto estas oficiale instruata. = Fine de la kongreso, la ankoraŭ restantaj kongresanoj akceptis la biciklan karavanon de Jorgos, kiu vojaĝos tra la tuta Eùropo ĝis Varsovio, urbo de la 72-a universala kongreso. Ankoraŭfoje ni dankegas la tutan skipon de Bar le Duc kaj ĉefe Pol Denis, dank'al kiu ni povis tiel sukcese festi la 100-jariĝon de Esperanto. (Pol Denis trofoje citata en ĉi-tiu raporto insistas pri la fakto, ke tuta skipo laboris por sukcesigi la kongreson : ni citu : Pierre Canus, Mireille Dillenschneider, François-Xavier kaj Liliane Gilbert, Pierre Polmard, Lydia Bloch. • 72-a universala kongreso en Varsovio-1987 – kultura fajraĵo. Neniam kongreso prezentis tian diversecon, tian multegon de kulturaj aranĝoj != 40 teatraĵoj estis prezentitaj. Povas esti nomitaj kelkaj trupoj, la krizalido la teatro Powszeĉny, la Bulgara Esperanto-Teatro, Verda Monto...= 10 projekcioj okazis pri diversaj temoj : Esperanto, Pollando, Francio, Eùropo. Unu fikcio-filmo, titolita "Seksmisio", ridigis multe.= 20 koncertoj ĉarmis la orelojn. De Ĉopin al Jak Le Puil , tra la hinda muziko kaj la religia orgeno, sen forgesi rokenrolon. Ni notu, ke ĉiuvespere, ek de la 22-a horo la junularo de ĉiuj landoj dancadis ĉe la diskoteko "Hybrydy" ĝismatene...= La tradician bankedon sekvis granda balo ofertita al ĉiuj. Okazanta samtempe en kvar apudaj salonoj, estis inter la kvar orkestroj granda konkurso, kiu rapide iĝis kakofonio. Finfine nur unu ludis...Ĉu estas mesaĝo... De la Babelturo al Esperanto != Konferencoj, ekspozicioj, laborkunvenoj de UEA, sesio de Esperanto-Akademio, ktp.= La tradiciaj laborkunvenoj de fakgrupoj, kiuj estis pli ol 50 ! Entute la oficiala programo nombris ĉirkaŭ 190 aranĝojn sen kalkuli la diversajn ekskursojn. Estis do por ĉiuj deziroj, je ĉiuj horoj. Mi povas aserti, ke en Varsovio ĉiu kongresano kapablis riĉiĝi sur la tereno de la kulturo.

Raportis François Xavier Gilbert – Bar le Duc

En nia leterkesto, pri la universala kongreso en Varsovio - Ĉu ŝpuroj de puĉo.?..."Okaze de nia federacia kongreso en Montigny-lès-Metz, s-ro Walter Zelazny longtempe parolis pri la puĉo de la pola registaro kontraŭ la libere elektita estraro de Pollanda Esperanto-Asocio. Anstataŭigita de ŝtatoficistoj, la skipo cedis kaj rifuzis, signe de protesto, partopreni al la preparado de la 72-a universala kongreso...La simulaĉo de elektoj en oktobro 1986 konservis ĉe la estraro de PEA (pollanda esperanto-asocio) nur membrojn de la Partio kaj eĉ membrojn de la Polico...La fruktoj estis dignaj je la arbo : iu fiasko organizita ! 1/ Ne estis rendevuo-tabulo ; ĉiu partopreninto al kongresoj ja scias la fundamentan rolon de tiu-ĉi tabulo por realigi renkontiĝojn, la ĉefa celo de kongresoj. 2/ La granda honor-salono estis tro malvasta. Necesis dividi je du grupoj la sesmil kongresanojn. Bedaŭrinde, ĉar estas vere la samtempa kuniĝo de ĉiuj, kune kun, kiu donas al la malfermo la solenecon, kiu eltiras larmojn el la okuloj...3/ Inverse prezentitaj estis la planoj de la kongresejo. Tio-ĉi kreis ampleksan malordon kaj grandajn malfacilaĵojn por renkontiĝi. 4/ En preskaŭ ĉiuj giĉetoj troviĝis deĵorantoj, kiuj rare parolis esperanton. Fakte ĉiuj veteranoj paŭtis la registaran skipon, kiu responsis pri la aranĝo de la kongreso. 5/ Artefarite mankis sidlokoj en la diversaj spektaklejoj. La interesiĝantoj devis longe vicumi por ricevi biletojn, kiuj permesos aliri duonplenajn vastajn lokalojn...6/ Tro malvastaj estis la kinejoj, en kiuj ĉiu povis tute libere eniri por rigardi popularajn filmojn ; sekve estis granda malordo kaj longa atendo-vico. 7/ Ekskursoj malbone preparitaj malkontentigis multajn partoprenantojn. 8/ Antaŭpagitajn vizitojn de la reĝa kastelo en Varsovio la interesotaj ne efektivigis .Tamen kelkaj kongresanoj eniris la kastelon sen antaŭa rezervado. Vere, la salajra burokratismo elmontris ankoraŭ unufoje, ke neniam ĝi anstataŭos la entuziasmon de propravolantoj, kiuj kredas je sia agado kaj laboras por idealo de frateco kaj justeco". Redaktis François Xavier Gilbert – Bar le Duc

 • Mulhouse – Gesinjoroj Grossmann partoprenis la aranĝojn "100-jaroj de Esperanto-kulturo" en Zagrebo (Jugoslavio). Elstara puptreatro-festivalo kun ankaŭ literaturo, koncerto, simpozio, (la lingvaj problemoj en internacia komunikado) kaj turisma programo.

