Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1/ apero de Esperanto 1903 1914

Elŝuti 2.03 Mb.

1/ apero de Esperanto 1903 1914
paĝo26/55
Dato15.03.2017
Grandeco2.03 Mb.

Elŝuti 2.03 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   55

kultura semajnfino en Sarlando – la 20-a semajnfino de S.E.L. okazis kiel nun kutime en Junkerwald la 25-26ajn de septembro. Kiel ĉe S.O.G.E.L.O., prelegoj de Stephan Maul pri ĵurnalismo kaj pri la revuo "Monato". Raportis D. Kurt.


 • Nancy - La laborjaro rekomenciĝis la 15-an de septembro per kunveno, en kiu partoprenis 14 personoj el Nancy kaj ĉirkaŭaĵo, kaj ankaŭ el Toul kaj Dombasle. Krome 6 personoj ne povis ĉeesti sed skribis aŭ telefonis. Estis decidite krei klubon, kiu fakte ne plu ekzistis en Nancy jam de longe. Okazos do "liberaj" kunvenoj de tiu klubo la 1-an vendredon de ĉiu monato, de la 19-a ĝis 22-a h. Ĉiuj povos alveni kaj foriri dum tiuj 3 horoj laŭ sia deziro kaj disponebleco. Pri la kursoj : la perkoresponda kurso jam funkcias kaj nova cirkulero estis bele eldonita de Pol Denis. La 3a-grada kurso okazas la 1-an mardon de ĉiu monato je la 18-a 30. Ses homoj preparas en ĝi la "ateston pri kapableco". La duagrada okazas la 2-an kaj 4-an mardon je la 18-a 30. Ambaŭ gvidas Roger Degrelle Kursoj por komencantoj ne funkcias nun, ĉar malgraŭ sufiĉe vigla informado ne montriĝis interesatoj. Yves Scheffer, kiu provis krei kurson en la medicina fakultato lastjare, rezignis por la nuna jaro, ĉar tiuj studentoj pro laboro kaj ekzamenoj ne povas regule liberiĝi vespere. Interesotoj pli facile lernos perkoresponde. Yves provos starigi "studentan" Esperanto-klubon en Nancy, ĉar 12 studentoj ĉi-tie estas esperantistoj sed ĝenerale ili ne rilatas inter si. Lastminute: s-ro Denis Kurt ricevis permeson de la prezidanto de la universitato Nancy II por malfermi kurson en la beletra fakultato. Ĝi funkcios jam nun ĉiun mardon de la 18-a ĝis la 19-a.Ĉirkaŭ 15 studentoj ĉeestis la unuan lecionon de la "Metodo II".

 • Strasbourg - Post la libertempa sezono nia grupo denove regule kunvenas la 2-an mardon de la monato. La 2-an de oktobro ni vizitis la grupon de Oberkirĉ kaj gustumis la "novan" dolĉan vinon. La 12-an de oktobro s-ro Wick faris interesan lumbild-paroladon pri naturparkoj kaj monumentoj el la mondo kaj pri la okazinta universala kongreso de UEA en Antverpeno, kiun ĉeestis gesamideanoj Wick kaj s-ino Grampp. La 14an de decembro ni festos la Zamenhof-tagon per legado el liaj poemoj kaj mendo de Esperanto-libroj. S-ino Muller denove organizas kurson por la "3a-aĝo" en la universitato. F. Zipfel

 • Munster - "En nia kolegio ni organizis ekspozicion (per ekspozici-materialo de la federacio) pri la esperanta lingvo. Ni alkroĉis multe da poŝtkartoj kaj leteroj (el Japanio, Irano, Nov-Zelando, Israelo kaj Pollando) kaj prezentis kelkajn gazetojn, por ke la gelernantoj povu vidi, ke oni povas korespondi kun homoj en la tuta mondo. Por reklami ni uzis "Metodo-n 4", kiun ni disdonis al la sesdek profesoroj kaj al 180 lernantoj de la 4-a klaso, sed 800 gelernantoj vizitis la ekspozicion. Ankaŭ jurnalisto venis kaj fotis nin. Kelkaj profesoroj eĉ diris al ni, ke ili lernos la lingvon. Jam kvar el ili lernis Esperanton" Nadine, Myriam, Corinne