Apenaŭ finiĝis la someraj ferioj, kaj jam ni staras ĉe la komenco de la nova lerno-jaro, kiu alportas al la membroj de la Eo-Grupo de Mulhouse laboron kaj esperon. Sed antaŭ ol paroli pri laboro, ni menciu, ke dum ĉi-tiuj someraj ferioj pluraj anoj de nia grupo ĝuis gravajn Esperanto-aranĝojn, nome 4 el ni partoprenis la universalan kongreson en Varsovio, 4 ankaŭ ĉeestis la aranĝon en Zagrebo / "100 jaroj de Esperanto-kulturo" /,kaj laste 2 vizitis la Esperanto-centron en La Chaux-de-fonds. Tuj en komenco de septembro, la 5/6ajn, ni partoprenis en Mulhouse "Forumon de Asocioj". Ni disponis pri loko 4 kaj 3 metrojn longa kaj larĝa, sur kiu ni starigis la ekspozici-panelojn de nia federacio. Kompreneble ni ankaŭ montris librojn, revuojn, afiŝojn, ni disdonis propagandilojn pri esperanto, pri la perkoresponda kurso, ni vendis verdajn libretojn "Une approĉe...", Kvankam la publiko ne estis tiom multnombra, ĝi ŝajnis interesiĝi pri la lingvo kaj petis multajn informojn. Ni aparte substrekis, ke la 12-an de oktobro 1987 komenciĝos Esperanto-kurso, en la "Popola Universitato" de Mulhouse, kaj tio cetere alportis plian seriozecon al nia afero. Efektive ni sukcesis (post foresto dum 2 jaroj) refoje enkonduki Esperanton en la abundan programon de la P.U. Tio per si-mem ankaŭ estas propagando, kaj tiu forumo ĝusta-tempe okazis por pli emfaze informi la publikon pri tiu kurso. Ni do esperas, ke sufiĉe da personoj enskribiĝos al ĝi. Cetere tiu kurso estas pagenda kaj kostas 480 F por 1h30 x 20, do same kiel por aliaj lingvo-kursoj. Raportis A. Grossmann

 • Nancy - La nova laborjaro rekomenciĝis tre frue, jam la 2-an de septembro per kunveno, al kiu partoprenis 9 personoj. Laŭ modeloj tre lerte aranĝitaj de P. Denis, ni eldonis 2500 flugfoliojn pri Esperanto kaj pri la kursoj en Nancy, kaj 500 novajn afiŝojn pri la perkoresponda kurso. La vesperaj kursoj por komencantoj rekomenciĝos nur la 14-an de oktobro (je la rekomenciĝo de la lernjaro en la Universitato), sed la perkoresponda kurso jam nun funkcias. Nia vespera kurso de preparo al "kapableco" okazos denove unufoje monate (ek de la 7-a de oktobro). Niaj ceteraj kursoj dependas de eventualaj aliĝontoj al la vesperaj kursoj por komencantoj. En la loka gazeto "Est républicain" (Nancy) laboras nun f-ino Golder, kiu eklernis Esperanton en Besançon kaj jam verkis plurajn artikolojn pri la lingvo en sia gazeto. Mi provis kontakti la jurnalistinon de Radio-France-Nancy, kiu intervjuis nin en aprilo, sed intertempe ŝi malaperis al iu "libera" radio. Lokaj komunikoj aperis en la nanciaj gazetoj, sed mi ne scias, ĉu la komuniko sendita al Radio-France estis disaŭdigita ? Nun ni preparas la 3 prezentojn de la federacia ekspozicio, kiuj okazos sinsekve ek de la 1-a de septembro en socia centro, en la urbodomo kaj en MJC Philippe Desforges. Raportis J.P. Colnot

 • Perkoresponda kurso - El 35 aliĝintoj, 12 ĝis nun finlernis "M11", kaj el ili 10 mendis "M 12". Unu finlernis "M 12" ĝis nun. Espereble pluraj gelernantoj ankoraŭ finlernos M 11. (Lastjare, 14 el 39 finlernis ĝin). Pro la bela vetero ni ne aperigis ĝis nun komunikojn pri la kurso, sed tamen jam aliĝis 2 novaj lernantinoj. Se vi deziras reklami pri nia perkoresponda kurso, novaj afiŝoj, flugfolioj kaj cirkuleroj estas je via dispono. J.P Colnot


4-a trimestro 1987 – 60-a "La Informilo" (20 Paĝoj)

 • Inaŭguro de "espace Espéranto" en Montigny-lès-Metz. • Photo 59 • Federacia agadraporto pri la jaro 1987 - La kultura Esperanto-federacio de orienta Francio havas 146 membrojn, inter kiuj 70 estas membroj de UFE. Ĝia bulteno, "La Informilo", havas 214 abonantojn. A/ Federaciaj agadoj -La perkoresponda kurso instruis esperanton al 39 gelernantojn, inter kiuj 14 finlernis "M 11". La informado pri tiu kurso estas okazo konigi esperanton per la lokaj ĵurnaloj. La libro-servon prizorgas Roger Degrelle kaj Jean-Luc Thibias. Nun eblas aboni aperontajn novaĵojn. La federacia komitato ĵus permesis al la libro-servo mem eldoni librojn. La ekspozicio plu rondvoĵaĝas danke al s-ino Nourmont. ;La staĝoj plu okazas regule principe dufoje jare en Loreno. La staĝo organizita la 7/8ajn de novembro fare de la grupo de Montigny-lès-Metz proponis kiel kutime diversnivelajn kursojn. Ĝi estis ankaŭ okazo konigi esperanton al filatelistoj per specifa ekspozicio. Okazis inaŭguro de "Espace Espéranto" (fronte al la Maison de l'Europe) fare de la urbestro de Montigny.-B/ agadoj de la lokaj kluboj -Pluraj kluboj organizas parolajn kursojn, kaj la kluboj, kiuj situas apud landlimoj, kutime havas rilatojn kun la alilandaj najbaraj grupoj, ĉefe en Germanio kaj Svislando. Notinde estas : en Bar le Duc registrado de sonbendo en esperanto por prezenti la urbon al turistoj. La grupo ĉi-jare organizis la federacian kongreson la 16/17 ajn de majo. Kiel kutime okazis ankaŭ la nun tradicia internacia karnavalo.En Mulhouse estis prezentita la kvarlingva ekspozicio de la kultura Esperanto-Centro de la Chaux de Fonds (Svislando). En Strasburgo vivas esperanto-verkisto, s-ro Aunis, kiu gajnis premiojn ĉe diversaj konkursoj. La loka klubo havas rilatojn kun la loka grupo de "Mondcivitanoj". En Betschdorf estis realigita traduko de prospekto por turistoj. En Thionville ekzistas licea klubo, kiu sukcesis la tiel nomatan "Projet dAction educative". En Nancy, la radio-stacio "radio France-Nancy", en la kadro de kutima lud-elsendo, dediĉis unu horon al Esperanto, la 14-an de aprilo okaze de la 70-a datreveno de la morto de Zamenhof. C/ kasraporto: federacio: enspezoj 5700 fr, elspezoj: 20028 fr "La Informilo" enspezoj: 10342 fr elspezoj: 7787 fr. .........Raportis la federacia sekretario: Jacqueline Lepeix

 • Nancy - Ni organizis ci-aŭtune 3 ekspoziciojn en Nancy. Unue en "Centre Social MJC H. Bazin", kie ĝi estis videbla de la 14a ĝis la 19a de septembro. Kelkaj dekoj da personoj vidis ĝin kredeble sen granda rezulto. La 2-a ekspozicio okazis en ejo jam pli impona la granda halo de la urbodomo de Nancy, kie ĉiutage centoj da personoj vizitas la diversajn giĉetojn de la urba administracio. Kelkaj miloj da personoj povis tiel vidi ĝin de la 21-a ĝis la 26-a de septembro; kiom da fakte vidis ĝin ? Kelkaj centoj da prospektoj tamen elĉerpiĝis (pro tempomanko neniu esperantisto povis tie deĵori), kaj eĉ malaperis parto de la revuoj kaj turismaj prospektoj ekspoziciitaj ! Do certagrade sukceso ! La 3-a evento okazis en MJC Ph Desforges, nia sidejo, de la 28-a de septembro ĝis la 2-a de oktobro. Du aŭ tri centoj da personoj vidis ĝin tie . Krome, pro la diversaj komunikoj anoncantaj la ekspoziciojn,, la televida skipo de FR3 interesiĝis kaj rendevuis kun ni la 28-an de septembro. Dum preskaŭ du horoj oni filmis nin, en skeĉeto aranĝita de televid-jurnalisto. Rezultis el tiu "monto" akuŝo de "museto": 3-minuta elsendo okazis ĉe FR3 la ĵaŭdon 1-an de oktobro, inter la 12a08 kaj la 12a11 ŝajne neniu rimarkis ĝin !. Nun, parola kurso tamen sukcesis : 11 personoj venis sinsekve por lerni. Esperanton ekde la 19-a de oktobro. Mi devis trifoje ripeti la 1-an lecionon ! Restas 8 gerlernantoj, kiuj sufiĉe regule partoprenas ĉiumerkrede. 4 el ili ĉeestis la staĝon en Metz. Krome nia kurso "Preparo al kapableco" okazis la 7-an de oktobro kaj la 13-an de novembro kun 3-4 partoprenantoj. Zamenhof vespero okazos la 16-an de decembro. Raportis J.P. Colnot