 • Bar le Duc - Elementa kurso malfermiĝis kaj gastigas 4 homojn, ĉiuj plenkreskuloj. La grupo partoprenis la unuan tutmondan Paco-kunsidon de la "Martiraj Urboj" en Verdun. Ekspozicio plene efikis kaj disdoniĝis du centoj da inform-folioj. Post interveno en la debato estis decidite enŝovi rezolucion en la finan agadplanon, laŭ kiu Esperanto estu uzota por faciligi ĉiajn rilatojn inter la koncernitaj urboj. Surloke la urbo-biblioteko havigis al si oficiale la diskon de Max-Roy Carrouges, "Esperanto kaj Libereco". Kelkaj klubanoj same aĉetis ĝin pere de normala komerc-firmao. Imitinda ekzemplo por ĉiuj membroj de nia federacio! Amika kunven-vespero arigis 30 klubanojn kaj simpatiantojn por spekti la intereso-plenan serion da diapozitivoj kaptitaj de s-ino Dillenschneider okaze de sia vojaĝo al kaj tra Ĉinio, pere de Esperanto. Ni plezure ĵus eksciis pri la diplomiĝo de nia kunlaboranto, s-ro F.X. Gilbert, kiu sukcesis la "praktikan ateston" dum la 16-a staĝo en Nancy. Menciindas la nombro da partoprenantoj el Bar le Duc al tiu staĝoj...8 personoj. Skipo jam preparas la internacian karnavalon de la 17/18/19ajn de marto 1983 en Bar.

 • Sélestat - Intensa reklamado okazis en la liceo de Sélestat per "Metodo 4" (...la 10 rendevuoj...) Krome nia agema kunlaboranto. sinjoro Guegueniat parolis pri la internacia lingvo al 80 gelernantoj. Funkcias nun du kursoj kun sume 46 gelernantoj. (Lasminute : temas pri 90 gelernantoj! Gratulon!!)

 • Nia 16-a federacia staĝo - Ĝi okazis, kiel ĉiun jarfinon nun, en Nancy, la 6/7-ajn de novembro. Partoprenis pli ol 80 personoj en 5 kursoj. La kurso B (P. Denis) estis la plej ŝarĝita (aliĝis al ĝi trideko da personoj, feliĉe ne ĉiuj ĉeestis!). En C (G. Lagrange) oni vigle preparis la "kapablecon" per malfacilaj trakukaĵoj. En D (E. De Zilah) oni studis la vivon de Zamenhof laŭ E. Privat. En A2 (G. Greiner) oni ankaŭ vigle praktikis la "superan" parton de la"Junulkurso", ĉar la nivelo estis escepte alta. Kaj en A1 E. Ludwig prezentis la tute novan "Metodon 10", kiun li verkis por la staĝoj de UFE ; ĉar tiu verko ankoraŭ ne eldoniĝis (ĝi estos ilustrita, sed ĝis nun tute mankas la bildoj!), la lernantoj laboris per fotokopioj, reproduktaĵoj kaj bildoj sur "felta" tabulo. Sabate vespere, la simpatia triopo de la kabaredo pariza "la Ruza kruĉo" prezentis skeĉojn kaj kantojn el sia repertuaro (vidu aliloke raportojn de staĝanoj). J.P. Colnot


Photo 46 Sinjoro Denis sendube serĉadas

Photo 47 Sinjoro Greiner instruas
La staĝanoj raportas: "en la kadro de la 16-a staĝo de "parolata esperanto", kune kun 8 aliaj partoprenantoj ni partoprenis en la konversaci-rondo, kiu pritraktis la verkon "Vivo de Zamenhof" de E. Privat. Ne multe temis pri la verko mem, kiu nur rolis kiel enkonduko al la personeco de Privat, kiu estis mirinda ambasadoro de Esperanto, al studado de multaj gramatikaj demandoj, al diskutoj pri la strukturo kaj uzado de Esperanto kaj s-ro De Zilah eĉ transiris al filozofaj vipunktoj, kiuj forgesigis la paŭzojn... Frateca akcepto, perfekta organizo, renkontiĝo kun konatoj, foje alilandaj, interkonatiĝo kun aliaj kaj bonega distra vespero, vere esperanta, kun la triopo de la "Ruza Kruĉo", kiu amuzis nin per skeĉoj, komedietoj kaj kantoj...jen estas la allogaĵoj de tiu tradicia esperanto-aranĝo. Maurice Merger (Aube)