 • Betschdorf - La 4-an de oktobro okazis metiista kaj por libertempa ekspozicio. Lastminute mi haste elrabis el mia ŝranko dokumentojn, leterojn, panelojn, ktp, koncernantajn la centjariĝon de Esperanto. En la biblioteko staras daŭra prezentado. Multaj informiloj estis disdonitaj. Je la fino de tiu evento mi longe parolis kun la vilaĝestro, kiu estas preta subteni la movadon... "Vi disvastigas la grenon ... atendu la rikolton !" Vespere mi estis ...senvoĉa sed feliĉa ! La 10-an de oktobro mi akceptis 50 personojn el Avignon, inter ili troviĝis 12 esperantistoj. Mi vizitigis, kiel kutime, la potfarejan muzeon, la preĝejon en kiu troviĝas rimarkinda pentraĵo de la XV-a jarcento. Ni tagmanĝis kune, kompreneble ! Mi ricevis donace libron titolitan. "El la vivo de Syunkin", dediĉita de la prezidantino de la avinjona grupo. Raportis Odette Scheidel

 • Bar le Duc - Sekve al klub-kunveno estis decidite lanĉi novan publikan kampanjon cele eventualan malfermon de kursoj. Tiucele 32 "kulturaj" asocioj de la urbo ricevis dokumentaron ampleksan pri esperanto. La 17-an de novembro okazis publika inform-kunveno en salono de la urbdomo. Ni menciu, ke 26 magazenoj de la urbo konsentis alglui afiĵon por anonci la kunvenon. Ankaŭ l'"est républicain" aperigis trafan longan komunikon pri ĝi... 4 personoj venis! Ili spektis kun kelkaj klubanoj prezenton de diapo-serio kun komento surbendigita. Momente 6 personoj ĉeestas la unua-gradan kurson : 4 el ili estas varbitaj de klubanino ! Cetere du geknaboj daŭrigas sian lastjare komencitan studadon per la "Junulkurso". Tri aliaj klubanoj preparas la "kapablecon" kaj laboras diligente en "familia" etoso. La tradicia Zamenhof-vespero okazos la 18-an de decembro. Jam 20 personoj aliĝis. Tri grupanoj ĉeestis la festivalon en Issy-les-Moulineaux. En la venontjara programo ensoviĝas partopreno en la internacia karnavalo kaj grup-vizito de la museo de Gray, la unuan de majo 1988. Menciindas la plurtaga ĉeesto de du Rumanoj, patro kaj filo, tiu-ĉi lasta, inĝeniero, kiuj vizitis sian korespondantinon. Ili estis for de sia propra lando por la unua fojo ! Ili povis ĝui ĝisfunde la gastemecon de esperantistino kaj konscii konkrete pri la homa, neanstataŭebla valoro de Esperanto !

 • internacia staĝo en Sarlando - La 4 /6-ajn de decembro ariĝis sesdeko da partoprenantoj, okaze de la 30-a kultura semajnfino de S.E.L. (Sarlanda Esperanto-Ligo) en Homburgo (FRG). El tri landoj -Germanio, Nederlando kaj Francio - venis la esperantistoj. La atendita preleganto, profesoro Ivo Lapenna, pro malbona sanstato, ne povis veni ; li devis prelegi pri "humaneca internaciismo". Tamen ni spektis video-kasedon pri liaj paroladoj okaze de la jubilea konferenco en Graz en Aùstrio ( festparolado kaj inaŭguro de la specifa monumento ). Du aliaj prelegantoj anstataŭis lin: s-ro Heinz Dieter Maas prelegis pri "la radikoj en Esperanto" ; Pastoro Adolf Burkhardt pri du temoj : "Vojaĝo al Koreujo" kaj "Historio de la gazeto Dia Regno ". Kiel kutime la etoso estis ege simpatia, ĉefe post la vespermanĝo, kiam sankta Nikolao (s-ro Günther Becker) disdonis al la etuloj kaj ankaŭ al la plenkreskuloj donacetojn !Raportis Catherine Roux

 • internacia staĝo en Montigny-lès-Metz - Impresoj ĉe la 25-a staĝo de parolata esperanto en Moulins kaj Montigny-lès-Metz. Veturante al Metz mi trapasis la belegan pejzaĝon de la nordaj Vogezoj kaj post mallonga serĉado en la grandurbo mi atingis " L'ermitage". Tie mi estis afable salutata, ricevis la dosierojn - metitajn en bele ilustritan koverton-, serĉis kaj okupis mian ĉambron. Je 14h45 mi partoprenis la kurson de André Cherpillod. Li prelegis lerte kaj interese pri "Jeanne d'Arc" (Ĵana d'Arko) , menciante ke ekzistas du misteroj: ŝia naskiĝo kaj ŝia morto ! Tion li detale pritraktis kaj pruvis, ke la oficialaj datoj (1412-1431) ne estas ĝustaj. S-ro Cherpillod raportis pri libroj de la urbo Orleano, kiuj montras ke Ĵana d'Arko reaperis en 1436! Post tiu ampleksa prelego ĉiuj 60 partoprenantoj kolektiĝis en la "kastelo" por vespermanĝi. En geamika rondo ni sidis kune...Sekvis la nostalgia vespero okaze de la jubilea staĝo. Edmond Ludwig salutis nin kaj J.P. Colnot prezentis malnovajn diapozitivojn pri la vivo de la federacio Franc-Orienta. Dum la paŭzoj ni havis eblecon rigardi kaj aĉeti librojn de la granda libro-servo. Dimanĉe mi denove aŭdis s-ron Cherpillod pri "aglutinaj kaj fleksiaj lingvoj". Li bonege klarigis la diferencojn inter la hindo-eŭropaj kaj finn-ugraj lingvoj. Ekzemplojn el la hungara, turka, franca, germana, japana, ketĉua lingvoj li prezentis. Kelkaj kursanoj forlasis nin por viziti la dulingvan sanktan meson en la preĝejo de Montigny,.kiun partoprenis ĥoro, urba muzikantaro kaj Roger Degrelle. Poste ni aŭdis koncerton antaŭ la "Salle Europa". Oni interalie ludis nian himnon, "La espero" kaj la esperantistoj kunkantis. Sekvis la inaŭguro de la placo "Espace Espéranto" per malkaŝo de verda flageto, kiun kudris Odette Scheidel. Ĉar malvarmis, la festaj paroladoj okazis en apuda salono, kie bonvenigis kaj salutis nin la urbestro de Montigny, la prezidanto Ludwig kaj la ĉarma organizantino Marthe Nau. Ni havis eblecon rigardi interesan video-bendon pri Esperanto-instruo en kolegio (Villefranĉe sur Saône). Sekvis invito al honorvino kaj belega malvarma (kaj varma !) -bufedo. Esperantistoj, muzikistoj kaj la honoraj gastoj ĝuis ĝin, amike parolante. Ni reveturis al Moulins por tagmanĝi ; posttagmeze ni komune vizitis la filatelan ekspozicion kun multaj Esperanto-poŝtaĵoj, en "La Maison pour Tous" de Montigny. Du belajn tagojn mi travivis en Esperantujo, por kiuj mi kore dankas al la organizinta teamo. Raportis Lothar Eckert - Durmerùeim (FRG)

 • internacia staĝo en Montigny-lès-Metz - "...estante ĝenulo (! ?) mi alvenis por la staĝo unu tagon pli frue...Tamen la organizantino mem s-ino Marthe Nau, kaj s-ino Odette Scheidel bonvenigis min ĉe la stacidomo kaj kondukis min al restoracio ; tre agrablaj, tiaj esperantistoj ! Tiam Odette kun oficiala gvidistino, montris al mi vidindaĵojn de Metz, interalie la sanktajn lokojn; dume Marthe foriris por fiksigi Esperanto-panelojn en "L'ermitage" kaj en la "maison pour tous". En l'Ermitage ankaŭ la mildaj gardistinoj bonvenigis min... Ilia hundo eĉ provis kompreni la anglan lingvon... Sed neniu komprenas la anglan ! Sabate aperis Patrick kaj ties edzino por veturigi min al la filatela ekspozicio, kiu entenis multajn historiajn trezorojn. Poste, pli da historio per novaj pensoj pri Ĵana d'Arko, danke al André Cherpillod. (Nuntempe...la rusoj "retaksas" sian heroon Stalin !). Ankaŭ la diapozitivoj de J.P. Colnot montris, ke ĉiuj estis junaj...pasintajn jarojn ! Dimanĉon, matene, ni faris historion per malkovrita ŝildo por la unua jarcento de internacia interkompreneco, amikeco, helpo kaj espero. Individue niaj streboj aspektas malfortaj...Sed la bezono por "ordinaruloj" paroli trans la mondo kreskas...Ili malkovras, ke ni posedas la rimedon!" skribis Bill Thorne – London (Anglio)

 • internacia staĝo en Montigny-lès-Metz – Ĝi okazis en "l'Ermitage ". Partoprenis pli ol 60 personoj en 5 kursoj: la kurson A1 gvidis s-ro Guillaume, A2, s-ro Colnot, B s-ro Greiner, C s-ro Grossmann. En D prelegis s-ro Cherpillod pri Ĵana d'Arko.

Vizito de la esperanto-muzeo de Gray en Francio - Antaŭ unu monato mi estis vizitanta la nacian esperanto-muzeon en Gray (Haute-Saône-Francio) Mi estis surprizita pri la nombro de ĝiaj ĉambroj, ĉiuj plenplenaj de la planko ĝis la plafono ! la nombro de kolektitaj dokumentoj en tiu 10 salonoj estas nekredebla : pli ol 4000 titoloj de libroj por sin nutri spirite dum tagoj kaj eĉ jaroj ! Emociigaj ankaŭ estis tiuj multaj objektoj kaj dokumentoj diversaj precipe fotoj atestantaj la laboron, la fidon al nia lingvo, de pioniroj, kiuj, nun , povus konstati, ke ili estis sur la bona vojo kaj en la unuaj tempoj ne perdis sian tempon ! Mi instigas ĉiujn esperantistojn viziti tiun muzeon por revivigli sian kuraĝon kaj se eble pliriĉigi tiun vastan ekspozicion ! Raportis Ghislaine Collin 52400 Bourbonne les Bains

1-a trimestro 1988 – 61-a "La Informilo" (20 paĝoj)

 • angulo de la prezidanto - Finiĝas jaro, sed jam vigle ĉiuj komencis sian agadon aŭtune. Relegante la lastjarajn "La Informilo", vi povas konstati, ke multo okazis, kaj en nia federacio, kaj en aliaj federacioj. Informi pri ĉiuj tiuj okazaĵoj, estis la tasko de UFE, nia nacia asocio. Konfesu, ke laŭ la nombro de artikoloj en naciaj gazetoj kaj laŭ la diversaj elsendoj en naciaj radioj kaj televido, la informado pri la jubilea jaro estis sukcesa. Sed ĉi-jare ni ne plu jubileas. Ni do daŭre devas krei la eventojn mem. Ĉiu agu en sia ĉirkaŭo, laŭ sia kapablo ; tamen ne forgesu ĉion anonci tuj por diskonigado al "la lettre de l'espéranto" .Kaj nun: ek al la laboro ! Al ĉiuj mi deziras ĉion bonan por 1988 ! neniam forgesu: esperanto funkcias, ni vivu ĝin ! Jen la plej bona maniero montri al la "palvizaĝuloj" ĝian taŭgecon !. Edmond Ludwig.