"La staĝo en Nancio tre plaĉis al mi : la grupo D babilis pri tre diversaj aferoj. Ĝi eĉ sukcesis iomete paroli pri la studenda libro. tamen unu temo ne estis diskutata : kvankam la vorto "anĝelino" ekzistas en la "Vivo de Zamenhof" de Edmond Privat (paĝo 25 de la kvina eldono), la grupo ne pritraktis la demandon: "Ĉu efektive povas ekzisti ina anĝelo ?". Vespere mi tute malesperis: en la ĉambro, la fenestrokovrilo ne estis funkciebla, ekstere estis lumoj, la lito estis tiel mola, kiel ĝi kutimas esti en tiù domo kaj mi forgesis mian dormigilon. La malesperon mi tamen perdis...kiam mi vekiĝis la postan matenon. La spektaklo de la sabata vespero estis bona, sed eble ne adaptita al la komprenkapablo de ĉiuj aŭdantoj. Mi malfacile sekvis la tekston de Kafka (la tekstojn tradukitajn el la franca lingvo mi konis kvazaŭ parkere, tial ilian malfacilecon mi ne povas taksi)." Jacqueline Lepeix (67)"Dum la staĝo en Nancio, mi laboris en la kurso B. Ni studis la aventurojn de "Tinĉjo kaj Miluo". La horoj pasis rapide ĉar sinjoro Denis tre bone kaj amuze klarigis al ni la tekston. Mi ŝatis liajn desegnojn sur la tabulo. Mi estis kontenta paroli antaŭ la aliaj samideanoj kaj aŭskulti ilin. Sabate vespere, ni vidis skeĉojn, ni aŭdis poemojn kaj kantojn. Tio estis la unua fojo kiam mi vidis verajn esperantistajn artistojn. Corinne Claudel - 10 jara (88)

libroservo – aperas la unua parto de la katalogo kun 170 titoloj.

1-a trimestro 1983 – 41-a "La Informilo" (16 paĝoj)

 • perkoresponda kurso – varbado malfacila ĉijare. La vintro malfeliĉe tre dolĉa ne incitas la homojn lerni perkoresponde Depost septembro, 49 komunikoj al la gazetaro, apero de 24 kontrolita, venis 70 leteroj kaj 24 gelernantoj aliĝis ĝis la komenco de februaro. Fine de la lasta lernjaro, ni havis 45 lernantojn, 50 antaŭ 2 jaroj, 60 antaŭe. Necesas nun sendi 2 komunikojn al la gazetaro por varbi 1 lernanton!

 • Nancy - En la junuldomo Philippe Desforges, la kunveno de la Esperanto-klubo okazas la 1-an vendredon de ĉiu monato, de la 19-a ĝis la 22-a. La unua kunveno arigis 11 personojn en oktobro, 11 en novembro (antaŭ nia staĝo) 18 en decembro: ĝi estis "speciala" kunveno datrevene al la naskiĝtago de d-ro Zamenhof. Dum januaro "reĝumis" 7 personoj kaj en februaro, pro gripo kaj eble ĉar kukoj ne plu estis ofertitaj, nur 5 ĉeestis... La 3-a grada kurso arigas kutime 5 personojn la 1-an mardon de la monato, kaj la 2-a grada 5 aliajn dufoje monate. Ni ĉiam pretas startigi novan kurson por komencantoj ek de kiam almenaŭ 5 personoj interesiĝos, sed ĝis nun vane... En la beletra fakultato, ĉirkaŭ 15 studentoj partoprenas la kurson gvidatan ĉiumonate de Denis Kurt. Agado al "liberaj radioj" Per la kunlaborantoj de la perkoresponda kurso mi povis ricevi adresojn de 25 liberaj radioj, al kiuj ni sendis cirkuleron: pozitive reagis el Nancy "Radio Active", kiu proponis disaŭdigi ĉiuj informojn pri nia agado. Kontaktitaj telefone, la respondantoj promesis proponi poste rendevuon por eventuale regula rubriko pri Esperanto : ili eĉ ne rifuzis proponon pri eventuala kurso J.P. Colnot