Noto de la redaktoro: Tre oportune, rilate al la alvoko de nia prezidanto, vi malkovros ĉi-sube ekzemplon de individua agado, kiun ni ŝuldas al unu el niaj agemaj federacianoj.

"...jen ankaŭ foto de "afiŝo", kiun mi faris dum la someraj ferioj kaj montris al niaj gelernantoj okaze de la Ludwigsburga renkontiĝo inter junaj Germanoj kaj Francoj. Ĉi tie aperas Germanio kaj Francio kiel fundamentoj de la konstruota Eùropa Komunumo. En la ĉielo troviĝas simbole dekdu steloj kun teksto : "Esperanto" - lingvo de la Paco - Langue de la paix". Anstataŭ la franca teksto mi ne povis trovi ĉiujn aliajn naŭ lingvojn oficialajn de la aktuala E.Ko, tamen la plej "gravajn" kaj - tio estas pli bone ! - ceterajn ne oficialajn sed tamen gepatrajn lingvojn de Eùropanoj de la E.Ko. En la cetera ĉielo, la "kalendaro franc- kaj germanlingva de la konstruo de Eùropo ĝis...1992 !" Super la "Rejno", sub la flagoj intermiksiĝantaj, la samajn tekstojn en Esperanto kiel "ponto"-lingvo ! Sur la flagoj, la simbolon de la eŭropa parlamento kun dulingva mencio "Parlement Européen / Europäisĉes Parlament" sed esperant lingva nomo de la urbo Strasburgo. La afiŝo troviĝis en aŭtobuso, kiu partoprenis defiladon kaj konkurson por memorigi la alparolon de De Gaulle al la germana junularo. Kiel jam menciite en unu el la lastaj numeroj de "Esperanto", troviĝis ankaŭ en Ludwigsburg budo de franc-germanaj geesperantistoj junaj, kiuj disdonis dulingvajn faldfoliojn pri la lingvo internacia". Raportis Hervé Mougin el Etain 55Noto de la redaktoro Fakte tiu afiŝo estas ellaborita sur rigida travidebla materio el plasta materio... kaj tutcerte postulis longan labortempon...Ĉu ni povus vidi ĝin en nia Federacia kongreso ?

 • Nia perkoresponda kurso - La nuna lernjaro verŝajne estos katastrofa en la historio de nia perkoresponda kurso. De nememoreble multaj jaroj ni ne ĝuis tiel dolĉan vintron. Dum tia vetero, ŝajne tre malmultaj personoj deziras lerni Esperanton perkoresponde. Plie la regiona gazetaro ŝajnas ne plu aperigi niajn komunikojn. Mi sendis komunikon al 10 gazetoj la 23-an de novembro. Ŝajne aperigis ĝin nur 2 malgravaj gazetoj ("Les affiches - Moniteur des soumissions", Strasbourg, kaj "Les affiches de la Haute-Saône", Lure). Post longa prokrasto pro la nefavora vetero tro bela... tro dolĉa ! mi sendis novan serion da komunikoj la 22-an de januaro. Ĝis la 10-a de februaro, ŝajne nenio aperis en la regiona gazetaro, neniu samideano indikis al mi aperon de komuniko, neniu letero petis informojn... Rezulto: ĝis la 5-a de decembro, 45 personoj petis informojn, 13 aliĝis. Nun, 2 monatojn poste, la10-an de februaro, nur 3 pliaj gelernantoj aliĝis, nur 3 pliaj personoj petis informojn ! Pri la aliĝintoj de la pasinta lernjaro, 14-a lernanto finlernis "M11".2 gelernantoj (el 14) finlernis "M12". Inter la 16 aliĝintoj de la nuna lernjaro, unu jam finlernis "M 11". La estonteco de nia kurso estas en la manoj de ni ĉiuj : ĉiu provu varbi almenaŭ unu lernant(in)on ! Krome, kiu povus sukcese aperigi komunikojn en la gazetaro ? Tie kusas la ŝlosilo de nia estonta agado. J.P. Colnot

 • Nancy - Ni do festis la "Zamenhof-vesperon" la 16-an de decembro. Partoprenis 14 personoj en gaja etoso. S-ro Degrelle prelegis en Esperanto -kun parta traduko -pri la vivo de Zamenhof, kaj ni kantis, ĉiam en Esperanto kompreneble (la nekantemuloj aplaŭdis!). La kurso por komencantoj, en kiu partoprenas do 8 gelernantoj finiĝis la 27-an de januaro. Danke al KSM adresoj de korespondemuloj en 11 landoj estis proponitaj al la gelernantoj. La supera kurso (preparo al "kapableco") okazis la 23-an de decembro kaj la 3-an de februaro. La venonta estos la 2-an de marto. Duagrada kurso komenciĝis la 10-an de februaro, la gelernantoj devus finlerni "M12" antaŭ la someraj ferioj por trapaso de ekzameno en junio. J.P. Colnot

 • Bar le Duc - Memorinda Zamenhof-vespero la 18-an de decembro! Dudek personoj respondis al la invito kaj ariĝis en la "Centre Socio-Culturel de la Ville-Haute." Inter ili troviĝis kelkaj simpatiantoj. Ni unue aludu la bongustan, malvarman bufedon, kiun sorgeme ellaboris Renée kaj Petro ! Sed tutsame sukcesis ĉiuj eroj de la vespero. Tute aparte, neatendita surprizo...Jorgos, la fama esperantista biciklisto, triumfe eniris la salonon ! Post kelkaj miloj da kilometroj tra Eùropo li menevidente rajtis sidi kviete inter ni kaj ĝui nian amikan kunvenon. Ankaŭ menciindaj la originalaj skeĉoj verve ludataj de François-Xavier kaj Liliane, Mireille kaj Pol, (skeĉoj esperantigitaj senpermese el la germana repertuaro de iu fama televidkomikulo!) kun aludita rolulo, kies profesio estas helpapotekisto kaj kutima nomo "Jopokol"... -strange ĉu ne ? - Postsekvis ludoj proponitaj de Lidja kaj dancoj sub la senbrida stimulo de Sylvie, kiu plej ekscitige akordionludis ! Sed la klubanoj ankaŭ "serioze" agadas: la 3 diversnivelaj kursoj regule okazas ; la 22-an de februaro Martin Purdy, profesoro el Nov-Zelando, prezentis sian Landon en salono de la urbodomo. Nuntempe oni preparas ĉaron, kiu partoprenos la grandan tuturban karnavalon, la 17-an de marto. Pri nova grava iniciato de F.X. Gilbert, direktoro de la departementa komerc-ĉambro, vi legos -franclingve-aliloke. Raportis P.Denis.

 • Munster - Dudeko da mezlernejanoj ĉeestis trihoran prezenton de Esperanto en la mezlernejo de Munster. Prelegis kaj montris diapozitivojn Edmond Ludwig. Per uzo de "mon premier rendez-vous avec la langue internationale", la prezento lude agrabliĝis. Disdoniĝis reklamiloj pri nia perkoresponda kurso.


2-a trimestro 1988 – 62-a "La informilo" (18 paĝoj)

 • Nancio - Duagrada kurso per "M12" funkcias ĉiumerkrede de la komenco de februaro. Nur 6 gelernantoj el 8 daŭrigas...(M12 ŝajnas al kelkaj malfacila). Nia supera kurso (preparo al "kapableco") okazis unufoje ĉiumonate. Partoprenis 3 ĝis 6 personoj. Tri gelernantoj partoprenis la kulturan semajnfinon en Homburg (Sarlando), la 28/29-ajn de majo, kaj du la federacian kongreson en Mulhouse.

 • Pont St Vincent - En la lernejo de s-ro Guillaume, kursoj kun entute 15 infanoj (10/11 jaraj) plu funkcias. Krome li malfermis kurson kun 4 gekolegoj, kadre de instruista amikaro de la regiono.

 • Bar le Duc - Nur du lernantinoj daŭrigas sian ĉiusemajnan laboron pere de "Metodo 12". Cetere Florent kaj Séverine (10-jaraj) atingas la finon de la Junul-kurso. Paralele la 3 kutimaj geamikoj, kiuj kleriĝas cele trapason de la "kapableco" efike kaj fruktodone plulaboras. La grupo (parto!) veturis al Gray la 1-an de majo por viziti la urbon kaj memevidente la Esperanto-muzeon sub la gvidado de Geo Junier. 5 klubanoj partoprenis ankaŭ la nacian kongreson en Rouen.

 • Nia perkoresponda kurso - Vi povis legi en "La Informilo" no 61 raporton pesimistan pri la funkciado de nia perkoresponda kurso. Tiu raporto estis verkita la 10-an de februaro, kaj feliĉe intertempe la situacio multe evoluis. Mi ne dissendis pliajn komunikojn al la gazetaro, ĉar la regionaj gazetoj ŝajne ne enpresis la 2 lastajn seriojn da komunikoj dissenditaj respektive novembre kaj januare. Fakte, novembre, Ùajnas, ke nur 2 malgravaj gazetoj enpresis sen videbla rezulto. La januaran komunikon same enpresis nur 3 gazetoj, ankaŭ sen rezulto (venis nur 3 informpetoj de la fino de novembro ĝis la 10a de februaro). Sed subite, danke al s-ino Nau, "Le Républicain lorrain" ( Metz) enpresis, eĉ dufoje, la lastan komunikon, la 10-an kaj la 12-an de februaro. Aperis komuniko en "Dernières nouvelles" (Strasbourg) dank' al s-ro Ludwig ; kaj post pluraj telefonaj petoj, " L'Est républicain" (Nancy) enpresis finfine 3 monatojn post la dissendo, t.e. la 20-an de aprilo. ! Rezulto : venis 47 pliaj informpetoj, el ili 17 novaj gelernantoj aliĝis. Nun la kurso funkcias kun 33 gelernantoj (lastjare samdate 35). La situacio estas do tre simila. Kaj 5 gelernantoj jam finlernis.M11.Gratulojn al ĉiuj finlernintoj kaj al iliaj gvidantoj. Ĉiuj tiuj gelernantoj tuj aliĝis al "M12".Nur 3 deziris korespondi. J.P. Colnot