 • Pont St Vincent - Mi gvidas kurson kun 15 lernantoj de mia lernejo, la kurso okazas ĉiun mardon (dum unu horo). La infanoj korespondas kun samaĝaj geknaboj de Jugoslavio. Ni sendis kolektivan leteron. La Jugoslavoj respondis per personaj leteroj kaj kelkaj el miaj lernantoj denove skribis. Ili estas tre kontentaj korespondi. Ankaŭ mi ! R. Guillaume

 • Bruyères - En la liceo de Bruyères la Esperanto-kurso ekfunciis la 1-an de oktobro kun 17 gelernantoj el la "unuaj" klasoj (1ère A, B, G, S) kaj 2 el la "fina" klaso. Estis malfacile trovi konvenan momenton, por ke ĉiu povu partopreni spite al la tre diversaj horaroj de la sekcioj. Ni kunvenas ĉiusemajne de la 12-a 50 ĝis la 13-a 30, tio estas dum apenaŭ pli ol duonhoro ! Tial granda parto de la laboro devas fariĝi hejme J.L. Claudel

 • Bar le Duc - La 4 ĉeestantoj de la unua kurso daŭre fidelas. La iamaj lernintoj kunsidas regule (en la sino de la respektivaj familioj interesataj!) por riĉigi siajn lingvosciojn en tre agrabla etoso. La direktoro de la t.n. "Ecole Normale" disponigis sian materialon kaj la teknikiston al teamo de 3 homoj, kiuj registris sur sonbendon la tutan "Metodon 11". U.F.E. prizorgos ties multobligadon. La loka respondantaro de la "internacia karnavalo" daŭre ricevas aliĝilojn el eksterlando. Du specifaj kunvenoj detale preparis la programon de tiuj 3 tagoj.

 • Strasbourg - La 18-an de decembro la strasburgaj "Bahaanoj" organizis debaton pri la temo : kial internacia lingvo ? proksimume 40 personoj (ne-esperantistoj) aŭskultis la prelegojn kaj respondojn de 4 prelegintoj. S-ro Wilson Barret, profesoro pri la angla lingvo ce la eŭropa konsilantaro, defendis la anglan per bonkonataj argumentoj..."Ĝi jam estas la plej parolata lingvo en la mondo kaj krome, senanima (?) artefarita planlingvo ne povus taŭgi kiel internacia lingvo..." S-ro Azzedie Kaced, inĝeniero pri informatiko, montris la problemojn kaŭzitajn en tiu fako far la nunaj naciaj lingvoj, ekzemple en la franca, la samsoneco de pluraj literoj (q, k,c). Li kvazaŭ laŭdis la tiurilatajn avantaĝojn de Esperanto, sed tion li mem ne sciis. S-ro Edmond Ludwig'>Ludwig, profesoro pri germana lingvo, prezentis la lingvon internacian kaj substrekis ties facilecon. Li sukcesis veki scivolemon ĉe la aŭskultantoj. S-ro Bernard Aunis devis prezenti Interlingua, sed dirinte ke tion li ne povas fari en 10 minutoj. Li vigle defendis planlingvojn ĝenerale kaj tre lerte subtenis Esperanton. La debaton gvidis s-ro Crevel, strasburga membro de la monda Bahaa-komunumo.


2-a trimestro 1983 – 42-a "La Informilo" (14 paĝoj)

 • La 42a kongreso de la orientfranca Esperanto-federacio arigis, la 23-an kaj 24-an de aprilo 1983, en Luksemburgo, kvindekon da partoprenantoj. Por la unua fojo, la kongreso okazis en Luksemburgo, dank' al la invito de la tiea Esperanto-asocio.

Photo 48


Ĝi disvolviĝis glate en la eŭropa domo kaj donis grandan sukceson dank' al la klopodoj de Claude Nourmont kaj de Brian Moon. Inter niaj eksterlandaj samideanoj troviĝis Germanoj, Belgoj, Nederlandanoj. La kongreso vigle

komenciĝis per la raportoj el la diversaj urboj, kie agadas samideanoj : Metz (57), Montigny les Metz (57), Strasbourg (67), Pont St Vincent (54), Sélestat (67), Munster (68), Bar le Duc (55), Nancy (54).


Estas notinda la granda laboro, kiun faras en Metz niaj samideanoj De Zilah kaj ankaŭ s-ino Nau, kiu ĵus sukcesis ekfunkciigi kurson en la libera radio "Radio-Graoully-Metz". En Bar le Duc menciindas la sukcesa karnavalo, dank' al la laboro de la gejunuloj, ni citu interalie Anne Amblès. Kursoj funkcias en la liceoj de Sélestat kaj Munster kiel en elementa lernejo en Pont St Vincent. En Nancy, krom la kutimaj kursoj en junuldomo, okazas kurso por komencantaj en la beletra fakultato, gvidata de Denis Kurt. La klubo de Nancio kunvenas ĉiun monaton, sed ĝia sukceso ne estas konstanta ; en Strasbourg, la klubo havas novan prezidanton, Bertrand Wick. La rezultoj de la diversaj voĉdonadoj estos menciitaj aparte. La agad-kaj kasraportoj estis unuanime adoptitaj. Estis decidita altigo de la prezo de la abono al "La Informilo", kaŭzita de malgranda deficito. La nova prezo estos 19 frankoj. La sabata bufedo kunigis la tutan kongresanaron en la "kelo" de la Eùropa Domo. Tiu bongusta bufedo estis preparita de niaj luksemburgaj amikoj. Poste ĉiuj ĝuis la kulturan vesperon. Estis prezentita filmo pri Luksemburgio kun la partopreno de Brian Moon, kaj lokaj esperantistoj interpretis kantojn kaj poemojn. Poste sekvis vingustumado.Gratulojn al ĉiuj respondeculoj de tiu vespero ! Dimanĉe matene la novelektita prezidanto de la Federacio, Edmond Ludwig, prezentas la laborplanon por la venonta jaro: = la taskoj de ĉiu estrarano estas precize difinitaj. E. Ludwig gratulas la antaŭan prezidanton, Pol Denis, por la senlaca laboro, kiun li faris, sed tamen lia tasko ne estas finita, ĉar li ankoraŭ prizorgas la redaktadon de "La Informilo". Gratulojn ankaŭ al Jean Paul Colnot por la impona laboro farita por la disvolviĝo de la perkoresponda kurso. La libro-Servo bone funkcias dank'al Roger Degrelle ĉirkaŭ 1000 libroj estis venditaj last-jare. Sekvis prezentado de la nova informkampanjo de U.F.E. : "SEL+IN" (SELekte Informi). Tiu kampanjo celas informi pri Esperanto ĉiujn diversajn kulturajn asociojn, kiuj havas rilatojn kun eksterlando. La materialo de la kampanjo estos preta post du monatoj. La prezidanto respondas al ĉiuj demandoj kaj lanĉas alvokon al ĉiu federaciano, por ke tiu kampanjo sukcesu. = Intensa uzado de la tute reaktualigita "vojaĝ-ekspozicio" :dank' al la laboro de Pol Denis, la materialo estas tute renovigita, ĝi estos je la dispono de ĉiu federaciano ekde septembro. = daŭrigo de la inform-laboro fare de la akademi-inspektoroj. = daŭra reklamado ĉe la studentoj, pri Esperanto kaj pri la perkoresponda kurso. = plua organizado de staĝoj: la informkampanjo povas ebligi la organizadon de staĝoj por komencantoj ĉe la asocioj. (Lastminuta informo: "Metodo 10" estas preta. UFE disponigos ilustritajn kajerojn por la staĝontoj je 25 F kaj gvidfoliaron por la staĝestroj je 5 F.) = alvoko al ĉiuj, varbu almenaŭ unu novan esperantiston kaj federacianon dum la jaro. La proponita agadprogramo ŝajnas ampleksa. Sed, se ĉiuj partoprenas ĝin vigle, ĝi povas esti sukcesa. Ni devas montri al la ekstera publiko ke ni ja ekzistas.... Kaj ne forgesu : varbu almenaŭ unu!... Catherine Roux

Voĉdonis la kongresanoj en Luksemburgo: agadraporto kaj financa raporto unuanime adoptitaj- elekto de la komitatanoj: : ĉar la nombro de la kandidatoj korespondis al la nombro de liberaj lokoj kaj ĉar neniu diziris sekretan voĉdonadon estas unuanime elektitaj.