 • Federacia kongreso en Mulhouse - La 47a kongreso de la Orient-franca kultura Esperanto-federacio okazis la 16/17-ajn de aprilo 1988 en Mulhouse. Sabaton, la 16-an de aprilo posttagmeze, post sia intervjuiĝo fare de lokaj ĵurnalistoj.

Photo 60 s-ro Gunter Becker prelegasS-ro Gunter Becker montris videokasedon pri la lastaj paroladoj kaj la entombigo de Ivo Lapenna. Poste li faris prelegon pri la temo : "kiel mi fariĝis poligloto". Post la komuna vespermanĝo, Aline kaj Isabelle distris la kongresanaron per kantoj en Esperanto. Dum la paŭzo, s-ro Grossmann, kasisto de la federacio, vendis aŭkcie brokantajn librojn. La ĝenerala asembleo okazis dimanĉon je la 9a horo.

S-ro Ludwig, prezidanto, transdonis la salutojn de Renée Triolle, Claude Nourmont kaj s-ro Lienhardt. La agadraporton legis la sekretario pri interna vivo de la asocio kaj komentis la prezidanto. Ĝi estis unuanime aprobita. La diskutado pri la financa raporto estis okazo por mencii la malkreskon de la nombro de la abonantoj de "La Informilo". Ankaŭ la financa raporto estis unuanime aprobita. La bilanco pri la perkoresponda kurso montras, ke estas malpli da lernantoj, verŝajne ĉar la gazetoj ne aperigis komunikojn. 14 personoj lernas per la "Metodo 11" kaj 13 per la "Metodo 12" (2 finis). La kurso havas 12 kunlaborantojn, kaj 3 kromaj personoj helpas por aperigi komunikojn. Tiu raporto estis okazo por diskuti pri : = niaj rilatoj al gazetoj. Estas konsilate mem fari artikolojn ne tro longajn, kaj meti en iliajn titolojn la vorton "Esperanto".= La maniero gardi en la federacio la lernintojn. Ili devas havi kontaktojn kun esperantistoj kaj ĉiu devus havi respondecon pri io. Venis raporto pri la libro-servo: estis propono, ke ĝi-mem eldonu librojn. La respondeculoj, s-roj . Degrelle kaj Thibias, provas aĉeti plej diversajn librojn (ankaŭ japanajn kaj ĉinajn), eĉ se tio limigas la nombron da ekzempleroj por ĉiu titolo. S-ro Denis proponas, ke la lernantoj de la perkoresponda kurso je la kurs-fino, ricevu libron. Venis la elekto de la komitatanoj. La jenaj finis la periodon, por kiu ili estis elektitaj : S-inoj Nau kaj Roux, s-roj Claudel, Colnot, Dautreville, Ludwig. Rekandidatiĝis s-inoj.Nau kaj Roux, s-roj Colnot kaj Ludwig. Kandidatiĝis ankaŭ s-ino Odette Scheidel, la kongresanaro unuanime elektis la kvin menciitajn homojn. S-ino Scheidel reprezentos la federacion ĉe la kongreso de UFE en Rouen. Post la renovigo de la komitato okazis diskuto pri la venonta agado := S-ino Scheidel telefonos regule al la grupoj por informiĝi pri la loka aktivado. = en Bar le Duc, estiĝas projekto (nuntempe studata): la tiel monata "Institut des Forces de Ventes", ligita kun la komerc-ĉambro, intencus, en la kadro de la profesia formado de komercistoj, organizi jare specifan sekvencon pri Esperanto en la programo de la staĝo.= Pri la eksperimento en la mezlernejo de Villefranĉe sur Saône, estis menciite, ke s-ro Gilbert skribis al la Ministerio de la Edukado, nome de la komerc-ĉambro, kies direktoro li estas.= Oni rememoru la ekziston de informiloj : "L'espéranto, un droit à la communication" kaj "L'espéranto, ça marĉe !".= Estas propono, ke la federacio provu produktigi "T-ĉemizojn" kun reklamo por Esperanto.= Oni organizu specialajn aranĝojn por gejunuloj kaj decidu pri speciala kotizo por studentoj kaj aliaj senmonuloj, ĉe la federaciaj aranĝoj.= Oni konservu rilatojn kun eŭropaj parlamentanoj. Favoraj al Esperanto estas multaj britoj kaj... unu franco ! Necesas lokaj kontaktoj. La ĝenerale asembleo finiĝis je la 12a30. Niaj gastoj havis la eblecon viziti la muzeon pri aŭtomobiloj kaj tiu pri surŝtofa presado. Raportis : Jacqueline Lepeix
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   55


Elŝuti 2.03 Mb.

 • Photo 57

 • Elŝuti 2.03 Mb.