Prezidanto : Edmond LUDWIG 68140 Stosswhir

Unua vic-prezidanto : Jean Paul COLNOT 54520 Laxou

Dua vic-prezidanto : Pol DENIS 55000 Bar le Duc

Sekretario : Catherine ROUX 54500 Vandoeuvre

Kasisto : André GROSSMANN 68390 Baldeŭeim

Redaktoro de "L.I." Pol DENIS

Eksteraj rilatoj : Jean Paul COLNOT

Junular-delegito : Philippe DAUTREVILLE 68400 Riediùeim

Libro-servo : Roger DEGRELLE 54520 Tomblaine

Membroj: Anne Amblés, (Bar le Duc) - Madeleine De Zilah, (Metz) - René Guillaume, (Pont St Vincent) - Yves Scheffer, (Nancy) - Jean Luc Thibias, (Vandoeuvre) - Bernard Vivier, (Joeuf )- Bertrand Wick,( Strasbourg). • Karnavalo en Bar le Duc – La grupo kunlabore kun la franca sekcio de TEJO promociis Esperanton per partopreno en la loka karnavalo. Ĉirkaŭ 50 esperantistoj, el kiuj grava grupo el Germanio, alportis ekzotikan noton al la granda popola manifestacio de la 20-a de marto. Fabrikado de maskoj kaj kostumoj, internacia vesperkunveno, maskobalo, granda parado sur la stratoj estis la ĉefaj atingaĵoj de tiu renkontiĝo. Dum la parado estis speciale rimarkita granda (4 m. alta) kolora sfero kun la vorto "Esperanto". Sekvis televida prezento de tiu ekspozicio. P. Denis.

 • Vortoj de la nova prezidanto – estimataj federacianoj, la unuaj deklaroj de la novelektita prezidanto estu dankvortoj al la prezidinto, Pol Denis, pro lia laboro. Sufiĉe bone ni lin konas, por scii, ke li sendube plulaboros kun ni. krome li daŭre reprezentos la federacion kiel vicprezidanto. La saman postenon akceptis alia laboremulo: sinjoro Colnot. Kredu min, gesamideanoj, tio kuraĝigas freŝbakitan prezidanton!.Vi ja scias, ke nia federacio estas reprezentata en la komitato kaj la estraro de U.F.E., kiu agas kadre de U.E.A. Ke ni subtenos la politikon de niaj nacia kaj internacia asocioj do ne mirigos vin; sed samtempe la orient-franca Esperanto-federacio ĉiam estis akcepta strukturo por ĉiuj ajn esperantistoj de la regiono, kaj tion ĝi devas resti. Veraj geamikoj restas geamikoj malgraŭ malsameco de ideoj. Ni estu fidelaj al tiu sinteno! Pri la eblaj rezultoj de nia agado mi deziras resti modesta. Pro tio mi fiksas al vi celon facile atingeblan: ĉiu inter ni provu -ĉiujare - aliĝigi almenaŭ unu personon al nia perkoresponda kurso aŭ al la federacio. Vi ja povos kontroli mem, ĉu vi plenumis tiun taskon ! Jam nun mi dankas pro via helpo. E. Ludwig

 • Nancy - Niaj diversaj kursoj daŭre funkcias : en la Beletra Fakultato por la komencantoj ; en la junuldomo Ph. Desforges la 2a-grada kaj la 3a-grada kursoj kaj ankaŭ la kunvenoj. Dum la kunvenoj de la 6a de majo kaj de la 3a de junio, ni jam pristudos la organizadon de la venonta laborjaro. Kiuj deziras gvidi parolajn kursojn ? Kiuj prezentos ion agadplanon por la programo de niaj estontaj kunvenoj ? Se ni obeos la agadplanon proponitan de U.F.E., kiujn asociojn ni kontaktos por proponi al ili Esperanton ? Alia demando : ĉu okazos denove aŭtuna staĝo en Nancy ? La Junuldomo Ph. D. suferas grandegan financan deficiton pro sia "Junular-hejmo", tio estas la 7-etaĝa domego, en kiu situas la dormo ĉambroj kaj preskaŭ ĉiuj salonoj, kiujn ni uzis dum niaj staĝoj. La ĉambroj estas tro ofte ne-luitaj. Oni parolas pri fermo de tiu hejmo. Eble la urbestraro de Nancy decidos mem administri ĝin ? Tiukaze, ni ne plu disponos pri ĉambroj por staĝoj nek pri kurs-salonoj -aŭ ni devos pagi multe pli ol ĝis nun - Ni studas nun aliajn eblecojn.


3-a trimestro 1983 – 43-a "La Informilo" ( 18 paĝoj)

 • 66-a universala kongreso en Budapeŝto – pli ol 5000 kongresanoj el 65 landoj.

 • Angulo de la prezidanto - Karaj gesamideanoj ! Alvenas la tempo de la bilanco! Malfacila tasko por nia sekretario, kiu devas verki la agadraporton ĉar...tre ofte mankas la informoj de la membroj. t.e. de vi. Estus granda helpo, se vi sendus al ŝi kiel eble plej rapide resumon de via ĉi-jara agado. Alvenis ankaŭ la tempo de lernado kaj instruado. En la federacio, dum la lerno-jaro 82/83, funkciis 7 esperanto-kursoj kadre de la nacia edukado. Ĉu ni altigos tiun nombron venontjare ? Ĉu pliiĝos la kursoj por plenkreskuloj ? Ĉu ni trovos 100 novajn lernantojn por la perkoresponda kurso ? Ne diru, ke tio ne eblas, ni estas preskaŭ 200 federacianoj kaj ĉiu inter ni tre certe kapablos trovi almenaŭ unu lernanton. Se mankas al vi cirkuleroj, petu ilin ĉe la respondeculo. Krome vi aliru la lernejojn diversgradajn kaj la kulturajn asociojn kaj proponu al ili semajnfinajn staĝojn por komencantoj. U.F.E. eldonis "Metodo 10" speciale por tio. Ne forgesu ŝovi en la kajeron cirkuleron pri nia federacia perkoresponda kurso ?

Kaj memoru nian devizon : almenaŭ unu...! Edmond Ludwig

 • 17ème staĝo en Metz 25-26ajn de junio 1983 - 55 partoprenintoj, 5 kursoj : A1 per metodo 10 (s-ro Colnot) – A2 per diversaj dokumentoj (f-ino Anne Amblès) – B per Asterikso (s-ro Grossmann) – C per normandaj rakontoj (s-ro Denis) – D per la maŝinmondo (s-ro De Zilah).

 • Pont St Vincent - "...la 4-an de majo okazis en Nancy manifestado montranta la vivoplenecon de la publika lernejo. Infanoj de elementaj kaj mezaj lernejoj donis spektaklon, t.e. koruskantojn, pupteatron, skermon kun malavantaĝuloj, ekspozicion, ktp. Mi gvidis la koruson de mia lernejo (kvindek infanoj). Krome dezirante montri, ke oni povas uzi esperanton en elementa lernejo, mi faris afiŝon kun tiu franclingva titolo : "lernejo malfermita al la tutmondo dank'al Esperanto" Ni montris poŝtkartojn, leterojn kaj fotojn senditajn de jugoslavaj kaj hungaraj esperantistaj korespondantoj, kuj estas tiom aĝaj kiom miaj lernantoj. Ni esperas, ke kelkaj vizitantoj malkovris, ke la internacia lingvo ekzistas kaj ne estas senutila". R. Guillaume

 • Nancy - Nova kunveno okazis la 23-an de septembro por decidi pri la agado en la nova lern-jaro. Ĉeestis ĝin 17 personoj el kiuj 6 novuloj en la MJC Desforges. La kursoj, kiujn ni provos funkciigi dum la nova lernojaro estas :=por komencantoj:lunde je la 18-a 30 kaj merkrede je la 20-a 30, eventuale vendrede je la17a. =duagrada kurso :marde, je la 18-a 30, la 2-an kaj 4-an mardon de ĉiu monato. =tria grado, la 3-an mardon. Ambaŭ kursojn gvidos Roger Degrelle. Kunvenoj :principe la 3-an vendredon de ĉiu monato ek de la 18-a de novembro. Tiam s-inoj Roux raportos pri la universala kongreso en Budapeŝto kaj s-ro P. Etienne komentos por ni la libron "kiel akvo de l"rivero" de R. Schwartz. Pro la malfacilaĵoj de la junuldomo Ph. Desforges ni ne povas organizi tie la aŭtunan staĝon. Do mi trovis alian ejon en Villers les Nancy Ni esperas ke povos daŭre funcii niaj vesperaj kursoj kaj kunvenoj. J.P. Colnot

 • La perkoresponda kurso varbis dum la lernjaro 36 novajn gelernantojn.

 • Munster - Kurso por komencantoj refunkcias en la liceo (16 lernantoj). Lernantoj de la antaŭaj jaroj ariĝas en la Esperanto-klubo de la liceo ĉirkaŭ C. kaj F. Busser, profesoroj pri lingvoj kaj freŝbakitaj -sed spertaj! - esperantistoj. La akademi-inspektoroj informis: publikigo de cirkulero pri Esperanto-instruado fare de iliaj servoj venigis petojn pri organizo de staĝoj. Prelego okazis en mezlernejo de Ingerùeim.

 • Mulhouse - "Radio-Amitié" dissendas plurfoje semajne la surkasedan Esperanto-kurson, kiun ĝi aĉetis ĉe UFE. Ankaŭ okazis dissendo de prelego de C. Piron kaj intervjuo kun A. Grossmann, P. Deautreville kaj E. Ludwig.

 • Strasbourg - La sidejo de la strasburga grupo estas translokita de Place Mérian al Centre Socio-Culturel de la Robertsau, 16, rue de la Papeterie 67000 Strasbourg. Ek de la 10-a de oktobro ni tie kunvenos ĉiun duan lundon en la monato. Je la 19-a 30. Ni petas ĉiujn esperantistojn el la strasburga regiono plej ofte ĉeesti niajn kunvenojn ; sed bonvenaj estas ankaŭ ĉiuj samideanoj el en-kaj ekster-lando. Nia agadplano konsistas ĉefe el informado de ne-esperantistoj, kiujn ni invitos ĉeesti niajn kunvenojn. Lige kun la kampanjo "Amik-en-Afrik" de s-ro Bakker el Amsterdam ni intencas propagandi. ĉe afrikaj studentoj al kiuj ni proponos sempagajn kursojn. B. Wick

 • Bruyères - La Esperanto-kurso komenciĝis en la liceo en oktobro 1982 kun 17 gelernantoj kaj finiĝis en junio kun 11 partoprenantoj. En marto, 7 junuloj veturis al la karnavalo en Bar le Duc kaj tre ŝatis ĝin. La plej granda ĝeno venis el la diverseco de la horaroj, kio malhelpis nin kunveni dum pli ol duonhoro ĉiusemajne. Por 1983/84 mi intencas denove gvidi kurson en mia liceo. J.L. Claudel

1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   55


Elŝuti 2.03 Mb.

 • Degrelle
 • Denis
 • Lepeix
 • Claudel
 • Ludwig
 • Nourmont
 • Zilah
 • Colnot
 • Denis . Vortoj de la nova prezidanto – estimataj federacianoj, la unuaj deklaroj de la novelektita prezidanto estu dankvortoj al la prezidinto, Pol Denis
 • Ludwig 17 ème staĝo en Metz 25-26ajn de junio 1983 - 55 partoprenintoj, 5 kursoj : A1 per metodo 10 (s-ro Colnot
 • Grossmann , P. Deautreville

 • Elŝuti 2.03 Mb.